РазделI. Общиположения

Размер: px
Започни от страница:

Download "РазделI. Общиположения"

Препис

1 НАРЕДБА 9ОТ21МАРТ2005Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА СЪЗДАВАНЕИ ПОДДЪРЖАНЕНАПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪРНАОБЕКТИТЕ СОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.14ОТ2011 Г.,ВСИЛАОТ Г.) Издаденаотминистъраназдравеопазването Обн.ДВ.бр.28от1 Април2005г.,изм.ДВ.бр.50от20 Юни2006г.,изм.ДВ. бр.61от8 Юли2008г.,изм.ДВ.бр.14от15 Февруари2011г.,изм.ДВ.бр.38от17 Май2011г.,изм.идоп.ДВ.бр.13от 9 Февруари2018г.,изм.ДВ.бр.80от 11 Септември2020г. РазделI. Общиположения Чл.1. (1) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)с тазинаредбасе определятсъдържаниетонарегистъранаобектитесобщественопредназначение,контролирани отрегионалнитездравниинспекции(рзи),кактоиусловиятаиредаза: 1.вписваневрегистъра; 2.поддържаненарегистъра; 3.заличаваненарегистрацията. (2) Регистърът на обектите с обществено предназначение, наричан по-нататък "регистъра",съдържаданнизагрупитеобекти,посоченивприложение 1. (3)Даннитеврегистърасапублични. Раздел I. Условияиредзавписваневрегистъра Чл.2. (1) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)всеки,койтооткриеобектс обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната РЗИ по местонахождениетонаобектанепо-късноотденяназапочваненадейносттасуведомлениепо образецсъгласноприложение 2. (2) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)в срокдоединмесецот уведомлениетопоал.1 РЗИ извършвапроверкавобектазаспазваненаздравнитеизисквания, определениснаредбитепочл.34отзаконазаздраветоизаналичиетонаследнитедокументи: 1. (изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)документзаактуалнарегистрация понационалнотозаконодателство,издаденоткомпетентенорганнасъответнатадържава(за дружествата,регистриранивдържава- членканаевропейскиясъюз,иливдържава,странапо СпоразумениетозаЕвропейскотоикономическопространство); 2.(зал.-ДВ,бр.50от2006г.,всилаот г.) 3. решениепооценканавъздействиетонаоколнатасреда,издаденопореданазаконаза опазваненаоколнатасреда(когатосеизискватакова); 4. лицензияи/илиразрешениеотагенциятазаядренорегулиране,издаденопозаконаза безопасноизползваненаядренатаенергия(заобектисизточницинайонизиращилъчения).

2 Чл.3. (1) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)всеки,койтоизвършва дейностстранспортнисредствазаобщественпревозилистранспортнисредствасъсспециално предназначение,едлъжендауведомизатовасъответнатарзинепо-късноотденяназапочване надейносттасуведомлениепообразецсъгласноприложение 3. (2) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)всеки,койтосъздаваподеленияв различнинаселениместанастранатаприизвършваненадейностстранспортнисредстваза общественпревозилистранспортнисредствасъсспециалнопредназначение,едлъженне по-късноотденяназапочваненадейносттадауведомизатовасъответнатарзи,начиято териториясенамираподелението. (3) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)в срокдоединмесецот уведомлениетопоал.1 илиал.2 РЗИизвършвапроверканаобекта.Проверяватсетранспортните средства,създаденатаорганизацияпоспазваненаздравнитеизискванияиналичиетонаследните документи: 1. (изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)документзаактуалнарегистрация понационалнотозаконодателство,издаденоткомпетентенорганнасъответнатадържава(за дружествата,регистриранивдържава- членканаевропейскиясъюз,иливдържава,странапо СпоразумениетозаЕвропейскотоикономическопространство); 2.свидетелстватазарегистрациянатранспортнитесредства. Чл.3а.(Нов- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)уведомлениетопочл.2, ал.1, чл.3, ал.1 и2 иличл.10, ал.1 можедасеизвършиипоелектроненпътприусловиятаипореда назаконазаелектронниядокументиелектроннияподписизаконазаелектроннотоуправление. Чл.4. Вписванетоврегистърасеизвършвав14-дневенсрокотизвършваненапроверката наобектаприусловие,чесаспазениздравнитеизискванияисаналицедокументитепочл.2, ал. 2,съответнопочл.3,ал.3. Чл.5. (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)директорътнарзиопределя длъжностнолице,което: 1.извършвавписваневрегистъра; 2.изготвясправкизавписанитеобстоятелства; 3.отговарязаподдържанетоисъхраняванетонарегистъра. Чл.6.(Отм.-ДВ,бр.14от2011г.,всилаот г.) Чл.7. (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)следвписваневрегистъра подаденотоуведомлениеипротоколътотпроверкатасеокомплектоватвдосиеисепредаватна определенодлъжностнолицеотадминистрациятанарзи заосигуряваненатекущ здравен контрол. Чл.8. (1) Акоприпроверкатапочл.2, ал.2 иличл.3, ал.3 секонстатира,ченеса спазениздравнитеизискваниязаобекта,определениснаредбитепочл.34 отзаконазаздравето, илиеналиценепълнотанапосоченитедокументи,сеиздавапредписаниеспосочваненасрокза

3 привежданевсъответствиесъсздравнитеизискванияилизаотстраняваненанепълнотитев документацията. (2) В10-дневенсрокследизтичаненасрокапоал.1 сеизвършваповторнапроверкана обекта.обектътсевписваврегистъраприизпълненопредписание. (3) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)приконстатираненеизпълнение напредписаниетодиректорътнарзиправимотивиранотказзавписване,катов14-дневенсрок писменоуведомявалицето,подалоуведомлението.в тозислучайпроцедуратаповписванев регистърасепрекратяваизаобектасеиздавазаповедзаспираненаексплоатациятаму. (4) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)отказътпоал.3 подлежина обжалванепореданаадминистративнопроцесуалниякодекс.обжалванетонаадминистративния актнеспираизпълнениетому. Раздел I. Съдържаниеиподдържаненарегистъра Чл.9. (1) Регистърътнаобектитесобщественопредназначениесеводипообразец съгласноприложение 6. (2) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)всекиобектимаиндивидуален регистрационен номер,който се състои от10 цифри:първите2 - индивидуален код на съответнатарзи,съгласноприложение 7; следващите2 - коднагрупатаобекти,съгласно приложение 1,ипоследните6-пореденномернавписваневрегистъра. (3)Регистърътсеводинаелектроненихартиенносител. (4) Регистърътнахартиенносителпредставляваразпечаткананомериранитестранициот електроннияносител,коитосесъхраняватвпапки.натитулнатастраницанавсякапапкасе отбелязватпървиятипоследниятномернарегистриранитеобекти,коитосесъдържатвнея. Чл.10. (1) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)припромянавданнитеи обстоятелствата,вписаниврегистъра,лицата,коитоупражняватдейността,садлъжнив7-дневен срокотнастъпванетоимдауведомятдиректоранарзи затова,катопредставятсъответните документи. (2) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)вслучаите,когатопроменитене сеотнасятдоизвършванатадейноствобекта,в7-дневенсрокотуведомяванетонастъпилите променисевписватврегистъра. (3) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)когатонастъпилитепроменисе отнасятдоизвършванатадейноствобекта,всрокдоединмесецотуведомлениетопоал.1 РЗИ извършвапроверказаспазваненаздравнитеизисквания,определениснаредбитепочл.34 от Законазаздравето,изаналичиедокументите,посоченивчл.2,ал.2,съответновчл.3,ал.3. (4) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)когатоприпроверкатанесе установятнарушения,в7-дневенсрокпроменитесевписватврегистъра. (5) Когатоприпроверкатасеустанови,ченесаспазениздравнитеизискванияилинеса налицедокументитепочл.2, ал.2, съответнопочл.3, ал.3, сеприлагаустановенатавчл.8 процедура. Чл.11. Променитевданнитеиобстоятелствата,вписаниврегистъра,сеизвършватвърху електроннияносител,катовнегосезапазвасамоактуалнатаинформация.следнаправените промени страницатасеразпечатваи сепоставявсъответнатапапкапочл.9, ал.4, като

4 подмененатастраницасеархивира. РазделIV. Условияиредзазаличаваненарегистрацията Чл.12.(1)Регистрациятанаобектитесобщественопредназначениесезаличава,когато: 1.обектътпреустановифункциониранетоси; 2.настъпипромянавпредназначениетонаобекта; 3. (изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)сеустановятнарушенияна здравнитеизисквания,създаващинепосредственаопасностзаживотаиздраветонахората,за коетодиректорътнарзиеиздалзаповедзаспиранеексплоатациятанаобектаилидейността; 4. (изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)несеизпълнятпринудителните административнимерки,наложениоторганитенадържавнияздравенконтрол,порадикоето директорътнарзиеиздалзаповедзаспиранеексплоатациятанаобектаилидейността. (2) (Изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.)заличаванетонарегистрациятасе извършвасъсзаповеднадиректоранарзи. (3)(Изм.-ДВ,бр.14от2011г.,всилаот г.)ЗаповедтанадиректоранаРЗИпо ал.2 подлежинаобжалванепореданаадминистративнопроцесуалниякодекс.обжалванетона заповедтанеспираизпълнениетоѝ. РазделV. Националнаинформационнасистеманаобектитесизлъчващисъоръжения(Нов-ДВ,бр. 13от2018г.) Чл.13. (Нов- ДВ,бр.13 от2018 г.)(1) Министерствотоназдравеопазванетосъздаваи поддържананационалнонивоелектроннаинформационнасистемазаобектитесизлъчващи съоръженияпокод46 отприложение 1, източницинаелектромагнитниполета,иниватана излъчване. (2) Информационнатасистемапоал.1 сесъздаваиподдържакатоинтернетбазирана информационнасистема. (3)Винформационнатасистемапоал.1севписватнай-малкоданниза: 1.обекта-наименование,местоположение,вид; 2.лицето,открилообекта-наименование,ЕИК,адреснауправление; 3.измеренамоментнастойностнаплътносттанамощностнаелектромагнитнотополе. (4)Даннитепоал.3,т.1и3сапублични. Чл.14. (Нов- ДВ,бр.13 от2018 г.)(1) Даннитепочл.13, ал.3 серегистриратв информационнатасистемапоелектроненпътотопределенизацелтадлъжностнилицаврзи. (2) Даннитепочл.13, ал.3 серегистриратвинформационнатасистемав10-дневенсрок от вписване на обекта с излъчващи съоръжения в регистъра на обектите с обществено предназначение. (3) Привписваненапроменизаобектсизлъчващисъоръженияврегистъранаобектитес общественопредназначениеданнитепочл.13, ал.3 сеактуализиратв10-дневенсрокот вписването. (4) Приизвършваненасистематиченинасоченздравенконтроли/илимониторингза обектсизлъчващисъоръженияданнитепочл.13, ал.3, т.3 сеактуализиратв10-дневенсрокот получаваненарезултатитезаизмеренистойностинаниватанаелектромагнитнотоизлъчване. (5) Призаличаваненарегистрациятанаобектсизлъчващисъоръженияотрегистърана обектитесобщественопредназначениеданнитепочл.13, ал.3 сезаличаватотинформационната

5 системав10-дневенсрокотзаличаванетонарегистрацията. Заключителниразпоредби 1.Наредбатасеиздаванаоснованиечл.36,ал.3отЗаконазаздравето. 2. Обектитесобщественопредназначение,накоитоеиздаденосанитарноразрешение отхеи предивлизаневсиланатазинаредба,севписватслужебноврегистъравсрокдо 31.ХI.2005г.следизвършваненапроверканамясто,прикоятонесаустановенинарушения,и следпредставяненадокументитесъгласночл.2,ал.2. Заключителниразпоредби КЪМ НАРЕДБАЗАИЗМЕНЕНИЕНАНАРЕДБА 9ОТ2005Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДА ЗАСЪЗДАВАНЕИ ПОДДЪРЖАНЕНАПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪРНАОБЕКТИТЕС ОБЩ ЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,КОНТРОЛИРАНИ ОТРЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ЗАОПАЗВАНЕИ КОНТРОЛНАОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ (ОБН.-ДВ,БР.50ОТ2006Г.,ВСИЛАОТ Г.) 3.Наредбатавлизавсилаотденянаобнародванетоѝв"Държавенвестник". Заключителниразпоредби КЪМ НАРЕДБАЗАИЗМЕНЕНИЕНАНАРЕДБА 9ОТ2005Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДА ЗАСЪЗДАВАНЕИ ПОДДЪРЖАНЕНАПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪРНАОБЕКТИТЕС ОБЩ ЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,КОНТРОЛИРАНИ ОТРЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ЗАОПАЗВАНЕИ КОНТРОЛНАОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ (ОБН.-ДВ,БР.61ОТ2008Г.) 2. Регистрациятанапредприятиятазапроизводствонахимичнивещества,препаратии продуктииобектитезасъхраняванеитърговиясхимичнивещества,препаратиипродуктисе заличаваслужебновдвумесеченсрокотвлизаневсиланатазинаредба. Заключителниразпоредби КЪМ НАРЕДБАЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕНАНАРЕДБА 9ОТ2005Г.ЗА УСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАСЪЗДАВАНЕИ ПОДДЪРЖАНЕНАПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НАОБЕКТИТЕСОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕИНСПЕКЦИИ ЗАОПАЗВАНЕИ КОНТРОЛНАОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ (ОБН.-ДВ,БР.14ОТ2011Г.,ВСИЛАОТ Г.) 21. Наредбатавлизавсилаотденянаобнародванетоѝв"Държавенвестник"с изключениена 5,койтовлизавсилаот г. Заключителниразпоредби КЪМ НАРЕДБАЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕНАНАРЕДБА 36ОТ2009Г.ЗА УСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАУПРАЖНЯВАНЕНАДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ (ОБН.-ДВ,БР.38ОТ2011Г.,ВСИЛАОТ Г.) 26.Наредбатавлизавсилаотденянаобнародванетоѝв"Държавенвестник".

6 Преходниразпоредби КЪМ НАРЕДБАЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕНАНАРЕДБА 9ОТ2005Г.ЗА УСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАСЪЗДАВАНЕИ ПОДДЪРЖАНЕНАПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НАОБЕКТИТЕСОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ОБН.-ДВ,БР.13ОТ2018Г.) 2. Обектитесизлъчващисъоръжения,вписаниврегистъранаобектитесобществено предназначение преди влизане в сила на тази наредба,се вписват служебно от РЗИ в Националнатаинформационнасистеманаобектитесизлъчващисъоръжениявсрокдо г. Приложение 1къмчл.1,ал.2ичл.9,ал.2 (Изм.- ДВ,бр.61 от2008 г.,изм.идоп.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г., изм.-дв,бр.38от2011г.,всилаот г.) Обектисобщественопредназначение,контролираниотРЗИ Код Групиобектисобщественопредназначение Централниводоизточници 02. Местниводоизточници 03. Минералниводоизточници 04. Водоснабдителниобекти,съоръжениязапитейно-битово водоснабдяване 05. Плувнибасейни 06. Плажовеиместазакъпане 07. Средствазаподслон-вилниитуристическиселища 08. Хотели,мотелиисемейнихотели 09. Къмпингиитуристическихижи-туристическихижи, 10. туристическиучебницентровеитуристическиспални Местазанастаняване-пансиони,общежитиязавъзрастни, почивнистанции,самостоятелнистаи,вили,къщиибунгала 11. Спортниобекти-стадиони,спортнизалииигралниплощадки 12. Фитнесцентровеизали 13. Театри,киносалониконцертнизалиичиталища 14. Компютърнииинтернетзали 15. Игралнизали 16. Бръснарски,фризьорскиикозметичнисалони,сауни, солариуми,ателиетазататуировкиипоставяненаобиции другиподобниизделиянаразличничастинатялото,спаи уелнесцентрове 17. Общественибанииперални 18. Общественитоалетни 19. Обектизапроизводствонакозметичнипродукти 20. Обектизасъхраняванеитърговияскозметичнипродукти 21. (зал.-дв,бр.14от2011г.,всилаот г.) 22. Железопътнигари,летища,пристанища,автогари, метростанции 23. (зал.-дв,бр.14от2011г.,всилаот г.)

7 24. Транспортнисредствазаобщественпревоз-влакове,самолети, кораби,автобуси,трамваи,тролеи,метровлакове 25. Транспортнисредствасъсспециалнопредназначениесанитарниавтомобилизапревознаболни Транспортнисредствасъсспециалнопредназначениеавтомобилизапревозналекарстваиконсуматививхуманната 26. медицина 27. (зал.-дв,бр.38от2011г.,всилаот г.) 28. Транспортнисредствасъсспециалнопредназначениеавтомобилизапревознатленниостанки 29. Детскияслииградини 30. Заведениязасоциалниуслугизадецаиученици 31. Училищаивисшиучилища 32. Ученическиистудентскиобщежития 33. Школи-музикални,езикови,спортнибазизадетскии ученическиотдихитуризъмицентровезаработасдеца 34. (аал.-дв,бр.61от2008г.) 35. ОбектисизточницинайонизиращилъченияIстепен 36. ОбектисизточницинайонизиращилъченияIстепен 37. Обектисизточницинайонизиращилъчения Iстепен 38. (зал.-дв,бр.61от2008г.) 39. (зал.-дв,бр.61от2008г.) 40. Селскостопанскиаптеки 41. Гробищнипаркове (нова-дв,бр.14от2011г.,всилаот г.) Специализираниинституциизапредоставяненасоциални 42. услуги-домовезадеца,домовезавъзрастнихорасувреждания, социалниучебно-професионалницентрове,домовезастари хора,приютиицентровезавременнонастаняване 43. (нова-дв,бр.14от2011г.,всилаот г.)оптики (нова-дв,бр.14от2011г.,всилаот г.)здравни кабинети (нова-дв,бр.14от2011г.,всилаот г.)обекти,в коитосеприлагатнеконвенционалниметодизаблагоприятно въздействиевърхуиндивидуалнотоздраве (нова-дв,бр.14от2011г.,всилаот г.)обектис излъчващисъоръжения,коитосачастотелектронна съобщителнамрежа,като:базовиирадиорелейнистанции, радио-ителевизионнипредавателииретранслатори, радиолокаторниинавигационнистанцииидруги. Приложение 2къмчл.2,ал.1 (Изм.- ДВ,бр.50 от2006 г.,всилаот г.,изм.- ДВ,бр.14 от2011 г.,всилаот г.,изм.-ДВ,бр.80от2020г.) Вх../.г. ДО ДИРЕКТОРАНА РЗИ УВЕДОМЛЕНИЕ заоткриваненаобектсобщественопредназначение

8 от (тритеимена) адресителефонзаконтакт:... вкачествотона... (собственик,управител,изпълнителендиректор,упълномощенолице) на (наименованиенаюридическотолице/търговеца,койтоупражнявадейността) сеик: ГОСПОДИН/ГОСПОЖОДИРЕКТОР, УведомявамВи,чеот./.г.еоткритобектсобщественопредназначение: (наименованиенаобекта,видоведейности,коитосеизвършватвнего) садрес:гр./с.... община(район)... ж.к./ул...тел:. Моляпосочениятобектсобщественопредназначениедабъдевписанврегистърапочл.36,ал.3отЗаконазаздравето. Притежавамследнитедокументи: 1.Документзаактуалнарегистрацияпонационалнотозаконодателство,издаденоткомпетентенорганнасъответнатадържава(ко дружествотоерегистрирановдържава-членканаевропейскиясъюз,иливдържава,странапоспоразумениетозаевропейското икономическопространство). 2.Решениепооценканавъздействиетонаоколнатасреда,издаденопореданаЗаконазаопазваненаоколнатасреда-./. (когатосеизискватакова). 3.Лицензияи/илиразрешениеотАгенциятазаядренорегулиране,издаденопоЗаконазабезопасноизползваненаядренатаенерги./.(заобектисизточницинайонизиращилъчения). Декларирам,чеоткритиятобектсобщественопредназначение,посоченвнастоящотоуведомление,есъобразенсустановенитев здравниизисквания. Припромянанаизложенитепо-гореданнииобстоятелствасезадължавамдаВиуведомяв7-дневенсрокотнастъпванетоим. Дата.г.... (подпис) Приложение 3къмчл.3,ал.1 (Изм.-ДВ,бр.14от2011г.,всилаот г.,изм.-ДВ,бр.80от2020г.) Вх../.г. ДО ДИРЕКТОРАНА РЗИ УВЕДОМЛЕНИЕ заоткриваненаобектсобщественопредназначение-транспортно/исредство/а

9 от (тритеимена) адресителефонзаконтакт:... вкачествотона... (собственик,управител,изпълнителендиректор,упълномощенолице) на (наименованиенаюридическотолице/търговеца,койтоупражнявадейността) сеик:. ГОСПОДИН/ГОСПОЖОДИРЕКТОР, УведомявамВи,чеот./.г.извършвамдейностстранспортнисредствазаобщественпревоз(транспортнисред съсспециалнопредназначение). Моляпосоченитеобектисобщественопредназначение-транспортнисредствазаобщественпревоз(транспортнисредствасъссп предназначение),дабъдатвписаниврегистърапочл.36,ал.3отзаконазаздравето: Виднатранспортнитесредства Брой Извършванадейност Притежавамследнитедокументи: 1.Документзаактуалнарегистрацияпонационалнотозаконодателство,издаденоткомпетентенорганна съответнатадържава(когатодружествотоерегистрирановдържава-членканаевропейскиясъюз,илив държава,странапоспоразумениетозаевропейскотоикономическопространство). 2.Свидетелствозарегистрациянатранспортнитесредства. Декларирам,чеползвампосоченитепо-горетранспортнисредствавсъответствиесустановенитевстраната здравниизисквания. Припромянанаизложенитепо-гореданнииобстоятелствасезадължавамдаВиуведомяв7-дневенсрокот настъпванетоим. Дата.г.... (подпис) Приложение 4къмчл.6ал.1 (Отм.-ДВ,бр.14от2011г.,всилаот г.) Приложение 5къмчл.6ал.1 (Отм.-ДВ,бр.14от2011г.,всилаот г.) Приложение 6къмчл.9,ал.1

10 (Изм.-ДВ,бр.14от2011г.,всилаот г.) Регистърнаобектитесобщественопредназначение Обект/Транспортнисредства Даннизалицето,открило обектс Заличаванена общественопредназначение регистрацията Видове Индиви- адрес(на дейности, дуален Датана наимено- обектаили община коитоще име ЕИК адрес община дата н регистра- регистра- вание(брой наместо- (район) сеизвършна управ- (район) н ционен цията ивидна домуването ват(вобекта ление п номерна транспорт- натранс- илистрансобекта нитесред- портните портните ства) средства) средства) Приложение 7къмчл.9,ал.2 (Изм.-ДВ,бр.14от2011г.,всилаот г.) Индивидуалникодовенарегионалнитездравниинспекции 01 РЗИБлагоевград 02 РЗИБургас 03 РЗИВарна 04 РЗИВеликоТърново 05 РЗИВидин 06 РЗИВраца 07 РЗИГаброво 08 РЗИДобрич 09 РЗИКърджали 10 РЗИКюстендил 11 РЗИЛовеч 12 РЗИМонтана 13 РЗИПазарджик 14 РЗИПерник 15 РЗИПлевен 16 РЗИПловдив 17 РЗИРазград 18 РЗИРусе 19 РЗИСилистра 20 РЗИСливен 21 РЗИСмолян 22 СтоличнаРЗИ 23 РЗИСофийскаобласт 24 РЗИСтараЗагора 25 РЗИТърговище 26 РЗИХасково 27 РЗИШумен 28 РЗИЯмбол.

11