,,,,::.:, «ПОГОДЖЕНО» Голова Орг

Размер: px
Започни от страница:

Download ",,,,::.:, «ПОГОДЖЕНО» Голова Орг"

Препис

1 «ПОГОДЖЕНО» Голова Орг +----,,,,::.:, Бугров В.А. список переможцiв дистанцiйного туру Всеукраiнськоi олiмпiади Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, для професiйноi орiснтацi'i вступникiв на основi повноi загальноi середньоi освiти, що були допущенi до II туру БIОЛОГIЯ Богатов В'ячеслав Олегович Бублик Свiтлана Олександр iвна Вакулович Вiкторiя Iванiвна Ваулiна Полiна горiвна Володавчик Владлен Едуардович Гнаnок Соломiя Iванiвна Дiмiтрова Веронiка Вячеславiвна фiменко Анна Сергiiвна Жека Сергiй Сергiйович Зубашенко Богдана Юрiiвна Iванова Анастасiя Андр iiвна Каряка Сергiй Владиславович Кирилов Семен Кирилович Колосенко Марiя Михайлiвна Котiков Всеволод Вадимович Лапiна Олександра вгенiiвна Латик Володимир Мирославович Лисенко Лариса вгенiвна Лук'янчук Анастасiя Костянтинiвна Мадяр Богдана Дмитрiвна Мазуркевич Тетяна Зiновiiвна Максимов Iлля Юрiйович Максьом Максим Вiкторович Маляренко Яна В алер iiвна

2 25. Мартин Вiкторiя Микола1вна 26. Мельник Вар вара Володимирiвна 27. Мешко Владислава Володим ирiвна 28. Мiрошниченко Нiкiта Олександрович 29. Мормiль Олександра Юр i1вна 30. Музиченко Остап Федорович 31. Мусiйчу к Яна Якiвна 32. Науменко Олег Iгор ович 33. Нечай Андрiй Олександ рович 34. Островська Карiна С ер гi1вна 35. Петрусенко Софiя Романiвна 36. Пiдлипенець Олексiй Олексiйович 37. Полiщук Марина Вiкто рiвна 38. Просян Катерина Андр i1вна 39. Прудiус Олена Романiвна 40. Редiна Олександра Денисiвна 41. Романюк Дмитро Дм итрович 42. Рябiна Любов Олександрiвна 43. Свiтлична Катерина Андр i1вна 44. Сивак Софiя Се ргii"вна 45. Синельник Максим Юрiйович 46. Синиця Марiя Станiславiвна 47. Сiрант Марiя Василiвна 48. Скляренко l рина Романiвна 49. Сохацька Анна Олександрiвна 50. Терещенко Антонiна Арсентi1вна 51. Тодоришин Данiiл Павлович 52. Томкiв lрина Павлiвна 53. Труф ан Катерина Сергii"вна 54. Фефелова Уляна Костянтинiвна 55. Хiхло вген Петрович 56. Чичкан Олена Анатолii"вна 57. Шабанова Марiя Дмитрiвна 58. Яковенко Павло Сергiйович МАТЕМАТИКА 1. Абросiмов Артем Андрiйович 2. Агiенко Iгор Iгорович 3. Альошин Дмитро Iгорович 4. Андреев Олександр Андрiйович 5. Андрущакевич Марина Димитрii"вна 2

3 6. Антоненко Ярослав Олександрович 7. Антонов Олександр Олексiйович 8. Антошкiн Ки рило Петрович 9. Баку н Богдан Геор riйович 10. Бараннiк Ольга Русланiвна 11. Безу глий Ce p riй Миколайович 12. Бегiшева Вiктор iя Олександр i вна 13. Бистров Данило Володим иро вич 14. Богданов Максим Анатолiйович 15. Большаков Денис Олегович 16. Большаков Артем Олегович 17. Бондар Максим Михайлович 18. Бондаренко Роман Irорович 19. Бондаренко Варвара Володимирiвна 20. Бондарчук Тимофiй Володим иро вич 21. Борисенко Максим Володимиро вич 22. Борисенко Юрiй Валерiйович 23. Брем Марк Серriйович 24. Буз иль Ярослава Володимирiвна 25. Булак Андрiй Сергiйович 26. Бу рлiнгас- Оплаканець Софiя Вiталiiвна 27. Bariн Олександр Вiкторович 28. Василенко Павла Олександрович 29. Васильченко Алiна Павлiвна 30. Васiн Богдан Сергiйович 31. Ващенко Крiстiна Олександр iвна 32. Вiлvнов Роман Дмитрович 33. Вiницький Андрiй Вадимович 34. Вi нничук Назар Валерiйович 35. Вiткiна Анна Павлiвна 36. Ворожко Антон Миколайович 37. Гаврилов Данило Олегович 38. Гарбар Ярослав Сергiйович 39. Герасiмова Дар ' я Iropiвнa 40. Гнибiда Олексiй Вiталiйович 41. Головакiна лизавета Сергi1вна 42. Гордiйчук Денис Андрiйович 43. Гориченко Максим Геннадiйович 44. Горошка Андрiй Олександрович 45. Гринчак Iван Валерiйович 46. Грiненко Ярослав Вiкторович 47. Гуназа Анна Олегiвна 48. Демяненко Софiя Олексi1вна 3 111

4 49. Дем'яненко Дм итро Анатолiйович 50. Денисов Костянтин Irорович 51. Деркач Ки р ило Г еннадi йович 52. Дряпiка А р сенiй Валентинович 53. мченко Данило Сер гiйович 54. Жиrадло Андр iй Юрiйович 55. Жуков Олександр Сер гiйович 56. Заводник Владислав Олександро вич 57. Заранiк Богдан Юр iйович 58. Захарiна Катерина Се р г iувна 59. Захаров Кирил Павлович 60. Здебська Катерина Сер гi iвна 61. Казак лизавета Сер гiувна 62. Кашаев гор Олександ рович 63. Кардаш Мар iя Володими р iвна 64. Карманюк Богдан Вiкторович 65. Касьян Олександр Ю рiйович 66. Касьяненко Микита Михайлович 67. Катрич Богдан Олександро вич 68. Кириченко гор Се ргiйович 69. Кириченко Олександр Васильович 70. Кисельова Марiя Олегiвна 71. Кисич Олександр Русланович 72. Кi рнос Валерiя Денисiвна 73. Кiщак Анна Володим ирiвна 74. Князев Антон Леонiдович 75. Ковальова Тетяна Юрilвна 76. Ковальова Вiкторiя ЮрiУвна 77. Коведа Неллi КлиментiУвна 78. Кожин Богдан Володимирович 79. Козюберда Северин вгенович 80. Коломiець Микола Олегович 81. Конашенкова Аксенiя ЮрiУвна 82. Кондратенко Дмитро Денисович 83. Копач Назарiй Олегович 84. Копиця Олексiй Сергiйович 85. Костицька Анна Михайлiвна 86. Котова Софiя Гриrорiвна 87. Кравець Дар'я вгенiвна 88. Красовський Олександр Iгорович 89. Крупко Дiана Геннадi1вна 90. К руть Максим Iгорович 91. Кудь Тетяна Павлiвна 4

5 92. Кузь Володими р Вячеславович 93. Кузьменко Ta'iciя Олександр iвна 94. Кур ський Матвiй Вiталiйович 95. Ку шнiков Дм итро Володимирович 96. Лаба лизавета Василiвна 97. Левiцький Вiкто р Вiкто рович 98. Левченко Богдан Р усланович 99. Леснiков Денис Олегович 100 Лисенко Полiна Микола'iвна 101 Лiпатова Анна Олександ р iвна 10 2 Логвинов Денис Олександ рович 103 Лозiнська Катерина Анатолii'вна 104 Ляшу к Андрiй Анатолiйович 105 Мазiченко Cepriй С ер riйович 106 Макаренко Максим Леонiдович 107 Малiков Глеб Дм итрович 108 Мартиненко Iван Вiталiйович 109 Мартинюк Андрiй Се рriйович 110 Мархай Дана Костянтинiвна 111 Марченко Йосип Олегович 112 Марченко Марк Костянтинович 113 Масюта Назар Олександ рович 114 Матвiенко вгенiй Олександрович 115 Мацицький Артем Олександрович 116 Мацуй Олексiй Михайлович 117 Мацюк Любов Дмитр iвна 118 Микитенко Вiкторiя Cepriiвнa 119 Мицик Сергiй Вадимович 120 Мишко Роман Андрiйович 121 Мiнiахметов Марат ЕдУардович 122 Мiсьонг Владислав Вiкторович 123 Мiщук lрина Миколаiвна 124 Мостовий Кирил Леонiдович 125 Мулявка Роман Андрiйович 126 Неведров Олексiй Дмитрович 127 Нелепiн Дмiтрiй Серriйович 128 Нестерова Олена Михайлiвна 129 Новiцький Дмитро Юрiйович 130 Новохат Наталiя Олександрiвна 131 Носанчук Олексiй Олегович 132 Панасюк Андрiй Сергiйович 133 Панасюк Юлiя Олександрiвна 134 Панченко Микита Павлович 5

6 135 Пастух ов Олексiй Сергiйович 136 Педан Анастасiя Юр i"iвна 137 Перекопський Михайло Андр iйович 138 Пилипченко Богдан Олегович 139 Подолець Софiя Любоми рiвна 140 Полiщук Олеся Олександрiвна 141 Поляков Артем вгенович 142 Попюк Катерина Вiталiвна 143 Постульга вген Васильович 144 Приходько Полiна Вiктор iвна 145 Прощенко Вадим Сер гiйович 146 Пу шкарьов Олександр вгенович 147 Редiна Александра Денисiвна 148 Романовський Назарiй Олегович 149 Руденко Дмитро Вадимович 150 Русiнова Анна Олегiвна 151 Савельева Анастасiя Андрii"вна 152 Савчук Софiя Iropiвнa 153 Саган Володимир Володимирович 154 Садова Анастасiя Олексii"вна 155 Сальников Роман Вадимович 156 Сарана Софiя-Стефанiя Олександрiвна 157 Саранча Анастасiя Анатолi1вна 158 Сейт-Ят'я Емiр Ельдарович 159 Семенов Артем Георгiйович 160 Семко Володимир Олегович 161 С еребров Валерiй Володимирович 162 Сидор Олександр Андрiйович 163 Ситенко лизавета Андрii"вна 164 Сiмшаг Карина Сергii"вна 165 Слюсар Тетяна Вiкторiвна 166 Снiгiр Андрiй Богданович 167 Соколов Irop Олегович 168 Соколовський Олександр Олександрович 169 Сорока Захар Федорович 170 Спiвачук Роман Дмитрович 171 Степанюк Олексiй Сергiйович 172 Сторчун Володимир Петрович 173 Стрельцова Алiна Володимирiвна 174 Стрiшна Оксана Юрii"вна 175 Строчка Анастасiя Романiвна 176 Тимець Назар Андрiйович 177 Тищенко гор Андрiйович 6

7 178 Тiтiков Артем Олегович 179 Ткач Марiя Ю р i'iвна 180 Ткаченко Я рослав Станiславович 181 Тон кош к ур Ксенiя Геннадi'iвна 182 Точоний Володими р Олегович 183 Третяков го р Да нилович 184 Фисюк lнна Анатол i'iвна 185 Фiлоненко Ки рило Сергiйович 186 Ф ранков Олексiй Олександро вич 187 Хариш Богдан Андр iйович 188 Харлан Олександра Iгор iвна 189 Хоменко Кi р iлл Денисович 190 Цвiк Олександр Сергiйович 191 Цинцеус Андр iй Олегович 192 Ци цюра Владислав Вiкторо вич 193 Uvденко Вадим вгенович 194 Чайкiн Iлля А ртемович 195 Чарнюк Максим Валерiйович 196 Чернецький Роман Вадимович 197 Чирок Олег Вадимович 198 Чолак Анастасiя Сер гi'iвна 199 Чорний Владислав Ми рославович 200 Шевчик Iлля Миколайович 201 Шептуха вгенiй Iгорович 202 Шередеко Георгiй Вiкторович 203 Шинкарук Дмитро Олександрович 20~ Шинкарук Irop Олександро вич 205 Шира Валерiя Костянтинiвна 206 Шумар Борис Iгорович 207 Шухм ан Веронiка Iгорiвна 208 Яворский Марк Володимирович 209 Якименко Юрiй Iгорович 210 Яко вишен а Софiя Василiвна 211 Яков'як Олександр Вiкторович 212 Якубовський вгенiй Русланович 213 Яремчук Марiя Олегiвна 214 Ярош Юрiй Васильович 215 Яценко Мирослав Iгорович ГЕОГРАФIЯ 1. Бойко Марина ВалерiУвна 2. Волкова Анастасiя Романiвна 7

8 3. Дем'яненко Дiана Iгор iвна 4. Деняк Кате рина Андр i'iвна 5. Дзень Анна Романiвна 6. Киба Iван Костянтинович 7. Ки риченко Лiлiя Михайлiвна 8. Клименко Анна В i талi'iвна 9. Кочубей Вiталiй Вячеславович 10. Кудряшов Кирило Леонiдович 11. Куч ерявенко гор Вячеславович 12. Лозiнська Катер ина Анатолiвна 13. Лукашенко Максим Олександро вич 14. Мала Маргарита Вiталi'iвна 15. Маля ренко Владислав Олександрович 16. Мартиненко Радмила Сер гi'iвна 17. Маширова Анна Юр i'iвна 18. Мирrородський Анатолiй Олексiйович 19. Неменущи й Назар Миколайович 20. Пальчевич Анна Олександр i вна 21. Петренко Вiктор Анд р iйович 22. Плебан Софiя Олександр iвна 23. Подобрiй Анна Павлiвна 24. Покаmок Андр iй Петр ович 25. Полiщvк Катерина Олександрiвна 26. Роман Валентина lванiвна 27. Руденко Борис вгенiйович 28. Сiмороз Олексiй Олегович 29. Соло губ Денис Русланович 30. Степанчук Олександр Валерiйович 31. Сторожих Дарина Максимiвна 32. Усков Олександр Олександрович 33. Фалеев Вадим Григорович 34. Хребтiщева Ольга Cepri'iвнa 35. Чубрей Марiя-Анастасiя Ю рi'iвна 36. Якимець Юлiя Вiкторiвна 37. Яковенко Марiя Iropiвнa ФIЗИКА ович 3. Бо исенко Вале iйович 4. Б уцька Василiвна 5. Ващенок Олександ ович 8

9 6. Волинець Мiлена Павлiвна 7. Голопапа Андр iй Романович 8. Григо ренко Олексiй Олексiйович 9. Гринчак Iван Валер i йович 1 о. рмаков вгенiй Павлович 11. Жирний Володимир lллiч 12. Заседка Олексiй Вадимович 13. lванова Анастасiя Андр i'iвна 14. Каденко Вiкторiя Леонiдiвна 15. Кравч у к l рина Василiвна 16. Кравч у н Микола Андрiйович 17. Кудлай Олександр Владиславович 18. Лукiна Олександра Романiвна 19. Люба Ольга Вiталi 'iвна 20. Ляшев Денис Серriйович 21. Ляшvк Андр iй Анатолiйович 22. Марти ненко Iван Вiталiйович 23. Матус Володимир Юр iйович 24. Моiсеенко Юр iй Юр iйович 25. Мороз Данило Романович 26. Мостовий Кирил Леонiдович 27. Овчаренко Петро Олександрович 28. Прокопенко Володимир Олександрович 29. Пронякова Дар'я Олексi"iвна 30. Просян Катерина Андр i"iвна 31. Редькiна Валерiя Артурiвна 32. Романовський Назарiй Олегович 33. Руденок Тетяна Андрi"iвна 34. Сейт-Яга Емiр Ельдарович 35. Ceprirнкo Олександр Олександрович 36. Сидор Олександр Андрiйович 37. Синиця Марiя Станiславiвна 38. Соколовський Олександр Олександрович 39. Сорока Захар Федорович 40. Третяков гор Данилович 41. Трофiмюк Христина Валентинiвна 42. Фiлоненко Кирило Сергiйович 43. Форостян Любава Вiталii"вна 44. llvденко Вадим вгенович 45. Черказна Дiана Володимирiвна 46. Шередеко Георriй Вiкторович 47. Шлiхтенмай ер гор Олексiйович 9

10 XJMIЯ 1. Андрiенко Анна Cepri'iвнa 2. Барибiна Лiлiя Олегiвна 3. Беляева Катерина Iropiвнa 4. Бiла Анастасiя Вiталi'iвна 5. Богачев Арсенiй Романович 6. Бондарчук Анастасiя Вiталi'iвна 7. Борисов Iван Вадимович 8. Дашко Максим Олександрович 9. Дударь Олександр Андрiйович 10. Лvманський Дмитро Тарасович 11. Дягiлева Марiя Андрi'iвна 12. Дяченко Микита Вiкторович 13. Зайченко Михайло Олександрович 14. Iванов Олександр Дмитрович 15. Казакевич Юлiя Геннадi'iвна 16. Косаревич Антон Володимирович 17. Кохальський Володимир Русланович 18. Криворучко Тимофiй Дмитрович 19. Лiнник Валерiя Валерi'iвна 20. Максьом Максим Вiкторович 21. Маляренко Яна Валерi'iвна 22. Масюта Назар Олександрович 23. Маткiвський Станiслав Миколайович 24. Миронюк Анна Андрii'вна 25. Михайленко Дарина Олексi'iвна 26. Мiщенко Ярославна Андрi'iвна 27. Муравинець Ольга Анатолi'iвна 28. Новохат Наталiя Олександрiвна 29. Пашков Kipiл Вiкторович 30. Плавуцький Михайло Миколайович 31. Просян Катерина Андрi'iвна 32. Рибас Артем Олегович 33. Рогальська Катерина Олексi'iвна 34. Романова Анастасiя Михайлiвна 35. Романова Дар'я Сергi'iвна 36. Сачок Володимир Дмитрович 37. Сачок Iгор Дмитрович 38. Семенiхiн Олександр Андрiйович 39. Синюченко Дар'я Вiкторiвна 40. Сiдней Анастасiя Станiславiвна 10

11 41. Сiроштан Iван Сер riйович 42. Слободяник Андр iй Сер riйович 43. Строчковська Слизавета Юр i"iвна 44. Сурменко Роксолан а Вiталi'iвна 45. Терещенко Антонiна Арсентi'iвна 46. Тiтова Анна Олексi iвна 47. Ткаченко Анастасiя Володимир iвна 48. Тодоришин Данiiл Павлович 49. Токарева Катерина Олегiвна 50. Усадський Олександр Миколайович 51. Фанасова Анна Владиславiвна 52. Цимбаmок Антон Iгорович 53. Черевко Анастасiя Олександр iвна 54. Шевченко Сва Вiкторiвна 155. Ярмоленко Артем Володимирович 11