Предложение на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред за разпределение на печалбата за 2015 г. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА: Общото

Размер: px
Започни от страница:

Download "Предложение на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред за разпределение на печалбата за 2015 г. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА: Общото"

Препис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Предложение на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред за разпределение на печалбата за 2015 г. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА: Общото събрание да одобри заверения годишен финансов отчет за 2015 г. и % от печалбата за финансовата 2015 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,10 лева на една акция от капитала на Дружеството.

54 Предложение на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред за назначаване на експерт счетоводител регистриран одитор за 2016 год. Съвета на директорите предлага: Общото събрание да назначи предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт счетоводител регистриран одитор Делойт Одит ООД, специализирано одиторско предприятие за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на Адванс Терафонд АДСИЦ към година.

55 Предложение на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред за избор на членове на Одитния комитет и председател на Одитния комитет на Дружеството за срок от три години и определяне на възнаграждението им; Съвета на директорите предлага: Общото събрание избира/назначава Одитен комитет на дружеството за срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов Председател на Одитния комитет и независим член; 2. Членове на одитния комитет Жечко Димитров Петров и Петър Дойнов Дойнов. Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 5000 лева и на членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лева; Информация за лицата, предложени за членове на Одитния комитет: Жечко Димитров Петров, Управител на БИК "Капиталов пазар" ЕООД Жечко Димитров е магистър по "Финанси и кредит" от УНСС - София. Работил е като експерт в Бюро за оценка на технологиите към Министерския съвет и в "Приватконсулт", бил е счетоводител в "ТМФ сървисиз". В момента е управител на Борсова информационна компания "Капиталов пазар" и изпълнителен директор на СФБ "Капиталов пазар". Има специализации в Токио по управление на човешки ресурси, в Чикаго - по операции с фючърси и опции, по оценка на индустриални инвестиционни проекти, по здравословни и безопасни условия на труд. Жечко Димитров е мениджър и консултант на редица проекти, финансирани по програми на ЕС. Той е програмен директор на проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони, изпълняван от БСК по ОП "Развитие на човешките ресурси" в периода г. Преподава "Борси и борсови операции" в частната професионална гимназия "Банкер" - София. Владее английски и руски езици. Петър Дойнов Дойнов е магистър по Счетоводство и контрол от УНСС София. Работил е като финансово-счетоводен специалист в Алмета-М ЕООД. В момента е управляващ съдружник в Каменов и партньори ООД. Владее английски език.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 ДАННИ по чл.224, ал.2 от ТЗ на Радослав Илиев Манолов Дата на раждане: 19 септември 1972 година. Постоянен адрес: гр. София, ЖК Разсадника, бл.22а, вх.в, Професионална квалификация: - висше образование: магистърска степен по маркетинг и мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство - София. От 1995 година до 2001 година - лицензиран брокер на Българската фондова борса. От 2001 година консултант по проекти в областта на финансовия мениджмънт за ключови клиенти на Карол. От началото на 2005 г. ръководи проекта по създаването на Адванс Терафонд и в последствие става негов изпълнителен директор. От 2005 година - Изпълнителен директор на Адванс Терафонд АДСИЦ. Автор е на множество статии, коментари и прогнози по теми, свързани с развитието на пазара на земя и перспективите пред дружествата със специална инвестиционна цел.

68

69

70

71

72

73 Информация за участие на членовете на съвета на директорите в управителни и контролни органи на други дружества; Име Длъжност Фирма Борислав Витанов Петков Член на СД Еврофинанс консулт АД Член на СД Съдружник 38 % Едноличен собственик на капитала Лазурит 94 АД ДБ Проект ООД Позитек БГ ЕООД

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86