ГРАФИК. на преподаване в периода г. Тема/материал. 3.Математика - Урок 99 Мерни единици Г одишен преговор

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГРАФИК. на преподаване в периода г. Тема/материал. 3.Математика - Урок 99 Мерни единици Г одишен преговор"

Препис

1 Учител: Камелия Ангелова - 3 А клас 1. Форма, начин на преподаване: 2. Онлайн 3. График на преподаване в периода 04 - Час на Тема/материал 1.Бълг. език - Текстът и общуването. Употреба на изречението в текста. 2.Литература - Съдържание на текста,,какво правят децата - Кирил Г ончев 3.Математика - Урок 99 Мерни единици Г одишен преговор 1. Бълг. език - Видове думи, видове изречения, видове Текстове 2. Литература - Раковината Юлия Момчилова 3.ЧО - Урок пътешествие по културните забележителности на България 4.Математика - Урок 100 Годишен преговор Г еометрични фигури 1.Математика - Урок 101 Годишен преговор Текстови задачи 2.ИИ - Старите предмети стават нови 3.ИИ - Старите предмети стават нови4.км - Създаване на диалог между повече герои 1.Бълг. език (ИУЧ) - Сродни думи, синоними, разграничаване, редактиране на текст 2.Литература - Поучителни разкази 3.ЧО - Опазване на природните богатства на България 4.ТП - Ваза за украса на дома

2 Г Р А Ф И К на на учебни занимания в периода г г. Учител: Мария Калотова - 3.б клас Час на от 9.00 до13.00 Тема/материал 1.Бълг. език - Видове думи. Видове изречения. 2.Литература - Ключ от бащината къща, Л. Даскалова 3. Математика - Урок Музика - Пролетни празници от 9.00 до Човекът и обществото - Природни забележителности на България 2.Математика - Урок 97 3.Изобразително изкуство - Старите предмети стават нови. Декоративна кутия. 4. Изобразително изкуство - Старите предмети стават нови. Декоративна кутия г Сряда от 9.00 до13.00 от 9.00 до Час на класа - Г ергьовден - ден на храбростта и на българската армия. 1.Човекът и приро - 2.Бълг. език - 3.Литература - 4.Технологии и предприемачество - 1.Бълг. език - Видове текст 2. Бълг. език - Видове текст. Упражнение. 3. Математика - Урок 98 4.Компютърно моделиране - Г одишен преговор от 9.00 до Човекът и обществото - Урок за пътешествие из природните красоти на България 2.Бълг. език /ИУЧ/ - Редактиране на текст 3.Литература - Ключ от бащината къща, Л. Даскалова. Упражнение. 4. Музика - Слава вам, творци велики

3 Учител: Саша Ангелова - 3 в клас на преподаване в периода г. 1. Форма, начин на преподаване: Viber, Shkolo, Zoom 2. График Час на ч. Тема/материал 1.Бълг. език - Употреба на изреченията в текст 2. Литература - Милна ми е, драга ми е, Кукувица кука за Г ергьовден 3. Математика - Урок ч. ч. 4. А н гл. ез. / 3в, 3д/ - S om e/a ny, P ro ject tim e 5. Ф В С, Ч П, М у зи к а 1.Бълг. език - Пряко и преносно значение на думата 2.Математика - Урок 100 З.А н гл.ез. /3 в, 3д/- O u r w o rld - F o o d fro m d ifferen t countries. E v ery day. D aily ro u tin e 4.Ч О, Т П 1.Четене- Нова планета 2.Бълг.ез.- Видове думи.видове изречения 3.Математика- Урок ИИ- Старите предмети 5. КМ, Музика До13.00 ч. 1.Бълг. език - Съчинявам описание на животно 2.Бълг.език - Извънкласно четене 3.ИИ - Декоративна кутия 4. ФВС, ЧО

4 на преподаване в периода 04- Учител : Офелия Камберова - 3.г клас 1. Форма, начин на преподаване: 2. Използвам Школо, Уча се, Classroom и Zoom. 3. График Час на Тема/материал Бълг. език - Употреба на изречението в текста 2.Литература - Милна ми е, драга ми е, Кукувица кука на Г ергьовден Математика - Умножение. Преговор 4. Човекът и обществото - Урок пътешествие из природните красоти на България 5. Музика - Ой, Лазаре Бълг. език - Употреба на изречението в текста 2.Литература - Милна ми е, драга ми е, Кукувица кука на Г ергьовден 3.Математика - Умножение. Преговор Човекът и обществото - Културни забележителности на България 5. Изобр. из-во - Народни празници и обичаи.

5 Литература - Нова планета 2.Математика - Деление. Преговор 3. Бълг. език -Видове думи. Видове изречения 4. Изобр. из-во - Народни празници и обичаи Технологии и пр-во - Морски фар Човекът и приро - За какво служи мозъкът 2.Бълг. език - Видове текст 3. Литература - Какво правят децата? 4. Математика - Деление 5. Компютърно моделиране - Какво е анимация

6 Учител: Боряна Йонкова - 3 Д клас Форма, начин на преподаване: на преподаване в периода Дистанционна форма на преподаване, чрез платформата Дискорд, Вайбър, електронен дневник, клас Доджо, е- мейл. Ще се използва,, Уча се",,, електронни учебници", презентации и др. График д а та Ч а с на п р ов еж д а н е от 9, 00 до13, 00 от 9, 00 до13, 00 от 9, 00 до13, 00 Т ем а /м а тер и а л 1.Бълг. език - Видове текст. 2. Математика - Текстови задачи. Преговор. 3. Човекът и обществото- Урок пътешествие по културните забележителности на България. 4. Изобразително изкуство: Виртуален етнографски музей. 1. Математика - Текстови задачи. Преговор. 2. Човекът и приро- Изследователи на човешкото тяло. 3. Литература -М арийка и славей. 4. Технологии и предприемачество- Морски фар. 1. Бълг.ез.- Съдържание на текста. 2. М атематика- Мога ли сам? Преговор. 3. Човекът и обществото- Опазване на природното наследство и културните забележителности на България. 4, Литература - Марийка и славей. Упражнение. от 9, 00 до13, Бълг. език -Текстът и общуването. 2. Математика -М ога ли сам? Преговор. 3. Човекът и приро - Човешко тяло- самостоятелна работа. 4. Компютърно моделиране- Героите се движат и говорят.