БЪЛГАРСКИ 4 ROMÂNA 37

Размер: px
Започни от страница:

Download "БЪЛГАРСКИ 4 ROMÂNA 37"

Препис

1 SMAKSAK BG RO

2 БЪЛГАРСКИ Проверете на последната страница на това ръководство за пълния списък на сервизи за следпродажбено обслужване, определени от IKEA, и телефонните номера в съответната страна. ROMÂNA Consultaţi ultima pagină din acest manual pentru lista completă de Furnizori de servicii post-vânzare numiţi de IKEA şi numerele de telefon corespunzătoare.

3 БЪЛГАРСКИ 4 ROMÂNA 37

4 БЪЛГАРСКИ 4 Съдържание Информация за сигурност 4 Инструкции за безопасност 7 Инсталиране 10 Описание на уреда 11 Командно табло 11 Преди първоначална употреба 12 Всекидневна употреба 13 Функции на часовника 16 Използване на принадлежностите 18 Допълнителни функции 19 Препоръки и съвети 20 Грижи и почистване 30 Отстраняване на неизправности 31 Технически данни 33 Опазване на околната среда 33 ГАРАНЦИЯ НА IKEA 34 Запазваме си правото на изменения. Информация за сигурност Преди монтирането и употребата на уреда, внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не носи отговорност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги пазете инструкциите с уреда за справка в бъдеще. Безопасност за децата и хората с ограничени способности Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове. Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение. Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение. Не позволявайте на деца да играят с уреда. Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и ги изхвърлете, както е редно.

5 БЪЛГАРСКИ 5 Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато работи или когато изстива. Достъпните части са горещи. Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира. Деца няма да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор. Общи мерки за безопасност Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и да сменя кабела. ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се нагорещяват по време на употреба. Трябва да се внимава и да се избягва докосване на нагревателите. Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставяне на приставки, или съдове за печене. Преди ремонтиране изключете захранването. Проверете дали уредът е изключен, преди да смените лампичката, за да избегнете възможността от токов удар. Не почиствайте уреда с парочистачка. Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи препарати или остри, метални прибори при почистване на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат повърхността и да доведат до напукване на стъклото. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Не включвайте уреда, когато е празен. Металните части във вътрешността могат да създадат електрическа дъга. Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с уреда не трябва да се работи, докато не се ремонтира от квалифициран техник. Само квалифициран техник може да извършва техническо обслужване или ремонт, включващ

6 БЪЛГАРСКИ 6 отстраняване на капака, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия. Не подгрявайте течности или други храни в затворени опаковки. Съществува опасност от експлозия. Метални контейнери за храна и напитки не се допускат при готвене в микровълнова. Изискването не е приложимо, ако производителя конкретизира размер и форма на металните контейнери подходящи за микровълнова фурна. Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни. При затопляне на храна в пластмасови или хартиени опаковки, проверявайте често фурната поради опасност от запалване. Уредът е предназначен за затопляне на храна и напитки. Изсушаването на храна или дрехи и затоплянето на нагряващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други такива може да доведе до нараняване, запалване или пожар. Ако се отделя дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци. Микровълновото загряване на напитки може да доведе до закъсняло, изригващо кипване. Трябва да се внимава при боравене с опаковките. Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния. Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се нагряват в уреда, тъй като може да експлодират, дори след като микровълновото нагряване е приключило. Уредът трябва да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна.

7 БЪЛГАРСКИ 7 Неподдържане на микровълновата фурна чиста може да доведе до повреда на повърхността, което може да се отрази неблагоприятно на живота на уреда и да предизвика опасна ситуация. Инструкции за безопасност Инсталиране ВНИМАНИЕ! Само квалифициран човек може да извърши монтажа на уреда. Премахнете всякакво опаковане. Не монтирайте или използвайте наранен уред. Следвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда. Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки. Не дърпайте уреда за дръжката. Трябва да спазвате минималното разстояние до други уреди и устройства. Монтирайте уреда на безопасно и подходящо място, което отговаря на монтажните изисквания. Свързване към електрическата мрежа ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или токов удар. Всички ел. връзки трябва да се извършат от квалифициран електричар. Уредът трябва да е заземен. Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа. Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар. Не зползвайте разклонители или адаптери с много входове. Внимавайте да не повредите захранващия щепсел и захранващия кабел. Ако захранващият кабел трябва да бъде подменен, това трябва да бъде извършено от нашия оторизиран сервизен център. Не допускайте захранващите кабели да се доближават до вратичката на уреда, особено когато вратичката е гореща. Защитата от токов удар на горещите и изолирани части трябва да бъде затегната по такъв начин, че да не може да се отстрани без инструменти. Свържете кабела за захранването към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след инсталирането. Ако контактът е разхлабен, не свързвайте захранващия щепсел. Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела. Използвайте само правилни устройства за изолация: предпазни прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазителите от винтов тип трябва да се извадят от фасунгата), изключватели и контактори за утечка на заземяването. Електрическата инсталация трябва да има изолиращо устройство, което ви позволява да изключите уреда от ел. мрежата при всички полюси. Изолиращото устройство трябва да е с

