СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. Триадица филология) Руски. Триадица. Триадица. Триадица. програми (география) Триадица. Висше / Математика

Размер: px
Започни от страница:

Download "СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. Триадица филология) Руски. Триадица. Триадица. Триадица. програми (география) Триадица. Висше / Математика"

Препис

1 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжнст Райн Образвание Езикви знания Чужди езици и филлгии (Руска 1237 Триадица филлгия) Руски Триадица Триадица Триадица Триадица Триадица Кмпютърни Ms office,excel, Word Чужди езици и филлгии (немски език) Немски MS OFFICE Чужди езици и филлгии (френска филгия,учит ел п френски език) Естествени наукикмбинирани прграми (геграфия) Френски Ms office,excel MS OFFICE Математика MS OFFICE Чужди езици и филлгии (английски език) Английски MS OFFICE пр /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) бщбразват елни предмети (Магистър - Физическ възпитание/сп рт) начални учители (Магистър - Учител начален етап.) специални предмети (Магистър - Физическ възпитание/сп рт) Ms office, Word, Power Point Ms office, Word, Power Point

2 бщбразват елни предмети (Магистър - Геграфия) Истрия и архелгия (Магистър - Истрия) Английски Прилжна инфрматика (Бакалавър/Ма гистър - Инфрматика.) Ms office, Word, Power Point Ms office, Word, Power Point Ms office, Word, Power Point /Административен секретар Триадица Триадица Триадица Администраци я и управление Чужди езици и филлгии (английски език) Английски Триадица Физика Английски ms office Чужди езици и Триадица филлгии Немски Ms office /Старши учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) /Педаггически съветник Триадица Триадица Триадица Триадица Музикални и сценични изкуства Истрия и архелгия Български език и литература начални учители (НУП педаггика) Психлгия (Психлгия, Сциални дейнсти.) EXEL,WORD, PAY PAI Ms office

3 /Технически секретар пр Триадица Триадица Секретарски и административ ни фис дейнсти MS OFFICE Чужди езици и филлгии (Английска филлгия) Английски Ms office пр /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) /Старши учител, пр /Старши учител, детска градина Триадица Триадица бщбразват елни предмети (учител п математика, физика и ИТ) начални учители (начален учител) Математика (математика и физика) начални учители (НУП педаггика) /Счетвдител Овча купел науки /Охранител Средн Прфесинале /Гтвач н клеж /Крдинатр Средец науки (Техническ ) науки (Диплма п птика ще се счита за предимсв.) Английски Английски Ms office Ms office EXEL,WORD, PAY PAI EXEL,WORD, PAY PAI Ms office, счетвдни прграми. Ms office, internet, Excel и ел. пща /Специалист 1417 прдажби в бластта на медицината Ms office /Куриер,Средн Ms office /Гтвач Витша 1430 Хранителни технлгии (Гтвач) /Шфьр, автбус Витша Средн

4 /Счетвдител /Психлг, училищен /Оптик, птметрист /Експерт, търгвия Триадица Витша /Сервитьр Триадица Счетвдств и данъчн благане (счетвдств и кнтрл) Психлгия (Бакалавър/Ма гистър ) Здравни грижи (Оптик) науки (бакалавър/маг истър, предимств диплма п птика.) Хтелиерств, рестрантьрс тв и кетеринг специални предмети (Бакалавър/Ма гистър - Специална педаггика.) Excel,спец.сч ет.сфтуер "Ажур" Ms office,excel Ms office /Препдавател, хуманитарни и бществени дисциплини в извънкласни и 1422 извънучилищни дейнсти Витша /Младши 1269 счетвдител Средец Средн Ms office /Графичен 1336 дизайнер /Градинар Триадица Средн специални предмети (Бакалавър/Ма гистър - инж. технлг на хранителни прдукти.) /Учител, теретичн бучение Витша /Пмщниквъзпитател Витша Средн /Учител на деца с умствена изстаналст Витша специални предмети (Бакалавър/Ма гистър - Специална педаггика.)

5 1429 Хигиенист Витша Средн Чужди езици и филлгии /Специалист, прдажби /Рабтник, дпълнителна 1519 брабтка на стъкл /Охранител Средн 1523 Хигиенист Средн /Специалист, кмпютърни мрежи и 1508 системи /Общ рабтник, стрителств на сгради Кмпютърни науки Немски, Испански, Френски, Италиански, Арабски 1522 Оснвн,Средн Маркетинг и реклама, /Експерт, / Маркетинг и 1509 маркетинг реклама Английски MS OFFICE /Перач 1524 (ръчн) Средн /Рабтник, стрителств/ремнт и пддържане на ПЖПС, съръжения и Оснвн,Средн 1520 кнтейнери /Охранител Средн /Банкв 1511 служител, касиер/ Касиер, банка /Служител, 1512 запитвания Средец /Сервитьр Средн /Оператр, въвеждане на данни /Спедитр Лзенец /Етикетирвач 1516 (ръчн) 1514 науки Чужди езици и филлгии,вис ше / Чужди езици и филлгии Транспртни услуги Оснвн,Средн,Началн /Оператр, център за баждания Средн Руски Френски Немски, Френски, Английски Английски, Чешки, Руски, Унгарски, Испански, Румънски, Италиански, Немски, Френски

6 Администраци я и управление /Технически сътрудник Лзенец /Пазач, 1505 невъръжена храна Триадица Средн 1502 Хигиенист Средн /Прдавачкнсултант 1501 Средн /Санитар Триадица Оснвн /Прдавачкнсултант 1496 Средн /Техник, телекмуникации Прфесиналн а квалификация / Електрника, автматика, кмуникацинн а и кмпютърна техника /Шфьр, лек автмбил д 9 места Средн /Стюард/стюардес а Лзенец Средн /Пмщникгтвач Лзенец Средн /Склададжия Красна пляна 1488 Немски, Английски, Френски /Камериер/камерие рка Лзенец Средн Английски /Шфьр, лектварен автмбил Обрище /Шлсермнтьр /Експерт, прдажби Лзенец /Мнтажник Надежда Мтрни превзни средства, краби и въздухплават елни средства Машинстрен е, металбрабт ване и металургия (стругарфрезист) науки Английски Машинстрен е, металбрабт ване и металургия

7 /Общ рабтник Средн /Шфьр, тежктварен автмбил Средн /Крдинатр /Пмщник кухня, заведение за бърз хранене Електрника, автматика, кмуникацинн а и кмпютърна техника (Техническ бразвание) Хранителни технлгии (гтвач) Ms office науки, /Рекламен агент науки MS OFFICE /Оператр, сигурнст Средн Ms office /Инженер, призвдств Инженерствкмбинирани прграми /Счетвдител, перативен науки, науки /Склададжия Оснвн Ms office, счетвдни прграми /Машинен ператр, призвдств на стъкл /Експерт, прдажби Прфесиналн а квалификация / Машинстрен е, металбрабт ване и металургия,ос нвн науки Английски, Немски Ms office,excel, internet /Специалист, прдажби Средец Хранителни технлгии,вис ше / Химия, Билгия и бихимия,вис ше / Фармация Английски ms office

8 /Инженер, призвдств /Инженертехнлг, пакване на прдукция Инженерствкмбинирани прграми (Техническ - електрника, машинстрен е или индустриалн инженерств.) Английски Ms office Електрника, автматика, кмуникацинн а и кмпютърна техника (Бакалавър - п електрника, индустриална техника или машинстрен е.) Английски Ms office /Техник, механик Витша Витша /Вдач, селскстпански машини /Прдавачкнсултант Средн /Ръквдител, финансв тдел /Камериер/камерие Мтрни превзни средства, краби и въздухплават елни средства (техник) Градинарств (паркве и градини) (вдач на селскстпанск а техника) науки (Бакалавър/Ма гистър - Икнмика, финанси или прав.) рка, хтел Триадица Оснвн Градинарств /Рабтник, зеленяване Витша (паркве и градини) /Прдавачкнсултант Средн Английски

9 Електртехник а и енергетика (Техническ) /Търгвски представител 1462 Хигиенист Оснвн /Склададжия Средн Архитектура, урбанизъм и гедезия (ландшафтен архитект) /Ландшафтен архитект Витша /Барман Средн Красна /Санитар пляна Средн Английски /Шфьр, лектварен автмбил /Ръквдител, 1427 тдел в чисттата Лзенец Средн /Общ 1421 рабтник /Сервитьр Триадица Средн /Пмщникгтвач 1428 Средн /Електртехник, стрителен Витша Оснвн,Средн Електртехник а и енергетика (Електртехник ) /Касиер, дмакин науки, науки Word /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) /Гтвач Триадица /Технически сътрудник Лзенец Чужди езици и филлгии (учител п английски език) начални учители Word Инженерствкмбинирани прграми (Стрителен инженер или Архитектура.) Английски Ms office

10 /Организатр бучение Чужди езици и филлгии Английски 1390 Хигиенист Средец Средн /Склададжия Триадица Средн Английски Прфесиналн а квалификация /Пмщникгтвач /Охранител Средн /Касиер Средн /Спедитр Средн /Мениджър, призвдств Инженерствкмбинирани прграми (Техническ) Английски Ms office Прилжна инфрматика (Технически университет - Кмпютърни науки или /Дизайнер, сфтуер Сфтуерн инженерств. ) Английски /Сциален асистент Триадица Средн Английски /Рабтник, фрмване на хранителни прдукти Триадица Средн Ms office Инженерствкмбинирани прграми (Технически университет - електрника, индустриалн /Мениджър, пректи инж. или машинстрен е.) Немски, Английски, Френски /Личен асистент Средец Средн /Общ рабтник Средн /Прдавачкнсултант Младст Средн Ms office /Майстр, призвдств на тестени изделия Оснвн,Средн

11 науки (Счетвдств и кнтрл),висш е / науки (Счетвдств и кнтрл) /Младши счетвдител /Дмашна пмщница Овча купел Средн Инженерствкмбинирани прграми (специалисти п технически науки/без инженери п електртехнл гии/) /Прдавачкнсултант /Детегледачка Средн /Пмщниквъзпитател Средн Хигиенист Лзенец /Общ рабтник Средн /Технически сътрудник Овча купел /Сервитьр Оснвн /Шфьр, 1326 пщенски автмбил Кремиквци Средн Испански, Английски Ms office израбтване на рабтни чертежи за интерирн бзавеждане Електртехник а и енергетика (ел.машини и централи) Английски фис пакет /Камериер/камерие рка Средн Английски /Гтвач Средн Английски /Машинен ператр, пакване/увиване Оснвн,Средн,Началн /Мияч, съдве (ръчн) Средн /Сервитьр Средн Английски /Рецепцинист Средн Английски /Гтвач Средн Английски /Мнтажник, електрнни елементи Оснвн /Диспечер, транспртни средства Кремиквци Средн /Сервитьр Средн Немски

12 Електртехник а и енергетика,вис ше / Електртехник а и енергетика /Технически сътрудник Овча купел /Експедитр, пща Кремиквци Оснвн /Сртирвач, пща Кремиквци Оснвн /Касиер /Мнтажник Овча купел науки Оснвн,Средн (ел. мнтажник) /Обслужващ, кулинарен щанд Триадица Средн /Отчетник, измервателни уреди Овча купел Средн /Касиер Триадица Средн /Склададжия Средн /Обслужващ, кулинарен щанд Триадица Средн /Шивач, кжа Средн /Касиер Триадица Средн /Обслужващ, кулинарен щанд Триадица Средн /Шивач Витша Оснвн,Средн /Обслужващ, кулинарен щанд Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Обслужващ, кулинарен щанд Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Касиер Триадица Средн Английски, Руски

13 /Обслужващ, кулинарен щанд Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Обслужващ, кулинарен щанд Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Обслужващ, кулинарен щанд Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Машинен ператр, крене Средн /Обслужващ, кулинарен щанд Триадица Средн /Обслужващ, кулинарен щанд Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Касиер Триадица Средн /Охранител Средн /Прдавачкнсултант Средн Хигиенист Лзенец Оснвн,Средн /Рабтник, 1260 ръчн призвдств на сладкарски изделия Оснвн /Сервитьр Лзенец Средн 1258 Хигиенист Средн Прфесиналн а /Автмнтьр /Електртехник, пддръжка на сгради квалификация Електртехник а и енергетика Хигиенист Овча купел Средн Хигиенист Лзенец Средн /Медицинска сестра Плувисше / Здравни грижи (Медицински сестри )

14 /Санитар Средн /Оператр, сигурнст Лзенец Средн Ms office /Обслужващ, бензинстанция/газста нция /Технически изпълнител Овча купел Средн Хигиенист Лзенец Средн /Камериер/камерие рка, хтел Триадица Началн /Обслужващ, 1232 бензинстанция/газста нция Средн /Прдавачкнсултант Средн /Склададжия Триадица Средн /ДБТ - Сфия - Люлин /Кнсултант (прмтьр), прдажби Средец Средн Английски MS office /Машинен ператр, шиене на блекла Оснвн /Рабтник, кухня Триадица /Прдавачкнсултант Средн пр Оснвн,Средн Математика Базви кмпютърни 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Специалист, маркетинг и реклама Български език и литература Базви кмпютърни 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин 483 пр /Психлг, училищен пр /Учител, ресурсен Люлин /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) бщбразват елни предмети (Английски език) Английски Психлгия Науки за земята (Геграфия и икнмика) Терапия и рехабилитация начални учители Базви кмпютърни Базви кмпютърни Базви кмпютърни Базви кмпютърни Базви кмпютърни

15 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин 490 пр /Пмщникдиректр, учебната дейнст бщбразват елни предмети (Истрия) Базви кмпютърни Базви кмпютърни 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /Учител, пдгтвителна група /Старши учител, пр /Учител, ресурсен Искър Слатина детски учители Чужди езици и филлгии начални учители (Специална пездаггика) начални учители (Лгпед) Английски Базви кмпютърни Базви кмпютърни. Текстбраб тване 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Учител на деца с езикв-гврни нарушения Слатина Текстбраб тка 104/ДБТ - Сфия /Прдавачкнсултант Чужди, Люлин 509 Илинден Средн Английски MS office 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Касиер Люлин Средн MS-Office 104/ДБТ - Сфия - Люлин 464 пр Люлин /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) 104/ДБТ - Сфия - Люлин 465 Люлин 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Опаквач Надежда Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Склададжия Надежда Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин 508 (Учител в ЦДО.) /Пщенски раздавач (пщальн) Красн сел Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Технически секретар Искър Средн Английски 104/ДБТ - Сфия /Началник, Люлин 506 склад Младст Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Градинар Витша Средн Рабта с кмпютърни прграми. Рабта с прграми рабта с кмпютърни прграми. Кмпютърна грамтнст 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Медицинска сестра Люлин Здравни грижи 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Обслужващ, магазин Люлин Средн

16 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Охранител Илинден Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Стругар Люлин 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин 500 Машинстрен е, металбрабт ване и металургия /Електрмнтьр Люлин Средн /Дмакин, сграда Сердика Средн /Препдавател, селскстпански учебни предмети в извънкласни и извънучилищни дейнсти Илинден /Общ рабтник Люлин Средн /Рехабилитатр Илинден Терапия и рехабилитация интернет и електрнна пща 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Лгпед Илинден (Дефектлгия ) 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Шфьр, тежктварен автмбил Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Психлг Илинден Психлгия 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Офис мениджър Средец Английски фис пакет 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /Общ рабтник, прмишленстта Люлин Средн Терапия и рехабилитация /Ергтерапевт Илинден /Шфьр, автбус Илинден Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Младши счетвдител Сердика науки (Рабта кат счетвдител.) Английски 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Фризьр Люлин 104/ДБТ - Сфия /Мениджър Люлин 476 пкупки/прдажби Средец Английски /Общ рабтник, прмишленстта Връбница Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия /Рабтник, Люлин 469 кухня 104/ДБТ - Сфия - Люлин 471 Хигиенист Илинден 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Пртиер Илинден Оснвн Счетвдни прдукти.

17 104/ДБТ - Сфия - Люлин 468 Средн /Пмщникгтвач 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Шфьр, лектварен автмбил Люлин Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин 467 Хигиенист Слатина Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин 462 Красн сел 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Камериер/камерие рка Люлин Средн Немски 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Сервитьр Люлин Средн Немски, Английски 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Пмщникгтвач Люлин 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Общ рабтник Панчарев Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Рабтник, кухня Илинден 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Пртиер Люлин Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Инфрматр Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Оператр, кнтактен център Слатина Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин 452 Хигиенист Изгрев Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Рабтник, призвдств на захар, захарни и шкладви изделия Люлин Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Мнтажник, изделия т метал Средн начални учители 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Възпитател Искър 104/ДБТ - Сфия /Прдавачкнсултант Люлин 448 Младст Средн /Вдпрвдчик, пддръжка Люлин Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия /Прдавачкнсултант Люлин 442 Средн 104/ДБТ - Сфия /Нсачтварач, Люлин 441 стки Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин 439 Хигиенист Връбница 104/ДБТ - Сфия /Прдавачкнсултант Люлин 438 Лзенец Средн 104/ДБТ - Сфия Люлин /Сметсъбирач Люлин 104/ДБТ - Сфия /Прдавачкнсултант Люлин 434 Люлин Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Охранител Надежда Средн Без бразвание Без бразвание текстбраб тка

18 Мтрни превзни средства, краби и 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Автмнтьр Люлин въздухплават елни средства 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Рабтник, твар-разтварна дейнст Оснвн 104/ДБТ - Сфия - Люлин 436 Хигиенист Слатина Оснвн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Шлсер Слатина Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Бяджия, превзни средства Слатина Средн 104/ДБТ - Сфия /Прдавачкнсултант Люлин 408 Средн MS office 104/ДБТ - Сфия /Пазач, Люлин 394 въръжена храна Средн /Обслужващ, бензинстанция/газста нция Люлин Средн 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /Опаквач Средн /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /Пртиер Средн /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /Машинен ператр Средн /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /Склададжия Средн /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /ДБТ - Сфия - Люлин, /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) Нви Искър Филиал /Лгпед Нви Искър /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал Нви Искър Нви Искър бщбразват елни предмети Чужди езици и филлгии (Английска филлгия) Математика /Учител, ресурсен Нви Искър

19 104-01/ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал Чужди езици и филлгии (Немска филлгия) Нви Искър /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /Склададжия Люлин Средн /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Прдавачкнсултант Надежда Средн /Общ рабтник Люлин Оснвн Витша Сердика Витша (ИКОНОМИЧЕ СКИ ДИСЦИПЛИНИ ) 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика 442 Сердика Красн сел (Учител п физика и астрнмия /355ч./) Музикални и сценични изкуства (МУЗИКА) 107/ДБТ - Сфия - Сердика 431 Красн сел бщбразват елни предмети (ХИМИЯ И ООС) 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) Витша Сердика бщбразват елни предмети (МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИК А) начални учители (учителначална педаггика)

