Bulgarian translation Foreign Language Teaching and Research Publishing Co., Ltd. All rights reserved.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Bulgarian translation Foreign Language Teaching and Research Publishing Co., Ltd. All rights reserved."

Препис

1 Basd on Discovr China, Macmillan Publishrs Limitd and th Forign Languag Taching and Rsarch Publishing Co., Ltd 00. Publishd undr Licns. First Publishd 00, by Macmillan Publishrs Limitd and th Forign Languag Taching and Rsarch Publishing Co., Ltd by arrangmnt with Macmillan Publishrs (China) Limitd. Bulgarian translation Forign Languag Taching and Rsarch Publishing Co., Ltd. All rights rsrvd. Издателство Изток-Запад, 00 Всчк права на българск езк запазен. Нто една част от таз кнга не може да бъде възпрозвеждана л предавана под каквато да е форма по какъвто да бло начн без зрчното съгласе на здателство Изток-Запад. Антоня Цанкова, Евелна Хайн, Хъ Дзюлн ( ), редакця адаптаця на българск езк, 00 Денца Трфонова, оформлене на корцата, 00 ISBN:

2 Представяне Да открем Ктай, част, е второ нво от начален курс по ктайск езк, предназначен за зучаване на езка от българ, адаптран на основата на утвърдената серя учебн пособя Discovr China, здадена от Macmillan Publishrs Ltd. Forign Languag Taching and Rsarch Prss. Учебното пособе прлага комункатвен нтегрран подход в обученето, поставя се акцент върху работата по двойк в груп, както върху шрок спектър от упражненя за говорене слушане, което помага на обучаващте се да постгнат увереност в усвоенте езков уменя по ктайск. Основн характерстк Тематчно орентраното съдържане в реален езков контекст поддържа обучаващте се ангажран мотвран в процеса на обучене. Темте на разделте в учебнка са орентран към реалня жвот опта от пътешествя на студент в Ктай. Комункатвнят подход дава възможност да се зучава езкът в стуац от реалня жвот. Така учащте се развват уменята да общуват естествено на ктайск езк. Структурраното ефектвно обучене, основано на последователно представяне, усвояване прлагане на езковя матерал, дава възможност за оптмално отработване на дейностте от контролрана практка към персоналзран задач, което осгурява самостоятелно овладяване практческо зползване на зученя матерал. Сстематчното въвеждане на новте дум граматката се осъществява чрез тематчно орентрано обучене постепенно разшряване на тематчня лекскален запас. Програмата на учебнка в преподаването на лекскалня граматчня матерал е предназначена да покре Нво от Стандартзраня международен зпт за владеене на ктайск езк HSK (, Hanyu Shuiping Kaoshi). Индуктвното преподаване на граматката стмулра обучаващте се самостоятелно да открват езковте правла, като звеждат модел закономерност от целев езков прмер. Ефектвн нтегрран упражненя по псане чрез групране на йероглфте по общ смслов елемент (ключове). В процеса на обучене постепенно се въвеждат най-често употребяванте йероглф, представен в тематчня контекст на раздела. Погледът към ктайската култура чрез тематчно орентраната рубрка Кът за култура дава възможност за по-дълбоко разбране за ктайската културна среда. Атрактвнте цветн фотограф, показващ стнскя Ктай, представляват взуално докосване, което н пренася в многообразето на ктайската култура. В учебня курс се преподават опростенте форм на йероглфте, кото са прет като офцална норма в Ктайската народна републка. Паралелно с това в преговорната част на разделте се представя сторята на възнкване етмологята на няко от често зползванте съвременн йероглф. Латнзраната транскрпця пнн се прлага на нво дума пр въвеждане на нова лекска фраз, което дава възможност на обучаващте се да усвояват правлното зпсване смсловото определяне на паузте между думте. Всчк обозначеня чрез пнн представят оргналня (етмологчен) тон, с зключене на случате на промяна на тона (сандх) пр определена последователност на тоновете, представен в частте от уроцте по прозношене разговорна практка. Допълнтелн упражненя за работа по двойк са разработен за всек раздел. Упражненята са функцонално орентран стмулрат зползването на тематчната лекска езковте структур в реалстчен контекст. Онлайн ресурс със свободен достъп, включващ Помагала за учтеля, тестове за оценяване, вкторн по отделнте раздел допълнтелн лстове за упражненя по йероглфка, дават възможност за допълнтелн занманя в клас под ръководство на преподавател, както за самообучене в съответстве с ндвдуалня темп на работа на ученка. Работна тетрадка Работната тетрадка предлага цялостно упражняване на преподаденте в учебнка езков знаня уменя. Всек раздел ма ясно определен цел задач, кото съответстват на структурата езковте дейност, застъпен в съответня раздел на учебнка. Разнообразнте лекскалн граматчн упражненя, както допълнтелнте дейност по четене слушане осгуряват ефектвно практкуване на базовя езков матерал, представен в учебнка. Подразделте за псмен упражненя дават възможност за надграждане на уменята по псане на йероглф, прдобт пр работата по учебнка. Секцте за самостоятелно оценяване в края на всек раздел, прлагащ дескрптор от тпа Мога да..., дават възможност да се прецен ндвдуалнят напредък на обучаващте се да се открят въпрос, зскващ допълнтелен преговор. Представяне

3 Характерстк на отделнте нва Тематчно съдържане Съдържането на учебното пособе Да открем Ктай, част част, покрва езков матерал, отнасящ се до тем от ежедневето непосредствената необходмост от употреба на езка в основн комункатвн стуац на начално равнще. Основнят фокус е върху развте на уменята по слушане говорене, но също така са включен дейност по псане в урок на всек раздел. Упражненята по псане на йероглф са представен в матерала както на учебнка, така на учебната тетрадка, което дава възможност на зучаващте езка да усвояват сстематчно правлното зпсване последователността на чертцте в ктайскте йероглф. В част на учебнка Да открем Ктай се представят базовте знаня за фонетчната, лекскалната, графчната граматчната структура на ктайскя езк. Българското здане е допълнено със спецално разработен уводен курс, предназначен постепенно да въведе зучаващте езка в усвояването на ктайската фонетка йероглфка, създавайк стаблна основа за надграждане на най-важнте езков уменя в началното нво на обучене. Комункатвната насоченост на матерала обхваща лекска конструкц, зползван в шрок кръг от реалн стуац на общуване в ктайска езкова среда, като жвота в Пекн, хранене пазаруване, спорт, обучене, хоб, орентране по карта, развлеченя др. Част на учебнка Да открем Ктай включва усвояване на необходмте знаня лекскален запас, прложм към по-шрок кръг от жтейск стуац пътуване в Ктай. Заедно с героте от учебнка се отправяме на пътешестве по време на змната ваканця, за да разгледаме Теракотената армя в Сан да оптаме автентчната съчуанска кухня в Чънду, да намерм нов прятел да обогатм знанята с по ктайск езк, за да успеем да се справяме с реалн стуац, като органзране на пътуване, збор на маршрут, транспорт, място за настаняване, резервране