Българска Неврология Bulgarian Neurology

Размер: px
Започни от страница:

Download "Българска Неврология Bulgarian Neurology"

Препис

1 (,) -- BG Neurology_Cover_02_20_Congress.indd ã., 07:25:43 ISSN Българска Неврология Bulgarian Neurology Сдружение "Българско дружество по неврология" Official Journal of The Bulgarian Society of Neurology ТОМ / БРОЙ 2 МАЙ, 20 VOLUME / NUMBER 2 MAY, 20 XII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ С международно участие 9-2 май 20 г. ХОТЕЛ САМОКОВ К.К. БОРОВЕЦ XIITH NATIONAL NEUROLOGY CONGRESS With International Participation May 9-2, 20 HOTEL SAMOKOV BOROVETS ПРОГРАМА PROGRAMME РЕЗЮМЕТА ABSTRACTS

2 Българска Неврология Bulgarian Neurology Българска Неврология Bulgarian Neurology Сдружение "Българско дружество по неврология" Official Journal of The Bulgarian Society of Neurology I РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ EDITORS Алексиев А. Балдаранов Д. Божинов Ст. Божинова В Василева Е. Василева Т. Ганева Г. Георгиев Д. Герасимов Б. Гозманов Г. Григорова О. Делева Н. Захариев З. Колев О. Колев П. Манчев И. Масларов Д. Миланов И. Миланова М. Минчев Д. Петров И. Петрова Ю. Райчев И. Райчева М. Стaйков И. Стаменов Б. Титянова Е. Трайков Л. Търнев И. Хавезова Л. Хараланов Л. Чалъкова Н. Чернинкова С. Шотеков П. Янчева С. София София Плевен София София Пловдив София София София Пловдив София Варна Пловдив София София Ст.Загора София София София Варна София София София София София Плевен София София София Варна София Пловдив София София София Alexiev A. Baldaranov D. Bojinov St. Bojinoba V. Vassileva E. Vassileva T. Ganeva G. Georgiev D. Gerassimov B. Gozmanov G. Grigorova O. Deleva N. Zahariev Z. Kolev O. Kolev P. Manchev I. Maslarov D. Milanov I. Milanova M. Minchev D. Petrov I. Petrova U. Raychev I. Raycheva M. Staikov I. Stamenov B. Titianova E. Traykov L. Tarnev I. Havezova L. Haralanov L. Chalakova N. Charninkova S. Shotekov P. Yancheva S. Sofia Sofia Pleven Sofia Sofia Plovdiv Sofia Sofia Sofia Plovdiv Sofia Varna Plovdiv Sofia Sofia St. Zagora Sofia Sofia Sofia Varna Sofia Sofia Sofia Sofia Sofia Pleven Sofia Sofia Sofia Varna Sofia Plovdiv Sofia Sofia Sofia ГЛАВНИ РЕДАКТОРИ: И. Миланов, П. Стаменова, И. Велчева СЕКРЕТАР: М. Даскалов EDITOR IN CHIEF: I. Milanov, P. Stamenova, I. Velcheva SECRETARY: M. Daskalov

3 Българска Неврология Bulgarian Neurology УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ Българска Неврология е официален орган на Сдружение Българско дружество по неврология и публикува статии от всички области на неврологията. Списанието съдържа следните рубрики: Редакционна статия с текст до3 страници. Възлага се от Редколегията. Оригинални статии - до 8 страници, включително таблици, фигури, книгопис. Към тези статии се изисква резюме на български и английски език общо до 40 реда, отпечатани на отделни страници. Резюмето трябва да съдържа заглавие, имената на авторите, информация за целта и обекта на проучването, методиките, получените резултати. Посочват се до 6 ключови думи. Оригиналните статии включват кратък увод, контингент, методи, резултати, обсъждане и книгопис. Заглавната страница съдържа пълно и съкратено заглавие, имената на авторите с инициалите им, техните академични степени и месторабота, адрес за кореспонденция с телефон, факс и е-mail. Кратки научни съобщения до 3 страници Обзорни статии до 0 страници Информации и рецензии на книги. Съдържа информация за конгреси и конференции, нови книги, актуална лекарствена информация, предстоящи събития. Страници на читателя. Поместват се писма до редактора, в които се коментират публикувани материали, кратки описания на случаи и дискусии по актуални проблеми. Статиите трябва да бъдат представени на CD/USB, записани на редакторска програма Word 6/Windows 96 или Windows Microsoft Word 97/2000XP, с един екземпляр разпечатка. Таблиците се представят на отделен лист, номерирани, като в текста се отбележи мястото им. Таблиците да имат кратко заглавие. Илюстрациите (фигури, диаграми, формули) трябва да са готови за непосредствено полиграфично възпроизвеждане. Текстовете под фигурите се представят на отделен лист Книгописът да се отпечата на отделен лист. Авторите да се подреждат по азбучен ред, като в началото се изброяват източниците на кирилица, а след тях на латиница. Заглавията да се представят изцяло. В текста цитираните автори да се представят с пореден номер от книгописа. Данните в книгописа се представят по следния начин: Статия от списание : Автор /и/. Заглавие на статията. Заглавие на списанието / съкратено по Index medicus/, том, година на издаване, номер на книжката, страница / от-до/. Пример: Andersen, G., Vestergaard, K., Lauritzen, L. Effective treatment of poststroke depression with the selective serotonin reuptake inhibitor citalopram. Stroke, 25, 994, 6, Книга: Автор /и/. Заглавие. Подзаглавни данни. Местоиздаване, издатество, година на издаване, страница /от-до/.пример : Calligaro,K., DeLaurentis, D., Baker, W. Management of Extracranial Cerebrovascular Disease.Philadelphia-New York, Lippincott - Raven Publishers, 997, 27. Публикации от сборник : Автор /и/. Заглавие: - В: Заглавие на сборника. Издател /и/. Местоиздаване, година на издаване, страница / от-до/. Пример : Binnie, C., Jeavsons,.M. Photosensitive epilepsies. In : Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence, eds. J.Roger, M. Bureau, Ch.Dravet, F.E. Dreifuss, A.Perret, P.Wolf. London, John Libbey & Company, Ltd, 992, Авторите подписват декларация, че предоставения материал не е предложен за печат на друго място. Предоставените материали и описаните в тях изследвания трябва да отговарят на етичните стандарти При съавторство утвърдената за печат статия трябва да бъде подписана от всички автори. Ръкописите в два екземпляра (или един екземпляр и CD/USB) изпращайте на адрес: INSTRUCTION FOR AUTHORS Bulgarian Neurology is the official journal of the Bulgarian Society of Neurology. It will consider for publication papers in neurology and related areas in the following categories: Editorials, consisting of up to 3 pages, when approved by the Editorial Board Original papers - up to 8 pages, including tables, figures and references. An abstract in Bulgarian and English up to 40 rows on a separate sheet is required. The abstract should contain title, authors, objective, background, methods, results and conclusions plus up to 6 keywords. The original papers include short introduction, material, methods results, discussion and references. The title page should carry the full title, the short running title, the authors with their initials, academic degrees, institutional affiliations, address for correspondence, with telephone, fax and Short communications and case reports up to 3 pages Review articles up to 0 pages Book reviews and information. It includes information for new books, congresses and conferences, new drugs, future events in neurology Letters to the Editor with comments on previously published papers, short case reports and discussion on current problems The manuscripts should be submitted on CD/USB, using Word 6/Windows 96 or Windows Microsoft Word 97/2000XP with a printed copy. The tables should be presented on separate sheets with a short heading The illustrations /figures, diagrams, formulas/ should be ready for reproduction. Explanatory legends should be provided on a separate sheet of paper. References should be presented in alphabetic order on a separate sheet with all authors` names and full title of papers. In the text the authors should be indicated by the number from the reference list. The reference should be presented as follows: Journal paper: () author(s), (2) title, (3) journal name ( as abbreviated in Index Medicus ). (4) volume, (5) year of publication, (6) journal number, (7) inclusive pages. Example: Andersen, G., Vestergaard, K., Lauritzen, L. Effective treatment of poststroke depression with the selective serotonin reuptake inhibitor citalopram. Stroke, 25, 994, 6, Book: () author(s), (2) title, (3) city of publication, (4) publisher, (5) year of publication, (6) pages. Example: Calligaro,K., DeLaurentis, D., Baker, W. Management of Extracranial Cerebrovascular Disease. Philadelphia-New York, Lippincott - Raven Publishers, 997, 27. References to books: () authors(s), (2) chapter title, (3) title of book, (4) editor(s), (5) city of publication, (6) publisher, (7) year of publication, (8) specific pages. Example: Binnie, C., Jeavsons, M. Photosensitive epilepsies. In: Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence, eds. J.Roger, M. Bureau, Ch.Dravet, F.E. Dreifuss, A.Perret, P.Wolf. London, John Libbey & Company, Ltd, 992, The articles are considered for publication on the understanding that the presented material has not been published or is being submitted elsewhere before appearing in BULGARIAN NEUROLOGY. Authors should indicate that ethical approval of the study was granted and that informed consent was given. All authors should approve and sign the final manuscript. Manuscript with one copy (or a CD/USB and a copy) should be sent to the following address: Sofia 504, Bulgaria, 8, Bialo more str. Department of Neurology University Hospital Queene Jovanna Prof. P. Stamenova София 504, Ул. 4 Бяло море " 8 МБАЛ " Царица Йоанна" - ЕАД Клиника по неврология Проф. П.Стаменова

4 Българска Неврология Bulgarian Neurology 63 XII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 9-2 май 20г. ХОТЕЛ САМОКОВ К.К. БОРОВЕЦ СЪВМЕСТНО С : БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО НЕВРОПРОТЕКЦИЯ И НЕВРОРЕГЕНЕРАЦИЯ БД ПО НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ БД ПО НЕВРОПАТИЧНА И ХРОНИЧНА БОЛКА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ЕПИЛЕПСИЯ БД ПО ГЛАВОБОЛИЕ И БОЛКА БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕНЦИИ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ АСОЦИАЦИЯ ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ АСОЦИАЦИЯ ПО МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА ФОНДАЦИЯ ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО НЕВРОСОНОГРАФИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА СДРУЖЕНИЕ НЕВРОЛОГИЯ ПРОФ. Д-Р САШО БОЖИНОВ ДРУЖЕСТВО ПРОТИВ ЕПИЛЕПСИЯ АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЕМГ И ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ XII XII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПО НЕВРОЛОГИЯ МАЙ 2 МАЙ 20г., 20г., ХОТЕЛ ХОТЕЛ САМОКОВ, К.К. К.К. БОРОВЕЦ

5 Българска Неврология Bulgarian Neurology 64 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: Председател: Проф. П. Стаменова Съпредседатели: Проф. З. Захариев Проф. И. Миланов Проф. Л. Трайков Научен Секретар: Доц. И. Велчева Финансов Секретар: Проф. М. Даскалов ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ: Доц. А. Алексиев Д-р Д. Балдаранов Доц. Т. Василева Доц. Д. Георгиев Доц. Б. Герасимов Доц. Г. Гозманов Доц. Н. Делева Проф. Б. Ишпекова Проф. О. Колев Доц. П. Колев Доц. М. Миланова Доц. И. Манчев Проф. И. Петров Доц. Ю. Петрова Доц. И. Райчев Доц. Б. Стаменов Доц. Л. Хавезова Доц. Л. Хараланов Доц. Н. Чалъкова Проф. С. Чернинковa НАУЧЕН ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ: Научен секретар: Доц. И. Велчева Членове: Д-р Ф. Алексиев Доц. В. Божинова Доц. Д. Масларов Доц. И. Стайков Проф. Е. Титянова Д-р А. Тодорова Проф. И. Търнев ФИНАНСОВ КОМИТЕТ: Финансов секретар: Проф. М. Даскалов Членове: Доц. Е. Василева Доц. О. Григорова Доц. П. Цветанов П. Несторова

6 Българска Неврология Bulgarian Neurology 65 Уважаеми Колеги, За мен е чест и удоволствие да Ви приветствам с Добре Дошли на XII Национален Конгрес по Неврология, с международно участие! Надявам се, Вие да отчетете като изпълнена, нашата цел, да съставим научна програма за специализираната аудитория, в която да бъдат отразени новостите от науката и практиката в неврологията. В програмата на Конгреса са включени Алгоритмите за Диагноза и Лечение при Неврологични Заболявания, пленарни лекции на чуждестранни гост лектори, постерни презентации и сателитни симпозиуми на водещи в световен мащаб фармацевтични компании. Използвам случая да изкажа своята благодарност към Организационния комитет, Научния Комитет, всички съорганизатори, всички фирми участнички, както и към всички Вас за проявената активност и съпричастност към форума. Пожелавам Ви ползотворна работа и приятна социална програма! Искрено Ваша, роф. П. Стаменова, Председател на Организационния Комитет Председател на Сдружение Българско Дружество по Неврология

7 Българска Неврология Bulgarian Neurology 66 XII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 9-2 май 20 г. ХОТЕЛ САМОКОВ К.К. БОРОВЕЦ ПЛАТИНЕНИ СПОНСОРИ ACTAVIS BAYER България PFIZER ГЕНЕРАЛEН СПОНСОР NOVARTIS PHARMA ОСНОВНА ÑÚÂÐÅÌОСНОВНА ТЕМА НА КОНГРЕСА АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВИДОВЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОКЛАДИ ПОСТЕРНИ СЕСИИ САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ БЪЛГАРСКИ АНГЛИЙСКИ

8 XII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 9-2 май 20 г. ХОТЕЛ САМОКОВ К.К. БОРОВЕЦ П Р О Г Р А М А 9 МАЙ - ЧЕТВЪРТЪК 20 МАЙ - ПЕТЪК 2 МАЙ - СЪБОТА Настаняване и регистрация НАУЧНИ СЕСИИ ПЛЕНАРНИ СЕСИИ И САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ - ЗАЛА БЪЛГАРИЯ Сателитен симпозиум BAYER ЛЕКЦИЯ НА ГОСТ ЛЕКТОР - PROF. F. ANTONACI 9.00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ КОКТЕЙЛ ДОБРЕ ДОШЛИ ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ, ХОТЕЛ САМОКОВ РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ НАУЧНИ СЕСИИ ПЛЕНАРНИ СЕСИИ И САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ - ЗАЛА БЪЛГАРИЯ ПЪРВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ - АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Сателитен симпозиум NATUR PRODUKT КАФЕ-ПАУЗА Сателитен симпозиум UCB Сателитен симпозиум ACTAVIS Сателитен симпозиум BAYER РАБОТЕН ОБЯД ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ - АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Сателитен симпозиум NOVARTIS PHARMA КАФЕ-ПАУЗА ЛЕКЦИЯ НА ГОСТ - ЛЕКТОР - PROF. I. EVDOKIMIDIS Сателитен симпозиум PFIZER ЛЕКЦИЯ НА ГОСТ - ЛЕКТОР - D. ZEE 9.30 ВЕЧЕРЕН КОКТЕЙЛ ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ, ХОТЕЛ САМОКОВ ПОСТЕРНИ СЕСИИ - ЗАЛА СЕРДИКА ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ ОБСЪЖДАНЕ НА ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ НАУЧНИ СЕСИИ ПЛЕНАРНИ СЕСИИ И САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ - ЗАЛА БЪЛГАРИЯ ТРЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ - АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ КАФЕ-ПАУЗА Сателитен симпозиум GLAXOSMITHKLINE Сателитен симпозиум EWOPHARMA Сателитен симпозиум TEVA PHARMACEUTICALS РАБОТЕН ОБЯД ЧЕТВЪРТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ - АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Сателитен симпозиум BOEHRINGER INGELHEIM Сателитен симпозиум CSC PHARMACEUTICALS ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ КАФЕ-ПАУЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОЛОГИЯ ГАЛА ВЕЧЕРЯ ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ, ХОТЕЛ САМОКОВ ПОСТЕРНИ СЕСИИ - ЗАЛА СЕРДИКА Втора постерна сесия ОБСЪЖДАНЕ НА ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ

9 Българска Неврология Bulgarian Neurology 68 ПРОГРАМА 9 МАЙ - ЧЕТВЪРТЪК ПЛЕНАРНИ СЕСИИ И САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ ЗАЛА БЪЛГАРИЯ BAYER Сателитен симпозиум Преживяемост при множествена склероза Модератор: Лектор: Проф. И. Миланов Лекция на гост лектор Diagnostic and Therapeutic Errors in Headache Disorders Лектор: Prof. F. Antonaci Модератор: Проф. И. Миланов 9.00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ КОКТЕЙЛ "ДОБРЕ ДОШЛИ" 20 МАЙ - ПЕТЪК ПЛЕНАРНИ СЕСИИ И САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ ЗАЛА БЪЛГАРИЯ Първа пленарна сесия АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Модератори: Проф. И. Миланов Проф. И. Търнев Диагностично-терапевтични алгоритми при увреди на гръбначния мозък Проф. М. Даскалов и колектив Алгоритъм за диагноза и лечение на заболявания на автономната нервна система Доц. И. Велчева и колектив Алгоритъм за диагноза и лечение на нарушения на съзнанието от нетравматичен произход Доц. М. Миланова и колектив Алгоритъм за диагноза и лечение при главоболие Проф. И. Миланов и колектив NATUR PRODUKT Сателитен симпозиум TEBOKAN при деменция сигурно и ефективно лекарствено средство: от превенцията до терапията Модератор: Проф. Л. Трайков Лектор: Prof. R. Ihl КАФЕ-ПАУЗА UCB Сателитен симпозиум LACOSAMIDE - нова генерация в лечението на епилепсия с парциални пристъпи Модератор: Проф. И. Търнев Лектор: Prof. E. Trinka ACTAVIS Сателитен симпозиум Живот без сенки Модератор: Проф. З. Захариев Първична и вторична профилактика на МСБ Лектор: Проф. П. Стаменова Лечение на остър пристъп от главоболие Лектор: Проф. И. Миланов Съвременна холинергична стратегия при когнитивни нарушения Лектор: Проф. Л. Трайков

10 Българска Неврология Bulgarian Neurology BAYER Сателитен симпозиум Рисков фактор ли е тромбозата? Модератор: Проф. П. Стаменова Тромбозата време за промяна? Лектор: Доц. Е. Трендафилова РАБОТЕН ОБЯД Заседание на Управителен Съвет на Сдружение Българско Дружество по Неврология Втора пленарна сесия АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Модератори: Проф. П. Стаменова Доц. Д. Масларов Алгоритъм за диагноза и лечение на мозъчно съдови заболявания Проф. П. Стаменова и колектив Алгоритъм за диагноза и лечение на световъртежи Проф. О. Колев и колектив Алгоритъм за диагноза и лечение на паркинсонови синдроми, хорея и дистонии Проф. И. Миланов и колектив Алгоритъм за диагноза и лечение на множествена склероза и малкомозъчни атаксии Проф. И. Миланов и колектив NOVARTIS Сателитен симпозиум Нови хоризонти в терапията на множествената склероза с перорален fingolimod (GILENYA ) Модератор: Проф. П. Стаменова КАФЕ-ПАУЗА Роля на SP - рецепторната модулация в лечението на МС Лектор: Доц. Д. Георгиев Перорален fingolimod (GILENYA ) клинични данни за ефективност и безопасност Лектор: Проф. И. Миланов Лекция на гост лектор Myasthenia Gravis, Therapeutic Challenges and Dilhemas Лектор: Prof. I. Evdokimidis Модератор: Доц. И. Велчева PFIZER Сателитен симпозиум Деменции при Паркинсонова болест Лектор: Проф. Л. Трайков Лекция на гост лектор Unexpected Effects of MRI Magnetic Fields on Brain Function Лектор: Dr. D. Zee Модератор: Проф. О. Колев 9.30 ВЕЧЕРЕН КОКТЕЙЛ ПОСТЕРНИ СЕСИИ ЗАЛА СЕРДИКА ПРОГРАМА ПОСТЕРНИ С ЕСИИ 20 май 20 ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ ПЪРВА ГРУПА МОЗЪЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Поставяне на постерите 9 май Сваляне на постерите 20 май, до 6 часа Обсъждане на постерната сесия: 20 май, 2:45 4:00 Комисии: Р0 Р Проф. Е. Титянова Доц. Т. Василева Доц. Е. Василева

11 Българска Неврология Bulgarian Neurology 70 Секретари: Д-р Е. Ваврек Д-р Ф. Киров Р2 Р22 2. Проф. Ив. Петров Доц. Б. Стаменов Доц. Б. Герасимов Секретари: Д-р Д. Балдаранов Д-р Н. Мурадян Р22 Р33 3.Проф. П. Шотеков Доц. Ив. Манчев Доц. Ив. Стайков Секретари: Д-р М. Клисурски Д-р С. Андонова Р0 РАННИ ПРОМЕНИ НА СЪДОВАТА СТЕНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ С ДУПЛЕКС СКЕНИРАНЕ И МОЗЪЧНОСТВОЛОВИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ С.Андонова, Д. Димова, Ф. Киров, Д. Минчев Р02 ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОЛИМОРФИЗМА НА ГЕНА ЗА МЕТИЛЕНТЕТРАХИДРОФОЛАТ РЕДУКТАЗА И ДЕБЕЛИНАТА НА ИНТИМА МЕДИЯ КОМПЛЕКСА НА СЪННИТЕ АРТЕРИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ Н. Димитров, A. Савов, E. Тодорова- Димитрова, И. Велчева Р03 ДИСЕКАЦИЯ НА ВЕРТЕБРАЛНАТА АРТЕ- РИЯ - КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ДИАГНОСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ Е. Василева, П. Илиева, И. Петров, М. Даскалов Р04 АКТУАЛНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ОЦЕНКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНЗИТОРНИ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ Д. Масларов Р05 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН И ДЪЛГОСРОЧЕН РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНЗИТОРНИ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ Д. Масларов, Д. Дренска Р06 ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ В НАП- РЕДНАЛА ВЪЗРАСТ РИСКОВИ ФАКТОРИ И ЕТИОПАТОГЕНЕЗА В. Малинска, Е. Василева, М. Клисурски, Н. Мурадян, М. Даскалов МОРФИЗЪМ А2 В ТРОМБОЦИТЕН ГЛИ- КОПРОТЕИН IIB/IIIA ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ В МЛАДА ВЪЗРАСТ М. Иванов, Р. Комса-Пенкова, Б. Стаменов, М. Вълкова, С. Гечева Р08 ОСОБЕНОСТИ НА КЛИНИЧНИТЕ И СКЕНИГРАФСКИ ДАННИ ПРИ БОЛЕН С ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИНТРАЦЕРЕБРАЛНИ ЛОБАРНИ ХЕМАТОМА Л.Хараланов, К. Узунов, Б. Милков, Н. Симеонов, В. Карабинов Р09 ХЕМИНЕГЛЕКТ, ХЕМИАНОПСИЯ И ПРИЗНАЦИ НА ГЕРСТМАНОВ СИНДРОМ ПРИ ЛОБАРЕН ПАРЕНХИМЕН МОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ В. Игнатова, Ц. Стоянова, В. Атанасова, Л. Хараланов Р0 СУБАРАХНОИДЕН КРЪВОИЗЛИВ ПРИ ПАЦИЕНТ С ИНТРАКРАНИАЛНА ДИСЕКА- ЦИЯ НА ВЕРТЕБРАЛНА АРТЕРИЯ Е. Ваврек, Е. Василева, М. Клисурски, Г. Благоев, З. Цончев, П. Кенаров, М. Даскалов Р КОГНИТИВЕН ДЕФИЦИТ СЛЕД СУБАРАХНОИДЕН КРЪВОИЗЛИВ И ХИРУРГИЧНО КЛИПСИРАНЕ НА АНЕВРИЗМА НА A. COMMUNICANS ANTERIOR В. Киркова, Я. Желев, М. Райчева, Л. Трайков Р2 КОГНИТИВЕН СТАТУС И СКЛОННОСТ КЪМ ДЕПРЕСИЯ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЛЕКИЯ ДО УМЕРЕН ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ М. Вълкова, Б. Стаменов, Д. Пейчинска, В. Симеонова Р3 ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС С ПОЛИМОР- ФНИ ПРИСТЪПИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ Н. Михнев, И. Стайков, М. Рашева Р4 АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БОЛНИ С МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ВЪВ ВТОРА МБАЛ ЕАД СОФИЯ Л. Конова, Р. Калпачки, Н. Самарджиева, Р. Калканджиева, И. Савов, Н. Димитров, А. Първанова, К. Донкова, С. Стефанова, Л. Ровелов Р5 ТРОМБЕМБОЛИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТКА С АХАЛАЗИЯ НА ХРАНОПРОВОДА - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ В. Аргирова, С. Андонова, Ф. Киров, Д. Минчев, М. Новакова, Р. Георгиев Р07 ОЦЕНКА НОСИТЕЛСТВОТО НА ПОЛИ-

12 Българска Неврология Bulgarian Neurology 7 Р6 ТРОМБОЗА НА SINUS SAGITALIS SUPERIOR ПРИ ХРОНИЧЕН УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ П. Илиева, Е. Василева, Е. Ваврек, М. Клисурски, Н. Колева, В. Малинска, З. Цончев, Е. Терзийска, М. Даскалов Р7 ТРОМБОЗА НА СИНУС САГИТАЛИС СУПЕРИОР ОТ ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС С КВАДРИПЛЕГИЯ ДО ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯ- ВАНЕ ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Р. Калпачки, Л. Конова, Н. Самарджиева, Р. Калканджиева, И. Савов, Н. Димитров, А. Първанова, К. Донкова, С. Стефанова, Л. Ровелов, К. Пандев Р8 СПОНТАННА РЕКАНАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СЪННА АРТЕРИЯ СЛЕД ОСТРА ТРОМБОЗА ПРИ БОЛЕН С ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ -ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВЕРИФИЦИРАН С ЕКСТРАКРАНИАЛНА ЦВЕТНА ДУПЛЕКС СОНОГРАФИЯ К. Цаловски, К. Костов, Р. Икономов, И. Петров Р9 КАТАПЛЕКСИЯ ПРИ 55 ГОДИШНА ЖЕНА С ДВУСТРАННА ЗАДНА ТРИФУРКАЦИЯ Н. Симеонов, Е. Ваврек, М. Митев Р20 СЛУЧАЙ НА ПРИДОБИТА ДИСЛЕКСИЯ БЕЗ АГРАФИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ СЛЕД МОЗЪ- ЧЕН ИНФАРКТ К.Стоянова, И. Стайков Р2 БИОМАРКЕРИ ЗА СЪДОВА АТЕРОСК- ЛЕРОТИЧНА УВРЕДА: ПРОМЕНИ В МЕТА- БОЛИЗМА НА ЕКСТРАЦЕЛУЛАРНИТЕ МАТ- РИКСНИ БЕЛТЪЦИ, МЕТАЛОПРОТЕИНАЗИ И АНТИТЕЛА СРЕЩУ МАТРИКСНИ БЕЛТЪЦИ ПРИ ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ П. Цветанов, M. Aтанасова, A. Русева, Б. Садързанска-Терзиева, В. Цанева, М. Клисурски, С. Йотова, Ц. Петранов, П. Христова, А. Димитрова Р22 РЕГИСТЪР НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ, ЛЕКУВАНИ С ИНТРАВЕНОЗНА ФИБРИНОЛИЗА В ГРАД ВАРНА М. Петкова, С. Андонова, Ф. Киров Р23 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА МИОКЛОНУС ПРИ ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ УСПЕШНО ЛЕКУВАН С ПИРАЦЕТАМ Д. Балдаранов, В. Гълъбова, Д. Нейков, К. Михайлова, Т. Бенчева, М. Карапанчева, В. Кацаров Р24 ЕНДОВАСКУЛАРНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА Н. Алиоски, С. Кондов, И. Петров, Т. Спириев, Х. Цеков, И. Стайков, М. Бриганти Р25 ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ НА СИМПТОМАТИЧНИ ИНТРАК- РАНИАЛНИ СТЕНОТИЧНИ ЛЕЗИИ И. Петров Р26 ИНТРАКРАНИАЛНА ВИСОКОСТЕПЕННА СТЕНОЗА НА ВЪТРЕШНА СЪННА АРТЕРИЯ - ДИАГНОСТИЧНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И УСПЕШ- НО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ М. Клисурски, И. Петров, Е. Василева, В. Малинска, П. Илиева, Н. Мурадян, М.Даскалов Р27 ДЕСЕТ ГОДИШЕН ОПИТ С КАРОТИДНО СТЕНТИРАНЕ И. Петров Р28 РЕСТЕНОЗА СЛЕД КАРОТИДНА ЕНДАР- ТЕРЕКТОМИЯ И КАРОТИДНО СТЕНТИРАНЕ М. Станева, И. Стайков, В. Червенков, И. Петров, Д. Марков Р29 ЕНДОВАСКУЛАРНА РЕКАНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТРИ НАРУШЕНИЯ НА МОЗЪЧНОТО КРЪВООБРЪЩЕНИЕ Ф. Киров, Ч. Бъчваров, С. Андонова Р30 АНГИОПЛАСТИКА ПРИ ГОД. ДЕТЕ С ФОКАЛНА ЦЕРЕБРАЛНА АНГИОПАТИЯ (ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ) Н. Алиоски, И. Петров, И. Стайков, М. Митова, М. Станева, С. Кондов Р3 ЕФИКАСНОСТ НА ИНТРАОПЕРАТИВНАТА ДУПЛЕКС СОНОГРАФИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ГОЛЕМИ И ГИГАНТСКИ АНЕВРИЗМИ С. Кондов, Т. Спириев, Х. Цеков, С. Петков, Л. Лалева, Н. Алиоски, И. Стайков, Ж. Василев, Д. Златарева Р32 НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИОННИ АЛГОРИТМИ ПРИ СЛЕДИНСУЛТНА ХЕМИПАРЕЗА И. Колева ВТОРА ГРУПА «ЕПИЛЕПСИЯ И НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ» Поставяне на постерите 9 май Сваляне на постерите 20 май, до 6 часа Обсъждане на постерната сесия: 20 май, 2:45 4:00 Комисия: Р52 Р66. Проф. З. Захариев Доц. В. Божинова

13 Българска Неврология Bulgarian Neurology 72 Доц. М. Рашева Секретари: Д-р Р. Велизарова Д-р Ф. Алексиев Р43 Р5 Доц. А. Алексиев Доц. М. Радионова Доц. П. Колев Секретари: Д-р Р. Кузманова Д-р Р. Калпачки Р33 ДВА СЛУЧАЯ С ИДИОПАТИЧНА ГЕНЕРА- ЛИЗИРАНА ЕПИЛЕПСИЯ И НАРУШЕНИЯ В ХРОМОЗОМНА ОБЛАСТ 5Q3.3 П. Димова, А. Киров, Т. Тодоров, В. Божинова, Г. Сарайлиева, А. Тодорова, В. Митев Р34 СИНДРОМ НА РИНГ ХРОМОЗОМА 20 ПЪРВИ СЛУЧАЙ В БЪЛГАРИЯ С ТИПИЧНА ЕЛЕКТРО-КЛИНИЧНА КАРТИНА П. Димова, И. Бонева, С. Шопова, Е. Славкова, В. Божинова, А. Тодорова Р35 ЕНУРЕЗИС НОКТУРНА -ПЪРВИ ПРОЯВИ НА ЕПИЛЕПСИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В. Дамянов, В. Хинкова, Л.Хараланов Р36 ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ВЪПРОСНИК ЗА СКРИНИНГ ЗА ЕПИЛЕПСИЯ СРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА РОМСКИЯ КВАРТАЛ В ГР. КЮСТЕНДИЛ П. Антимов, И. Търнев, Ж. Сандер Р37 ЛАТЕРАЛНА ТЕМПОРАЛНА ЕПИЛЕПСИЯ ПРИ РОМСКА ФАМИЛИЯ С. Желязкова, М. Радионова, И. Търнев Р38 СТРУКТУРА НА КОНТИНГЕНТА И ПОВЕ- ДЕНИЕ СПРЯМО БОЛНИТЕ С ЕПИЛЕПСИЯ ЛЕКУВАНИ ВЪВ ВТОРА МБАЛ ЕАД СОФИЯ КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ Р. Калпачки, Л. Конова, А. Бочева, Н. Самарджиева, Р. Калканджиева, И. Савов, Н. Димитров, А. Първанова, К. Донкова, С. Стефанова, Л. Ровелов Р39 АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БОЛ- НИТЕ С ЕПИЛЕПСИЯ ВЪВ ВТОРА МБАЛ ЕАД СОФИЯ А. Бочева, Р. Калпачки, Л. Конова, Н. Самарджиева, Р. Калканджиева, И. Савов, Н. Димитров, А. Първанова, К. Донкова, Л. Ровелов, С. Стефанова Р40 АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА РЯДКИТЕ ЕТИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ В ДИАГНОСТИЧНИЯ АЛГОРИТЪМ ПРИ ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИПАДЪЦИ М. Икономов Р4 НЯКОИ ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ В ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС НА ЕПИЛЕПСИЯТА М. Рашева, Е. Василева, Н. Колева, Ц. Цанкова, М. Даскалов Р42 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОТОПАРОКСИЗМАЛНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЕПИЛЕПСИЯ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ М. Рашева, Н. Колева, Д. Христова, И. Стайков Р43 ПРЕДХИРУРГИЧНА ДИАГНОСТИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕДИКАМЕНТОЗНО- РЕЗИСТЕНТНА ЕПИЛЕПСИЯ К. Минкин, П. Димова, Е. Найденов, А. Бусарски, М. Пенков, Р. Танова, В. Божинова, Л. Пенев, М. Маринов, В. Бусарски Р44 ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЕЕГ МОНИТОРИРАНЕ И КОЛИЧИСТВЕН ЕЕГ АНАЛИЗ ПРИ ПАЦИЕНТИ В ИНТЕНЗИВНО НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ- КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ П. Кирилова, Ф. Киров, С. Андонова Р45 МЮ РИТЪМ ПО ВРЕМЕ НА REM СЪНЯ Р. Велизарова, Р. Gelisse, A. Serafini, A. Crespel Р46 ЕФЕКТ НА ZONISAMIDE ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РЕФРАКТЕРНА ЮВЕНИЛНА АБСАНСНА ЕПИЛЕПСИЯ Р. Велизарова, A. Crespel, A. Serafini, Р. Gelisse Р47 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С МЕДИКАМЕНТОЗНО-РЕЗИСТЕНТНА ЕПИ- ЛЕПСИЯ НОВОВЪВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ К. Минкин, П. Димова, Е. Найденов, А. Бусарски, М. Пенков, Р. Танова, В. Божинова, Л. Пенев, М. Маринов, В. Бусарски Р 48 ПРОУЧВАНЕ НА ПОЗНАНИЯТА ЗА ЕПИ- ЛЕПСИЯТА СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ ДЕЦАТА С ЕПИ- ЛЕПСИЯ Р. Калпачки, А. Бочева, Л. Конова-Гергова, Н. Самарджиева, К. Кирилов Р49 СТИГМАТА ЕПИЛЕПСИЯ И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БОЛНИТЕ С ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ Р. Калпачки, K. Кирилов Р50 АБНОРМНИ ПЕРИОДИЧНИ ДВИЖЕНИЯ НА КРАЙНИЦИТЕ В КОМБИНАЦИЯ С РЕМ- ЗАВИСИМА СЪННА АПНЕЯ М. Николова, К. Ранков, С. Славчев

14 Българска Неврология Bulgarian Neurology 73 Р5 АВТОНОМНИЯТ АРАУЗЪЛ РАНЕН ПОКА- ЗАТЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИХАТЕЛНИ НАРУ- ШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН ПРИ АТЛЕТИ К. Ранков, М. Николова, С. Славчев, В. Михайлов 2 МАЙ - СЪБОТА ПЛЕНАРНИ СЕСИИ И САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ ЗАЛА БЪЛГАРИЯ Трета пленарна сесия АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Модератори: Доц. О. Григорова Доц. Ю. Петрова Алгоритъм за поведение при първични и метастатични тумори на нервната система и при неврологични паранеопластични синдроми Доц. Н. Делева и колектив Неоплазми на нервната система: показания за и резултати при неврохирургични интервенции Проф. В. Бусарски и колектив Алгоритъм за диагноза и лечение на остри вирусни и бактериални инфекции на ЦНС Доц. М. Миланова и колектив Алгоритъм за диагноза и лечение на миастения и миастенен синдром Доц. М. Миланова и колектив Алгоритъм за диагностика, лечение и проследяване на пациента с епилепсия Проф. И. Търнев и колектив Алгоритъм за диагностика и лечение на заболявания, протичащи с деменция Проф. Л. Трайков и колектив Алгоритъм за диагноза и лечение на нарушения на съня Доц. М. Миланова и колектив КАФЕ-ПАУЗА GLAXO SMITH KLINE Сателитен симпозиум Терапевтични подходи при медикаментозно - резистентна епилепсия Модератор: Проф. И. Миланов Лектор: Доц. В. Божинова EWOPHARMA Сателитен симпозиум TYSABRI Данни от клиничната практика и метод за контрол на риска` Модератор: Проф. П. Стаменова Лектор: Проф. И. Миланов TEVA PHARMACEUTICALS Сателитен симпозиум Лечение на повишен мускулен тонус с TIZANIDINE Модератор: Проф. П. Стаменова Лектор: Проф. И. Миланов РАБОТЕН ОБЯД

15 Българска Неврология Bulgarian Neurology Четвърта пленарна сесия АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Модератори: Проф. Л. Трайков Доц. М. Миланова Нуждае ли се съвременното здравеопазване в България от неврология и психиатрия? Лектор: Доц. Л. Хранов Заболявания на краниалните и периферни нерви диагностичен и терапевтичен алгоритъм Проф. И. Миланов и колектив Алгоритъм за диагноза и лечение на травми на нервната система Проф. Е. Титянова Доц. Б. Стаменов Алгоритъм за диагноза и лечение на дегенеративни заболявания на нервната система Проф. И. Търнев и колектив BOEHRINGER INGELHEIM Сателитен симпозиум Новости в лечението на болест на Паркинсон Модератор: Доц. Д. Георгиев Лектор: Проф. И. Миланов CSC PHARMACEUTICALS Сателитен симпозиум TROSICAM една иновативна алтернатива Модератор: Проф. П. Стаменова Лектор: Проф. И. Миланов ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ КАФЕ-ПАУЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОЛОГИЯ ГАЛА ВЕЧЕРЯ ПОСТЕРНИ СЕСИИ ЗАЛА СЕРДИКА ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ 2 май 20 ТРЕТА ГРУПА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩИ, НЕВРОИМУННИ И ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА Поставяне на постерите 20 май от 7 часа Сваляне на постерите 22 май Обсъждане на постерната сесия: 2 май, 2:00 3:5 Комисии: Р52 Р66 Проф. М. Даскалов Доц. Н. Делева Доц. М. Манова Секретари: Д-р Е. Цолова Д-р А. Андреева Р52 ПРОСПЕКТИВНО ИМУНОЛОГИЧНО ПРО- УЧВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНАТА И ПРОГ- НОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА ПРОМЕНИТЕ В МЕТАБОЛИЗМА НА ЕЛАСТИН ДЕГРАДАЦИ- ОННИТЕ И КОЛАГЕН ТИП IV ПЕПТИДИ ПРИ КЛИНИЧНО ИЗОЛИРАН СИНДРОМ И МНО- ЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА Б. Терзиева, П. Цветанов, В. Цанева, М. Атанасова, А. Димитрова Р53 ВЛИЯНИЕ НА СЕРУМНИТЕ НИВА НА ЕСТРАДИОЛ И ПРОГЕСТЕРОН ВЪРХУ ЦИТОКИННИЯ ПРОФИЛ ПРИ ЖЕНИ С ПРИСТЪПНО - РЕМИТЕНТНА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА А.Тренова, М. Манова, З. Захариев, Т. Василева

16 Българска Неврология Bulgarian Neurology 75 Р54 ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИПАДЪЦИ КАТО НАЧАЛНА ПРОЯВА НА МУЛТИПЛЕНА СКЛЕРОЗА М. Рашева, А. Петрова, Н. Колева, Д. Златарева, И. Стайков Р55 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОПТИЧЕН НЕВРОМИЕЛИТ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Л. Хараланов, Д. Атанасова, Н. Кирилов, В. Карабинов Р56 КЛИНИКО- ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ И ЯМР- СЪПОСТАВКИ НА ЗРИТЕЛНИ И МОЗЪЧНОСТВОЛОВИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ ПРИ БОЛНИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА В. Игнатова, Л. Хараланов Р57 ХРОНИЧНА РЕЦИДИВИРАЩА ВЪЗПАЛИ- ТЕЛНА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИРАДИКУ- ЛОНЕВРОПАТИЯ АСОЦИИРАНА С ХЕПАТИТ С. Андонова, Р. Павлова, Ш. Мехрабиан, О. Григорова, Ю. Петрова, Д. Петрова, Л. Трайков Р58 НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИOННИ АЛГОРИТМИ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА И. Колева, Н. Топалов, К. Кметска Р59 CPAP ТИТРИРАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МИАСТЕНИЯ ГРАВИС И АПНЕИЧНИ СЪННИ НАРУШЕНИЯ. Е. Ваврек, Н. Колева, П. Кенаров, М. Даскалов Р60 ЖЕНА С ГЕНЕРАЛИЗИРАНА МИАСТЕНИЯ ГРАВИС С МНОГО КЪСНО НАЧАЛО С НАЙ- ИЗРАЗЕНА БУЛБАРНА СИМПТОМАТИКА Е. Ваврек, Н. Колева, Г. Благоев, Н. Ничева- Ваврек, П. Кенаров, М. Даскалов Р6 АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИМИОЗИТ С МИАСТЕНИЯ ГРАВИС Е. Ваврек, Е. Терзийска, Н. Колева, М. Минчева, Х. Христов, П. Кенаров, М. Даскалов Р62 АНАЛИЗ НА НЕВРО-ОФТАЛМОЛОГИЧНА- ТА СИМПТОМАТИКА ПРИ БОЛНИ С МИАС- ТЕНИЯ ГРАВИС В. Бориславова, С. Чернинкова, И. Търнев Р63 МУСК МИАСТЕНИЯ С КЪСНО НАЧАЛО И ЗАСЯГАНЕ НАЙ-ИЗРАЗЕНО НА ДИХАТЕЛНА- ТА МУСКУЛАТУРА Е. Ваврек, Н. Колева, Н. Мурадян, Т. Стефанов, А. Александров, П. Кенаров, М. Даскалов Р64 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА И ПРОСЛЕ- ДЯВАНЕ НА ХЕРПЕС СИМПЛЕКС ВИРУСЕН ЕНЦЕФАЛИТ Д. Златарева, И. Стайков, Г. Кирова Р65 СЛУЧАЙ НА НЕВРОЦИСТИЦЕРКОЗА С ОТРИЦАТЕЛНА СЕРОЛОГИЯ Е.Цолова, И.Търнев, Д.Вучев Р66 БИТЕМПОРАЛНИ ТАЛАМИЧНИ ЛЕЗИИ ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА- КЛИНИ- ЧЕН СЛУЧАЙ С. Андонова, Ф. Киров, Д. Минчев, М. Новакова, Р. Георгиев ЧЕТВЪРТА ГРУПА ГЕНЕТИЧНИ И ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА И МУСКУЛИТЕ Поставяне на постерите 20 май от 7 часа Сваляне на постерите 22 май Обсъждане на постерната сесия: 2 май, 2:00 3:5 Комисия: Р67 Р75 Проф. И. Търнев Доц. Г. Гозманов Доц. М. Райчева Секретари: Д-р И. Петрова Д-р Б. Иванов Комисия: Р76 Р83 Доц. Д. Георгиев Доц. П. Димова Доц. И. Райчев Секретари: Д-р В. Гергелчева Д-р Ст. Сарафов Р67 AICARDI-GOUTIÈRES СИНДРОМ ПЪРВИ СЛУЧАЙ С ГЕНЕТИЧНА ВЕРИФИКАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ П. Димова, Т. Тодоров, А. Тодорова, Г. Сарайлиева, В. Божинова Р68 НЕВРОЛОГИЧНА СИМПТОМАТИКА ПРИ СИНДРОМ НА GORLIN С ПОТВЪРДЕНА МУТАЦИЯ В PTCH ГЕНА П. Димова, А. Тодорова, А. Киров, Т. Тодоров, Е. Славкова, В. Божинова, В. Митев Р69 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОГНИТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СИНДРОМ НА КОНГЕНИТАЛНА КАТАРАКТА, ЛИЦЕВ ДИСМОРФИЗЪМ, НЕВРОПАТИЯ И КОРЕЛАЦИИТЕ ИМ С ПАТОЛОГИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ЦНС

17 Българска Неврология Bulgarian Neurology 76 Т. Чамова, В. Гергелчева, М. Райчева, Л. Пенев, Д. Златарева, С. Бичев, И. Търнев Р70 КЛИНИЧЕН СПЕКТЪР И ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ХРОНИЧНА ПРОГРЕСИВНА ВЪНШНА ОФТАЛМОПАРЕЗА СИНДРОМ (СРЕО) И СРЕО ПЛЮС СИНДРОМИ В. Гергелчева, Т. Чамова, С. Чернинкова, В. Михайлова, В. Бориславова, С. Сарафов, Р. Хорват,И. Търнев Р7 ПЪРВИ КЛИНИЧНО И ГЕНЕТИЧНО ДОКАЗАН СЛУЧАЙ НА СПИНОЦЕРЕБЕЛАРНА АТАКСИЯ ТИП 7 В БЪЛГАРИЯ А. Шопова, А. Андреева, С. Чернинкова, Н. Никоевски, И. Търнев Р72 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕНОТИП-ФЕНОТИП КОРЕЛАЦИИТЕ НА КОГНИТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПМД ТИП ДЮШЕН/БЕКЕР В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЕКСПРЕСИЯТА НА ДИСТРОФИНОВАТА ИЗОФОРМА DP40 Т. Чамова, В. Гергелчева, Ж. Генова, В. Михайлова, М. Райчева, Т. Тодоров, И. Литвиненко, В. Божинова, В. Митев, И. Търнев, А. Тодорова Р73 ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИЦИПАЦИЯТА НА КОГНИТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ТРИ СЕМЕЙСТВА С МИОТОНИЧНА ДИСТОФИЯ ТИП Т. Чамова, А. Шопова, В. Гергелчева, М. Райчева, И. Търнев Р74 СЛУЧАЙ НА ПРОГРЕСИВНА НЕФЛУЕНТНА АФАЗИЯ И БОЛЕСТ НА ДВИГАТЕЛНИЯ НЕВРОН КЛИНИЧНИ, ЕЛЕКТРО-ФИЗИОЛОГИЧНИ, НЕВРОПСИХОЛОГИЧНИ И МРТ ХАРАКТЕРИСТИКИ С. Сарафов,, Ш. Мехрабиан, М. Райчева, Б. Ишпекова, Г. Тодорова, И. Търнев, Л. Трайков Р75 НЕВРОПСИХОЛОГИЧНО СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ МЕЖДУ КОГНИТИВНО СЪХ- РАНЕНИ ПАЦИЕНТИ С ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ И ЛИЦА СЪС СУБЕКТИВНО КОГНИ- ТИВНО НАРУШЕНИЕ Я. Желев, В. Киркова, М. Райчева, Л. Трайков Р76 8-FDG ПET В ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА ДИАГНОЗА МЕЖДУ ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ И МУЛТИСИСТЕМНА АТРОФИЯ Б. Иванов, И. Димитров, Н. Делева, А. Капрелян, М. Грудкова Р77 АВТОНОМНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ С. Мантарова, И. Велчева Р78 ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЛО- ЖЕНИЕТО НА КОНТИНГЕНТ НЕГАТИВ- НАТА ВАРИАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ И. Лисичков, П. Цветанов Р79 ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕГАБАЛИН ПРИ ЕСЕНЦИАЛЕН ТРЕМОР. ПЪРВОНАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ Б. Иванов Р80 СИНДРОМ НА FAHR: СЪОБЩЕНИЕ НА ТРИ СЛУЧАЯ И. Нисимов, Д. Дренска, В. Георгиев, Г. Пейчев, Д. Масларов Р8 СЛУЧАЙ СЪС СИНДРОМ НА ПЕРИ РОМБЕРГ И.Петрова, О.Григорова, Ю.Петрова, Ш.Мехрабиан, М.Петрова, С. Андонова, Р. Павлова Р82 НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯТА ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАРКИНСОНИЦИТЕ И. Колева Р83 ЕНУРЕЗИС НОКТУРНА,ЧЕСТО СИМПТОМ НА ПИКОЧО-ПОЛОВА МАЛФОРМАЦИЯ И SPINA BIFIDA И ОЛИГОФРЕНИЯ У БАЩА И ДЕЦА В. Дамянов, В.Лазаров, Л.Хараланов ПЕТА ГРУПА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА Поставяне на постерите 20 май от 7 часа Сваляне на постерите 22 май Обсъждане на постерната сесия: 2 май, 2:00 3:5 Комисия: Р64 Р96 Доц. Н. Чалъкова Доц. Пл. Цветанов Доц. Кр. Генов Секретари: Д-р Д. Богданова Д-р Д. Атанасова Р84 ТРАНСТИРЕТИНОВА ФАМИЛНА АМИЛОИДНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ (TTR-FAP) В БЪЛГАРИЯ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЕПИДЕМИОЛО- ГИЧНИ, КЛИНИЧНИ И ГЕНЕТИЧНИ ДАННИ)