8 БЪЛГАРСКИ 8 ширина на отваряне на контакта минимум 3 мм. Уредът съответства на Директивите на E.E.C. Употреба ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия. Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не променяйте предназначението на уреда. Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани. Не оставяйте уреда без надзор, докато работи. Деактивирайте уреда след всяка употреба. Бъдете внимателни, когато отваряте вратичката на уреда, докато уредът работи. Възможно е да излезе топъл въздух. Не използвайте уреда с мокри ръце или ако е в контакт с вода. Не оказвайте натиск върху отворената вратичка. Не използвайте уреда като работна повърхност или за съхранение. Отваряйте вратичката на уреда внимателно. Употребата на съставки с алкохол може да причини смесване на алкохола с въздух. Не позволявайте влизането на искри или открит огън в контакт с уреда, когато вратичката е отворена. Не поставяйте запалителни материали или предмети, които са напоени със запалителни материали, в уреда, в близост до него или върху него. Не използвайте микровълновата функция за подгряване на фурната. ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда в уреда. За да избегнете повреда или обезцветяване на емайла: не поставяйте алуминиево фолио директно на дъното на кухината на уреда. не поставяйте вода директно в горещия уред. не дръжте влажни тенджери и храна в уреда, след като приключите с готвенето. бъдете внимателни, когато отстранявате или инсталирате аксесоари. Обезцветяването на емайла или неръждаемата стомана не оказва влияние върху работата на уреда. Използвайте дълбока тава за печене за сиропирани торти. Плодовите сокове причиняват петна, които може да бъдат трайни. Този уред е предназначен само за готвене. Той не трябва да бъде използван за никакви други цели, например отопление на помещения. Винаги гответе със затворена вратичка на фурната. Ако уредът е инсталиран зад преграда за мебели (напр. врата), уверете се, че вратата никога не е затворена, докато работи уредът. Възможно е зад затворена преграда да се образуват топлина и влага, което в последствие да предизвика повреда на уреда, корпуса или пода. Не затваряйте преградата, докато уредът не е изстинал напълно след употреба. Грижи и почистване ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда. Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежата. Уверете се, че уредът е студен. Има опасност стъклените панели да се счупят. Сменяйте незабавно стъклените панели на вратичката, когато са

9 БЪЛГАРСКИ 9 повредени. Свържете се с оторизиран сервизен център. Подсушавайте вътрешността и вратичката след всяко използване. Изпусканата по време на работата на уреда пара се кондензира върху стените на вътрешността и може да предизвика корозия. Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния материал. Остатъчни мазнини и храни в уреда, могат да причинят пожар или токов удар, когато работи микровълновата функция. Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност на опаковката. Не отстранявайте ключовете от уреда. Употреба на стъклена посуда Ако не се внимава със стъклената посуда това може да доведе до счупване, отронване, пукване или силно надраскване: Не разливайте студена вода или други течности върху стъклената посуда, защото внезапната промяна в температурата може да счупи съклото. Счупените парчета стъкло може да са много остри и трудни за откриване. Не поставяйте нагорещена стъклена посуда върху мокра или студена повърхност, директно върху плот или метална повърхнот или в мивка; или използвайте мокър парцал. Не използвайте или поправяйте стъклена посуда, която е пукната, отронена или силно надраскана. Не изпускайте или удряйте стъклена посуда към тежък предмет или да я удряте с прибори. Не затопляйте в микровълнова празна или почти празна стъклена посуда или не претопляйте олио или масло в нея (използвайте минималното количество време за готвене). Позволете на нагорещената стъклена посуда да се охлади на поставка, стойка или сух парцал. Уверете се, че стъклената посуда е изстинала достатъчно преди да я измиете, поставите в хладилник или фризер. Избягвайте да държите гореща стъклена посуда (включително със силиконови ръкохватки) без сухи ръкохватки. Избягвайте грешна употреба на микровълнова (например да я пуснете без нищо в нея или с малко количество). Вътрешно осветление ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар. Крушката или халогенната лампа в този уред е предназначена само за употреба в домакински уреди. Не я използвайте за битово осветление. Преди да подмените крушката, изключете уреда от електрозахранването. Използвайте само лампи със същите спецификации. Обслужване За поправка на уредът, свържете се с оторизиран сервизен център. Използвайте само оригинални резервни части. Изхвърляне ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване или задушаване. Изключете уреда от електрозахранването. Извадете захранващия ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете. Отстранете вратичката, за да не могат деца и домашни любимци да се заключат в уреда. Опаковъчни материали:

10 БЪЛГАРСКИ 10 Опаковъчните материали могат да се рециклират. Пластмасовите части са обозначени с международни съкращения като PE, PS и т.н. Изхвърлете опаковъчния материал в съответните контейнери. Инсталиране Монтаж ВНИМАНИЕ! Вж. глава "Безопасност". За инсталиране, вижте инструкциите за монтаж. Електрическа инсталация ВНИМАНИЕ! Свързването към електрическата инсталация трябва да се извърши само от квалифицирано лице. Производителят не поема отговорност, ако вие не спазите мерките за безопасност, посочени в глава Безопасност". Тази фурна се доставя само със захранващ кабел. Кабел Типове кабели, подходящи за инсталация или подмяна: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F За напречното сечение на кабела вижте общата мощност на табелката с информация на уреда. Също така можете да разгледате таблицата: Обща мощност (W) Напречно сечение на кабела (мм²) максимум x 0.75 максимум x 1 максимум x 1.5 Заземителният проводник (зелен/жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от фазовия и неутралния проводник (син и кафяв).

11 БЪЛГАРСКИ 11 Описание на уреда Общ преглед Контролен панел 2 Кръгов превключвател за функциите на нагряване 3 Дисплей 4 Кръгов регулатор 5 Нагревателен елемент 6 Генератор на микровълни 7 Лампа 8 Вентилатор 9 Табелка с технически данни 10 Опора на скарата, демонтируема 11 Позиции на рафтовете Принадлежности Скара x 1 За готварски съдове, форми за кекс, печива. Тава за печене x 1 За сладкиши и курабийки. Стъклена чиния за дъно на микровълнова x 1 За поддръжка на режим микровълни. Командно табло Buttons Sensor field / Button Function Description OПЦИИ СТАРТ + 30 сек. ОК За настройка на функциите на часовника, микровълнова мощност. За проверка на температурата на фурната. Използвайте, само когато работи функция за загряване. За стартиране на функция за нагряване. Натиснете, за да удължите времетраенето на микровълнова функция с 30 секунди. За потвърждаване.

12 БЪЛГАРСКИ 12 Екран H G A F E B C D A. Таймер / Температура / Мощност на микровълновата B. Индикатор за нагряване и остатъчна топлина C. Режим Микровълнова фурна" D. Сензор за температурата (само за избрани модели) E. Заключване на вратата (само за избрани модели) F. Часове/минути G. Демо режим (само за избрани модели) H. Функции на Часовника Преди първоначална употреба ВНИМАНИЕ! Вж. глава "Безопасност". За да нагласите времето, вижте глава "функции на часовника". Първоначално почистване Отстранете подвижните носачи на скарите и аксесоарите от фурната. Вж. глава "Грижи и почистване". Почистете фурната и аксесоарите преди първата употреба. Поставете аксесоарите и подвижните носачи на скарите в първоначалната им позиция. Подгряване Преди първа употреба загрейте фурната предварително, като оставите само скарата и тавата за печене в нея. Стъклената чиния за дъно на микровълновата фурна трябва да е премахната. 1. Задайте функцията и максималната температура. 2. Оставете фурната да работи 1 час. 3. Задайте функцията и задайте максималната температура. 4. Оставете фурната да работи 15 минути. 5. Изключете фурната и я оставете да се охлади. Принадлежностите могат да се нагреят повече от обичайното. От фурната може да излиза миризма и дим. Осигурете достатъчна вентилация в помещението. Използване на механичното заключване за деца Фурната има монтирана защита за деца. Тя се намира под контролния панел, от дясната страна. За да отворите вратата на фурната със заключване за деца: 1. Дръпнете дръжката за заключване от деца нагоре, както е показано на снимката.

13 БЪЛГАРСКИ Отворете вратата. Затворете вратичката на фурната, без да дърпате заключването за деца. За да премахнете заключването за деца, отворете вратичката на фурната и отстранете заключването за деца с глухия ключ. Глухият ключ се намира в плика с принадлежности на фурната. Завинтете обратно винта в отвора след отстраняване на заключването за деца. ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не одраскате контролния панел. Всекидневна употреба ВНИМАНИЕ! Вж. глава "Безопасност". Функции нагряване Функция подгряване Позиция за изключване Ускорено готвене с циркулация на топъл въздух Горно + Долно нагряване Приложение Фурната е изключена. За печене на до две позиции на полицата едновременно и за сушене на храни.задайте температурата с C по-малко, отколкото за Горно + Долно нагряване. За печене на тестени и месни храни на едно ниво. Функция подгряване Единичен Грил Топъл въздух + Микровълни Комбинирана микровълнова функция с подсилени микровълни, която ускорява готвенето. За печене на едно ниво. Не загрявайте фурната предварително. Обикновено готвене + Микровълни Приложение За печене на средно голямо количество храна в средата на скарата. За приготвяне на тост-сандвичи. Комбинирана микровълнова функция с подсилени микровълни, която ускорява готвенето. За печене на тестени и месни храни на едно ниво. Не загрявайте фурната предварително.

14 БЪЛГАРСКИ 14 Функция подгряване Грил + Микровълни Приложение Комбинирана микровълнова функция с подсилени микровълни, която ускорява готвенето. За запичане на плоска храна или препичане на хляб. Не загрявайте фурната предварително. Функция подгряване Изстиване Приложение Микровълнова функция със средна мощност ( W). За затопляне на предварително приготвени ястия. Загрява директно храната. Не загрявайте фурната предварително. Микровълни Течности Микровълнова функция ( W). Загрява директно храната. За затопляне на предварително сготвени ястия и напитки, за размразяване на месо и зеленчуци и за готвене на зеленчуци и риба. Не загрявайте фурната предварително. Размразяване Микровълнова функция с висока мощност ( W). За затопляне на напитки. Загрява директно храната. Не загрявайте фурната предварително. Микровълнова функция с ниска мощност ( W). За размразяване на месо, риба, хляб, плодове и зеленчуци. Загрява директно храната. Не загрявайте фурната предварително. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте стъклената чиния за дъното само с микровълновата функция. Не използвайте стъклената чиния за дъното с комбинираната микровълнова функция. Задаване на функция за нагряване 1. Премахнете дъното на микровълновата фурна. 2. Завъртете ключа за функциите за нагряване, за да изберете функция за нагряване. 3. Завъртете контролния ключ, за да изберете температурата. Натиснете, за да потвърдите. Лампичката светва, когато фурната работи. 4. За да изключите фурната, завъртете ключовете в изключена позиция. Завъртете контролния ключ, за да промените температурата по време на готвене. Завъртете ключа за функция за нагряване, за да промените функция за нагряване по време на готвене, и натиснете, за да потвърдите. Задаване на функция: Микровълни 1. Премахнете всички принадлежности.

15 БЪЛГАРСКИ Поставете стъклената чиния за дъното вътре. 3. Завъртете ключа за функциите за нагряване, за да изберете функцията:. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не позволявайте фурната да работи, когато няма храна в нея. Натиснете, за да започнете със стойностите по подразбиране за микровълновата печка и за: Времетр.. 4. Натискайте многократно, за да променяте: Времетр. и микровълновата мощност. Завъртете контролния ключ, за да зададете стойността, и натиснете, за да потвърдите.можете също така да да натиснете, за да променяте Времетр. на стъпки от по 30 секунди. Когато времето, зададено за Времетр., изтече, се чува звуков сигнал и фурната спира. 5. Завъртете ключа за управление на функциите за нагряване на изключена позиция. Когато отворите вратата на фурната, фурната спира. За да я включите отново, затворете вратата и натиснете. Задаване на функция: Комбиниране на микровълновата 1. Премахнете дъното на микровълновата фурна. 2. Завъртете ключа за функцията за нагряване, за да изберете функция:. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не позволявайте фурната да работи, когато няма храна в нея. Екранът показва фабричната температура. 3. Натиснете, за да започнете. 4. Натиснете многократно, за да промените: Времетр., мощността на микровълновата или температурата. Завъртете контролния бутон, за да зададете стойността и натиснете, за да потвърдите. Около 5 градуса преди да се достигне зададената температура, прозвучава звуков сигнал. Когато настроеното време за Времетр. свърши, прозвучава звуков сигнал и фурната спира. Когато използвате микровълновата функция с функцията Времетр. за повече от 7 минути и в комбиниран режим, микровълновата мощност не може да бъде над 600 W. 5. Завъртете ключа за управление на функциите за нагряване на изключена позиция. При работа с Комбиниране на микровълновата, фурната може да издава различни шумове. Те са нормални за тази функция. Индикатор за нагряване Когато функцията на фурната работи, лентите на дисплея се появяват една по една, когато температурата във фурната се увеличава и изчезват, когато намалява.

