ОПРЕДЕЛЕНИЕ. като разгледа докладваното от полк.юлиян В. БАНКОВ Въззивно частно наказателно дело по описа за 2021 година

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОПРЕДЕЛЕНИЕ. като разгледа докладваното от полк.юлиян В. БАНКОВ Въззивно частно наказателно дело по описа за 2021 година"

Препис

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7 гр. София, г. ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД в публично заседание на четвърти март, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав: Председател: Членове: полк. ГЕНКО Д. ДРАГИЕВ полк. ПЕТЬО С. ПЕТКОВ полк.юлиян В. БАНКОВ като разгледа докладваното от полк.юлиян В. БАНКОВ Въззивно частно наказателно дело по описа за 2021 година при секретар Емилия Стоянова с участието на военния прокурор полк. МОМЧИЛ БЕНЧЕВ, образувано по въззивна жалба от подп. Б. Г. И. от НСО, чрез пълномощника му адв. Д. А. А. от САК, срещу определение 5 от г. по ЧНД 33/2021 г. по описа на Военен съд София. Производството е по реда на чл. 65, ал. от 7 до 9 от НПК. С обжалваното определение състав на Военен съд - София е оставил без уважение искането за изменение на мярка за неотклонение Задържане под стража на обвиняемия подп. Б. Г. И. от НСО по ДП 25-Сл/2020 г. по описа на Военно-окръжна прокуратура - София. В своята жалба пред настоящата инстанция, защитата посочва доводи, че определението на Военен съд - София е неправилно - необосновано и незаконосъобразно. Адв. А. посочва, че не е налице обосновано предложение за това, че подзащитният му е извършил вменените му престъпления. От доказателствата по делото не можело да се направи извода, че е налице реална опасност по чл. 63, ал. 1 от НПК. Посочва се, че няма опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Изтъква се, че от първоначалното задържане са изминали повече от девет месеца и от събраните доказателства не може да се направи извода, че И. е съпричастен към повдигнатото му обвинение. Защитата моли да се отмени определението на Военен съд гр. София и да се измени мярката за неотклонение от 1

2 задържане под стража в по-лека. Подробни съображения защитникът на И. ще изтъкне в съдебно заседание. В съдебно заседание защитата на обвиняемия И. (адв. А. и адв. С.) поддържат жалбата и развиват доводи, че същият не е извършил престъпленията, в които е обвинен. Нямало доказателства, събрани по досъдебното производство в подкрепа на повдигнатите две обвинения, а се касаело за оговор от другите двама обвиняеми и това било всичко срещу техния подзащитен. Защитниците развиват множество доводи за недоказаност на повдигнатите обвинения, нещо, което би следвало да се посочи при разглеждане на делото по същество. В заключение се прави искане да бъде изменена мярката му за неотклонение от Задържане под стража в Домашен арест, която да се изпълнява чрез електронно наблюдение. Обвиняемият И. поддържа казаното от защитниците си. В съдебно заседание представителят на Военно-апелативната прокуратура даде становище, че жалбата е неоснователна и не следва да бъде уважена, а определението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, като обвиняемият остане с мярка за неотклонение Задържане под стража предвид на повдигнатите обвинения за тежки престъпления и опасността да се укрие и да извърши други такива. Военно-апелативният съд, като взе предвид доводите, изложени от страните, материалите по досъдебното производство и обжалвания първоинстанционен съдебен акт, намира за установено следното: Разгледана по същество, въззивната жалба е неоснователна. Във ВОП гр. София е образувано досъдебно производство 25-Сл/20 г. изпратено по компетентност от Специализираната прокуратура във връзка извършено убийство на г. в гр. София на гражданско лице С.К.М.. С постановление от г. (том III, лист 3 от дос. пр.) подп. Б. Г. И., служител от НСО, е привлечен в качеството на обвиняем за това, че от началото на месец януари 2019 г. до г., в съучастие с гр.л. И.А.М. подбудител, подбудил и помогнал на извършителя П.П.К. на г. около ч. в гр. С, кв. М умишлено да умъртви С.К.М. с три изстрела с огнестрелно оръжие, като деянието /убийството/ е извършено предумишлено след предварително взето решение и след предварителна подготовка и по поръчение на И.А.М. - престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9 и 10, вр. с чл. 115, вр. с чл. 20, ал. 3, вр. с ал. 1 от НК, както и че за времето от началото на м. януари 2019 г. до г. в гр. София 2