18 Българска Неврология Bulgarian Neurology 77 С. Сарафов, В. Гергелчева, E. Брадистилова, А. Киров, Т. Тодоров, А. Тодорова, В. Митев, И.Търнев Р85 ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С МУЛТИФОКАЛНА МОТОРНА НЕВРОПАТИЯ С КОНДУКЦИОНЕН БЛОК И. Стайков, С. Новачкова, Н. Тотева, А. Симеонова Р86 АВТОНОМНА НЕВРОПАТИЯ ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2: КОРЕЛАЦИИ НА АВТОНОМНАТА ДИСФУНКЦИЯ С КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ Н. Димитров, Ц. Танкова, И. Велчева Р87 ДЕПРЕСИЯ И КОГНИЦИЯ ПРИ ПАЦИ- ЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ М. Вълкова, Б. Стаменов, Д. Пейчинска, В. Симеонова Р88 СИМПАТИКОВ КОЖЕН ОТГОВОР ПРИ ДИАБЕТНА НЕВРОПАТИЯ Н. Мурадян, Б. Ишпекова, А. Александров, Д. Атанасова, М. Даскалов Р89 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ЦЕРВИКОБРАХИАЛНА ПЛЕКСОПАТИЯ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ШИЙНО РЕБРО Д. Богданова, Н. Топалов Р90 КЛИНИЧНИ НЕВРОЛОГИЧНИ СИМПТОМИ И ЕМГ ПРОМЕНИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА В. Константинова, М. Даскалов, С. Новачкова Н. Цолова Р9 АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАБО- ЛЯВАНИЯТА НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА ВЪВ ВТОРА МБАЛ-ЕАД СОФИЯ Н. Самарджиева, А. Бочева, Р. Калпачки, Л. Конова, Р. Калканджиева, И. Савов, Н. Димитров, А. Първанова, К. Донкова, С. Стефанова, Л. Ровелов Р92 КОМПЛЕКСНИЯТ АЛГОРИТЪМ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ДИАБЕТНАТА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ АКТУАЛЕН ПРОБЛЕМ В СЪВРЕМЕННАТА НЕВРОДИАБЕТОЛОГИЯ М.Икономов Р93 BENFOTIAMINE МОДУЛИРА АНАЛГЕ- ТИЧНАТА АКТИВНОСТ НА НЕСТЕРОИДНИ- ТЕ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА И ОПИОИДИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН И КЛИ- НИЧЕН ОПИТ Д. Масларов, П. Краевски, С. Сурчева, Л. Казаков, М. Власковска Р94 ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ АЛГОРИТМИ ПРИ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ ОТ ДИКЛОФЕНАКОВИ МЕДИКАМЕНТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПОЯСНО КРЪСТНИ РАДИКУЛЕРНИ СИНДРОМИ M. Икономов Р95 ИНДИКАЦИИ ЗА ДИСЦЕКТОМИЯ И ПОСТАВЯНЕ НА ИМПЛАНТ ПРИ СПОНДИЛО- ДИСКОГЕННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЦЕРВИ- КАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ С. Кондов, Х. Цеков, В. Пелинков, Д.Чолаков, И. Ангелов, А. Цеков, И. Стайков, М. Влока Р96 НАРУШЕНИЯ НА АВТОНОМНАТА НЕРВ- НА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА ПРОФЕСИОНАЛНО ЕКСПОНИРАНИ С ОЛОВО - ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ В. Несторова, Б. Иванов, Л. Димитрова, И. Джеджев ШЕСТА ГРУПА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОБЛЕМИ В НЕВРОЛОГИЯТА Поставяне на постерите 20 май от 7 часа Сваляне на постерите 22 май Обсъждане на постерната сесия: 2 май, 2:00 3:5 Комисия: Р97 Р06 Проф. О. Колев Проф. С. Чернинкова Доц. А. Капрелян Доц. А. Цукева Секретари: Д-р Ш. Мехрабиан Д-р П. Атанасова Р97 АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИЧНО И ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕВРООФТАЛМОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ С.Чернинкова, А. Цукева, А. Капрелян Р98 АЛГОРИТМИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ПАЦИ- ЕНТИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛНА НЕВРОХИРУРГИЯ А. Бусарски, К. Минкин, Х. Рангелов, В. Каракостов, М. Маринов, В. Бусарски Р99 БАВНОРАСТЯЩИ ПЪРВИЧНИ ИНТРААК- СИАЛНИ МОЗЪЧНИ ТУМОРИ,ЛЕКУВАНИ ЗА ЕСЕНЦИАЛНА ЕПИЛЕПСИЯ В. Хинкова, В. Михайлова, С. Чолакова

19 Българска Неврология Bulgarian Neurology 78 Р00 АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТРАВ- МИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА ПОКАЗАНИЯ ЗА И РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕВРОХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ Р. Попов, В. Атанасов, П. Стоянов, А. Бусарски, В. Каракостов, М. Маринов, В. Бусарски Р0 КОГНИТИВНИ И НЕВРОПСИХИАТРИЧ- НИ ПРОМЕНИ И МРТ НАХОДКА ПРИ ОСТРО ОТРАВЯНЕ С ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД Р. Павлова, М. Рйчева, Ш. Мехрабиан, Л.Трайков Р02 ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИОННИ И ДЕРЕАЛИ- ЗАЦИОННИ СИМПТОМИ ПРИ ВЕСТИБУЛАР- НИ ПАЦИЕНТИ С И БЕЗ ТРЕЖОЖНОСТ С. Георгиева, И. Асенов, О. Колев ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ ПРИ СОЦИАЛНО- ЗНАЧИМИ ИНВАЛИДИЗИРАЩИ НЕВРОЛО- ГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И. Колева Р05 ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИЗИКАЛНАТА АНАЛГЕЗИЯ В НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИОН- НАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА И. Колева, Р. Йошинов Р06 ПОСЛЕДНИ ДОСТИжЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИЗКУСТВЕНИТЕ НЕВРОННИ МРЕЖИ (ИНМ) В НЕВРОНАУКИТЕ П. Атанасова, Р. Масалджиева, Н. Чалъкова Р03 АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В АЛГОРИТЪМА НА ВЕРТИГИНОЗНИТЕ СИНДРОМИ НА НЕВРО ОТОЛОГИЧНАТА ПАТОЛОГИЯ В КЛИНИЧНАТА НЕВРОЛОГИЧНА ПРАКТИКА М. Икономов P04 КОМПЛЕКСНИ НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИОННИ АЛГОРИТМИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТТА В

20 Българска Неврология Bulgarian Neurology 79 ПОСТЕРНИ СЕСИИ ПЪРВА ГРУПА Р0 РАННИ ПРОМЕНИ НА СЪДОВАТА СТЕНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ С ДУПЛЕКС СКЕНИРАНЕ И МОЗЪЧНОСТВОЛОВИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ С. Андонова, Д. Димова, Ф. Киров, Д. Минчев II Неврологична клиника с ОИЛНБ МБАЛ Св.Марина - Варна ЦЕЛ: Да се оценят промените в интима-медия комплекса (ИМК) и мозъчностволовите евокирани потенциали при болни с артериална хипертония. посредством дуплекс скениране и зрителни и слухови евокирани потенциали. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Проучването е проведено при 93 болни с артериална хипертония (АХ). Контролна група включва 78 здрави лица. Посредством цветно дуплекс-скениране на магистралните артерии на главата е определяна морфологията на съдовата стена - дебелината на интима-медия комплекса (ИМК) на общите сънни артерии (ОСА), наличието на атероматозни плаки, тяхната степен на изразеност, ехогенност и стабилност. При 30 болни с АХ и 30 клинично здрави лица са проведени корелативни невросонографни изследвания и мозъчностволови евокирани потенциали зрителни (ЗЕП) и слухови (СЕП). РЕЗУЛТАТИ: Сравнителното изследване и динамичното проследяване на интима-медия комплекса показва сигнификантна разлика между пациентите с АХ и контролната група здрави лица. Установеното снижаване на скоростните показатели на каротидните артерии е в съгласие с проучванията на други автори при болни с АХ. При ЗЕП се отчита статистически значимо удължаване на латентното време (основно на Р 00 вълната) и снижаване на амплитудата й при болните с АХ в сравнение с конролната група.. ОБСЪЖДАНЕ: Представените данни, подобно на повечето данни от литературата ясно подчертават промените в съдовата стена, регионалното кръвообращение и структурните изменения при пациенти с АХ в сравнение с контролната група здрави лица...изследванията потвърждават клиничната значимост на дуплекс скенирането и евокираните потенциали при пациенти с артериална хипертония, които могат да се използват като обективни критерии, с оглед ранна диагностика и преценка за по-нататъчната терапевтична стратегия. Р02 ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОЛИМОРФИЗМА НА ГЕНА ЗА МЕТИЛЕНТЕТРАХИДРОФОЛАТ РЕДУКТАЗА И ДЕБЕЛИНАТА НА ИНТИМА МЕДИЯ КОМПЛЕКСА РЕЗЮМЕТА ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ НА СЪННИТЕ АРТЕРИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ Н. Димитров, 2 A. Савов, 3 E. Тодорова-Димитрова, 4 И. Велчева Неврологично отделение, ВТОРА МБАЛ София ЕАД - София 2 Национална генетична лаборатория, МУ СОФИЯ 3 Клиника по неврология, ВМА - София 4 Катедра по неврология, МУ София ЦЕЛ И ОБЕКТ: Целта на настоящето проучване е да оцени разпределението на полиморфизма на гена за метилентетрахидрофолатредуктаза (МТХФР) във връзка с дебелината на интима медия комплекса (ИМК) на сънните артерии при пациенти с едностранни мозъчни инфаркти (ЕМИ). Проучването включва 35 пациента: 4 с ЕМИ и 24 с рискови фактори (РФ) за мозъчносъдова болест (МСБ), сравнени с 2 здрави лица от същия възрастов диапазон. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ: С цветно дуплекс скениране са изследвани общите сънни артерии (ОСА) и вътрешните сънни артерии (ВСА). Измерени са скоростните параметри на кръвния ток, диаметъра на лумена и дебелината на ИМК по стандартизирана процедура. Попълнен е въпросник за РФ за МСБ, измерено е артериалното налягане и е определена концентрацията на серумните липиди. Полиморфизма на гена за МТХФР е изследван чрез полимеразна верижна реакция с използване на праймер F - 5 -TGA AGG AGA AGG TGT CTG CGG GA- 3 и праймер R - 5 -AGG ACG GTG CGG TGA GAG TG- 3 и верифициран чрез агарозна електрофореза. РЕЗУЛТАТИ: Според генотипа за МТХФР пациентите и контролите са разпределени в 3 подгрупи: СС - и ТТ - хомозиготи и СТ - хетерозиготи. Честотата на С алела е най-голяма при контролите (66,6%). ТТ генотипът се среща по-често при пациентите с ЕМИ, а С/Т генотипът при тези с РФ. Намерени са по - ниски стойности на дебелината на ИМК на ВСА вляво/на страната на инфаркта при ТТ хомозиготите в сравнение с тези при СС хомозиготите (p<0,05) и и СТ хетерозиготите (p<0,05). ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Резултатите от нашето проучване насочват към преобладаващо влияние на гена за МТХФР върху стените на ВСА, които са подложени на по-голям хемодинамичен стрес. Р03 ДИСЕКАЦИЯ НА ВЕРТЕБРАЛНАТА АРТЕРИЯ - КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ДИАГНОСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ Е. Василева, П. Илиева, И. Петров, М. Даскалов УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ, Клиника по Нервни болести ЦЕЛ: Цел на настоящото проучване е да се предс-

21 Българска Неврология Bulgarian Neurology 80 тавят началните прояви и клиничната характеристика на дисекацията на екстракраниалната част на вертебралната артерия. Демонстрира се ролята на дуплекс скенирането (ДС) в диагностиката и мониторирането на това заболяване. МЕТОДИ: ДС, компютърна томография, магнитнорезонансна/компютъртомографска ангиография, дигитална субтракционна ангиография, ЕКГ, ехокардиография. РЕЗУЛТАТИ: Проучването включва 0 пациенти с дисекация на екстракраниалната част на вертебралната артерия (7 жени и 3 мъже), на средна възраст 38г. (от 20 до 60 г., 9 от пациентите са на възраст под 45 г). При всички пациенти е проведена ДС на магистралните мозъчни артерии, като в 80% е диагностицирана дисекация във V сегмента на вертебралната артерия. Във всички случаи се касае за спонтанна дисекация, като предразполагащи фактори са открити само при три пациенти. Окципитално главоболие и/или шийна болка се установи в 8 случая (80%). Неврологичната симптоматика отчетена при нашите пациенти включва: вертижна симптоматика - в 90% от случаите, изтръпване на съответна лицева половина /в 70%/; малкомозъчна симптоматика /в 70%/, повръщане /в 50%/, нистагъм /в 50%/, хемихипестезия /в 50%/, централна хемипареза /в 30%/, зрителни нарушения /в 20%/; дисфагия /в 20%/; очедвигателни нарушения /в 0%/. След провеждане на невроизобразяващи изследвания на главен мозък /КТ или МРТ/, се установи: исхемия в басейна на задна долна малкомозъчна артерия - в 40% от случаите; комбинация от исхемия в басейна на задна долна малкомозъчна артерия и стволова исхемия - в 30 % от случаите; изолирана стволова исхемия при един пациент, а в два случая не се установиха данни за мозъчен инфаркт. При всички пациенти се проведе ангиографско изследване /в 7 случая - МРТ- ангиография, при двама - КТ ангиография и при - дигитална субтракционн ангиография. 70% болните са изследвани за тромбофилия, антифосфолипиден синдром, хиперхомоцистеинемия. Проведе се ДС мониториране, което демонстрира пълното възстановяване на кръвотока при 70% и липса на възстановяване при 30%. При една пациентка е проведена реваскуларизация - стентиране на вертебралната артерия. Три месеца след началото на заболяването се останови: пълно обратно развитие на неврологичния дефицит в осем случая, лека централна хемипареза при един пациент и гълтателни нарушения при един пациент. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Настоящите резултати демонстрират ролята на дисекацията на вертебралната артерия в етиопатогенезата на исхемичния инсулт в млада възраст. Внезапната поява на едностранно окципитално главоболие и/или болка в шийната област, придружено с изтръпване на лицевата половина и вертиго, са важна насочваща симптоматика. ДС е важен неинвазивен метод за диагностициране и мониториране развитието на съдовия процес, както и за оценка на ефекта от приложеното лечение. Прогнозата при това заболяване е относително благоприятна, като в по-голям процент от случаите се наблюдава пълно възстановяване на неврологичния дефицит. Р04 АКТУАЛНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ОЦЕНКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНЗИТОРНИ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ Д. Масларов Клиника по неврология, Първа МБАЛ-София, ЕАД Транзиторната исхемична атака (ТИА) е критично състояние, което трябва да се третира като остър мозъчно съдов инцидент. През последните години концепцията за ТИА претърпя значителни промени с акцент на две основни черти: въвеждане на изискването спешност в диагностично терапевтичен аспект и преоценяване на времевия интервал за продължителност на клиничната симптоматика. Съгласно становището на Американската Асоциация за Сърдечно-Съдови заболявания и Американската Асоциация за Мозъчни инфаркти, ТИА представлява краткотраен епизод на неврологична дисфункция, предизвикана от фокална мозъчна, гръбначно мозъчна или ретинална исхемия, без данни за оформен мозъчен инфаркт на невроизобразяващите изследвания. Факторът времева продължителност не фигурира в новото определение (200 год.), но вероятно ще се наложи схващането за продължителност на симптомите не повече от 60 минути. Рискът от развитие на мозъчен инфаркт в краткосрочен и дългосрочен план е съществено по висок в сравнение с останалата популация. Тази вероятност е най висока в първите няколко часа и дни след възникването на ТИА, като е необходима спешна и прецизна селекция на рисковите групи. Създадени са клинични скали за установяване и оценка на практическия риск: Калифорния-скала, ABCD, ABCD(2) ABCD(3)-I. Тези скали позволяват спешно селектиране на рисковите пациенти с ТИА. Интерпретацията на съпътстващите независими рискови фактори и включването на резултати от специализирани биохимични изследвания, ултразвукова диагностика и невроизобразяващи методи, дава значително по детайлна представа за прогноза и вероятност. Статистически обобщените резултати от проведени обширни проучвания пресъздават виртуален модел, обхващащ 0 годишен период на проследяване и над пациенти с ТИА. Съвременната концепция за ТИА като състояние, изискващо спешност, е намерила практическа реализация в създаването на т. нар. клиники/отделения за диагностика и лечение на ТИА. Профилираната ТИА Клиника се характеризира с денонощен спешен прием (24/7/365) с цел бърза диагностика на остро възникналия мозъчно съдов инцидент. При започната ранна и адекватна вторична профилактика, рискът от последващ мозъчен инфаркт в рамките на 90 дневен интервал обичайно намалява с 80%. Р05 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН И ДЪЛГОСРОЧЕН РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНЗИТОРНИ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ Д. Масларов, Д. Дренска Клиника по Неврология, ПМБАЛ, София ЦЕЛ: Транзиторните Исхемични Атаки (ТИА) в контекста на съвременната дефиниция остри мозъчно съдови инциденти, изискващи спешност подлежат на първоначална оценка чрез ABCD (2) алгоритъм и последващо клинично и терапевтично поведение в зависимост от общия прогностичен сбор и резулта-