ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ"

Препис

1 Гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон Велики 23 тел. код Централа кмет Факс 22-14, зам. кмет Секретар зам. кмет З А П О В Е Д гр.белослав год. На основание чл.124, ал.3 и ал.7 от ЗУТ, решение 3 от протокол 5/ год. на ЕСУТ- Белослав, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, решеение 95 от протокол год. на Общински съвет-белослав, становище на гл.архитект на Община Белослав І О Д О Б Р Я В А М Представеното от ЕСУТ решение като задание за изработването на ПУП-ПРЗ на част от имот пл. 300 кв.28 по плана на гр.белослав, отреден за улична регулация с о.т и част от същия, който влиза в УПИ І Стадион - Спортен комплекс кв.157 по плана на гр. Белослав, във връзка с отреждането на самостоятелен УПИ за находящата се в имота сграда Комбинирана работилница, който да бъде отреден за Промишлена и търговска дейност. ІІ-Р А З Р Е Ш А В А М На Община Белослав, изработването на ПУП- ПРЗ на част от имот пл. 300 кв.28 по плана на гр.белослав, отреден за улична регулация с о.т и част от същия, който влиза в УПИ І Стадион - Спортен комплекс кв.157 по плана на гр. Белослав, във връзка с отреждането на самостоятелен УПИ за находящата се в имота сграда Комбинирана работилница, който да бъде отреден за Промишлена и търговска дейност, в съответствие с изискванията на наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид.да се представи в два екземпляра-оригинал на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител- cad, или /zem и dvg формат. Преди възлагане проектирането на ПУП-ПРЗ на част от имот пл. 300 кв.28 по плана на гр.белослав, отреден за улична регулация с о.т и част от същия, който влиза в УПИ І Стадион - Спортен комплекс кв.157 по плана на гр. Белослав, във връзка с отреждането на самостоятелен УПИ за находящата се в имота сграда Комбинирана работилница, който да бъде отреден за Промишлена и търговска дейност да се вземе; становище на РЗИ -Варна; решение на РИОСВ-Варна; становище на В и К ; становище на Е.ОН Варна. Възложителят да изпълни процедурата по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разрешението обективирано в пункт ІІ от настоящата заповед е валидно за срок от една година. На основание чл. 135, ал.6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в определения обхват. Изпълнението на заповедта възлагам на арх.анелия Вълканова, гл. Архитект Община Белослав. Контрол по изпълнението възлагам на инж.тихомир Кирчев-Директор Дирекция ИИП Препис от заповедта да се връчи на арх.анелия Вълканова-гл.архитект Община Белослав, Маргарита Ламбова-гл.специалист Дирекция ИИП, инжт.кирчев-директор дирекция ИИП за сведение и изпълнение. На основание чл.128, ал.1 ЗУТ, да се обяви заповедта за изработване на ПУП- ПРЗ на част от имот пл. 300 кв.28 по плана на гр.белослав, отреден за улична регулация с о.т и част от същия, който влиза в УПИ І Стадион - Спортен комплекс кв.157 по плана на гр. Белослав, във връзка с отреждането на самостоятелен УПИ за находящата се в имота сграда Комбинирана работилница, който да бъде отреден за Промишлена и търговска дейност, в съответствие с изискванията на наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, чрез съобщение. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ.

2 Гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон Велики 23 тел. код Централа кмет Факс 22-14, зам. кмет Секретар зам. кмет З А П О В Е Д гр.белослав год. На основание чл.124, ал.3 и ал.7 от ЗУТ, решение 4 от протокол 4/ год. на ЕСУТ- Белослав, становище на гл.архитект на Община Белослав І О Д О Б Р Я В А М Представеното от Строителен и технически флот АД Варна искане със заявление вх. ДИПУ-9/ год. на, за допускане на ПУП-Парцеларен план на обект Кабелни линии 20 КV извод Етър (чрез разкъсване на КЛ между ВС Делфин и ВС Транстрой до БКТП в ПИ по КВС на землището на с.езерово, общ.белослав, обл.варненска, планово задание за изработванетонето на ПУП- Парцеларен план на обект Кабелни линии 20 КV извод Етър (чрез разкъсване на КЛ между ВС Делфин и ВС Транстрой до БКТП в ПИ по КВС на землището на с.езерово, общ.белослав, обл.варненска. ІІ- Р А З Р Е Ш А В А М: На Строителен и технически флот АД Варна, изработването на ПУП-Парцеларен план на обект Кабелни линии 20 КV извод Етър (чрез разкъсване на КЛ между ВС Делфин и ВС Транстрой до БКТП в ПИ по КВС на землището на с.езерово, общ.белослав, обл.варненска, в съответствие с изискванията на наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид.да се представи в два екземпляра-оригинал на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител- cad, или /zem и dvg формат. Преди възлагане проектирането на ПУП- Парцеларен план на обект Кабелни линии 20 КV извод Етър (чрез разкъсване на КЛ между ВС Делфин и ВС Транстрой до БКТП в ПИ по КВС на землището на с.езерово, общ.белослав, обл.варненска да се вземе; становище на РЗИ -Варна; решение на РИОСВ-Варна;Становище от Областна дирекция Земеделие -Варна; удостоверение от Напоителни системи- Варна; становище на В и К ; становище на Е.ОН Варна. Възложителят да изпълни процедурата по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разрешението обективирано в пункт ІІ от настоящата заповед е валидно за срок от една година. На основание чл. 135, ал.6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в определения обхват. Изпълнението на заповедта възлагам на арх.анелия Вълканова, гл. Архитект Община Белослав. Контрол по изпълнението възлагам на инж.тихомир Кирчев-Директор Дирекция ИИП Препис от заповедта да се връчи на арх.анелия Вълканова-гл.архитект Община Белослав, Маргарита Ламбова-гл.специалист Дирекция ИИП, инжт.кирчев-директор дирекция ИИП за сведение и изпълнение. На основание чл.128, ал.1 ЗУТ, да се обяви заповедта за изработване на ПУП- Парцеларен план на обект Кабелни линии 20 КV извод Етър (чрез разкъсване на КЛ между ВС Делфин и ВС Транстрой до БКТП в ПИ по КВС на землището на с.езерово, общ.белослав, обл.варненска в съответствие с изискванията на наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, чрез съобщение. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ.

3 Гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон Велики 23 тел. код Централа кмет Факс 22-14, зам. кмет Секретар зам. кмет З А П О В Е Д гр.белослав год. На основание чл.124, ал.3 и ал.7 от ЗУТ, решение 7 от протокол 4/ год. на ЕСУТ-Белослав, становище на гл.архитект на Община Белослав І О Д О Б Р Я В А М Представеното от ЕСУТ решение като задание за изработването на ПУП-ПРЗ на кв.113 ПИ 307 и отредения му УПИ ХІV Озеленяване и ПИ 308 и отредения му УПИ ХІІІ- 308 Жил.строителство по плана на гр.белослав. ІІ- Р А З Р Е Ш А В А М: На Община Белослав, изработването на ПУП- ПРЗ на кв.113 ПИ 307 и отредения му УПИ ХІV Озеленяване и ПИ 308 и отредения му УПИ ХІІІ-308 Жил.строителство по плана на гр.белослав. и сливането им в един общ УПИ Жилищно строителство,в съответствие с изискванията на наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид.да се представи в два екземпляраоригинал на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител- cad, или /zem и dvg формат. Разрешението обективирано в пункт ІІ от настоящата заповед е валидно за срок от една година. На основание чл. 135, ал.6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в определения обхват. Изпълнението на заповедта възлагам на арх.анелия Вълканова, гл. Архитект Община Белослав. Контрол по изпълнението възлагам на инж.тихомир Кирчев-Директор Дирекция ИИП. Препис от заповедта да се връчи на арх.анелия Вълканова-гл.архитект Община Белослав, Маргарита Ламбова-гл.специалист Дирекция ИИП, инжт.кирчев-директор дирекция ИИП за сведение и изпълнение. На основание чл.128, ал.1 ЗУТ, да се обяви заповедта за изработване на ПУП- ПРЗ на кв.113 ПИ 307 и отредения му УПИ ХІV Озеленяване и ПИ 308 и отредения му УПИ ХІІІ- 308 Жил.строителство по плана на гр.белослав и сливането им в един общ УПИ Жилищно строителство в съответствие с изискванията на наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, чрез съобщение. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ. Гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон Велики 23 тел. код 05112

4 Централа кмет Факс 22-14, зам. кмет Секретар зам. кмет З А П О В Е Д гр.белослав год. На основание чл.124, ал.3 и ал.7 от ЗУТ, решение 3 от протокол 4/ год. на ЕСУТ-Белослав, становище на гл.архитект на Община Белослав І О Д О Б Р Я В А М Представеното от Недялка Петрова Недева ул: Крали Марко 8 с.разделна и Нели Иванова Петрова ул: Пенчо Славейков 5 с. Разделна,, планово задание за изработването на ПУП-ПР на VІІ-17; VІІІ-17; ІХ-310; Х-16 кв.25 и І-20 и в кв. 26 по плана на с.разделна, обл.варненска. ІІ- Р А З Р Е Ш А В А М: На Недялка Петрова Недева ул: Крали Марко 8 с.разделна и Нели Иванова Петрова ул: Пенчо Славейков 5 с. Разделна, изработването на ПУП- ПР на кв.25 по плана на с. Разделна в обхвата на УПИ VІІ-17;VІІІ-17;ІХ-310 и Х-16 и І-20 кв.26 с отпадане на проектираната алея между УПИ VІІІ-17 и кв.25 и І-20 кв.26 по плана на с. Разделна, обл.варненска, в съответствие с изискванията на наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид.да се представи в два екземпляраоригинал на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител- cad, или /zem и dvg формат. Разрешението обективирано в пункт ІІ от настоящата заповед е валидно за срок от една година. На основание чл. 135, ал.6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в определения обхват. Изпълнението на заповедта възлагам на арх.анелия Вълканова, гл. Архитект Община Белослав. Контрол по изпълнението възлагам на инж.тихомир Кирчев-Директор Дирекция ИИП. Препис от заповедта да се връчи на арх.анелия Вълканова-гл.архитект Община Белослав, Маргарита Ламбова-гл.специалист Дирекция ИИП, инжт.кирчев-директор дирекция ИИП за сведение и изпълнение. На основание чл.128, ал.1 ЗУТ, да се обяви заповедта за изработване на ПУП- ПР на кв.25 по плана на с. Разделна в обхвата на УПИ VІІ-17;VІІІ-17;ІХ-310; Х-16 кв.25 и І-20 кв.26, с отпадане на проектираната алея между УПИ VІІІ-17 и кв.25 и І-20 кв.26 по плана на с. Разделна, обл.варненска, в съответствие с изискванията на наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, чрез съобщение. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ.

5 Гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон Велики 23 тел. код Централа кмет Факс 22-14, зам. кмет Секретар зам. кмет З А П О В Е Д гр.белослав год. На основание чл.124, ал.3 и ал.7 от ЗУТ, решение 1 от протокол 4/ год. на ЕСУТ- Белослав, становище на гл.архитект на Община Белослав І О Д О Б Р Я В А М Представеното от Пристанищна инфраструктура гр.софия бул: Шипченски проход 69 с пълномощник Йордан Златков Златев с адрес за кореспонденция гр.варна Приморска 5, планово задание за изработванетонето на ПУП- ПЗ на ПИ с ЕКАТТЕ 27125, землището на с. Езерово, за проект: Информационна система за управление трафика на плавателни съдове фаза 3 ІІ- Р А З Р Е Ш А В А М: На Пристанищна инфраструктура гр.софия бул: Шипченски проход 69 с пълномощник Йордан Златков Златев с адрес за кореспонденция гр.варна Приморска 5, изработването на ПУП-ПЗ на ПИ с ЕКАТТЕ 27125, землището на с. Езерово, за проект: Информационна система за управление трафика на плавателни съдове фаза 3, в съответствие с изискванията на наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид.да се представи в два екземпляра-оригинал на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител- cad, или /zem и dvg формат. Преди възлагане проектирането на ПУП- ПЗ на ПИ с ЕКАТТЕ 27125, землището на с. Езерово, за проект: Информационна система за управление трафика на плавателни съдове фаза 3 да се вземе; становище на РЗИ -Варна; решение на РИОСВ-Варна;Становище от Областна дирекция Земеделие - Варна; удостоверение от Напоителни системи-варна; становище на В и К ; становище на Е.ОН Варна. Възложителят да изпълни процедурата по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разрешението обективирано в пункт ІІ от настоящата заповед е валидно за срок от една година. На основание чл. 135, ал.6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в определения обхват. Изпълнението на заповедта възлагам на арх.анелия Вълканова, гл. Архитект Община Белослав. Контрол по изпълнението възлагам на инж.тихомир Кирчев-Директор Дирекция ИИП Препис от заповедта да се връчи на арх.анелия Вълканова-гл.архитект Община Белослав, Маргарита Ламбова-гл.специалист Дирекция ИИП, инжт.кирчев-директор дирекция ИИП за сведение и изпълнение. На основание чл.128, ал.1 ЗУТ, да се обяви заповедта за изработване на ПУП- ПЗ на ПИ с ЕКАТТЕ 27125, землището на с. Езерово, за проект : Информационна система за управление трафика на плавателни съдове фаза 3, в съответствие с изискванията на наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, чрез съобщение. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ.

6 ТРЕНДАФИЛ ПЕТРОВ КАРОВ И МАРИЯ ПЕТРОВА КАРОВА ГР.БЕЛОСЛАВ УЛ: КРАЙБРЕЖНА 4 ПЕТЯ СПИРОВА ДИМИТРОВА ГЛ.ЕКСПЕРТ ИИП АТАНАС ТОРОВ ГЛ.ЕКСПЕРТ ИИП ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон тел. код Велики 23 Уведомяваме Ви, че Екпертният съвет по устройство на територията, след като се запозна със заявление вх /1/ год. на. на Атанас Тодоров-гл.експерт ИИП при община Белослав, относно разглеждане и одобряване на изготвен ПУП-ПРЗ на кв.113 в обхвата на УПИ ХІІІ-308 и ХІV- 307 Озеленяване и обединяването им в един общ УПИ ХV-307,308 по плана на гр. Белослав, взе следното На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ, приема ПУП- ПРЗ на кв.113 в обхвата на УПИ ХІІІ-308 и ХІV- 307 Озеленяване и обединяването им в един общ УПИ ХV-307,308 по плана на гр. Белослав. На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се обяви на заинтересованите страни. Проектът се намира в Община Белослав ул: Цар Симеон Велики 23 стая 2 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,в едномесечен срок от съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон тел. код Велики 23

7 ФЛАМЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД гр. Белослав цех 4 на Белопал АД ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ДАНКО ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ УПРАВИТЕЛ НА ИНХОМ ООД ГР.ВАРНА УЛ: 8-МИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 91 ЕТ.4 АНГЕЛ НЕНОВ ПАНОВ УЛ.: Ал.Стамболийски 1 Гр.Белослав ПЕТЯ СПИРОВА ДИМИТРОВА ГЛ.ЕКСПЕРТ ИИП АТАНАС ТОРОВ ГЛ.ЕКСПЕРТ ИИП Н-ЦИ НА МАРИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ Н-ЦИ НА СТОЯН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ Н-ЦИ НА ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ХАРАСИМОВА ДИМИТРИЧКА НИКОЛОВА СИМОВА ГР.БЕЛОСЛАВ УЛ: СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 14 Н-ЦИ НА СИМКО НИКОЛОВ ХАРАСИМОВ НИКОЛАЙ СИМКОВ ХАПАСИМОВ С.ЕЗЕРОВО УЛ: ЦАР САМУИЛ 9 ВЕЛИНА СИМКОВА МИЛАНОВА ГР.ВАРНА К-С МЛАСТ 0108 ВХ.7ЕТ.2 АП.78 Н-ЦИ НА ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА ГР.БЕЛОСЛАВ УЛ: Д.ВАТЕВ 33 Екпертният съвет по устройство на територията, след като се запозна със заявление вх ДИПУ-12 от год. на Атанас Тодоров-гл.експерт ИИП при община Белослав, относно разглеждане и одобряване на изготвен ПУП-ПР на кв.121,139 и 140 по плана на гр. Белослав, взе следното На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ, приема ПУП- -ПР на на кв.121,139 и 140 по плана на гр. Белослав. На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се обяви на заинтересованите страни. Проектът се намира в Община Белослав ул: Цар Симеон Велики 23 стая 2 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,в едномесечен срок от съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

8 ЖИВКА ВЛАДИМИРОВА КОЛАРОВА С.ОБРОЧИЩЕ ОБЩ.БАЛЧИК УЛ: ЛЮЛИН 8 ЖИВКО ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ С.БАТОВО ОБЛ.БРИЧ УЛ: ЧЕТВЪРТА 12 РАДКА ВЕСЕЛИНОВА ИЧЕРЕНСКА СОФИЯ Ж.К.КРАСНО СЕЛО 13 ВХ.ГЕТ.2АП.87 Ж.К КРАСНО СЕЛО 13 ВХ.Г ЕТ.4 АП.93 АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРОВ ВАРНА БУЛ. СЛИВНИЦА 95 ВХ.Б ЕТ.4 АП.56; КОСТАДИНКА ВИЧЕВА ИЧЕРЕНСКА ВАРНА Ж.К.ЧАЙКА БЛ.68 ВХ.К ЕТ.6 АП.18 ДИЛЯНА СВОБОДКОВА ИЧЕРЕНСКА СОФИЯ Ж.К. ЛЕВ ТОЛСТОЙ БЛ.26 ВХ. Е ЕТ.6 АП. 88 ГЕОРГИ ЖЕКОВ МИХАЛЕВ ЧРЕЗ ТОР ИВАНОВ АНГЕЛОВ-ПЪЛНОМОЩНИК ГР.ВАРНА УЛ: БОЖУР 12 АП.16 ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ СИМЕОНОВ ГР.ВАРНА УЛ: ТОР ДИМОВ 1 гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон тел. код Велики 23 Б.Г.МЕТАЛ ЕООД ГР.ВАРНА БУЛ: ВЛ.ВАРНЕНЧИК 136 ЕТ.3 АП.10 РУМЯНА АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА

9 Уведомяваме Ви, че Екпертния съвет по устройство на територията, с решение 5 от протокол 5 / год.след като се запозна със проучването на ПУП-ПРЗ на ПИ землището на с.страшимирово, във връзка със смяната предназначението от земеделска земя за нуждите на Жилищно строителство, взе следното На основание чл. 128, ал.7 от ЗУТ, приема ПУП- ПРЗ на ПИ землището на с. Страшимирово, във връзка със смяната предназначението от земеделска земя за нуждите на Жилищно строителство. Предлага с доклад от Кмета на Община Белослав проекта за ПУП- ПРЗ на ПИ землището на с. Страшимирово, във връзка със смяната предназначението от земеделска земя за нуждите на Жилищно строителство да се предложи Общински съвет-белослав да одобри ПУП- ПРЗ на ПИ землището на с. Страшимирово, във връзка със смяната предназначението от земеделска земя за нуждите на Жилищно строителство, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ. гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон тел. код Велики 23 Деян Цонев Неделчев Чрез пълномощника си Румяна Ганева Неделчева Николай Благовестов Белоперкин Ул: Ал.Дякович 20 Деян Цонев Неделчев бул: Вл.Варненчик бл.112,вх.4а ап.45 ет.11 Николай Благовестов Белоперкин Ул: Ал.Дякович 20 ет.5 ап. 20 Гр. Варна Н-ци на АСАН АРИФОВ ОСМАНОВ 1.Н-ци ЕМИНЕ АСАНОВА МЕХМЕВА-дъщеря починала -Маджиде Фъчъджъоглу-дъщеря-Турция -Алиде Ялдъз-дъщеря-Тур;ия -Мартин Демиров Хаджиев син-живее в Турция пост.адрес с.езерово ул: В.Левски 23 2.н-ци АДИЛЕ АСАН ИСИН-дъщеря- -Ахмед Исинов Мустафов с.езерово ул: В.Левски 23

10 -Хавни Исинов Мустафов с.езерово ул: В.Левски 23 -Еметула Исинова Тасинова с.приселка обл. Шумен Н-ци на Мустафа Исинов Мустафов -Мюкерям Вейсалова Мустафова -Съпруга на Мустафа Исинов Мустафов с.езерово ул:.в.левски. 17 Билгин Мустафов Исинов Ж.к Владислав Варненчик 32 вх.1 ет.3 ап.14 Екрем Мустафа Исин С.Езерово Ул: В.Левски 17 3.Аклима Хасан -ТУРЦИЯ 4.Н-ци Адем Асанов Арифов Хасан-ТУРЦИЯ -Шадия Юмерова Арифова-Турция-съпруга -Фети Адем Хасан с.езерово ул: Дебелец 1 -Фетия Адем -Турция Теменужка Кирилова Монова Ул: Г.С.Раковски.4 Иван Кирилов Монов Гр.София Уул: Шейново 13 А Община Белослав Н-ци на Халил Бекиров Татар-турция -Нерми Ялдъз/Бахар/-Турция -Къймет Йолджу-Турция -Лейля Пашалар-Турция -Фикрет Йозедей-Турция -Юлфет Байрактар- Турция Уведомяваме Ви, че Екпертния съвет по устройство на територията, след като се запозна със заявление вх. ДИПУ-1/3/ год. на Деян Цонев Неделчев от гр. Исперих ул: В.Тинчев 30, относно разглеждане и одобряване на изготвен ПУП-ПЗ на ПИ местност Иню Юстю землището на с. Езерово, във връзка с преотреждането му за Логистичен център със складове за съхранение на промишлени и хранителни продукти взе следното На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ, приема ПУП- ПЗ на ПИ местност Иню Юстю землището на с. Езерово, във връзка с преотреждането му за Логистичен център със складове за съхранение на промишлени и хранителни продукти. На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се обяви на проучване.

11 гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон тел. код Велики 23 Деян Цонев Неделчев Чрез пълномощника си Румяна Ганева Неделчева Николай Благовестов Белоперкин Ул: Ал.Дякович 20 Деян Цонев Неделчев бул: Вл.Варненчик бл.112,вх.4а ап.45 ет.11 Николай Благовестов Белоперкин Ул: Ал.Дякович 20 ет.5 ап. 20 Гр. Варна Н-ци на АСАН АРИФОВ ОСМАНОВ 1.Н-ци ЕМИНЕ АСАНОВА МЕХМЕВА-дъщеря починала -Маджиде Фъчъджъоглу-дъщеря-Турция -Алиде Ялдъз-дъщеря-Тур;ия -Мартин Демиров Хаджиев син-живее в Турция пост.адрес с.езерово ул: В.Левски 23 2.н-ци АДИЛЕ АСАН ИСИН-дъщеря- -Ахмед Исинов Мустафов с.езерово ул: В.Левски 23 -Хавни Исинов Мустафов с.езерово ул: В.Левски 23 -Еметула Исинова Тасинова с.приселка обл. Шумен Н-ци на Мустафа Исинов Мустафов -Мюкерям Вейсалова Мустафова -Съпруга на Мустафа Исинов Мустафов с.езерово ул:.в.левски. 17 Билгин Мустафов Исинов Ж.к Владислав Варненчик 32 вх.1 ет.3 ап.14 Екрем Мустафа Исин С.Езерово Ул: В.Левски 17 3.Аклима Хасан -ТУРЦИЯ 4.Н-ци Адем Асанов Арифов Хасан-ТУРЦИЯ -Шадия Юмерова Арифова-Турция-съпруга -Фети Адем Хасан с.езерово ул: Дебелец 1 -Фетия Адем -Турция Теменужка Кирилова Монова

12 Ул: Г.С.Раковски.4 Иван Кирилов Монов Гр.София Уул: Шейново 13 А Община Белослав Н-ци на Халил Бекиров Татар-турция -Нерми Ялдъз/Бахар/-Турция -Къймет Йолджу-Турция -Лейля Пашалар-Турция -Фикрет Йозедей-Турция -Юлфет Байрактар- Турция Уведомяваме Ви, че Екпертния съвет по устройство на територията, след като се запозна със заявление вх. ДИПУ-1/3/ год. на Деян Цонев Неделчев от гр. Исперих ул: В.Тинчев 30, относно разглеждане и одобряване на изготвен ПУП-ПЗ на ПИ местност Иню Юстю землището на с. Езерово, във връзка с преотреждането му за Логистичен център със складове за съхранение на промишлени и хранителни продукти взе следното На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ, приема ПУП- ПЗ на ПИ местност Иню Юстю землището на с. Езерово, във връзка с преотреждането му за Логистичен център със складове за съхранение на промишлени и хранителни продукти. На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се обяви на проучване. До ПЕТЯ СПИРОВА ДИМИТРОВА гл.експерт ИИП -Община Белослав ПК Заря Гр.Белослав ул: Хр.Ботев... Гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон тел. код Велики 23 Буралл ООД гр.варна ж.к.възраждане бл. 34 вх.2, ет.5, ап.36 Недялко Атанасов Любчев Любчо Атанасов Любчев

13 Уведомяваме Ви, че Екпертния съвет по устройство на територията, след като се запозна със заявление вх. ДИПУ-11/ год. на ПЕТЯ СПИРОВА ДИМИТРОВА гл.експерт ИИП -Община Белослав, относно допускане на ПУП-ПРЗ на ПИ 300 в кв. 28 и 157 по плана на гр. Белослав, във връзка с отреждане на нов УПИ за Промишлена дейност,взе следното Предлага, кмета на Община Белослав на основание чл.124 ал.7 от ЗУТ, да одобри заданието за изработването на ПУП - ПРЗ на ПИ 300 в кв. 28 и 157 по плана на гр. Белослав, във връзка с отреждане на нов УПИ за Промишлена дейност, След решение на Общински съвет-белослав, на основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ да допусне изработването на ПУП ПРЗ на ПИ 300 в кв. 28 и 157 по плана на гр. Белослав, във връзка с отреждане на нов УПИ за Промишлена дейност Заповедта да се съобщи при условията на чл. 128, ал.1 от ЗУТ Гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон тел. код Велики 23 До Строителен и технически флот АД Варна ул: Дунав 5 ет.5 гр.варна МТГ Делфин АД ул: Дръзки 8 гр.варна Транстрой Варна АД ул: Хан Омуртаг 2 гр.варна Уведомяваме Ви, че екпертния съвет по устройство на територията, след като се запозна със заявление вх. ДИПУ-9/ год. на Строителен и технически флот АД Варна, относно допускане на ПУП-Парцеларен план на обект: Кабелни линии 20 КV извод Етър (чрез разкъсване на КЛ между ВС Делфин и ВС Транстрой )до БКТП в ПИ по КВС на землището на с. Езерово, общ.белослав, обл.варненска,взе следното Предлага кмета на Община Белослав на основание чл.124 ал.7 от ЗУТ, да одобри заданието за изработването на ПУП - Парцеларен план на обект Кабелни линии 20 КV извод Етър (чрез разкъсване на КЛ между ВС Делфин и

14 ВС Транстрой )до БКТП в ПИ по КВС на землището на с. Езерово, общ.белослав, обл.варненска. На основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ, да допусне изработването на ПУП Парцеларен план на обект Кабелни линии 20 КV извод Етър (чрез разкъсване на КЛ между ВС Делфин и ВС Транстрой )до БКТП в ПИ по КВС на землището на с. Езерово, общ.белослав, обл.варненска. Да се изпълни процедурата по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда. Заповедта да се съобщи при условията на чл. 128, ал.1 от ЗУТ. гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон тел. код Велики 23 Александър Павлов Александров Бул: Сливница 95, вх.б,ет.4,ап.56 Диляна Свободкова Ичеренска София ж.к.лев Толстой бл.26,вх. Е ап.88, ет.6 Живка Владимирова Коларова С.Оброчище Ул: Люлин 8 Живко Владимиров Василев С.Батово Обл.Добрич Ул Четвърта 12 Радка Василева Ичеренска София Ж.к. Красно село 13 вх.г,ет.2,ап. 87 Ж.к. Красно село 13, вх.г,ет.4,ап.93 Костадинка Вичева Ичеренска Ж.к Чайка бл. 68, вх. К ет.6,ап.18 Георги Жеков Михалев Чрез Тодор Иванов Ангелов-пълномощник Ул: Божур 12, ап.16

15 Георги Валентинов Симеонов Ул: Тодор Димов 1 Б.Г.Метал ЕООД гр.варна бул: Вл.Варненчик 136,ет.3,ап.10 Румяна Ангелова Станчева Уведомяваме Ви, че екпертния съвет по устройство на територията, след като се запозна с проучването на ПУП-ПРЗ на ПИ землището на с. Страшимирово, във връзка със смяна предназначението от земеделска земя за нуждите на Жилищно строителство взе следното На основание чл. 128, ал.7 от ЗУТ приема ПУП- ПРЗ на ПИ землището на с. Страшимирово, във връзка със смяната предназначението от земеделска земя за нуждите на Жилищно строителство. На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, да се издаде заповед за одобряване. Приложение:1 бр.заповед гр. Белослав 9178, ул. Цар тел. код Симеон Велики 23 Деян Цонев Неделчев Чрез пълномощника си Румяна Ганева Неделчева Николай Благовестов Белоперкин Ул: Ал.Дякович 20 Уведомяваме Ви, че Екпертният съвет по устройство на територията, след като се запозна с проучването на ПУП-Парцеларен план на обект: Електрозахранване на ПИ местност Иню Юстю землището на с. Езерово и представеното допълнително становище 3923 /11/ 566/ 13/ год. на РИОСВ-Варна, взе следното

16 На основание чл. 128, ал.7 от ЗУТ приема проучването на ПУП- Парцеларен план за обект: Електрозахранване на ПИ местност: Иню Юстю землището на с. Езерово На основание чл. 128, ал.7 от ЗУТ приема проучването на ПУП- Парцеларен план за обект: Електрозахранване ПИ местност: Иню Юстю землището на с. Езерово. Предлага с доклад от Кмета на Община Белослав проекта за ПУП-Парцеларен план за обект: Електрозахранване ПИ местност: Иню Юстю землището на с.езерово, да се предложи Общински съвет-белослав да одобри ПУП- Парцеларен план за обект: Електрозахранване ПИ местност: Иню Юстю землището на с. Езерово, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ. гр. Белослав 9178, ул. Цар тел. код Симеон Велики 23 Деян Цонев Неделчев Чрез пълномощника си Румяна Ганева Неделчева Николай Благовестов Белоперкин Ул: Ал.Дякович 20 Уведомяваме Ви, че Екпертния съвет по устройство на територията, след като се запозна с проучването на ПУП-Парцеларен план на обект: Водоснабдяване ПИ местност Иню Юстю землището на с. Езерово и представеното допълнително становище 3923 /11/ 566/ 13/ год. на РИОСВ-Варна, взе следното На основание чл. 128, ал.7 от ЗУТ приема проучването на ПУП- Парцеларен план за обект: Водоснабдяване ПИ местност: Иню Юстю землището на с. Езерово. Предлага с доклад от Кмета на Община Белослав проекта за ПУП-Парцеларен план за обект: Водоснабдяване ПИ местност: Иню Юстю землището на с. Езерово, да се предложи Общински съвет-белослав да одобри ПУП- Парцеларен план за обект: Водоснабдяване ПИ местност: Иню Юстю землището на с. Езерово, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ.

17 гр. Белослав 9178, ул. Цар тел. код Симеон Велики 23 Деян Цонев Неделчев Чрез пълномощника си Румяна Ганева Неделчева Николай Благовестов Белоперкин Ул: Ал.Дякович 20 Уведомяваме Ви, че екпертния съвет по устройство на територията, екпертният съвет по устройство на територията, след като се запозна със заявление вх. ДИПУ-1/3/ год. на Деян Цонев Неделчев от гр. Исперих ул: В.Тинчев 30, относно разглеждане и одобряване на изготвен ПУП-ПЗ на ПИ местност Иню Юстю землището на с. Езерово, във връзка с преотреждането му за Логистичен център със складове за съхранение на промишлени и хранителни продукти взе следното На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ, приема ПУП- ПЗ на ПИ местност Иню Юстю землището на с. Езерово, във връзка с преотреждането му за Логистичен център със складове за съхранение на промишлени и хранителни продукти. На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се обяви на проучване. гр. Белослав 9178, ул. Цар тел. код Симеон Велики 23

18 СЕМИЗ ООД С ПРЕДСТАВИТЕЛ ОРХАН РИДВАН ХАЛИЛ ул: Победа бл. 6 вх. а ет.3, ап.8 с.езерово И ЗЕКЕРИЯ РИДВАН ХАЛИЛ с. Езерово ул: Цар Самуил 41 БАКИР НУРИЕВ ЮМЕРОВ С.Езерово Ул: Клокотница 4 1 вх.бет.2,ап.5 Уведомяваме Ви, че Екпертният съвет по устройство на територията, след като се запозна със заявление вх ДИПУНТ-20/2/ год. на ОРХАН РИДВАН ХАЛИЛ с. Езерово ул: Победа 5 бл. 6 вх. а ет.3, ап.8 - представител на Семиз ООД с. Езерово, ул: Победа 5 бл. 6 вх. а ет.3, ап.8, относно разглеждане и одобряване на изготвен ПУП-ПР на ПИ и местност: Токат баши землището на с. Езерово, обл. Варненска, за запазване на вътрешно дворишната граница като регулационна, взе следното На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ, приема ПУП- -ПР на ПИ и местност: Токат баши землището на с. Езерово, обл. Варненска, за запазване на вътрешно дворишната граница като регулационна. На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се обяви на проучване..

19 Гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон тел. код Велики 23 Секретар зам. кмет З А П О В Е Д год. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129,ал.2 от ЗУТ, заповед 363 от год. на Кмета на Община Белослав за допускане на ПУП-ПР на кв.29 в обхвата на УПИ ХV-329 и ХVІ-329 по плана на с.езерово, обл.варненска, във връзка с промяна на дворищно регулационната линия между двата УПИ, решение по т.8 от протокол 5/ год. на ЕСУТ при Община Белослав О Д О Б Р Я В А М: Подробен устройствен план-план за регулация /ПУП ПР/ в обхвата на УПИ ХV-329 и ХVІ-329 по плана на с.езерово, обл.варненска във връзка с връзка с промяна на дворищно регулационната линия между двата УПИ, със запазване на действащата номерация и нова площ на УПИ, съгласно предложения ПУП-ПР. Изпълнението на заповедта възлагам на арх.анелия Вълканова-гл.архитект Община Белослав. Контрол по изпълнението възлагам на инж.тихомир кирчев-директор Дирекция ИИП Община Белослав. Препис от заповедта да се връчи на арх.анелия Вълканова, гл.архитект Община Белослав за изпълнение, Маргарита Ламбова, гл.специалист Дирекция ИИП, инж.тихомир Кирчев-Директор дирекция ИИП при Община Белослав за сведение и изпълнение. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ, чрез Община Белослав до Административен съд Варна.