П Р О Т О К О Л 02 от г. по т. 1 -ва. 1. Докладване на Главния секретар по изпълнението на решенията от заседание 01/ г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л 02 от г. по т. 1 -ва. 1. Докладване на Главния секретар по изпълнението на решенията от заседание 01/ г."

Препис

1 П Р О Т О К О Л 02 от г. по т. 1 -ва 1. Докладване на Главния секретар по изпълнението на решенията от заседание 01/ г. по т. 2 -ра 2. Уведомления/Заявления за вписване с вх. ДКСБТ-2933/ г. от Йо Ве Трейд ЕООД и вх. ДКСБТ-2934/ г. от Софийска стокова борса АД (ССБ АД) за промяна във вписани обстоятелства извършена акредитация на брокер от борсов член. I. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7, чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2 и 3 на същия член от ЗСБТ във връзка с чл. 2, ал. 4; чл. 7, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 3 на същия член и чл. 9, т. 3 и т. 4 от НВСРДКСБТ, ДКСБТ вписва следните промени на обстоятелства в съответните Регистри на ДКСБТ: 1. Вписва в Регистъра на стоковите борси по основната партида на ССБ АД и партидата на борсовия член промяна на обстоятелства, а именно: По основната партида на ССБ АД към общия списък с вписаните брокери, осъществяващи дейност на ССБ АД: - вписва брокера Цветислава Василева Тонева, с брокерска регистрация ББР 0224/ г. от борсовия член - Йо Ве Трейд ЕООД. По партидата на борсовия член на ССБ АД - Йо Ве Трейд ЕООД:

2 - вписва извършената акредитация на брокера Цветислава Василева Тонева, с брокерска регистрация ББР 0224/ г. от борсовия член - Йо Ве Трейд ЕООД. 2. Вписва в Регистъра на извършените регистрации за брокерска дейност: По партидата на брокера Цветислава Василева Тонева, с брокерска регистрация ББР 0224/ г.: - извършва брокерска дейност на ССБ АД; - акредитира се от борсовия член на ССБ АД Йо Ве Трейд ЕООД. II. На основание чл. 6, ал. 1 от НВСРДКСБТ, документите следва да се приложат към делото на ССБ АД в Регистъра на стоковите борси, воден от ДКСБТ. по т. 3 -та 3. Уведомление/Заявление за вписване с вх. ДКСБТ-0004/ г. от Експерт Брокерс ЕООД - борсов член на Българска стокова борса АД (БСБ АД) за промяна във вписани данни по партидата му към основната партида на стоковата борса. I. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7, чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗСБТ във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1; чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от НВСРДКСБТ, ДКСБТ вписва в Регистъра на стоковите борси по основната партида на БСБ АД и партидите на борсовите членове промяна на обстоятелства, а именно: 1. Променя се седалището и адреса на управление на борсовия член Експерт Брокерс ЕООД: Досегашният адрес на дружеството гр. София, р-н Възраждане, ул. Брегалница 38-40, ет. 4, ап. 18 се променя на гр. София, р-н Илинден, ж.к. Илинден, бл. 131В, вх. Г, ет. 4, ап. 75.

3 2. Променя се управителя на борсовия член Експерт Брокерс ЕООД: - Вписва се нов управител на Експерт Брокерс ЕООД, а именно Николай Христов Калеев; - Заличава се досегашният управител на борсовия член Експерт Брокерс ЕООД Ангелина Иванова Симова. II. На основание чл. 6, ал. 1 от НВСРДКСБТ, документите следва да се приложат към делото на БСБ АД в Регистъра на стоковите борси, воден от ДКСБТ. по т. 4 -та 4. Уведомление/Заявление за вписване с вх. ДКСБТ-0030/ г. от Експерт Брокерс ЕООД - борсов член на Национална стокова борса АД (НСБ АД) за промяна във вписани данни по партидата му към основната партида на стоковата борса. I. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7, чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗСБТ във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1; чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от НВСРДКСБТ, ДКСБТ вписва в Регистъра на стоковите борси по основната партида на НСБ АД и партидите на борсовите членове промяна на обстоятелства, а именно: 1. Променя се седалището и адреса на управление на борсовия член Експерт Брокерс ЕООД: Досегашният адрес на дружеството гр. София, р-н Възраждане, ул. Брегалница 38-40, ет. 4, ап. 18 се променя на гр. София, р-н Илинден, ж.к. Илинден, бл. 131В, вх. Г, ет. 4, ап Променя се управителя на борсовия член Експерт Брокерс ЕООД: - Вписва се нов управител на Експерт Брокерс ЕООД, а именно Николай Христов Калеев; - Заличава се досегашният управител на борсовия член Експерт Брокерс ЕООД Ангелина Иванова Симова.

4 II. На основание чл. 6, ал. 1 от НВСРДКСБТ, документите следва да се приложат към делото на НСБ АД в Регистъра на стоковите борси, воден от ДКСБТ. по т. 5 -та 5. Уведомление/заявление с вх. ДКСБТ / г. от стоково тържище Слатина - Къра АД, град София за промяна на вписани обстоятелства по реда на чл. 14, ал. 5 и ал. 6 от ЗСБТ. 1. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от ЗСБТ във връзка с чл. 8 от НВСРДКСБТ, ДКСБТ вписва промяната в обстоятелствата по чл. 8, т. 3 от НВСРДКСБТ в Регистъра на стоковите тържища по партидата на стоково тържище Слатина - Къра АД, а именно: нов Съвет на директорите на стоково тържище Слатина - Къра АД в състав - Виктор Александров Рашев, Йорданка Георгиева Николова - Рашева, Филип Стоянов Стоянов, Гергана Петрова Каменова, както и Красимир Николаев Каменов с мандат на Съвета на директорите на Слатина - Къра АД до г. 2. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от ЗСБТ във връзка с чл. 8, т. 3 от НВСРДКСБТ, ДКСБТ вписва в Регистъра на стоковите тържища по партидата на стоково тържище Слатина - Къра АД нов пети член на Съвета на директорите на стоковото тържище, а именно: Красимир Николаев Каменов. по т. 6 -та 6. Уведомление/заявление с вх. ДКСБТ / г. от стоково тържище Агроасу ЕАД, с. Първенец, Пловдивска област за промяна на вписани обстоятелства по реда на чл. 14, ал. 5 и ал. 6 от ЗСБТ. I. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от ЗСБТ във връзка с чл. 8, т. 3 от НВСРДКСБТ, ДКСБТ вписва настъпилите промени за СТ Агроасу ЕАД във вписаните

5 обстоятелствата, а именно: Илия Любенов Гатев за нов изпълнителен директор, като вписва и нов Съвет на директорите: Илия Любенов Гатев; Иван Василев Грозданов и Вилиана Евгениева Паскалева, считано от г. по партидата на СТ Агроасу ЕАД, с. Първенец, община Родопи, област Пловдив в Регистъра на стоковите тържища. II. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от ЗСБТ във връзка с чл. 8, т. 3 от НВСРДКСБТ, ДКСБТ вписва и нов едноличен собственик на капитала на СТ Агроасу ЕАД, а именно - Родопи 95 АД, считано от г. по партидата на СТ Агроасу ЕАД, с. Първенец, община Родопи, област Пловдив в Регистъра на стоковите тържища. по т. 7 -ма 7. Уведомление/заявление с вх. ДКСБТ / г. от Гюстерски - К.С. ЕООД, град Кресна, ул. Перун 14, област Благоевград за извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на град Благоевград, ул. Васил Левски 55. На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ вписва в Регистъра на самостоятелните обекти Гюстерски - К.С. ЕООД със седалище и адрес на управление - град Кресна, ул. Перун 14, област Благоевград за извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на град Благоевград, ул. Васил Левски 55. На основание чл. 5, ал. 1 от НВСРДКСБТ, ДКСБТ открива партида в Регистъра на самостоятелните обекти на името на Гюстерски - К.С. ЕООД, с адрес на СО - град Благоевград, ул. Васил Левски 55. Напомня на търговеца за задължението му по чл. 21б от ЗСБТ да уведомява Комисията за всяка последваща промяна на заявените обстоятелства по чл.21б от

6 ЗСБТ в 14-дневен срок след настъпването им чрез утвърдения за целта образец на Уведомление/Заявление. по т. 8 -ма 8. Уведомление и Заявление с вх. ДКСБТ-0001/ г. от Инкофудс ООД за вписване на самостоятелен обект на територията на с. Казичене, ул. Серафим Стоев 28, общ. Столична, обл. София-град. 1. На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ вписва в Регистъра на самостоятелните обекти Инкофудс ООД, ЕИК: , с адрес на управление: с. Казичене, ул. Серафим Стоев 28, общ. Столична, обл. София-град, за извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на с. Казичене, ул. Серафим Стоев 28, общ. Столична, обл. София-град. 2. На основание чл. 5, ал. 1 от НВСРДКСБТ, ДКСБТ открива партида в Регистъра на СО на името на Инкофудс ООД, ЕИК: ДКСБТ напомня на търговеца за задължението му по чл. 21в от ЗСБТ да уведомява Комисията за всяка последваща промяна на заявените обстоятелства по чл. 21б от ЗСБТ в 14-дневен срок след настъпването им, чрез утвърдения за целта образец на Уведомление/Заявление. по т. 9 -та 9. Доклад с Вх. 020/ г. относно: Извършена проверка на БСБ АД по време на провеждането на борсова сесия 1/2020 г., борсов ден 7 януари.

7 по т. 10 -та 10. Доклад с Вх. 022/ г. относно: Извършени проверки на ССБ АД по време Борсова седмица 2/2020 г., борсови дни 7, 8, 9 и 10 януари. по т. 11 -та 11. Доклад с Вх. 023/ г. относно: Извършени проверки от инспектори на ДКСБТ за периода януари 2020 г. по т. 12 -та 12. Разни: Обсъждане и приемане на график за контролни въздействия за предстоящата седмица от настоящото заседание.