3 и на територията на страната, ръководил организирана престъпна група структурно трайно сдружение от три и повече лица с членове П.П.К. и В И. П, създадена с цел да извършват съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел и с цел извършване на престъпление по чл. 354а от НК престъпление по чл. 321, ал. 1, ал. 3, алт. 2 и 3, във вр. ал. 2 от НК. С определение 13 от г. по ЧНД 64/2020 г. по описа на Военен съд - София на обвиняемия подп. Б. Г. И. е взета мярка за неотклонение Задържане под стража, като тази мярка е потвърждавана от състави на Военен съд - София и Военно-апелативния съд многократно. С оглед произнасянето по жалбата, настоящият състав взе предвид следното: За престъпленията, за които на обвиняемия подп. Б.И. са повдигнати обвинения се предвиждат наказания лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна и лишаване от свобода от 5 до 15 години, които по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 7 от НК са тежки. Първоинстанционният съд е анализирал доказателствата по досъдебното производство, съдържащи се в 92 тома и е правилен отговор на въпросите, посочени в чл от НПК. Изложил е мотиви, че са налице достатъчно фактически данни, които да обосновават съществуването на обосновано предположение, че подп. И. е извършил престъпленията, за които е привлечен като обвиняем на базата на събраните по досъдебното производство гласни, писмени и веществени доказателства, както и данни, събрани чрез СРС. Настоящата инстанция счита, че са налице данни за съпричастие на обвиняемия подп. И. в извършване на престъпленията, за които му е повдигнато обвинение. Не само обясненията на другите обвиняеми по делото В П и П.К., които правят пълни самопризнания, а и данните, посочени в докладните записки от г. и от г., приложени в том 30 от дос.пр., описвайки комуникацията на обвиняемия И. с М., К. и П в периода преди, по време и след убийството на М., водят до извода, че е налице обосновано предположение за съпричастност на подп. И. към престъпленията, в които е обвинен. Отделно от това при извършеното претърсване в дома на обв. И. гр. София, ул. Т. 50 (том 7, л ) са иззети наркотици и боеприпаси, за които обвиняемият не дава обяснения. В своето определение първоинстанционният съд е изложил аргументи, че от събраните гласни и писмени доказателства по делото може да се направи заключение, че е налице и реална опасност обвиняемият подп. Б.И. да се укрие или да извърши престъпление. Това становище се възприема и от 3

4 настоящата инстанция. Налице е завишена обществена опасност както на деянията едни от най-тежките предвидени в НК, така и на обвиняемия. Така разпоредбата на чл. 63, ал. 2, т. 3 от НПК е налице спрямо обвиняемия подп. Б.И., тъй като реалната опасност е законово предвидена, а от събраните по делото данни не се установява противното. От друга страна констатацията на Софийски военен съд, че не е нарушен чл. 63, ал. 4 от НПК крайният срок за задържане под стража е една година и шест месеца с оглед на повдигнатите обвинения на обв. И. и датата му на задържане и в този смисъл този срок не е изтекъл, което да налага изменение на мярката му за неотклонение в по-лека. С оглед изложеното настоящата инстанция намира за неправилен довода на защитата, че определението на първоинстанционния съд е необосновано и незаконосъобразно. Първоинстанционният съд е определил с оглед разпоредбата на чл. 65, ал. 6 от НПК и двумесечен срок,в който ново искане на обвиняемия И. за изменение на мярката му за неотклонение е недопустимо, освен ако то (новото искане) не се основава на влошено здравословно състояние. Това е направено, за да се гарантира успешното приключване на разследването на дос.пр. 25-Сл/2020 г. по описа на ВОП София, както е посочил в определението си СВС. Въззивната инстанция счита прилагането на ал. 6 на чл. 65 от НПК от СВС за правилно и законосъобразно. Предвид изложеното настоящата инстанция намира, че жалбата на обвиняемия подп. Б. Г. И. е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а определението на Военен съд - София като правилно, законосъобразно и обосновано и следва да бъде потвърдено изцяло. По изложените съображения и на основание чл. 65, ал. 9 от НПК Военно-апелативният съд ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА определение 5 от г. по ЧНД 33/2021 г. по описа на Военен съд София. 4

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест. Председател: Членове: