г. БЮДЖЕТ. Уточнен план Общо. държавни дейности

Размер: px
Започни от страница:

Download "г. БЮДЖЕТ. Уточнен план Общо. държавни дейности"

Препис

1 за периода от СУ "Димитър Благоев" град Доспат (наименование на разпорежгтеля с бюджет) #N/A г код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от2020г. 1.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ПРИХОДИ Отчет ПРИХОДИ под- НАИМЕНОВАНИЕ местни - местни - дофннансиране - oil (1) (2) (3) (4) (5) (6) О) (8) всичко I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници X X X X X X

2 за периода от СУ "Димитър Благоев" град Доспат г. ОБЩИНА ДОСПАТ код по ЕБК: 1700 II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ IIO ПАРАГРАФИ И НОДПАРАГРАФИ РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет РАЗХОДИ - рекапитулация местни дофннаненране - под-цц НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ местни дофннаненране ! (1) (2) (3) (4) (5) (Й) (7) (8) Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови н служебни правоотношения (заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови привпиптошения Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение Н обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение >) други плащания и възнаграждения Задължителни осиз^рнтелни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) здравно-осигурителни вноски от работодатели S0 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодате.ш Издръжка К Храна Медикаменти Постелен инвентар и облекло Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките материали Х вода, горива и енергия разходи за външни услуги И командировки в страната разходи за застраховки Платени данъци, такси н административни санкции Н1 (платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции Стинендии Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на компютри и хардуер придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения всичко II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И НОДПАРАГРАФИ

3 ia периода oi до СУ "Димитър Благоев" град Доспат г (наименование на разпоредителя е бюджет) #N/A 1700 под. III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ТРАНСФЕРИ н ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ Отчет ТРАНС ФЕРИ н ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ДП А РА / ТА ФИ ТЕ деииости местни дофниансиране - местни - дофнианенряие- III. ТРАНСФЕРИ 03 (1) (2) (3) (4) (5) («) (7) (8) Трансфери между бюджети (нето) трансфери между бюджети - получени трансфери (+) X X V вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) X X всичко III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ всичко IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

4 СУ "Димитър Благоев" град Доспат за периода от до г. #N/A 1700 (наименование на първостепенння разпоредител с бюджет) V.-VI. НО САЛДО н ФИНАНСИРАНЕ НА НОТО САЛДО НО САЛДО местни дифпнднеиряне - Отчет НО САЛДО местни - ' дофинансиранс - 05: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) V. НО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=1.-II.+III.+IV.) VI. ФИНАНСИРАНЕ НА НОТО САЛДО (VI.=-V.) за периода от до СУ "Димитър Благоев" град Доспат г. код по ЕБК: 1700 VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ II ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) ФИНАНСИРАНЕ НА НО САЛДО Отчет 2020-ФИНАНСИРАНЕ НА НО САЛДО под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ местни - местни (1) (2) (3) (4) (5) (й) (7) (8) всичко] VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ /. 0 0, П\ ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ: ИЗГОТВИЛ: РЪКОВОДИТЕЛ: дата ( име и фамилия) 01,05,2021 служебни телефони за периода от до СУ "Димитър Благоев" град Доспат Т г. #N/A код по ЕБК: 1700 н НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ ffv д РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 2020 Отчет 2020 местни - местни (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0) (8)

5 3322 < ДЕЙНОСТ - код по ЕБК Нгспсинялнзнранн училишя, без професионални гимназии (наименование на дейността) Заплати ii възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения II II заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по и тнтрудови правоотношения изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение (КМ) обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчТ1<1>) ом здравно-осигурителни вноски от работодатели вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели Издръжка Храна Медикаменти Постелен инвентар и облекло Учебни и научно-изследователскн разходи и книги за библиотеките материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги командировки в страната I разходи за застраховки Платени данъци, такси и административни санкции платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции Стипендии Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на компютри и хардуер придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения II. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ а дейност

6 ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА А СУ "Димитър Благоев" град Доспат г. ЕИК/БУЛСТАТ #N/A код по ЕБК: 1700 фииаисово-правна форма код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА ПОКАЗАТЕЛИ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1. Данъчни приходи 2. Други приходи 2.1 Приходи и доходи от собственост в т. ч. Годишен уточнен план 2020 г. 2020г. оържавни НИ ДАННИ ЗА: местни (а) (1) (2) (3) (4) (5) вноски от приходи на и общински предприятия и институции нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция приходи от наеми на имущество и земя 2.2 Приходи от такси 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 2.4 Други неданъчни приходи 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи 3. Помощи и дарения от страната 4. Помощи и дарения от чужбина II. РАЗХОДИ Персонал Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав Други възнаграждения и плащания за персонала Осигурителни вноски Издръжка Лихви в т. ч. външни 4. Социални разходи, стипендии в т. ч. стипендии Субсидии 6. Придобиване на нефинансови актииви Капиталови трансфери 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 9. Прираст на я резерв и изкупуване на земеделска продукция в т. ч. плащания за попълване на я резерв постъпления от продажби на я резерв (-) 10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи III. Трансфсри Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 2. Други трансфери в т. ч. временни безлихвени заеми трансфери за отчислени постъпления 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци IV. Вноска в обшия бюджет на ЕС V. Дефицит / излишък = III - IV VI. Финансиране 1. Външно финансиране получени външни заеми погашения по външни заеми /обшински/ UK емитирани на м/нар. капиталови пазари от ЕБК, конто се включват в съответния показател под под под и и с изключенне на под и 08 10; 19; ; 29-69/29-70 и ( под ) под (-)под ;<Ю ; 32; 60-67; 69; ; 60.32; 61-67; / /95-29 и под /80-12; 80-31/ /80-52 и под / /80-38, 80-57/80-58; и 80-98;

7 получени погашения по предоставени кредити от други държави операции с др. ЦК и финансови активи остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период наличности в лв. рави.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи 3. Възмездни средства предоставени възстановени нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг предоставени заеми към крайни бенифициенти възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти 4. Приватизация на дялове, акции и участия 5. Покупко-продажба на /общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 6. Друго вътрешно финансиране операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето друго финансиране 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци 8. Наличности в началото на периода 9 Наличности в края на периода 10. Преоценка на валутни наличности 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетьлмент в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) Контрола: дефицит/излишък* = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) 2(> U> «под. 92-0! под 95-21И под 95-28/95-29 и (1 $ и 79 под и под и под под ; S3; 85 - ХИ; 92-02; 93 j 83; и , 88 п 93 «9 под до под до под под до под до под soudo.spal(taahv.bi> ( ) (служебни телефониj ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ РЪКОВО,