СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ БИОЛОГИЧЕСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: БИОТЕХНОЛОГИИ ОКС бакалавър Специалност: Б Л Т БИОТЕХНОЛОГИИ Форма на обучение: ЗАДОЧНА Продължителност на обучението (брой семестри): 10 (ДЕСЕТ) Професионална квалификация: БИОТЕХНОЛОГ г. 1 от 3

2 Квалификационна характеристика Специалност: БИОТЕХНОЛОГИИ 1. Насоченост, образователни цели Студентите, обучавани в специалност Биотехнологии в СУ Св. Климент Охридски имат възможност да изучават в по-широка степен, както базисните биологически науки, така и важни дисциплини с технологична насоченост. Това им дава възможност да се оформят като специалисти в такива сфери на Биотехнологиите като: Класически ферментации и биопроцесните технологии, Генно базираните биоиндустрии, Биотехнологии, свързани със земеделието и с опазване на околната среда, Фармацевтичните и хранителните биотехнологии. 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.) Биотехнологиите се описват като широкообхватна област на приложение на живите организми и биопроцесите в различни технологии, в медицината, в инженерството и в редица други области на човешката дейност, изискващи биопродукти. Те се основават на чисто биологичните науки като генетика, микробиология, молекулярна биология, биохимия, ембриологията, клетъчна биология и други, но задължително се изискват знания и в областта на приложните науки, с технологична или инженерна насоченост. В първата част на обучение студентите получават задълбочени познания по фундаментални биологични, физически, химически и математически дисциплини. Във втората част са застъпени дисциплини, имащи отношение към специалната подготовка на студентите: биохимия и молекулярна биология, микробиология, генетика, биофизика, биокатализа, планиране и анализ на експеримента, генно инженерство, основи на биотехнологичните производства, процеси и апарати, растителни и животински клетъчни и тъканни култури, технология на първични и вторични биопродукти. Към специализиращата подготовка отношение имат и по-голямата част от предлаганите избираеми дисциплини. 3. Професионални компетенции Специалистите, завършили ОКС Бакалавър, специалност Биотехнологии в СУ Св. Климент Охридски придобиват знания, умения и компетенции за: - работа с биопродуценти от микробен, растителен и животински произход; познаване на процесите на култивирането им в лабораторни и промишлени условия; изучаване на физиологичните им характеристики, биохимичната активност, генетичните им особености; изолиране на техни биопродукти; - методите на генното и клетъчно инженерство и прилагането им при работа с микроорганизми, растителни и животински продуценти; - изолиране, пречистване, модифициране на биологично активни вещества с различен произход и прилагането им в различни сфери на човешката дейност; - управление, контрол и оптимизация на технологичните процеси в различни биотехнологични производства. 4. Професионална реализация Завършилите ОКС Бакалавър, специалност Биотехнологии в СУ Св. Климент Охридски получават професионална квалификация БИОТЕХНОЛОГ. Те могат да работят като специалисти с висше образование в различни научно-изследователски институти и центрове, където се извършват изследвания, свързани с биологичната трансформация на суровини и материали и получаване на биопродукти; научно г. 2 от 3

3 изследователски, контролни и производствени звена на биотехнологичната, химическата и фармацевтичната промишлености; в национални и международни институции с управленски или контролни функции в различните сфери на биотехнологиите. Завършилите бакалавърска степен могат да продължат образованието си в предлаганите в Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски магистърски програми към професионални направления Биотехнологии или Биологически науки или в магистърски програми на други Български или Европейски университети г. 3 от 3

4 БЛТ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Биотехнологии" за випуска, започнал през уч.година Часове - общ брой Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспетиране Задължителни дисциплини 1 З Цитология З И 2 З Обща и неорганична химия З И 3 З Математика З И 4 З Структура и биоразнообразие на растения и гъби З И 5 З Аналитична химия и методи за анализ З И 6 З Физика З И 7 З Функционална и структурна зоология З И 8 З Органична химия З И 9 З Информационни системи и технологии З ТО 10 З Физикохимия с колоидна химия З И 11 З Планиране и анализ на експеримента З И 12 З Биохимия З И Вид З, И, Ф 13 З Методи за разделяне и анализ в биологическите науки З И 14 З Екология и опазване на околната среда З И 15 З Биофизика и радиобиология З И 16 З Генетика З И 17 З Процеси и апарати в биотехнологията З И 18 З Физиология на растенията З И 19 З Физиология на животните и човека З И 20 З Микробиология З И 21 З Биокатализа З И 22 З Вирусология З ТО 23 З Основи на биотехнологичните производства З И 24 З Биотехнологични методи в екологията З И 25 З Молекулярна биология З И форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, По решение на ФС съотношението аудиторна / извънаудиторна заетост на студентите е 1:1 ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър семестър ECTS креди ти Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод

5 26 З Въведение в генното инженерство З ТО 27 З Биотехнология на първични метаболитни продукти З И 28 З Растителни клетъчни и тъканни култури З ТО 29 З Имунология З И 30 З Животински клетъчни култури и хибридомни технологии З ТО 31 З Биотехнология на вторични метаболитни продукти З И 32 З Практикум по биотехнология З ТО Избираеми дисциплини избраните дисциплини трябва да носят минимум 12 кредита (Задължително се избират се 1 дисциплина 5-ти семестър, 2 дисциплини 9-ти семестър и 1 дисциплина 10-ти семестър. 1 И Основи на съвременната физика И И 3 И Анатомия на човека И И 4 И Хистология и ембриология И И 5 И Приложна алгология И И 6 И Методи за получаване на щамове свръхпродуценти И И 7 И Биотехнология на хранителните продукти И И 8 И Биотрансформация на органични съединения И И 9 И Растителна цитохистология И И 10 И Биотехнология на алкохолни продукти И И 11 Биотехнология на белтъци от неконвенционални И И източници 15 8 И 12 И Генетика на бактериите И И 13 И Тотално управление на качеството И И 14 И Приложение на молекулярната биотехнология И ТО Факултативни дисциплини 1 Ф * * * 2 Ф * * * 3 Ф * * * Неизбирани от задължително избираемите дисциплини на специалност Биотехнологии Дисциплини от други специалности в Биологически факултет, които се изучават в задочна форма * Избираеми дисциплини от други специалности в Биологически факултет, които се изучават в задочна форма* Ф 5, 9 или И ф * * * * * И или ТО Ф * И или ТО По решение на ФС съотношението аудиторна / извънаудиторна заетост на студентите е 1:1 форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

6 * Характеристиките на избираните като факултативни дисциплини по позиция 2 се определят от учебния план на съответната специалност Учебни практики и курсови работи код Наименование на практиката 1 П Учебна практика по Структура и биоразнообразие на растения и гъби Вид З, И, Ф Семестър ECTS - кредити Седмици Часове Форма на контрол* - и, то, ки З ТО 2 П Учебна практика по Зоология З ТО Учебно-производствена практика код Наименование на практиката 3 П Учебно-производствена практика Биотехнологични производствени системи апаратурно оформяне, методи и средства за контрол Учебно-производствена практика по Биотехнологични 4 П производства Вид З, И, Ф Семестър ECTS - кредити Седмици Часове Форма на контрол* - и, то, ки З ТО З ТО Дипломиране Начин на дипломиране ECTS - кредити Държавен изпит по Биотехнологии 10 Защита на дипломна работа 10 Първа държавна сесия м. Юли м. Юли Втора държавна сесия м. Септември м. Септември Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 7/ г. ДЕКАН:... По решение на ФС съотношението аудиторна / извънаудиторна заетост на студентите е 1:1 форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър