Учебна документация Филологически факултет ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 24/1/2017

Размер: px
Започни от страница:

Download "Учебна документация Филологически факултет ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 24/1/2017"

Препис

1 ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра История на литературата и сравнително литературознание Професионално направление (на курса) 2.1. Филология Специалност(и) Всички специалности във Филологически факултет ОПИСАНИЕ 1. Наименование на курса Електронно публикуване 2. Код на курса 3. Тип на курса задължителен 4. Равнище на курса (ОКС) бакалавър 5. Година на обучение Предлага се за всяка година за специалност Лингвистика и информационни технологии 6. Семестър 2 (пролетен семестър) 7. Брой ECTS кредити 3 кр. (30/0) 8. Име на лектора Доц. д-р Живко Иванов 9. Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели) Завършилите курса знаят основните етапи на електронното публикуване: дигитализация на обекти; обработка и запис на метаданни; създаване на съдържание; правните и социални проблеми авторско право, библиотечна система, мрежи от бази данни. Филологически факултет :: 29 януари 2017 г. :: Zhivko Ivanov Epub-ECTS maket.docx :: Стр. 1 от 5.

2 Завършилите могат да се ориентират в етапите на създаване на дигитално съдържание; овладяват някои от програмите и способите за дигитализация. 10. Начин на преподаване аудиторно и дистанционно 11. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове Няма предварителни изисквания. 12. Препоръчани избираеми програмни компоненти Теория на литературата, историко-литературни курсове, основни познания по програми за обработка на текст, OCR софтуер. 13. Съдържание на курса Уводен дебат: Продажба на вино без бутилки: икономика на съзнанието в глобалната мрежа (има ли дигитална собственост, Джон Пери Барлоу) Истории и практики на ЕП Ключови събития в развитието на ЕП Национални авторско-правни аспекти на онлайн библиотеките Онлайн библиотеки и авторски права Глобални проекти за създаване и използване на дигитални информационни фондове Проектът Гутенберг (Project Gutenberg) Европейски електронни библиотеки Европейските библиотеки и предизвикателствата на електронното публикуване Национална академична библиотечно-информационна система URL Национална дигитална библиотека (National Digital Library) Проект Библиотека Универсалис Проекти и инициативи на държавите от Европа E-books Електронна книга (дефиниция) Електронна книга (плюсове за потребителя) Разпознаване на текст (OGR-ICR-IWR) Стандарти DOI, ISSN, ISBN Агенции за издаване на DOI ISSN ( International Standard Serial Number) ISBN (International Standard Book Number) Метаданни Защо метаданни Метаданни (принципи на Дювал) Метаданни (стандарт Dublin Core) Метаданни в MS Word Semantic Web Дигиталните компетенции Сканиране Скенерът в библиотека "Иван Вазов" I.R.I.S. 2 скенер Филологически факултет :: 29 януари 2017 г. :: Zhivko Ivanov Epub-ECTS maket.docx :: Стр. 2 от 5.