16 БЪЛГАРСКИ 16 Функции на часовника Таблица с функции на часовника Функция Часовник ЧАС ВРЕМЕТР. КРАЙ ВРЕМЕЗА- КЪСНЕНИЕ ТАЙМЕР Приложение Показва или променя часа. Може да промените часовото време само ако фурната е изключена. За определяне колко време да работи фурната. Използва се само, когато е настроена функцията за нагряване. За да зададете, когато фурната се изключи. Използва се само, когато е настроена функцията за нагряване. Комбиниране на функциите ВРЕМЕТРАЕНЕ и КРАЙ. Използва се за настройване на обратно броене. Тази функция не влияе върху работата на фурната. Можете да настройвате ТАЙМЕРА по всяко време, включително и когато фурната е изключена. Функция Часовник 00:00 ХРОНОМЕ- ТЪР Приложение Ако не нагласяте друга часовникова функция, ТАЙМЕРЪТ ЗА ОТБРОЯ- ВАНЕ автоматично ще наблюдава колко дълго фурната ще работи. Отброяването започва веднага след като фурната започне да нагрява. Хронометърът не може да се използва с функциите: ВРЕМЕТРАЕНЕ, КРАЙ. Настройка и промянана часа След първото включване в захранването, изчакайте докато дисплея покаже 12:00". 12" премигва. 1. Завъртете контролния ключ, за да зададете часовете. 2. Натиснете, за да потвърдите и зададете минутите. Екранът показва и зададения час. 00" премигва. 3. Завъртете контролния ключ, за да зададете текущите минути. 4. Натиснете, за да потвърдите или нагласените точно време и ще се запишат автоматично след 5 секунди. Екранът показва новото време. За смените часа натиснете неколкократно, докато индикатора за точно време премигва на дисплея. и

17 БЪЛГАРСКИ 17 Задайте функцията ВРЕМЕТРАЕНЕ 1. Задайте функция за нагряване. Натиснете, за да потвърдите. 2. Натиснете неколкократно, докато започва да мига. 3. Завъртете контролния ключ, за да зададете минутите, и натиснете, за да потвърдите. Завъртете контролния ключ, за да зададете часовете, и натиснете, за да потвърдите. Когато зададеното времетраене изтече, се чува звуков сигнал в продължение на 2 минути. и настройката на времето мигат на дисплея. Фурната се изключва автоматично. 4. Натиснете който и да е бутон или отворете вратата на фурната, за да изключите звука. 5. Завъртете ключовете в изключена позиция. Тази функция не е налична за някои функции на фурната. Задаване на функцията КРАЙ 1. Задайте функция за нагряване. Натиснете, за да потвърдите. 2. Натиснете неколкократно, докато започва да мига. 3. Завъртете контролния ключ, за да зададете часовете, и натиснете, за да потвърдите. Завъртете контролния ключ, за да зададете минутите, и натиснете, за да потвърдите. При достигане на зададеното време, уредът излъчва звуков сигнал в продължение на 2 минути. и настройката за време мига на дисплея. Фурната се изключва автоматично. 4. Натиснете който и да е бутон или отворете вратата на фурната, за да изключите звука. Тази функция не е налична за някои функции на фурната. Настройка на функцията ВРЕМЕЗАКЪСНЕНИЕ 1. Задайте функция за нагряване. Натиснете, за да потвърдите. 2. Натиснете неколкократно, докато започва да мига. 3. Завъртете контролния ключ, за да зададете ВРЕМЕТРАЕНЕТО, и натиснете, за да потвърдите. Завъртете контролния ключ, за да зададете ВРЕМЕТРАЕНЕТО, и натиснете, за да потвърдите. На екрана започва да мига. 4. Завъртете контролния ключ, за да зададете времето за КРАЙ, и натиснете, за да потвърдите. Завъртете контролния ключ, за да зададете времето за КРАЙ, и натиснете, за да потвърдите. Дисплеят показва и зададената температура. Фурната се включва автоматично покъсно, работи според зададената ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ и спира когато достигне зададеното време за КРАЙ. При достигане на КРАЙ на времето, уредът излъчва звуков сигнал в продължение на 2 минути. и настройката за време мига на дисплея. Фурната е изключена. 5. Натиснете който и да е бутон или отворете вратата на фурната, за да изключите звука. 6. Завъртете ключовете в изключена позиция. Можете да промените функцията за нагряване и температурата, след като зададете функцията ЗАБАВЯНЕ. Завъртете ключовете в изключени позиции, за да спрете функцията ЗАБАВЯНЕ.

18 БЪЛГАРСКИ 18 Настройка на ТАЙМЕР Можете да настроите минутите, когато фурната е включена или изключена. 1. Натиснете неколкократно, докато започне да мига. 2. Завъртете контролния ключ, за да зададете секундите и после минутите. Натиснете още веднъж, за да зададете минутите Натиснете още два пъти, за да зададете часовете 3. Натиснете, за да потвърдите. 4. ТАЙМЕРЪТ се включва автоматично след 5 секунди. След като изтече 90% от зададеното време, се включва звуковият сигнал. 5. Когато зададеното време изтече, прозвучава звуков сигнал в продължение на 2 минути. 00:00" и премигват на дисплея. Натиснете произволен бутон, за да спрете сигнала. ХРОНОМЕТЪР Натиснете необходимия брой пъти, докато на дисплея се покаже време без всякакви символи. Използване на принадлежностите ВНИМАНИЕ! Вж. глава "Безопасност". Поставяне на принадлежностите Използвайте само подходящи готварски съдове и материали. Скара: ВНИМАНИЕ! Вижте глава Съвети и указания", съдове и материали подходящи за микровълнови. Вкарайте рафта между водещите релси на опорите му и се уверете, че е с крачетата надолу. Тавичка за печене: Плъзнете тавичката за печене между водачите на носача на рафта. Скара и тава за печенезаедно:

19 БЪЛГАРСКИ 19 Плъзнете тавичката за печене между водачите на носача на рафта и скарата на водачите отгоре. Малка вдлънатина отгоре за допълнителна безопасност. Вдлъбнатините са също така средства против преобръщане. Високия ръб около шкафа предотвратява изплъзването на готварски съдове. Стъклена чиния за дъно на микровълнова фурна: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте стъклената чиния за дъно на микровълнова фурна само с функцията за микровълни. Премахнете аксесоарите, когато преминета на друга функция, например грил или грил в микровълнова. Поставете аксесоара върху дъното на вътрешността. Поставете храната върху стъклената чиния за дъно на микровълнова фурна. Винаги използвайте стъклената чиния за дъно на микровълнова фурна винаги, когато работи функцията за микровълни. Необходимо е за затопляне на храна или течности. ВНИМАНИЕ! Стъклената чиния за дъно на микровълнова фурна може да се нагорещи, когато фурната работи. Допълнителни функции Използване на функцията Защита за деца Когато Защитата за деца е включена, фурната не може да бъде включена случайно. 1. Уверете се, че ключа за управление на функциите на фурната е на изключена позиция. 2. Натиснете и задръжте и едновременно за 2 секунди. Прозвучава звуков сигнал. SAFE се появява на дисплея. За да изключите Защитата за деца", повторете стъпка 2. Индикатор за остатъчна топлина Когато изключите фурната, на дисплея се показва индикаторът за остатъчна топлина ако температурата във фурната е над 40 C.Завъртете копчето

20 БЪЛГАРСКИ 20 за температурата наляво или надяснотемпературата на фурната. Автоматично изключване Поради мерки за сигурност, фурната се изкючва автоматично след определено време, ако функция за загряване работи и ако не променяте температурата на фурната. Температура ( C) , , ,5 Време за изключване (ч) След автоматично изключване, натиснете който и да е бутон, за да активирате отново фурната. Автоматичното изключване на работи със следните функции: Светлина, Времетраене, Край. Охлаждащ вентилатор Когато фурната работи, охлаждащият вентилатор се включва автоматично, за да поддържа повърхностите на фурната хладни. Ако изключите фурната, охлаждащият вентилатор може да продължи да работи, докато фурната се охлади. Предпазен термостат Неправилната работа с фурната или повредата на някои компоненти може да доведе до опасно прегряване. За да предотврати това, фурната е оборудвана с термостат за безопасност, който прекъсва захранването. Фурната се включва отново автоматично, след като температурата спадне. Препоръки и съвети ВНИМАНИЕ! Вж. глава "Безопасност". Препоръки за готвене Използвайте функцията Готвене с обдухване", за да претоплите фурната по най-бързият начин. Когато претопляте, премахнете скарите и тавите от вътрешността, за да получите най-бърз резултат. Фурната има четири позиции на рафта. Бройте позициите на рафта от дъното на фурната. Фурната е снабдена със специална система, която задвижва въздуха и постоянно рециклира парата. С тази система е възможно да се готви на пара и да се поддържат ястията меки отвътре и хрупкави отвън. Тя намалява до минимум времето за готвене и консумацията на електроенергия. По време на готвене във фурната или по стъклата на вратичката може да кондензира влага. Винаги стойте настрани от фурната, когато отваряте вратата ѝ. Когато фурната изстине, почистете вътрешността ѝ с мека кърпа.

21 БЪЛГАРСКИ 21 Печене на кексове Не отваряйте вратичката на фурната, преди да е изтекло 3/4 от зададеното време за готвене. Ако използвате едновременно две тавички за печене, оставете едно празно ниво между тях. Приготвяне на месо и риба Оставете месото за приблизително 15 минути преди нарязване, така че сокът да не изтича навън. За да избегнете твърде много дим във фурната по време на печене, налейте малко вода в дълбоката тава. След като водата се изпари, доливайте още, за да не кондензира димът. Времена за готвене Времената за приготвяне зависят от типа на храната, нейната консистенция и обем. Първоначално, проследете резултатите, когато готвите. Намерете най-добрите настройки (настройка на нагряване, време на готвене и др.) за вашите съдове, рецепти и количества, когато използвате този уред. Препоръки за микровълновото готвене Поставете храната върху стъклената плоча на дъното на микровълната в долната част на вътрешността. Обърнете или разбъркайте храната по средата на времето за размразяване или готвене. Покрийте храната при готвене и претопляне. Поставете лъжицата към бутилката или чашата, когато затопляте напитки, за да се гарантира по-добро разпределение на топлината. Поставете храната във фурната без всякакви опаковки. Пакетираните готови храни могат да бъдат поставени във фурната само, когато опаковката е подходяща за микровълнова фурна (прочетете информацията върху опаковката). Микровълново готвене Готвене в покрит съд. Ако искате храната да е хрупкава, гответе без капак. Не гответе храната твърде много като задавате високи стойности за мощност и време. Храната може да изсъхне, да изгори или да предизвика пожар. Не използвайте фурната за приготвяне на яйца или охлюви с черупки, защото те могат да се пръснат. Продупчете жълтъка на пържените яйца, преди да ги претоплите. Преди готвене, продупчете храната с кожа или кора няколко пъти с вилицата. Нарежете зеленчуците на парченца с подобни размери. От време на време бъркайте течните ястия. Разбърквайте храната преди сервиране. След като изключите фурната, извадете храната и я оставете да стои няколко минути. Размразяване на микровълнова Поставете замразената и разопакована храна върху малка обърната наобратно чиния със съд под нея, на поставката за размразяване или пластмасово сито, за да се оттича размразената течност. Отстранете размразените парчета последователно. За приготвяне на плодове и зеленчуци без да ги размразявате, може да

22 БЪЛГАРСКИ 22 използвате микровълновата фурна на по-висока мощност. Подходящи готварски съдове и материали за микровълнова Използвайте само подходящи готварски съдове и материали за микровълновата фурна. Използвайте долната таблица за справка. Готварския съд / Материал Стъкло или порцелан, безопасни за фурна без метални компоненти, напр. огнеупорно стъкло Неогнеупорни стъкло и порцелан без сребърни, златни, платинени или други метални декорации Стъкло и стъклокерамика, изработени от огнеупорен / устойчив на замръзване материал Керамични и керамични изделия без кварцови или метални компоненти и покрития, които съдържат метал Керамика, порцелан и керамични изделия с неглазирано дъно или с малки отвори, например на дръжките Топлоустойчива пластмаса до 200 C (моля, винаги проверявайте спецификацията на пластмасовия контейнер преди употреба) Микровълнова функция Комбинирана микровълнова Размразяване Отопление, Готвене функция на- пример X X X X X X Картон, хартия X X X Тънък разтеглив найлон за покриване на храна X X

23 БЪЛГАРСКИ 23 Готварския съд / Материал Печене във фолио с безопасно микровълново затваряне (моля, винаги проверявайте спецификацията на фолиото преди употреба) Съдове за печене от метал, напр. емайлирани, чугунени Форми за печене, черен лак или силиконово покритие (моля, винаги проверявайте спецификациите на формите за печене преди употреба) Микровълнова функция Комбинирана микровълнова Размразяване Отопление, Готвене функция на- пример Tава за печене X X X Скара X X X X X X X Стъклена чиния за дъно на микровълнова фурна Готварски съдове за употреба в микровълнова фурна, напр. тава за микровълнова Микровълново размразяване X X X Храна Мощност (Watt) Време (мин) Време на престой (мин) Пържола (0,2 кг) Кайма (0,5 кг) Пиле (1 кг) Пилешки гърди (0,15 кг) Пилешки бутчета (0,15 кг) Цяла риба (0,5 кг)

24 БЪЛГАРСКИ 24 Храна Мощност (Watt) Време (мин) Време на престой (мин) Рибно филе (0,5 кг) Масло (0,25 кг) Настъргано сирене (0,2 кг) Кекс с мая (1 парче) Чийзкейк (1 парче) Суха торта (например кекс) (1 парче) Хляб (1 кг) Нарязан хляб (0,2 кг) Хлебчета (4 бр.) Плодове (0,25 кг) Изстиване Храна Мощност (Watt) Време (мин) Време на престой (мин) Бебешка храна в бурканчета (0,2 кг); разбъркайте и проверете температурата Бебешко мляко (180 мл); поставете лъжичката в бутилката, разбъркайте и проверете температурата Готова или полуготова храна (0,5 кг) Замразени готови ястия (0,5 кг) :20-0: Мляко (200 мл) :30 -

25 БЪЛГАРСКИ 25 Храна Мощност (Watt) Време (мин) Време на престой (мин) Вода (200 мл) : Сос (200 мл) Супа (300 мл) Размразяване Храна Мощност (Watt) Време (мин) Време на престой (мин) Шоколад / Шоколадова глазура (0,15 кг) Масло (0,1 кг) 400 0:30-1:30 - Микровълново готвене Готвене Храна Мощност (Watt) Време (мин) Време на престой (мин) Цяла риба (0,5 кг) Рибно филе (0,5 кг) Зеленчуци, пресни (0,5 кг + 50 мл вода) Зеленчуци, замразени (0,5 кг + 50 мл вода) Печени картофи (0,5 кг) Ориз (0,2 кг мл вода) Пуканки : Комбинирана микровълнова функция Използвайте тази функция, за да приготвите храната за по-кратко време и да я запечете.

26 БЪЛГАРСКИ 26 Храна Функция Мощностура Темпера- ( C) (Watt) Картофен огретен (1,1 кг) Торта (0,7 кг) Свинско печено (1,5 кг) Лазаня Единичен Грил + МВ Горно + Долно нагряване + МВ Ускорено готвене с циркулация на топъл въздух + МВ Горно + Долно нагряване + МВ Пиле (1 кг) Единичен Грил + МВ Съвети за микровълнова фурна Време (мин) Положение на скарата Забележки Завъртете съда по средата на времето за готвене. Време на стоене: 2-5 мин Завъртете съда по средата на времето за готвене. Време на стоене: 5min Обърнете месото наопаки след 30 мин. време на готвене. Време на стоене: 2-5 мин Завъртете съда по средата на времето за готвене. Време на стоене: 2-5 мин Завъртете съда по средата на времето за готвене. Време на стоене: 2-5 мин. Резултати от готвенето/размразяването Храната е прекалено суха. Възможна причина Мощността беше прекалено висока. Времето беше прекалено дълго. Отстраняване Следващия път изберете по-ниска микровълнова мощност и по-дълго време.

27 БЪЛГАРСКИ 27 Резултати от готвенето/размразяването Храната все още не е размразена, гореща или сготвена, след края на времето за готвене. Храната е прегрята по краищата, но все още не е готова в средата. Възможна причина Времето беше прекалено кратко. Мощността беше прекалено висока. Отстраняване Задайте по-дълго време. Не увеличавайте мощността на микровълновата. Следващия път изберете по-ниска микровълнова мощност и по-дълго време. Таблица за готвене Използвайте първото ниво на фурната. Количество (кг) 0,75-1 Свински джолан (предварително сварен) Храна Функция Температура ( C) Телешко печено Време (мин) 0,4-0,5 всяка част Пиле, половинка ,5-2 Патица ,5 Цяла риба Пълнени зеленчуци Пандишпанова торта Курабийки от леко тесто Пица (тънко тесто) 1) Хляб (ръжен хляб) 1) първо: 230 след това: ) Загрейте фурната предварително. първо: 20 след това: 30-60

28 БЪЛГАРСКИ 28 Примери за приложения на настройките на мощността при готвене Данните в следващата таблица са ориентировъчни. Настройка на мощността 1000 Вата 900 Вата 800 Вата 700 Вата 600 Вата 500 Вата 400 Вата 300 Вата 200 Вата 100 Вата Употреба Загряване на течности Завиране в началото на процеса на топлинна обработка Топлинна обработка на зеленчуци Размразяване и нагряване на дълбоко замразени ястия Нагряване на ястия в чинии Приготвяне на готвени ястия с месо и зеленчуци Топлинна обработка на ястия с яйца По-нататъшна топлинна обработка на ястия Топлинна обработка на фини хранителни продукти Нагряване на бебешки храни Задушаване на ориз Затопляне на фини хранителни продукти Топене на сирене, шоколад, масло Размразяване на месо, риба Размразяване на кашкавал/сирене, сметана, масло Размразяване на плодове и сладкиши Размразяване на хляб Информация за изпитателни лаборатории Микровълнова функция Тестове според IEC Храна Мощност (Watt) Количество (кг) Положение на скарата 1) Време (мин) Забележки Пандишпанова торта Отдолу 7-9 Завъртете съда около 1/4 по средата на времето за готвене.