закупуване на блет, настаняване в хотел, поръчка в ресторант, збор разглеждане на забележтелност, открване на нформаця за сторческа културна среда, посещене пр лекар др. Част на учебното пособе е предназначена за напълно начнаещ в зучаването на ктайскя езк. За да се збегне претоварването пр първоначалното възпремане на ктайскте йероглф, всчк зползван дум са снабден с транскрпця пнн, обозначена над йероглфня запс с цел паралелно възпремане на фонетчня графчня зраз на думте. На следващ етап, с оглед развте на способностте за разпознаване на йероглфте, транскрпцята постепенно отпада от далозте текстовете в учебната тетрадка. Тестовте заданя в онлайн платформата, кото представляват пробн упражненя по формата на зпта HSK към всек раздел, също не съдържат помощна транскрпця. Част на учебното пособе представлява естествено продължене на матерала методческата структура на част. Транскрпцята пнн се зползва само пр въвеждането на нов дум фраз, в упражненята по прозношене говорене. В останалте част на учебнка не се прлага транскрпця на думте, но допълнената с пнн верся на основнте далоз текстове е достъпна за зтегляне от онлайн платформата с безплатн ресурс на Discovr China. В част се надграждат практческте уменя за употреба на езка в реалн стуац на устна псмена комункаця, обхващащ целев област на общуване като планране провеждане на ежедневн ангажмент обучене, прекарване на празнц ваканця, органзране на пътуване до определена дестнаця, псане на псма, заптваня, отзв боравене с целева нформаця в определенте стуац на общуване. Учебното пособе включва: Учебнк + аудо CD Работна тетрадка + аудо CD Допълнтелн учебн ресурс със свободен достъп на сайта: За обучаващ се: тестове, MP аудофайлове с възможност за зтегляне, спсъц с лекска друг За преподавател: Помагало за учтеля с възможност за зтегляне, задач за оценяване учебн планове Представяне

4 Структура на разделте Учебнк по ктайск езк Раздел Честта Нова годна! ள ݝ ὀ Спсък с новте дум Целевте дум са представен в реда на появяването м в далога. УРОК ၷឈ Нов дум jìn ஷ jièshào ፀ Свържете думте със снмкте. - ԧԧ āyí މ ччо táng a г ᕏ tángguǒ ዽ౦ hóngbāo ጙӉ ප౦ Подготовка за слушане Чуйте запса прознесете думте. Работете по двойк. Разгледайте зображене- - то маркрайте стате със съответнте дум. Дейностте по подготовка за слушане са разработен за предвартелно въвеждане на ключовте дум/зраз за актвране на фоновте знаня на обучаващте се по ੜ темата на раздела с Ԙцел подгоᯋԉ наӹдалога. ࠈ товка за слушане kètīng chúfáng wèishēngjiān fàntīng wòshì Чуйте запса прознесете думте. Аманда, Ств Юнмн са на гост на Уан Ю. - Чуйте разговора отговорете на въпросте. 6 ఠ Ԝဌဋᄉࠑ ဌဋᄉࠑঞ ಧ థі ӹࠈ Խᗓ Ὑ ࠑథі ӹࠈ ဌဋὙ ʻ njᤇ ௦ ᄉੜ Ὃ ௦nj ఠ Ὑ ᤇ௦ ᄉੜ ဌဋὙ ᤇ ௦ ݽ ݽ ᄉੜ nj ݤݤ ᄉੜ ڙ nj බඞὙ ᤇ ဌဋὙ ݤ ݤ ڙ ϡ ݜ ᄉ ᖜὋዽ ᧂ᱒nj ԜԘੜ ᄹᄹὋ ݝ ఠ Խᗓ Ὑ ݝ ዽ захар; бонбон ප౦ плодове пя ᕏ чай ౦ඹ плодов сок kètīng - ароматен, прятен (за вкус аромат) тъкмо, в процес на zhèngzài ڙ náshǒucài гостна стая ᖜ спецалтет tángcùyú рба в сладко-ксел сос ዽᧂ᱒ ᯋԉ ݤݤ ᄉӹࠈ 6 ᄉӹࠈ ݽݽ ݜ ᄉӹࠈ почнете с: ࠑథĀĀ ӹࠈὃ ڙ ĀĀ 6 Работете по двойк. Прочетете на своя партньор зреченя- та, а той нека да състав план на разположенето на стате в дома в. След това сменете ролте с. Проверете дал съставенте планове са верн. Урок Раздел Отбележете вернте фнал за подчертанте йероглф. ឯ ڮ ᕏ ౦ඹ ᤇ 6 Прост полезн разговорн фраз л тпчн начн за употреба на езков елемент за непосредствено прлагане по дадената тема. УРОК Работете по двойк. Попълнете съчетанята с правлнте Wànshìrúyì ʹ ݟ nj Gěi nǐ yāsuìqián Прочетете на глас зреченята. Wǒ gēg qù g Měiguó Ето т парчк за Новата годна. Wǒ jìng nǐ Вдгам тост yī bēi wán chàng bài gěi ဓ ર ፋ ᐎ cānjiā Пролетнят празнк, ктайската ԟҫ yòu Нова годна ൠ -8 ᐎ ጙӉ ༤ Прочетете статята на Ств в учлщно- то спсане за ктайската Нова годна. dēnglong ༤ грая yóuxì залепвам ຣ guà отново (мн. време); също празнк chūnlián паралелн бла- dēnglong 6 tiē участвам Ԡ заедно yóuxì hóngbāo gē Благополуче във всчк начнаня! ፋ Ԍ ᨐnj tiē nián Желая В/т благоденстве! ᓫ guà chūnlián ڒڃ jiérì глагол. Какво с казваме за Нова годна! Ԧ nj ᓫ tuányuán събраме се КИТАЙСКИ ФРАЗИ ЗА ЕЖЕДНЕВИЕТО Gōngxǐ fācái ၷឈ Нов дум Chūnjié Четене псане Сега сменете ролте с. -7 Чуйте запса повторете думте. Дейностте по подготовка за четене са разработен за предвартелно въвеждане на ключовте дум л за актвране на фоновте знаня на обучаващте се по темата на раздела с цел подготовка за четене на текст. Ктайск фраз за ежедневето Студент А: Ве сте ктайск домакн, който очаква гост за ктайската Нова годна. Студент Б: Ве сте на гост в дома на студент А за Нова годна. Разлката между гопожелателн надпс закачам фенер отбелязвам, qìngzhù чествам; по ᇶ здравявам chúxī навечерето на ᬓ ܯ Нова годна ຣ гра dànián chūyī първят ден от Лунната годна навестявам/ поздравявам за Нова годна ѹʶ bàinián ર xiān Ў първо Ӊ заввам bāo jiǎozi дзяодзъ, пелмен ожвен шумен ᯕߔ rènao བ ʶ nj за твое здраве! Ԝ Ꮎ ڍ nj Gānbēi Hěnduō rén xǐhuan hē guǒzhī ὀ ॡ ౦ඹ nj ३ ᔭ ڍ ঞ ಧ ࠆ ڙ ڮ ԉ ᧖ ኍ nj Наздраве! Nǐ juéd Yīngguó zěnmyàng ͺᏧὙԽᗓ Tā zuò zài kètīng li děng gēg Wǒmn zuò huǒchē háishì zuò fēijī qù Hánguó ڮ ༡ᢻ ᤆ௦ ڮ ᮺ Ԝ ڍ Чуйте запса повторете зреченята. -6 Чуйте прознесете следнте дум. xīnnián hóngbāo ள ጙӉ ឯ ڮ shuǐguǒ táng guǒzhī ප౦ qǐngzuò hēchá ᕏ náshǒucài ዽ ౦ඹ kètīng fàntīng wòshì wèishēngjiān ᖜ ᯋԉ ӹࠈ ڍ ڙ ᓫ ὀ ᓫ ࡂ௦ ڍ ᄉள Ὃ௦ࠑ ڒڃ ᄉᓫ njॡ ࠑᄉ ԯᦏ ᐎὋ ጙ༤ Ὃ ᇶள ᄉҁ nj ᬓ ܯ Ὃ ԟҫ ߥಢᄉᬓ ܯ njॡ Վ ߥᦏ థ ࠑٿ Ὃᦏ ڙ ӑ ᓫnj Ԡဓຣ Ԡ ൠὋ ࠑᦏဓ३ॡधॶnj ѹʶὃॡ ॡ ࡂᡐ ὋԜధԣࠑ ર nj Ӥ බඞNj ఠ Ԝဌဋࠑર nj ЎʶᡐӉᯕߔὋཨՐՈᯋnjဌဋᄉ ݤݤ э ܫ ॡ ᖜὋ ణ Ոᄉᖜ௦ዽᧂ᱒nj ३ ڍ ᄉ ᓫԠབ Ԡ ݝ ဓnj 8 7 Подготовка за четене Прозношене говорене тоалетна xiāng Напшете няколко зреченя, за да опшете дома с. За- Автентчен смслен разговор между героте в учебнка задава контекста за представянето на лекската езковте структур. Фонетчнте елемент, трудн за ностел на българскя езк, се представят упражняват в контекст с цел подготовка за комункатвнте дейност в раздела. - Уан Ю със съответнте дум. Прозношене - срещу, отсреща Въпросте по далога проверяват разбрането на съдържането. Упражненя, воден от преподавателя, дават възможност за практкуване на целевте дум/ зраз за разграване на далога по рол. Чуйте запса отново отбележете стате в апартамента на Представяне на далог Раздел Урок спалня duìmiàn wèishēngjiān guǒzhī ఠ Ὑ ဌဋὋள ݝ ဌဋὙ ள ݝ ឯᤈὋឯᤈnj ݤݤ Ὃ ᄉధԣ nj ፋ ፀʶʽnjᤇ௦ ݤݤ njᤇ௦ ᄉధԣ ఠ Njබඞ Խᗓ nj ఠ ኍ ὙԧԧNj މ Ὃள ݝ ὀ ဌဋᄉ Ὑள ݝ ὀᤇ௦ፋ ᄉጙ Ӊnj ఠ ኍ Ὑ ԧԧ މ nj ဌဋᄉ ݤݤ Ὑঋឯ ڮ njឯոዽὃᤆథ ප౦nj ਆ ᕏᤆ௦ ౦ ඹ ఠ Ὑ ਆ ౦ඹnj Խᗓ බඞὙ ᕏnj බඞὙ ࠑ ڠ ழॡ Ὃ ॡ nj ဌဋὙ ԟ ʶʽ ࠑnjᤇ ௦Ὃஷ ௦ᯋԉnj класфкатор за помещеня; стая wòshì chá shuǐguǒ jiān ӹࠈ подаряване на пар за Нова годна) hē chá трапезаря леля shuǐguǒ в ᯋԉ hóngbāo червен пакет (за ጙӉ (встран) до fàntīng представям shūshu б Упражненя след слушане pángbiān влзам ᤈ Лекска слушане Раздел Урок Представяне Урок Раздел 9 Четене Текстовете за четене представят шрока гама от текстов жанрове, свързан с реалн явленя от ежедневето, напрмер дневнц, текс тов съобщеня, блогове, онлайн публкац.

5 Упражненя след четене Езкова употреба Упражненя, воден от преподавателя по -свободн упражненя по текста дават възможност за практкуване на целевте езков елемент в последователност, която е най-ефектвна за обученето. Граматчнте елемент се представят упражняват чрез ндуктвен открвателск подход, базран на вече зграден познаня по езка. Изберете правлнте отговор на въпросте. Кратк прост прмер помагат на обучаванте да открят граматчнте правла. Езкова употреба Какво главно се опсва в първя параграф? a ጙ༤ б ᓫ Конструкцята...,... с Действе в процес на протчане, зразено с в ᐎ Какво главно се опсва във вторя параграф? a ᬓ ܯ б Վߥ в ဓຣ Разгледайте зреченята. Обстоятелство/Референтно действе Каква е основната тема на третя параграф? a Ӊᯕߔ б Ոᯋ в ર Подлог Ꮴ ᤈ Граматчнят справочнк в края на учебнка представя подробн обясненя на граматчнте правла е удобен наръчнк за справка както за обучаванте, така за преподавателте. Ԡဓຣ Ԡ ൠnj ڙ Վߥ ڙ ᄹ nj ᧖גڙ ڍ ᐎ ጙ༤ Խᗓ ѹʶԝဌဋࠑ ڙ ဌဋࠑϡ ᄉௐϊὋ ʽӤ Խᗓ ణ Ո ᖜ ʻཁὋ 6 Խᗓ ३ ڍ ᄉ ᓫঞ ಧ Отбележете двете правлн обясненя. ڙ త ॡ nj ဓຣ nj Ԡ тържество за Нова годна, а темата е Ктай. Съставете план за тържеството, като помслте за: ڍ ὀ Време място Украса Костюм Игр развлеченя Храна наптк Сп Сподел С подел од о одел дел д е е ете те п плана плана на а за търже р ство ствот ството вотт с дру вот во д уга гру гр рупа. ру па. а. За допъ За ълнтелн лнтелн л рразго азговорн ворн орн уупражнен пражненя пра пражнен я Свържете двете зреченя в едно, зползвайк ЏĀĀཀྵՑĀĀ. Фразте, свързан с ԡāāԡāā, трябва да бъдат с еднаква структура л от една съща част на речта. Свържете двете зреченя, зползвайк ԡāāԡāā. ൠnj ᓁnj ڍ ᖜॡ ݝ Ոnj ڍ ᖜॡΦࠁnj ڮ ༡ᢻॡঋnj ڮ ༡ᢻॡழΦnj Когато огат ссме поканен кане на гост в к к-тайск та айск йск к дом, ом, може оже да очак оч чакваме ваме зоблн зоб а зоблн трапез рапеза, а, пр пр рготвен т а от о д домакн омакн а а. НеН завс ззав всмо о от това, а домак домакнът нът че есто сто о ще казва: Не е нещо особен казва ка особе о о, М Може же б б не е е дос достатъчно тъ, надяявам ам се да ме е зв звн н нте, тте е, заповяда вядайте йте още малк лко. о.. До Дома макнъ мак акнъ нъ нъ ът обкновено обкн об б вено поднася поднас на го гост стте тте те хра храна хран н на на наптк к през през цялото цялото вр реме. е. Н Няко яяко ко о отт гост гго остт стте може оже да оставят оставят част ст от хран хран наатаа н незяд не незя ена,, за за да покажа покажат, че са съ съвс ъвс всем ем ст. ст. с т Добр бр варан варант т за подар даръ аръц ц пр п пр р госту гго остуване в ктайс ктайск к дом до саа п пл лод одо дове ве ве, е, вно в но, чай. Изборът орът на п подар рък тр тря ряябва ряб ва даа е съобраз д ъоб ен с отнош ошеня ята таа межд жду дуу гост го оста домакна. д Ако те са п пр ря ят ятел ятел ел, пл плодовет пло ете са добър обър збо збор. Ако ко од дом мак мак ак нът нъ ът е по-въз по-възрастен растен от госта, по ода од дар арък ар рък ъккъ ътт мож да бъде вно, чай л м мо може мал ал лък ък су сув увве е-нр о н от стран траната ата в като зраз аз на на бла благобл го-д дарнос дарно т за покан поканат оканата. а. ޚ ᄹ nj ޚ ੩ nj බඞᡱᏤ njබඞոᯋnj Аᄹ nj АԜՎߥᄉၶ nj Упражненята дават възможност за практка обобщаване на правлата. Урок Раздел Често срещанте ключове (смслов елемент) на йероглфте от раздела се представят упражняват с цел формране на йероглфня лекскален запас на обучаванте. Да бъдеш гост в Ктай За допълнтелна граматчна справка стр. 6. Псане на йероглф Кът за култура Работете в груп ру по четрма. р Подгот д вяте подлог, той обкновено се зпуска във втората фраза. на две глаголн фраз л прлагателн в комплексно сказуемо. nj Осгуряват съдържателна реалстчна комункаця в съответня контекст, подпомагана от упражненя по рол задач за говорене. УРОК вено е в началото на фразата, означаваща второто действе. Ако двете фраз, свързан с конструкцята ЏĀĀཀྵՑĀĀ, мат едн същ на действя л качества, кото протчат едно след друго. Всек следобед в часа Марк тча за здраве. Разговорн упражненя Разговорн упражненя на две действя л събтя, кото протчат едновременно. ԡāāԡāā се зползва за свързване Тя беше в час, когато т се обад. Раздел Урок ཨՐᄹ nj Џ трябва да сто между подлога сказуемото на първото действе, а ཀྵՑ обкно- ԡāāԡāā се зползва за зразяване Вчера в 8 часа вечерта гледах телевзя. ३ ᤇ ᓫ Ԡ ဌဋЎՈ ᯋὋ ЏĀĀཀྵՑĀĀ се зползва за свързване ဌဋᄉࠑॡ nj ဌဋᄉࠑԠ Ԡ nj Те граят футбол на грщето. nj ణ ཨՐԟ ဌဋᄉࠑnj Отбележете двете правлн обясненя. Преведете зреченята на ктайск езк. nj ॡ nj ဌဋᄉࠑॡ nj протчащ в настоящя момент. ὋཨՐ ཨՐ ὈԜ ᦏnj Ў ᕏὋ Ԡ Ԡ nj да бъде зпуснат, ако фокусът не е върху протчането на действето менно в точно определено време. nj ᤇʶ Ὃ Ў ЎԜ Ὃ Отбележете двете правлн обясненя. ڍ ᄉ ᓫԠབ Ԡ ݝ ဓnj Едн от двата показателя ښ може njᤇ nj ጙ༤ nj ڍ ᄉ ᓫॡབ nj ڍ ᄉ ᓫॡ ݝ ဓnj Ӊᯕߔnj ښ се зползва само за действя, ڙ ᄉ ࠑڍ Ὃణ ᧗ (important) ᄉᓫ ௦ ᓫ ௦ Тема ڙ Ὀ Ὀ Второ действе/ събте ЎʶᡐӉᯕߔὋ ὈཨՐՈᯋnj Ԡ ᐎԠ ጙ༤ nj действе в процес, протчащо в определен момент л перод от време. zhòngyào 0 ဌဋ Първо действе/ събте ൠnj ᐎnj ښ се зползва за означаване на страна. Упражненята са функцо нално орентран, зскват зползването на тематчната лекска езковте структур в реалстчен контекст. ᖜnj ݤݤ Попълнете опсането за важен празнк във вашата Допълнтелн разговорн упражненя ဓຣ nj ᬓ ܯ Խᗓ Ԝ ᧖ג ϡ Разгледайте зреченята. Второ действе/ качество ϡ ݜ ᄉ ᄉௐϊὋ ੩ ព Първо действе/ качество Глаголна фраза ₐ Прочетете текста отново отговорете на въпросте. Граматчен справочнк Изразяване на последователност с Разгледайте зреченята. Преговор упражненя Насочен към езковото усвояване чрез преработка на вече зучено целево съдържане, пр което обучаванте могат също да оценят своя напредък. Псане на йероглф Преговор упражненя Това са два често употребяван ключа в ктайскте йероглф. Знаете л друг йероглф, съдържащ тез ключове? Оградете думата, която се отлчава от останалте. Ключове Значене ᓦ трева/растеня простор/ голямо пространство ᯕߔ ዽᧂ᱒ ᖜ Прмер ᓫ ஷ ᖜNjᔭ ર ᐎ ༤ བ ڒڃ ԟҫ ຣ Nj Разгледайте йероглфте определете ключо- Отговорете на въпросте, зползвайк ښ. вете в тях. ব ی ൪! Свържете думте със съответнте значеня. a Пролетнят празнк (ктайскатта Нова годна) ᇶ ᕏ ᕏ б ставам м (отт сън) с ᡐ ᡐ тбеляязваам, ам, чества ам чествам; честв м;; в отбеля поздра поздр по позд п оздра равяв вява вам вам ᓫ ᓫ г п пя п яя ча чай ʽӤ ٽ ཁ ڙ ϡ ʼЛཁ ڙ ϡ ʼЛ ཁ ڙ ϡ ʼ ᄉௐϊὋ ᄉࠑ ڙ ϡ Попълнете празнте места в текста с подходящ дум. ௦ ޚ ᄉၶ nj ʼʸཁὋ ᡐ ݜ ᡐ nj ݜ ߥ ޚ Допълнтелна лекска Ԝ੩ nj ʼНཁ௦ Ὃ Н На Напш Нап Напше Нап апше ап ап апш пше п пш п ш ше ше шетте шете е йе йер йероглф огл оглф о огл гл глф гглф гл лф фтте ф те, е е, сл ледв едва двай ай айк йк л л лн н н н н те те ев ква квадр квадра квад к вадр ва вад в вадра адра адр а ад д дра др ра р аттте. т тте тт те те те. е. ޚ ᄉၶ njధԣ Допълнтелн дум ᓁ по темата ൠnj ࠑ ॡ Тnj на раздела се представят с цел ԡ ښ ښ по-гъвкавоԡԡāāԡāā обучене разшряване на лекскалня запас. Напшете две д зреч зреченя р еня,, за д да опшете снм- 㞮 ката, зползвайк 㡢. Допълнтелна лекска Свържете думте с разлчнте плодове на снмката. chéngzi ߔ lí píngguǒ ᗇᖬ Ꮂ ᘋ xiāngjiāo Преговор на зползваната лекска xīguā Ꮆ6 Работете по двойк. Задайте отговорете на въпрос за това какв плодове харесвате. Кът за култура Представянето на културн реал, свързан с темата на раздела, дава възможност за по-добро разбране на начна на жвот културата на Ктай. ᔰ౦ pútao A: Ոප౦ ణ ප౦ Раздел Разде Раздел Разд аздел азд аз зздддел зде деел ел Ур Урок Урок Уро р B: Ոප౦Ὃ ణ ĀĀ Урок Раздел Спсък на зползваната лекска Попълнете празнте места. Упражняване на често зползван йероглф, следвайк правлната последователност на зпсване на чертцте, подготвя обучаванте за самостоятелно псане на ктайск езк. މ ર chá chúxī Chūnjié āyí bàinián bāo ԟҫ ᬓ ܯ ᓫ ᐎ cānjiā chūnlián ѹʶ dànián chūyī dēnglong ༤ леля заввам чай навечерето на лунната Нова годна паралелн благопожелателн надпс за лунната Нова годна първят ден от лунната Нова годна ктайск фенер В спсъка с предадената в раздела лекска са оставен отделн празн места за самостоятелна проверка преговор на усвоенте дум от гледна точка на значенето м начна на зпсване. Всчк целев дум от раздела са зпсан в черно, а допълнтелнте дум са зпсан в друг цвят за по-удобна справка. qìngzhù rènao прл. ожвен шумен shūshu shuǐguǒ плод ዽ táng ዽᧂ᱒ tángcùyú ڒڃ tiē ᇶ ԧԧ ӹࠈ рба в сладкоксел сос tuányuán събраме се заедно wán грая wèishēngjiān wòshì същ спалня Представяне

6 Съдържане Назване на раздела Тема на раздела Слушане четене Разговор псане Раздел Днес е толкова натоварен ден! стр. Дневен режм дейност Разбране на нформаця за дневня режм на студентте Разбране на нформаця за чувства предпочтаня Разбране на нформаця за дейност събтя, опсан в дневнк Отправяне на покана обяснене на прчн Изразяване на чувства, мнене възможност Опсане на дневен режм Напсване на дневнк за събтята от деня Раздел Обчам да вал сняг! стр. Сезон, време какво да облечем Разбране на нформаця за времето на разлчн места Определяне на подходящ дрех за разлчнте сезон Разбране на прогнозата за времето на разлчн места Разговор за времето какво да облечем Сравняване на времето на разлчн места Напсване на кратка прогноза за времето Раздел Честта Нова годна! стр. На гост у прятел, ктайската Нова годна Разбране на разговор между домакн гост Разпознаване на функцте мястото на стате в дома Разбране на статя в спсане за празнчн събтя, ястя обча Разговор между домакн гост Разговор за разлчнте ста в дома Напсване на матерал за празнц обча Раздел Как ще пътуваме до там? стр. Транспорт, разстояня посок Слушане на нформаця за маршрут Намране на нформаця в пътеводтел за разлчн начн за пътуване Задаване отговаряне на въпрос за посока маршрут Псане на насок за прдвжване до дадено място Преговор стр. Раздел Извнете, мате л резерваця? стр. 9 Настаняване в хотел, ста удобства Разбране на процедур по настаняване Слушане на нформаця за удобства в ста разположене на предмет Открване на спецфчна нформаця за хотелск ста удобства в представяне на хотел в уебсайт Разговор за обзавеждане разположене на стая Отправяне отговор на заптване Псане на отзв за местоположене, удобства обслужване в хотел Раздел 6 Снмането е забранено! стр. 69 Музе, сторческ културн забележтелност Открване на спецфчна нформаця за правлата за посещене в музей Разбране на прост опсаня за сторческ перод обект в онлайн публкаця Въпрос отговор за правла обозначеня Напсване на нформаця за сторческ перод

7 Граматка лекска Прозношене Кът за култура Упражненя по йероглфка Структурната частца Изреченя със структура тема коментар като глаголен показател фразова частца Изразяване на последователност с Лекска, свързана с дневня режм Разлката между z zh Бъдещ планове Ключовете Изразяване на подобе с А Б + / Изразяване на сравнене с А / Б + прлагателно Изразяване на бъдещ действя с / Сезон, време облекло Разлката между c ch От леденя сняг до тропческата гора Ключовете Действя в процес на протчане, зразен с Конструкцята...,..., образувана с Изразяване на последователност с Стате в дома. Дейност по време на ктайската Нова годна. Разлката между Да бъдеш гост в Ктай Ключовете Изразяване на разстояне с / Изразяване на разстояне с A Б Употреба на / Дум за транспорт, разстояня посок Инцалте zh, ch, sh Изкуството за зрязване на фгур от хартя Ключовете Изразяване на пртежане, съществуване местоположене с Изразяване на достатъчност с / Модфкатор за резултат Въпрос за размер с ( ) / Лекска, свързана с настаняване в хотел, удобства основн прнадлежност Промяна на тоновете: -т тон + -т тон Къщ за гост в провнцята Ключовете Изразяване на пасв с Изразяване на продължтелно действе л състояне с Конструкцята Правла обозначеня, сторческ културн забележтелност Разлка между ü üе Танската поезя Ключовете

8 Назване на раздела Тема на раздела Слушане четене Разговор псане Раздел 7 Съчуанскте ястя са толкова лют! стр. 79 Раздел 8 Може л малко по-евтно? стр. 89 Преговор стр. 99 Раздел 9 Пейзажът тук е прекрасен! стр. 0 Раздел 0 Как зглежда тя? стр. Раздел Не се чувствам добре. стр. Раздел Непременно ще я харесаш! стр. Преговор стр. Хранене в ресторант, храна наптк, ктайск ястя Купуване на сувенр, зпращане на колет по пощата Посещене на прродн забележтелност Човешката външност, спортн облекла, размер Посещене пр лекар, болест, здравословен начн на жвот Лчн характерстк характерстк на прятел Определяне на характерстк л вкусове на разлчнте кухн Разбране на разговор относно поръчване на ястя в ресторант Определяне на съставкте на последователнте стъпк за прготвяне на дадено ясте Разбране на разговор за обсъждане на цен Разпознаване на дум, обозначаващ цен чсла Разбране на разказ за прежвяваня пр пътуване на детайл от опсаня на случк Разбране на опсане на прродна забележтелност Разпознаване на дум зраз за особеност на прроден обект Определяне на нформаця от турстческа брошура относно местоположенето особеностте на прродн забележтелност Разбране на опсането на външен вд Опсане на външен вд Слушане на опсането на смптом на болест Разбране на указаня за прем на лекарство Разбране на съвет за здравословен начн на жвот в здравна брошура Разбране на нформаця за прятел Определяне на характерн черт на друг хора Научаване на нформаця за лчностн характерстк от въпроснк Отправяне отговаряне на въпрос за разлчн ястя Поръчване на ястя в ресторант Отправяне на молба даване на препорък за ястя Съставяне на готварска рецепта Обсъждане на цена (пазарене) Покана за зказване на предложеня Опсване на случка, свързана с покупк Разговор за прродна забележтелност с зползване на сравненя Напсване на текст за прродна забележтелност Задаване на въпрос за външен вд Устно опсване на нечя външност Псмено опсане на външността на най-добря в прятел Разговор за болест Отправяне на заптване отговор за прчн за болестта Даване на препорък опсване на зскваня Псане на съвет за здравословен начн на жвот Водене на разговор за нечя външност лчност Напсване на нформаця за неч характерн черт хобта Указаня за прозношене на пнн стр. 7 Граматчен справочнк стр. 60 Упражненя за работа по двойк стр. 8 Текстове към снмкте стр. 7

9 Граматка лекска Прозношене Кът за култура Упражненя по йероглфка Именн фраз с Употреба на заповедн фраз пр даване на указаня Изреченя с предлога Вкусове, хран наптк, съставк указаня за готвене Разлката между n ng На ресторант: поръчване на общ ястя Ключовете Удвояване (редуплкаця) на глагол Колкото по-..., толкова по-... Немаркран пасв Сувенр, цен, опаковане турстческ прежвяваня Фналте ian üan Чайнте в Чънду глъчката на бойня строй Драконов порт в тях Ключовете Изразяване на резултат от действе с Изразяване на процент с помощта на Дум за прродн гледк, особеност на пейзаж емоц, свързан с вдяното Разлката между j z Прочут планн в Ктай Ключовете (ляво) Конструкц с няколко глагола Въпрос с положтелна отрцателна алтернатва Изразяване на непосредствено предстоящ действя с ( ) Външен вд, особеност, спортно облекло, размер Структурната частца Изразяване на продължтелност на действето Смптом на болест, медцнск съвет указаня, здраве дейност Нулев тон Кой е красв? Ключовете Промяна на тоновете: Традцонна ктайска медцна Ключовете Изреченя с въпростелн дум Разлката между Структурнте частц Характерн черт, лчност хобта Разлката между s sh Човешката лчност според конфуцанството Ключовете Превод на текстовете от уроцте стр. 7 Речнк на зползваната лекска стр. 8