20 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) /Технически ръквдител, стрителств Сердика Обрище начални учители (учител, начална педаггика) Стрителств (техник/инжене р) Счетвдств и данъчн благане (счетвдств и кнтрл),висш е / Счетвдств и данъчн благане (Сциални, стпански и правни науки) 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Експерт, прграми и пректи Обрище 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Специалист Обрище Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Маникюрист Сердика Средн /Специалист, 107/ДБТ - Сфия - управление на Сердика 493 чвешките ресурси Обрище Средн детски учители 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Счетвдител Сердика 107/ДБТ - Сфия - Сердика 460 Хигиенист Сердика Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Охранител Сердика Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Учител, детска градина Красн сел 107/ДБТ - Сфия /Пмщниквъзпитател Сердика 491 Красн сел Средн 107/ДБТ - Сфия /Експерт, Сердика 497 прграми и пректи Обрище (Икнмика) 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Фризьр Сердика Средн 107/ДБТ - Сфия - Средн Сердика /Кзметик Надежда (кзметик) 107/ДБТ - Сфия /Прдавачкнсултант Сердика 501 Надежда Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Куриер Пдуяне Средн Microsoft office Microsoft office Microsoft office Microsoft office 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Сциален рабтник Средн (хуманитарен прфил), / Хуманитарни науки кмбинирани прграми

21 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Общ рабтник Надежда Средн Средн ( прфил) /Младши счетвдител Обрище /Експерт, прграми и пректи MS Office Microsoft office, Internet 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Шфьр, лектварен автмбил Пдуяне Средн 107/ДБТ - Сфия /Стрител, Сердика 469 жилища Красн сел Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика 459 Хигиенист Сердика Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Пмщниквъзпитател Сердика Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика 453 Хигиенист Сердика Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Веннслужещ, вйник Сердика Средн, 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Барман Сердика Средн Английски 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Нсачтварач, стки Надежда Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Кнсултант, прдажби ИКТ Сердика Средн 107/ДБТ - Сфия /Асистентпрдавач Сердика 443 Сердика 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Мениджър екип Сердика 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Касиер Сердика Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Прдавачкнсултант Пдуяне Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Обслужващ, бензинстанция/газста нция Сердика /Търгвски представител Сердика Средн, Английски 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Пдвързвач, книги-шивач /Финансв анализатр /Детегледачка /Мнтажник, дграма Сердика Сердика Пдуяне Сердика науки (финанси, икнмика, счетвдств, межд. икнмически тншения) Английски Стрителств (МОНТАЖНИЦ И ДОГРАМА И ВРАТИ)

22 Архитектура, урбанизъм и гедезия (АРХИТЕКТУР А) 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Архитект Красн сел 107/ДБТ - Сфия /Машинист, Сердика 448 еднкфв багер Красн сел Средн /Рабтник, 107/ДБТ - Сфия - Сердика 427 сладкарск призвдств Надежда Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Прдавачкнсултант Сердика 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Склададжия Сердика Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Инженер, енергетик Красн сел Електртехник а и енергетика (ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОТЕХ НОЛОГИИ) 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Рабтниккпач, канали и изкпи Красн сел Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Рабтник, стрителствт Красн сел Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Техник, транспртн стрителств Красн сел Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Санитар Красн сел Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Технически изпълнител Сердика /Рабтник, 107/ДБТ - Сфия - призвдств на Сердика 509 метални кнструкции Сердика Средн /ДБТ Сфия Сердика, 1001/Веннслужещ, филиал Пдуяне 155 вйник Пдуяне Средн, /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне /Завеждащ, административна служба /Прдавачкнсултант Пдуяне Средн /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне /Склададжия Пдуяне Средн /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне 157 Хигиенист Пдуяне /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне /Склададжия Средн /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне /Шивач Кремиквци Средн /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне /Дмашен чистач Обрище Средн Microsoft office

23 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Учител, чужд език в начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) Искър Чужди езици и филлгии (АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ) Английски ОФИС ПАКЕТ 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1022 пр Изгрев бщбразват елни предмети фис пакет 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1023 пр Изгрев бщбразват елни предмети фис пакет 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1024 пр Изгрев бщбразват елни предмети. 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк 874 пр Хигиенист /Педаггически съветник Изгрев Студентски Изгрев Изгрев Изгрев Изгрев бщбразват елни предмети специални предмети (УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ) Психлгия (английска филлгия) Хигиенист Изгрев Средн /Учител, теретичн бучение /Учител, детска градина Студентски (Електрника и автматика) (УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСО БНОСТ) (предучилищна педаггика) Английски фис пакет ОФИС ПАКЕТ ОФИС ПАКЕТ Оснвни снвни ОФИС ПАКЕТ