3 Робот скенерът Kirtas APT 2400 Treventus: скенерът рекордьор Plustek OpticBook скенер Мултимедия Какво е мултимедия Структура на мултимедията Какво може мултимедията Хипермедия Мултимедийни технологии Медиаморфоза (обсъждане на книгата на Р.Фидлър) 14. Библиография (основни заглавия) Baptista, Ana Alice. (2012). Social shaping of digital publishing exploring the interplay between culture and technology : Proceedings of the 16th International Conference on Electronic Publishing. Amsterdam ; Washington, DC: Ios Press. Bergsland, David. (2002). Introduction to digital publishing. Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning. Kleper, Michael L. (2001). The handbook of digital publishing. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR. Fuery, Kelli. (2009). New media : culture and image. Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan. Rehm, G., & Uszkoreit, H. (2012). The Bulgarian Language in the Digital Age: Springer Berlin Heidelberg. Фидлър, Роджър. (2005). Медиаморфоза: Да разберем новите медии., Кралица Маб, С., 346 с. Тотоманова, Антоанета, Радослава Стефанова. (2012). Библиотеките, националната библиография и мрежовите ресурси предизвикателства, проблеми, практики.// ББИА, Год. II, бр. 4, август 2012, стр Чобанов, Георги. (2001). Предизвикателствата на електронното публикуване. LiterNet, Достъп на , Хакет, Тереза (ред.). (2009). Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките, EIFL (Електронна информация за библиотеките), достъп на , Планирани учебни дейности и методи на преподаване Курсът е изграден върху аудиторни консултации в рамките на 30 часа, когато се обяснява принципа и процедурата на работа с дистанционните модули от съдържание. Изяснява се идеята на електронното публикуване, показват се практики и проблеми в света и в страната. След определени единици учебно съдържание има контроли за усвояване, които се сравняват с отчета за посещаване и четене на ресурси. Всеки студент има възможност да вижда само своите постижения, да комуникира непрекъснато с преподавателя и да следи етапите на усвояване, както и междинните и окончателни оценки. 16. Методи и критерии на оценяване Оценява се усвоеното съдържание посредством финален тест. В оценката се включват коефициенти от аудиторно и дистанционно посещение, междинна активност и контроли. 17. Език на преподаване български Филологически факултет :: 29 януари 2017 г. :: Zhivko Ivanov Epub-ECTS maket.docx :: Стр. 3 от 5.

4 18. Стажове/практика няма 19. Изготвил описанието Доц. д-р Живко Иванов 13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина 1 а) лекции (списък от теми или текстов файл) Уводен дебат: Продажба на вино без бутилки: икономика на съзнанието в глобалната мрежа (има ли дигитална собственост, Джон Пери Барлоу) Истории и практики на ЕП Ключови събития в развитието на ЕП Национални авторско-правни аспекти на онлайн библиотеките Онлайн библиотеки и авторски права Глобални проекти за създаване и използване на дигитални информационни фондове Проектът Гутенберг (Project Gutenberg) Европейски електронни библиотеки Европейските библиотеки и предизвикателствата на електронното публикуване Национална академична библиотечно-информационна система URL Национална дигитална библиотека (National Digital Library) Проект Библиотека Универсалис Проекти и инициативи на държавите от Европа E-books Електронна книга (дефиниция) Електронна книга (плюсове за потребителя) Разпознаване на текст (OGR-ICR-IWR) Стандарти DOI, ISSN, ISBN Агенции за издаване на DOI ISSN ( International Standard Serial Number) ISBN (International Standard Book Number) Метаданни Защо метаданни Метаданни (принципи на Дювал) Метаданни (стандарт Dublin Core) Метаданни в MS Word Semantic Web Дигиталните компетенции Сканиране Скенерът в библиотека "Иван Вазов" 1 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата. Филологически факултет :: 29 януари 2017 г. :: Zhivko Ivanov Epub-ECTS maket.docx :: Стр. 4 от 5.

5 I.R.I.S. 2 скенер Робот скенерът Kirtas APT 2400 Treventus: скенерът рекордьор Plustek OpticBook скенер Мултимедия Какво е мултимедия Структура на мултимедията Какво може мултимедията Хипермедия Мултимедийни технологии Медиаморфоза (обсъждане на книгата на Фидлър) б) семинари (списък от теми или текстов файл) Няма предвидени семинари по учебен план в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл) Няма предвидени колоквиуми по учебен план г) практикуми (списък от теми или текстов файл) Няма предвидени практикуми по учебен план д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл) Няма предвидено с по учебен план 13.В. Техническо осигуряване на обучението Електронно съдържания на курса: Достъпът изисква Focus регистрация и ключ за записване от преподавателя. Филологически факултет :: 29 януари 2017 г. :: Zhivko Ivanov Epub-ECTS maket.docx :: Стр. 5 от 5.