2. АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "2. АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ Относно конкурса за получаване на академичната длъжност доцент по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Теория на журналистиката и медиите ), обявен в ДВ, бр.59 от г. Рецензент: проф.дфн Милко Петров 1.ОБРАЗОВАНИЕ Гл. ас.д-р Мария Попова е единствен кандидат в конкурса за придобиване на академичната длъжност доцент по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика- Теория на журналистиката и медиите), обявен в ДВ, бр.59 от г. Нейното образование е главно в областта на теория на журналистиката и медиите и напълно отговаря на темата на този конкурс. Тя завършва ФЖМК на СУ, като получава магистърска степен, след което и докторска степен по социология. От 2005г. работи като асистент/старши асистент/главен асистент във ФЖМК на СУ Св.Климент Охридски. Нейните професионални умения са областите на журналистиката, медийната теория, чуждестранната журналистика, интернет теорията, комуникацията, медийните изкуства. 2. АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ Академичното развитие на гл.ас. д-р Мария Попова действително е отлично. В периода г. тя има редица участия в проекти, финансирани от Фонд Научни изследвания на МОМН като:

2 Page2 Научна седмица Журналисти на теория, журналисти на практика, Медийни технологии и медийно производство, Медийни пазари и публичност на Балканите, Професия Новинар : емпирични проучвания на журналистиката, журналистите и медиите в България, Журналисти, журналистика и медии в България, Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация: г. Има участия в 11 международни и национални конференции, на част от които е съорганизатор. Гл.ас. Мария Попова е член на Управителния съвет на Фондацията с нестопанска цел За ново партньорство в журналистиката, тя е член и на редакционния съвет на електронното списание за медийни анализи, изследвания и критика Медиите на 21 век Гл.ас.д-р Мария Попова чете лекции и води упражнения в няколко бакалавърски програми: Журналистика, Връзки с обществеността, Книгоиздаване. Тя чете лекции и води упражнения по основни учебни дисциплини като: Теория на журналистиката и медиите, Чуждестранна журналистика, Съвременни световни медии на 20 и 21 век. Тя преподава и в няколко магистърски програми - Журналистика и медии, Връзки с обществеността, Печатни медии, Вътрешнополитическа журналистика, Лайфстайл журналистика, Медии и историческа памет. В тези магистърски програми тя последователно преподава учебните дисциплини: Икономическа журналистика, Култура в интернет, Медийни изкуства, Чуждестранна журналистика, Международна пресжурналистика, Теория на журналистиката и медиите, Арт журналистика и др. Нейната преподавателска работа се отличава

3 Page3 със задълбочени професионални познания, компетентност и чувство за отговорност. Гл.ас.д-р Мария Попова е и научен ръководител на дипломанти, рецензент на дипломни работи, активно участва като проверяващ на писмения изпит за специалността Журналистика и като член на изпитната комисия на устния изпит за същата специалност. Нейната преподавателска дейност се отличава с професионални познания по преподаваните учебни дицсциплини и висока професионална отговорност. 3.НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ Гл.ас.д-р Мария Попова е представила са участие в конкурса 4 монографии (една авторска и три монографии, в които тя е съавтор), 24 статии в научни сборници и електронни медийни списания, както и нейно участие като съставител в 6 научни сборника, повечето от които са издания по различни научноизследователски проекти. Авторската монография Журналистическата теория (Велико Търново, Фабер,2012г. ) е част от изследователския проект на ФНИ Пресата в условията на интернет и новите медии, на който имам честта да съм научен ръководител. Това научно изследване е първото по рода си в българското медиазнание, то има интердисциплинарен характер, използва понятия и изследователски тези от теория на комуникацията, социология на медиите, културологията, политологията, медийната теория. В хабилитационния си труд гл.ас.д-р Мария Попова анализира и разглежда явленията, процесите и моделите, чрез които се създава и функционира журналистиката, поведението на самите журналисти, качеството и посланията, които съдържат

4 Page4 журналистическите продукти. Основателната е тезата на авторката, че журналистическата теория е изключително активна, променлива, социално адаптивна наука. По тази причина въвеждането на научна систематизация в различните изследвания и нови журналистически практики, е повече от наложително. Това е особено нужно за развитие на медийната грамотност, за обстойното разглеждане на основните дефиниции на журналистиката, за основните видове журналистика, (според приложения критериален признак качествена, елитарна, престижна, обективна. Или - таблоидна, жълта, джаз, масова, сензационна, пазарноориентирана. И още - национална, регионална и местна; разследваща, състезателна, гражданска, застъпническа, плуралистична; специализирана, прецизна, алтернативна, контекстуализирана и нова журналистика; персонална и екипна; субсидирана, журналистика - куче-пазач, журналистика като махащо с опашка куче, журналистика в пощенски плик).тези основни видове журналистика са подробно разгледани от авторката, като са използвани многобройни примери от световната история на журналистиката. Тук респектиращата теоретична ерудиция на Мария Попова умело се съчетава с великолепното познаване на историята и съвременното развитие на традиционните и новите медии в редица страни от Европа, Балканите и ОНД. Резултатът е впечатляващ. Така теоретичният текст надмогва ограниченията на схоластичния академизъм и предлага едно разбираемо, проблематизиращо и увлекателно повествование за битието и превъплъщенията на една от най-живите, изменчиви и креативни човешки дейности. Хабилитационният труд разглежда още различните професионални роли на журналистите, например на медиатор, на гейткийпър, адвокат, педагог, скаут, както и водещите тенденции в

5 Page5 съвременното поведение на журналистите. Подробно се анализира и изграждането на журналистическите редакции, равнището на редакционния мениджмънт, развитието в най-ново време на мултимедийната редакция. Обстойно се разглеждат още различните информационни модели за създаване на журналистически новини, развитието на журналистическата информация, концепцията за инфотейнмънта, която съчетава големия информационен интерес към новините с пазарните възможности, които има развлечението, особено при телевизионната журналистика. Убедено смятам, че това научно изследване ще бъде особено полезно както за медийни експерти, журналисти, просветени читатели, така и за студентите от различните специалности Журналистика, Връзки с обществеността, Книгоиздаване,. Това е първото цялостно научно изследване по този проблем, което се отличава с професионална компетентност и систематизация на огромна по обем фактология, почерпена от журналистическите практики на Великобритания, САЩ, Германия, Русия, България. Несъмнено подобно интердисциплинарно научно изследване, посветено на генезиса и развитието на журналистическата теория има приносен характер, то напълно отговаря на високите критерии и изисквания, на които трябва да отговаря един хабилитационен труд. Гл.ас.д-р Мария Попова активно участва и в колективната монография Медиите в Европа (която се издава в рамките на същия изследователски проект), където за първи път в нашата медийна теория се прави толкова широко научно представяне на основните медийни системи в Европа, като изследването използва методи, взети от различни науки - медийната история и теория, медийната социология, културологията и политологията,

6 Page6 комуникационната и икономическата теория, общата нова и найнова история, географията. Изследването на медиите условно се разделя на три географски области: Западна Европа ( Германия, Великобритания, Белгия, Нидерландия и Швейцария), Северна Европа (Швеция, Дания и Финландия ) и Южна Европа ( Испания и Италия). Медиите в тези държави се анализират и представят, въз основа на една и съща методика, която позволява научна сравнимост на получените резултати. Гл.ас.д-р Мария Попова е автор на 8 студии в тази колективна монография, тя изследва медиите в Нидерландия, Белгия, Швейцария, Швеция, Дания, Финландия, Италия и Испания. Някои медийни системи се представят за първи път, други са обстойно разгледани. Авторката акцентира върху езиковото многообразие, медийната концентрация, регионалните особености, медийният плурализъм, нарастващото значение на медийните марки в процеса на медийно потребление, засилващата се дигитализация. Ще отбележа още една колективна научна монография, в която д-р Мария Попова има активен принос. Това е научното изследване Думите на медийни преход, което е част от изследователския проект Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация: г., осъществяван по линия на ФНИ на МОМН. Това изследване през 2010 г. беше отличено със специалната награда на СБЖ за разработване на научен терминологичен речник за нови понятия в медийната комуникация. Д-р Мария Попова е представила много професионално, подробно и аналитично осем от всички 25 понятия, които речникът съдържа, а именно: глобализация, интернет, интернет регулация, кросмедия, медиаморфоза, мултимедия, мултимедийна редакция и онлайн журналистика.

7 Page7 Д-р Мария Попова има активно участие и в други колетивни научни монографии, тя е автор на цяла поредица от научни статии по актуални проблеми от медийната теория, от които ще отбележа само няколко: Дигитализация на европейските медии, Демократизация на новините - очаквания, възможности, тенденции, Европейските медии - между таблоидизацията и дигитализацията, Медиите в Испания: имперска хегемония, колониална значимост и социална модернизация и др. Тези научни статии показват професионална вещина и компетентност, те анализират редица важни и особено актуални проблеми, пред които се изправят медийната теория и новите медийни практики. 4. ОСНОВНИ ПРИНОСИ В ХАБИЛИТАЦИОННИЯ ТРУД Самооценката на авторката за научните приноси на нейния хабилитационен труд е относително пълна и точна. Анализът и осветляването на понятието журналистическа теория наистина е първо по рода си, и то ще е особено полезно за експертната общност, както и за образованието в различните журналистически специалности. Научен принос е изложената в монографията теоретична постановка, която адаптира медийната теория към други научни области като теориите на комуникацията, медийната социология, теориите на медийното поведение, медийните ефекти, журналистическата етика, медийната регулация и саморегулация, информационната теория, редакционния мениджмънт Съществен научен принос, по моя преценка, е подробният анализ и разглеждане на отделните видове журналистика, в зависимост от прилагането на различни критериални признаци, част от които досега не са представяни на научната общност. Това е много ценно от гледище на медийната грамотност, която е дефинирана в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Заслужава да се

8 Page8 отбележи още приносният характер на профилирането на различните професионални роля на журналиста, при това някои от тях досега не са разглеждани в българското медиазнание. Авторката предлага собствени виждания и интерпретации на разнообразните източници на информация в журналистиката, тя много детайлно разглежда видовете новини, както и водещите критерии за новинарски стойности в журналистиката. Казано обобщено - хабилитационният труд Журналистическата теория на гл.ас.д-р Мария Попова впечатлява първо с огромният обем от фактология, подредена, съобразно изискванията към съвременните медийни анализи. Заедно с това тази фактология е систематизирана и обобщена, съобразно професионалните цели и задачи, които си поставя всяка съвременна журналистическа теория. В българското медиазнание досега нямаше такова цялостно, интегрално научно изследване, посветено на историята и развитието на журналистическата теория, което е научен принос за тази монография като цяло. Тя ще даде нужния тласък в развитието на специалностите по журналистика, в анализа и осмислянето на самото понятие за професията журналист. Това е валидно особено днес във времето на стремително развиващите се нови технологии, нови медии и дигитални практики. Бих искал да отбележа приносния характер на разработените от д-р Попова медийни системи в колективната монография Медиите в Европа. Например представените медийни системи в Испания и Италия впечатляват с обстойния исторически преглед на тяхното възникване и развитие, тяхното съобразяване с някои регионални интереси, поставянето им в зависимост от медийната концентрация и влиянието на големите бизнес групировки.

9 Page9 В колективното научно изследване Думите на медийния преход гл.ас. д-р Мария Попова разработи някои особено актуални понятия, отнасящи се до интернет, мултимедийната редакция и онлайн журналистиката, които отново показват нейното придържане към високи професионални стандарти, научната й компетентност. Казано сумарно, представените научни трудове (авторска монография, колективни монографии, статии ) действително дават свой научен принос в развитието на българската медийна теория, в разширяването и обогатяването на медиазнанието у нас с нови професионални интерпретации на много важни научни проблеми. 5. БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ Моята основна препоръка е, и по-скоро пожелание, бъдещите научни изследвания на д-р Попова да отразят динамиката в областта на новите дигитални медии и онлайн журналистика, които все повече ще се развиват и налагат като водещи. Тя има научните познания, публикации и професионален опит, за да продължи научните си изследвания в областта на интернет, кросмедийните практики, възможностите, които мрежата създава за развитие на нови журналистически форми. Препоръчвам също така да използва повече български примери при анализа на теоретични парадигми в медийната област, което наред с доброто й познаване на световната журналистическа практика ще й позволи да очертава една поплътна, достъпна и ефективна като матрица за корекции журналистическа теория. 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Като оценявам високо научните и професионалните качества на гл.ас. д-р Мария Попова, нейната голяма научна прецизност и

10 Page10 отдаденост като университетски преподавател, действителните приноси на нейните научни изследвания (авторски и колективни монографии, статии, участия в международни и национални конференции и различни научни събития) убедено препоръчвам на другите членове на научното жури и на Факултетния съвет на ФЖМК на СУ Св.Климент Охридски да присъдят на гл.ас. д-р Мария Попова академичната длъжност доцент, научно направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки г. РЕЦЕНЗЕНТ:проф. дфн Милко Петров...