24 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Учител, практическ бучение /Учител спртна пдгтвка /Учител, практическ бучение /Учител, практическ бучение Студентски Студентски Студентски Студентски (Инженернтехтическ, учител п кмпютърни мрежи.) (висше- ФВС) (В бластта на телекмуникац иите.) (УЧИТЕЛ ПО ПРОГРАМИРА НЕ.) фис пакет и др. фис пакет фис пакет и др. ОФИС ПАКЕТ И ДР. 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Пмщникдиректр, учебнпризвдствената дейнст /Общ Изгрев Изгрев рабтник Изгрев Средн /Учител, теретичн бучение /Учител, детска градина /Специалист, управление на чвешките ресурси Студентски Изгрев Студентски Изгрев Изгрев Студентски Електрника, автматика, кмуникацинн а и кмпютърна техника (ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИК А И АВТОМАТИКА) (Прграмиране ) (СЧЕТОВОДСТ ВО) (начална училищна педагтика) (АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ.) (Филсфия) (Икнмика) Журналистика (журналистика и масви кмуникации,б изнес управление, Мениджмънт) Руски, Английски, Чужди ОФИС ПАКЕТ прграмиран е ОФИС ПАКЕТ И ДР. фис пакет ОФИС ПАКЕТ снвни снвни MS Office

25 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Ръквдител, кмпютърен кабинет Младст Хигиенист Младст Оснвн пр Младст пр пр пр пр /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) /Учител, ресурсен Младст Младст Младст Младст Младст Младст Младст (инфрматика) Английски (технлтии и предприемачес тв) (истрия) (Френска филлгия) (физика и математика) (математика) (Руска филлгия) (начална училищна педа) (Специална педаггика) Френски Руски снвни снвни снвни снвни снвни снвни снвни снвни 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) пр пр пр Младст Младст Младст Младст (НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА) (английска филлгия) (инфрматика и инфрмацинн и технлгии) (математика) Английски ОСНОВНИ УМЕНИЯ снвни умение инфрматика снвни 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Обслужващ, бензинстанция/газста нция Искър Средн /Прдавачкнсултант Младст Средн /Прдавачкнсултант Панчарев Средн

26 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Кредитен специалист, банка Младст Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Прдавачкнсултант Искър Средн 111/ДБТ - Сфия /Сциален Изтк 1009 асистент Младст Средн Немски 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1067 Хигиенист Младст /Машинен 111/ДБТ - Сфия - ператр, усукване на Изтк 1070 кнци и прежди Искър Средн 111/ДБТ - Сфия /Кредитен Изтк 1037 специалист, банка Студентски Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Гтвач Младст Средн 111/ДБТ - Сфия /Прдавачкнсултант Изтк 1047 Искър Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1057 Хигиенист Слатина Началн /Техникмеханик, 111/ДБТ - Сфия - дискретни (технически Изтк 1040 призвдства Младст специалнсти) Английски снвни Оснвни 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1055 Слатина бщбразват елни предмети. 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Медицинска сестра Младст Плувисше / Здравни грижи (бакалавър - медиц. специалист) 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Техник, електрически машини и апарати /Машинен Красн сел ператр Красн сел Средн /Машинен ператр, плетене /Машинен ператр, преса за гладене Искър Искър Средн (ТЕХНИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ) Средн (машинен ператр, плетене) Средн (Машинен ператр преса за гладене) Машинстрен е, металбрабт ване и металургия /Мнтажник, изделия т метал Панчарев /Рабтник, пправка на джанти и гуми Младст Средн ОФИС ПАКЕТ ОФИС ПАКЕТ

27 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк 996 Химия (Билгия, Технлгия на храните, Аграрн инженерств, Фармация, /Мениджър пкупки/прдажби Слатина Технлгия на пивт) Английски фис пакет /Учител, начален етап на снвнт бразвание начални (I-IV клас) Искър учители Английски /Рабтник, кухня Младст Средн /Майстргтвач Младст Средн Хигиенист Младст Средн /Рабтник, твар-разтварна дейнст Студентски Средн /Мениджър, ключви клиенти Младст Средн Английски /Рабтник, твар-разтварна дейнст Панчарев Кмпютърни науки (магистър - кмпютърни науки или сфтуерни технлгии) /Прграмист, уеб сайтве Студентски /Шфьр, тварен автмбил Младст Средн Средн (правспсбн ст за заварчик) 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Заварчик Изгрев 111/ДБТ - Сфия /Прдавачкнсултант Изтк 989 Слатина Средн 111/ДБТ - Сфия /Рабтник, Изтк 981 пддръжка Младст Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк 976 Хигиенист Младст Оснвн Чужди, Английски HP Certified Professional Program certifiction in related ares such as platforms,q servers, ets; ITIL OpenCart,MV C-X,PHP 7.2,MySQL.J AVASCRIPT. CSS,HTML 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Шфьр, лек автмбил д 9 места Искър Средн /Прфесинален кнсултант Триадица Стрителств сфтуер

28 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Фрезист Искър Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Шлсер Младст Прфесинале н клеж 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Стругар Младст Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Охранител Младст Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк 959 Хигиенист Студентски Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Пмщникгтвач Слатина Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Санитар Младст Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк 955 Хигиенист Студентски Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Медицинска сестра Младст Здравни грижи /Учител на Науки деца с нарушен за зрение Слатина бразваниет Младст Математика /Прдавачкнсултант Средн /Пмщниквъзпитател Младст Средн Науки за бразваниет (лгпед) 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Лгпед Слатина 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Сервитьр Искър Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Барман Младст Средн Английски 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Механик, прмишлен брудване Слатина Средн (технически ) 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Шфьр, лектварен автмбил Младст Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Шивач Искър Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Рабтник, твар-разтварна дейнст Слатина Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Прдавачкнсултант Изгрев Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Шфьр, лек автмбил д 9 места Искър /Машинен ператр, пералня/перачница Студентски /Пмщниквъзпитател Изгрев Средн

29 пр Български език и литература 111/ДБТ - Сфия - Изтк 899 Слатина 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Кфражист Младст Оснвн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Шфьр, лектварен автмбил Младст пр Средн Музикални и сценични изкуства (УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА) 111/ДБТ - Сфия - Изтк 897 Слатина 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Арматурист Младст Оснвн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Мнтажник Искър Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Сервитьр Младст Средн 111/ДБТ - Сфия - Изтк 868 Хигиенист Младст Средн 805/ДБТ - Ихтиман /Тпилчик 805/ДБТ /Шфьр, Ихтиман 100 автбус /Арматурист Изтчен /Рабтник, стрителствт /Обслужващ рабтник, прмишлен призвдств пр /Счетвдител /Машинен ператр, изделия т бетн Без бразвание,н ачалн Средн Средн Математика (Учител п математика и физика.) Средн (счетвдств) Средн /Пакетирвач Средн /Мнтажник, стманбетнни кнструкции и изделия Средн Хигиенист Оснвн,Средн Оснвни за рабта с кмпютър. Рабта с кмпютър. Рабта с кмпютърснвни. Панчарев /Касиер Младст Средн база данни

30 /Прдавачкнсултант Средн Хигиенист Средн /Мнтажник Младст Средн /Техникмеханик, автматизация /Специалист, интернет пддръжка /Шфьр, тварен автмбил (междунардни превзи) Средн (Техническ бразвание.) Електртехник а и енергетика (Техническ бразвание и пзнания в бластта на електртехник ата, електрниката и телекмуникац иите.) Средн (Шфьр- да има валидни удстверения. ) Рабта с кмпютър. рабта с кмпютър /Склададжия /Машинен ператр /Гтвач /Главен счетвдител /Заварчик Оснвн (технически грамтен),сред н (Свидетелств за управление на електркари и мткари.) Оснвн,Средн Средн (Квалификация "Заварчик"- Дкумент.) Средн (Квалификация "Стругар".) /Стругар /Зидармазач Оснвн счетвдни прдукти /Търгвски представител Средн Word Excel

31 /Кнтрльр, качеств /Машинен ператр, шиене /Общ рабтник /Кряч, текстил /Инженер, пректант Средн Средн Средн (инженер пректант) /Заварчик Средн Електртехник а и енергетика (техническ 808/ДБТ - Перник /Техник пддръжка на сгради и машини бразвание) 808/ДБТ - Перник /Пекар Средн Призвдствен и технлгии текстил, блекл, бувки и кжи 808/ДБТ - Перник /Машинен ператр, шиене на блекла 808/ДБТ - Перник /Санитар Средн 808/ДБТ - Перник /Кредитен специалист, банка /Обслужващ, магазин Маркетинг и реклама Английски 808/ДБТ - Перник 443 Средн Науки за 808/ДБТ - Перник /Лгпед бразваниет начални /Старши учители учител, начален етап (начална на снвнт училищна 808/ДБТ - Перник 436 бразвание (I-IV клас) педаггика) /Рабтник, 808/ДБТ - Перник 414 стрителствт /Дграмаджия, дърв/пластмаса/алуми 808/ДБТ - Перник 415 ний Средн /Пщенски 808/ДБТ - Перник 411 раздавач (пщальн) Средн Офис пакет Търгвия на едр и дребн 808/ДБТ - Перник /Прдавачкнсултант 808/ДБТ - Перник /Охранител Средн /Рабтник, 808/ДБТ - Перник 408 стрителствт

32 808/ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /Рабтник, рециклиране на тпадъци /Вдач, мткар /Шивач, мъжк/дамск блекл /Мнтьр, сигнални системи 808/ДБТ - Перник /Гладач Оснвн,Средн Средн Оснвн,Средн Средн Оснвн,Средн 808/ДБТ - Перник /Обслужващ, бензинстанция/газста нция Средн Офис пакет 808/ДБТ - Перник /Прдавачкнсултант Средн Офис пакет 808/ДБТ - Перник /Оператр, преса Средн /ДБТ - Перник, Филиал /Рабтник, стрителна излация Средн /ДБТ - Перник, Филиал /Живтнвъд 811/ДБТ - Самкв /Пазач, невъръжена храна Средн 811/ДБТ - Самкв /Прдавачкнсултант /Рабтник, сладкарск Руски, призвдств Средн Английски 811/ДБТ - Самкв /ДБТ - Самкв /ДБТ - Самкв /ДБТ - Самкв /ДБТ - Самкв /ДБТ - Самкв /ДБТ - Самкв /ДБТ - Самкв /ДБТ - Свге /ДБТ - Свге /ДБТ - Свге /ДБТ - Свге /Рабтник, кухня Оснвн /Прдавачкнсултант Средн /Прдавачкнсултант Средн /Нсачтварач, стки Средн /Организатр дейнсти Английски /Прдавачкнсултант Средн /Шфьр, тварен автмбил (междунардни превзи) Средн Чужди /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) /Старши експерт /Машинен ператр, призвдств на пластмасви изделия Оснвн,Средн Офис пакет, Инернет

33 813/ДБТ - Свге /Рабтник, пддръжка Хранителни технлгии (Гтвач) 813/ДБТ - Свге /Гтвач 813/ДБТ - Свге /Опаквач Средн 813/ДБТ - Свге /Склададжия Средн 813/ДБТ - Свге /Пртиер Средн 813/ДБТ - Свге /ДБТ - Свге /ДБТ - Свге /ДБТ - Свге /Машинен ператр, прерабтка на дунапрен /Дизайнер, печатни издания /Рабтник, туристическа маркирвка /Специалист, туризъм Средн Оснвн,Средн Оснвн,Средн Оснвн,Средн 813/ДБТ - Свге /ДБТ - Свге /ДБТ - Свге /ДБТ - Свге, филиал Гдеч /ДБТ - Свге, филиал /Обслужващ, бензинстанция/газста нция Надежда Средн /Вдач, мткар Средн /Прдавачкнсултант Младст Оснвн /Ръквдител, призвдствени технлгии /Мнтьр, микрелектрника Инженерствкмбинирани прграми (ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИК А) Гдеч 9 Средн /ДБТ - Свге, филиал Гдеч /Опаквач Оснвн 814/ДБТ - Сливница /Дмакин Средн 814/ДБТ - Сливница /Шфьр, тварен автмбил (междунардни превзи) 814/ДБТ - Сливница /Инспектр 814/ДБТ /Прдавачкнсултант Сливница /Учител, Филиал детска градина Филиал Прфесиналн а квалификация,прфес инална квалификация Средн (Предучилищн а педаггика) Изящни изкуства (Учител п избразителн изкуств) Немски, Английски, Руски НАЧАЛНА ГРАМОНТОС Т DIALUX, MS OFFICE фис пакет MS Oficce микрсфт фис

34 Филиал /Гтвач Филиал /Опаквач Средн Филиал Филиал /Старши експерт MS OFICCE /Главен инженер, бщина/райн Филиал /Пртиер Оснвн Филиал Филиал Филиал /Общ рабтник /Вдач, електркар /Младши експерт Филиал /Опаквач Филиал Филиал Филиал /Машинен ператр, пакване/увиване /Вдач, електркар /Пмщникдиректр, административнстпанската дейнст Средн (висше бакалавър) Средн (средн бщ),началн,оснвн Средн (средн прфесиналн ) науки (висше икнмическ или друг) Филиал /Склададжия Средн Филиал Филиал Филиал /ДБТ - Пирдп /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) /Общ рабтник /Мнтажник, мебели т дърв и други пдбни материали /Общ рабтник начални учители (Педаггика,НУ П) Средн (средн бщ) Средн Началн,Начал н (И ПО- НИСКО),Оснв н микрсфт фис микрсфт фис микрсфт фис

35 815/ДБТ - Пирдп /ДБТ - Пирдп /ДБТ - Пирдп 187 Средн (Рабтдателя няма /Специалист, дставки изискване за специалнст) Английски МS OFFICE /Инженер, прграмни химически прцеси Средн, Английски прдукти /Лабрант /Ръквдител/Мен иджър качеств /Рабтник, стрителствт Средн (Рабтдателя няма изискване за специалнст) МS OFFICE гтви прграми 815/ДБТ - Пирдп /Метрлг Английски Машинстрен е, металбрабт ване и 815/ДБТ - Пирдп 191 металургия Английски МS OFFICE 815/ДБТ - Пирдп 185 Оснвн,Средн