29 БЪЛГАРСКИ 29 Храна Мощност (Watt) Количество (кг) Положение на скарата 1) Време (мин) Забележки Завъртете съда около 1/4 по средата на времето за готвене. Яйчен крем Отдолу 18 - Руло Стефани" Размразяване на месо Отдолу 8-12 Обърнете месото наопаки по средата на времето за готвене. 1) Използвайте скара, освен ако не е посочено друго. Комбинирана микровълнова функция Тестове според IEC Храна Функция Мощност (Watt) Температура ( C) Положение на скарата 1) Време (мин) Забележки Торта (0,7 кг) Картофен огретен (1,1 кг) Пиле (1,1 кг) Топъл въздух + Микровълни Грил + Микровълни Грил + Микровълни 1) Използвайте скара, освен ако не е посочено друго Завъртете съда около 1/4 по средата на времето за готвене Завъртете съда около 1/4 по средата на времето за готвене Поставете месото в кръгъл стъклен съд и го обърнете наопаки след 20 минути от времето за готвене.

30 БЪЛГАРСКИ 30 Грижи и почистване ВНИМАНИЕ! Вж. глава "Безопасност". Бележки относно почистването Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и препарат за почистване. За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почистващ препарат. Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натрупвания на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до пожар. Внимателно почиствайте тавана на фурната от хранителни остатъци и мазнина. Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна машина. Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препарат за фурни. Ако са налични незалепващи принадлежности, не ги почиствайте със силни препарати, остри предмети или в съдомиялна машина. Това може да повреди незалепващото покритие. Почиствайте влагата от вътрешността след всяка употреба. Фурни от неръждаема стомана или алуминий За почистване на вратичката на фурната използвайте само влажна кърпа или мокра гъба. Подсушете с мека кърпа. Не използвайте стоманена вълна, киселини или абразивни продукти, тъй като те могат да повредят повърхността на фурната. Почиствайте командното табло на фурната, като следвате същите предпазни мерки. Почистване на уплътнението на вратичката Редовно проверявайте уплътнението на вратичката. Уплътнението на вратичката се намира около рамката на вътрешността на фурната. Не използвайте фурната, ако уплътнението на вратичката е повредено. Свържете се с оторизиран сервизен център. За почистване на уплътнението на вратичката вижте общата информация за почистване. Сваляне на носачите на скарата Преди обслужване се уверете, че фурната е хладна. Съществува опасност от изгаряния. Преди да почистите фурната, отстранете носачите на скарата. 1. Изтеглете носачите внимателно нагоре и навън от предното окачване.

31 БЪЛГАРСКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги дръжте халогенната лампа с кърпа, за да предотвратите изгарянето на остатъчната мазнина върху лампата. 2. Издърпайте предната част на носачите на скарата от страничната стена. 3. Извадете носачите от задното окачване. Поставете мет. държачи в обратна последователност. Смяна на крушката Поставете кърпа на дъното на вътрешността на фурната. Това предпазва от повреди стъкления капак на лампичката и вътрешността на фурната. ВНИМАНИЕ! Опасност от електрически удар! Прекъснете предпазителя преди да заменяте лампичката. Лампата и стъкленият капак може да са горещи. 1. Изключете фурната. 2. Отстранете предпазителите от кутията с предпазители или изключете прекъсвача. 3. Завъртете стъкления капак на лампичката обратно на часовниковата стрелка, за да го извадите. 4. Почистете стъкления капак. 5. Сменете крушката на фурната с 25 W, 230 V (50 Hz), 300 C топлоустойчива крушка за фурна (тип свързване: G9). 6. Монтирайте стъкления капак. Отстраняване на неизправности ВНИМАНИЕ! Вж. глава "Безопасност". Как да постъпите, ако... Проблем Възможна причина Отстраняване Фурната не нагрява. Фурната е изключена. Активирайте фурната. Фурната не нагрява. Часовникът не е настроен. Настройте часовника. Фурната не нагрява. Необходимите настройки не са зададени. Уверете се, че настройките са правилни.

32 БЪЛГАРСКИ 32 Проблем Възможна причина Отстраняване Фурната не нагрява. Фурната не нагрява. Активирано е автоматичното изключване. Функцията "Защита за деца" е включена. Вижте "Автоматично изключване". Вижте "Използване на Защита за деца". Фурната не нагрява. Бушона е изгърмял. Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако предпазителите продължават да падат, се обадете на квалифициран електротехник. Лампата не функционира. Лампичката е дефектна. Сменете крушката. Пара и кондензация се отлагат по храната и във вътрешността на фурната. На дисплея се показва --- C Дисплеят показва код за грешка, който не е упоменат в тази таблица. Във фурната са оставяни ястия за твърде дълго време. Искате да зададете микровълновата функция, но вратата е отворена или микровълновата функция е зададена с 0 вата. Има електрическа повреда. Не оставяйте ястията във фурната за повече от минути след края на готвенето. Затворете вратата, ако все още е отворена, върнете се на изключено положение и отново задайте микровълновата функция. Изключете уреда посредством предпазителя на жилището или предпазния прекъсвач на таблото, след което го включете отново. Ако на дисплея отново се показва код за грешка, свържете се с оторизиран сервизен център. Данни за обслужване Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към към упълномощен сервизен център. Данните, необходими за сервизния център, са посочени на табелката с данни. Тази табелка се намира върху предната рамка на вътрешността на фурната. Не отстранявайте табелката с данни от вътрешността на фурната.

33 БЪЛГАРСКИ 33 Препоръчваме ви да запишете данните тук: Модел (MOD.)... Номер на продукт (PNC)... Сериен номер (SN)... Технически данни Технически данни Размери (вътрешни) Използваеми обеми Зона за тава за печене Горен нагревател Долен нагревател Грил Пръстен Обща мощност Волтаж Честота Брой функции 10 Ширина Височина Дълбочина 43 л 1424 см² 1900 W 1000 W 1900 W 1650 W 3000 W V 50 Hz 480 мм 217 мм 411 мм Опазване на околната среда Рециклирайте материалите със символа. Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символаl, заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

34 БЪЛГАРСКИ 34 ГАРАНЦИЯ НА IKEA За какъв срок е валидна гаранцията на IKEA? Тази гаранция е валидна в продължение на 5 годинислед първоначалната дата на покупка на Вашия уред от IKEA. Като доказателство за покупката се изисква първоначалната касова бележка. Ако в рамките на гаранционния срок бъде извършена сервизна работа, това не удължава гаранционния срок за уреда. Кой извършва сервизното обслужване? Доставчикът на сервизно обслужване на IKEA извършва обслужване посредством свои собствени сервизи или мрежа от упълномощени сервизни партньори. Какво покрива тази гаранция? Гаранцията покрива дефекти на уреда, които са предизвикани от дефектна конструкция или дефекти в материалите, настъпили след датата на покупка от IKEA. Тази гаранция важи само при домашна употреба. Изключенията са посочени под заглавие "Какво не се покрива от тази гаранция?". В рамките на гаранционния срок се покриват разходите за отстраняване на дефекта, като ремонти, части, труд и пътуване, при условие че уредът е достъпен за ремонт без специални разноски и че дефектът е свързан с неизправна конструкция или дефект в материалите, покриван от гаранцията. При тези условия се прилагат Директивите на ЕС ( 99/44/ЕО) и съответната местна нормативна уредба. Сменените части стават собственост на IKEA. Какво ще направи IKEA, за да отстрани проблема? Определеният сервизен доставчик на IKEA ще провери продукта и ще реши по свое усмотрение дали той се покрива от тази гаранция. Ако се установи, че се покрива, сервизният доставчик на IKEA или негов упълномощен сервизен партньор чрез своя собствен сервиз по свое усмотрение или ще ремонтира дефектния продукт, или ще го смени със същия или сравним такъв. Какво не се покрива от тази гаранция? Нормално износване и изхабяване Умишлена или предизвикана от небрежност повреда, повреда, предизвикана от неспазване на инструкциите за работа, от неправилно инсталиране или от свързване към неподходящо напрежение, повреда, предизвикана от химична или електрохимична реакция, ръжда, корозия или повреда от вода, включително, но не само повреда, предизвикана от прекомерно количество варовик в подаваната вода, повреда, предизвикана от ненормални условия на околната среда. Консумативи, включително батерии и електрически крушки. Нефункционални и декоративни части, от които не зависи нормалното използване на уреда, включително драскотини и възможни разлики в цветовете. Случайна повреда, предизвикана от чужди тела или материи, както и почистване и отпушване на филтри, системи за оттичане или чекмеджета за сапун. Повреда на следните части: стъклокерамика, принадлежности, кошници за съдове и прибори, тръби за подаване и оттичане, уплътнения, електрически крушки и плафони на

35 БЪЛГАРСКИ 35 крушки, ключове, корпуси и части на корпуси. С изключение на случаите, когато такива повреди могат да се докажат като предизвикани от дефекти в производството. Случаи, в които не е установен дефект при посещението на техник. Ремонти, които не са извършени от посочените от нас сервизни доставчици и/или упълномощени сервизни партньори или при които са използвани неоригинални части. Ремонти, предизвикани от инсталация, която е дефектна или не отговаря на спецификациите. Употреба на уреда в среда, която не е домашна, т. е. професионална употреба. Повреди от транспортиране. Ако клиентът сам транспортира продукта до дома си или друг адрес, IKEA не носи отговорност за повреди, които могат да възникнат при транспортирането. Ако обаче IKEA доставя продукта до адреса за доставка на клиента, то повреда на продукта, която възникне при такава доставка, се покрива от тази гаранция. Цена за извършване на първоначално инсталиране на уреда на IKEA. Ако обаче доставчик на услуги на IKEA или негов оторизиран сервизен партньор ремонтира или замени уреда при условията на тази гаранция, то доставчикът на услуги или неговият оторизиран сервизен партньор ще инсталират повторно ремонтирания уред или заменящия уред, ако това е необходимо. Това ограничение не важи за работата без дефекти, извършена от квалифициран специалист с използване на наши оригинални части с цел да се пригоди уредът към спецификациите за техническа безопасност на друга страна от ЕС. Как се прилага законодателството на страната Гаранцията на IKEA ви дава определени законови права, които отговарят на или превишават всички местни законови изисквания, които може да са различни за различните страни. Област на валидност За уреди, закупени в една страна от ЕС и пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се осигурява в рамките на гаранционните условия, нормални за новата страна. Задължение за извършване на сервиз в рамките на гаранцията съществува само ако: уредът отговаря на и е инсталиран в съответствие с техническите спецификации на страната, в която е направен гаранционният иск; уредът отговаря на и е инсталиран в съответствие с Инструкциите за инсталиране и Информацията за безопасност в Ръководството за потребителя. Специализиран сервиз за поддръжка на уреди на IKEA: Не се колебайте да се обърнете към сервиза за поддръжка на IKEA за следното: 1. иск при условията на тази гаранция; 2. въпроси за разясняване на инсталирането на уред на IKEA в специализираните кухненски мебели на IKEA. Сервизът не може да дава разяснения, свързани с: общото инсталиране на кухни IKEA; свързване към електроинсталацията (ако уредът е предоставен без щепсел и кабел), към водопровод и газова инсталация, тъй като то трябва да се извърши от упълномощен сервизен техник.