УЧЕБЕН ПЛАН. ПРИЛОЖЕНИЕ А2.1. Софийски университет Св. Климент Охридски

Размер: px
Започни от страница:

Download "УЧЕБЕН ПЛАН. ПРИЛОЖЕНИЕ А2.1. Софийски университет Св. Климент Охридски"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ А2.1. Софийски университет Св. Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификационна направление:3.7 Администрация и управление степен: Бакалавър (подпис) Специалност: Стопанско управление Срок на обучение: 4 учебни години Протокол 4/ Форма на учение: редовно Професионална квалификация: БАКАЛАВЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

2 2 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС Наименование на дисциплините Вид на уч. дисциплина З, И, Ф Изпити Текуща оценка ECTSкредити Всичко задължителни занятия Лекции Часове Разпределение по курсове и семестри Семинарни занятия Практически упражнения I курс II курс III курс IV курс V курс I II III IV V VI VII VIII IХ Сем Сем Сем Сем Сем Сем Сем Сем Сем Седм Седм Седм Седм Седм Седм Седм Седм Седм Х Сем Сед м 1. Микроикономика З /4 2. Въведение в правото З /0 3. Математика І З /3 4. Основи на управлението З /2 2/2 5. Разработка и защита на курсов проект по Основи на управлението 6. Информационни технологии и З 1/ /2 2/2 системи 7. Общоикономически английски език З 1/ /0 1/0 8. Друг чужд език З 1/ /0 2/0 9. Макроикономика З /4 10 Математика ІІ З /2 11 Спорт З /2 0/2 12 Една изборна от: И-1 Политика и политически И /0 институции И-2 Философска антропология И /0 И-3 Реторика И /0 И-4 Бизнес етика И /0 Общо за І курс (900) (60)

3 3 ІІ курс 13 Пари, банково дело и финансови З /2 пазари Решаване на казус Статистика З /4 15 Гражданско право З /2 16 Бази от данни в стопанското управление /2 2/2 17 Теория на счетоводството Решаване на казус З /4 18 Търговско право З /0 19 Икономическа статистика З /2 20 Бизнес английски, немски 3 3/ /0 1/0 21 Друг чужд език ІІ З 3/ /0 2/0 22 Една изборна от: И-1 Екология и околна среда И /0 И-2 Икономическа психология И /0 И-3 Икономически начин на мислене И /0 нетрадиционни приложения И-4 Бизнес етикет (на немски език) И /0 Ф Спорт З /2 0/2 Общо за ІІ курс

4 4 ІІІ курс 23 Държавни финанси З /4 24 Финансово счетоводство З /2 25 Количествени методи в /2 управлението 26 Международна икономика З /0 27 Иконометрия З /1 28 Бизнес планиране и контрол З /4 29 Международни стандарти за З /0 финансово отчитане 30 Английски, немски - финанси и З 5/ /0 3/0 банково дело 31 Друг чужд език ІІІ З 5/ /0 4/0 32 Една изборна от: И-1 Психология на рекламата И /0 И-2 Продуктов дизайн, опаковка и И /1 реклама на маркетингови средства за микропредприятия И-3 Основи на рекламата И /0 И-4 Европейска стратегия за управление И /0 на качеството И-5 Системи подпомагащи вземането И /0 нарешения Практическо обучение З 5/6 5+5 разработване и защита на курсова работа - 30 работни дни Общо за ІІІ курс

5 5 ІV курс 33 Корпоративни финанси З /4 34 Маркетинг З /2 35 Управление на човешките ресурси З / Организационно поведение З / Управленско счетоводство З /2 38 Нова институционална икономика З /0 39 Финансово право З /0 40 Търговско банкерство З /0 41 Вземане на решения при риск и неопределеност 42 Една изборна от: З /1 И-1 Икономическа социология И /0 И-2 Култура на предприемачеството И /0 Европейска стратегия за управление И /0 на качеството И-3 Писмени бизнес комуникации И /0 И-4 Международно публично право И /0 И-5 Бизнес комуникации и връзки с И /2 обществеността И-6 Телематика и бизнес приложения И /3 Общо за ІV курс

6 Държавен изпит по утвърдена обща програма в писмена форма 10 6 Общо за целия курс на обучение (3045) (60) Учебна практика ІІІ курс 30 работни дни Държавен изпит по утвърдена обща програма в писмена форма Форма на контрол Тематична завършваща с разработка и защита на курсов проект Сесии за провеждане Юли и септември Пояснения: Всяка учебна година студентът избира по една от посочените изборни дисциплини, която става задължителна. Студентът може да прослуша и дисциплини от учебния план на специалност Икономика или да избере повече от една изборна дисциплина, но те не са задължителни и се вписват като факултативни. ДЕКАН:..