ДЕТСКА ГРАДИНА 2 СНЕЖАНКА. Гр. Казанлък, ул. Ален мак 8,тел: ,

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЕТСКА ГРАДИНА 2 СНЕЖАНКА. Гр. Казанлък, ул. Ален мак 8,тел: ,"

Препис

1

2 Настоящият вътрешен нормативен документ е разработен на основание чл. 9, ал. от Наредба 5 от г. за предучилищното образование и е част от Стратегията за развитие на ДГ Снежанка, град Казанлък Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 4 от Наредба 5 от г. за предучилищното образование в програмната система се включват:. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие;. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 3. Тематично разпределение за всяка възрастова група; 4. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование РАЗДЕЛ І ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Главна цел в Стратегията за развитие на детската градина е: Осигуряване на равен достъп и качествено възпитание и обучение на децата от ДГ, поставяне основите на изграждането им като личности с творчески нагласи, притежаващи знания, умения, компетенции и умеещи да взаимодействат с околните. Подходи Основните подходи, които определят педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и постигането на главната цел в детската градина, са педагогически и психологически. Това са: Подход за глобално образование интеркултурно, гражданско, екологично образование и технологии; Ситуационен подход основна и конституираща негова форма е педагогическата ситуция/ С какво форма на педагогическо взаимодействие ще се работи? ; Рефлексивен и личностно-хуманистичен подход поставя в центъра детето с неговите индивидуални особености; Тематичен подход - /Какво образователно съдържание ще се включи в педагогическата ситуация? / Кооперативен подход Съвременният образователно-възпитателен процес е насочен към развиване на умения за работа с постоянно променяща се информация и усвояване на методи за учене, на ключови компетентности и нагласи за учене през целия живот. Прилаганите работни методи са: -нагледни методи наблюдение, демонстрация; -практически методи видове, моделиране, упражнение; -словесни обяснение, беседа, разказ и др.; -работа по групи;

3 -ателиета; -посещения; -интерактивни методи методи за създаване на благоприятна атмосфера и организиране на комуникацията (стимулиране на речевата активност), методи за обмяна на дейности, методи за провокиране на мисленето, методи за създаване на краен продукт и творчество, методи за рефлексивна дейност, методи за формиране на екосъзнание (образователен театър), честване на празници (театрализирани дейности), интерактивни ; Форми : Формите на педагогическо взаимодействие са организирани при зачитане потребностите и интересите на децата. Основна педагогическа ситуация, осъществяваща се в учебното време от г. до г; Допълнителни форми осъществяващи се през цялата учебна година от г. до г. Педагогическите ситуации /ОФПВ/ протичат предимно под формата на игра и осигуряват постигането на компетентностите, определени в ДОС за предучилищно образование. Допълнителните форми на педагогическото взаимодействие /ДФПВ/ се организират ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група. Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват компетентностите по чл. 8, ал. от Наредба 5 от г.за предучилищното образование, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване живота на детето. ДФПВ се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации /ОФПВ/. ДФПВ утринна гимнастика, ПИ, хранене на децата,, дейности по избор на децата /в ателиета по интереси/, следобеден сън, разходки и др. Седмичен брой ОФПВ за постигане на компетентностите по чл. 8, ал от Наредба 5 от г. в съответствие с чл., ал. от Наредба 6 от г. за усвояването на българския книжовен език, за всяка възрастова група и разпределението им по образователни направления

4 РАЗДЕЛ II. СЕДМИЧЕН ХОРАРУМ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СЕДМИЧЕН ХОРАРИУМ I група II група III подг. група IV подг. група (5 0 мин.) (5 0 мин.) (0 30 мин.) (0 30 мин.) Брой ПС Брой ПС Брой ПС Брой ПС Мини м.бро й Допъл н. брой Мини м. брой Допълн. брой Мини м брой Допълн. брой Мини м.бро й Допълн. брой. Български език и () 3 + () литература. Математика 3 3. Околен свят () + () 4. Изобразително изкуство 5. Музика 6. Конструиране и технологии 7. Физическа култура Минимален общ брой педагогически ситуации Целодневна рганизация /6 3 5 /8 5 9 /0 7 0 /

5 . СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 4 г.) ОСНОВНА СГРАДА ФОРМИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК Времетраене Прием на децата ДФПВ (сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) Сутришно раздвижване.. Подготовкя за закуска. Закуска ДФПВ ПС Околен свят БЕЛ Музика Математик а Музика Изобразителн о изкуство ПС Изобразителн о изкуство Физическа култура Физическа култура Конструиране и технологии Физическа култура ДФПВ Закуска ДФПВ (дейност по избор, на открито, разходки, закалителни процедури и др.) Подготовка за обяд.обяд. Раздвижване Следобеден сън (следобедна почивка) Самообслужване след сън. ДФПВ Раздвижване. Следобедна подкрепителна закуска Педагогическа ситуация (, разходки, наблюдения, творчески дейности и др.) ДФПВ

6 ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4 5 г.) ОСНОВНА СГРАДА Форми ПОНЕДЕЛНК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК ДФПВ ДФ ПС ПС ДФПВ Прием на децата ( дейност по избор, индивидуална работа и др.) Утринна гимнастика. Закуска (разговори,,.) Околен свят Математика БЕЛ Изобразително Околен свят изкуство БЕЛ Музика Изобразит елно изкуство Музика Физическа култура (дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, на открито, разходки, закалителни процедури и др.) Обяд,30 5,45 Следобеден сън (следобедна почивка), самообслужване (подвижни ) ДФПВ Следобедна подкрепителна закуска ПС Физическа култура Физическа култура Конструиране и технологии (, разходки, наблюдения, творчески дейности, ателиета и др.) ДФПВ

7 ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5 6 г.) ОСНОВНА СГРАДА ФОРМИ ПОНЕДЕЛНК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТ ЪК ПЕТЪК Прием на децата ( дейност по избор, индивидуална работа и др.) ДФПВ Утринна гимнастика. Подготовка за закуска.закуска ДФ БЕЛ Математик Конструир БЕЛ ПС а ане и технологии Математика ПС 0.30,00 Изобразително изкуство Околен свят Музика Физическа култура Музика Околен свят Междинна подкрепителна закуска ДФПВ (, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета и др.) ДФПВ Подготовка за обяд.обяд. Раздвижване Следобедна почивка (следобеден сън) Самообслужване след сън (подвижни ) ДФПВ Следобедна подкрепителна закуска ПС Физическа култура Изобразите лно ДФПВ Конструира не и изкуство технологии (творчески, с правила, дейност по ателиета, разходки и др.) Физическа култура

8 ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6 7 г.) ОСНОВНА СГРАДА ФОРМИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК Прием на децата ДФПВ ( дейност по избор, индивидуална работа и др.) Утринна гимнастика. Подготовка за закуска.закуска БЕЛ Музика Околен свят Математика БЕЛ ПС ДФ ( и др. ) ПС Околен свят Математика Изобразител но изкуство Изобразител но изкуство Конструиране и технологии ДФПВ Междинна подкрепителна закуска ( ) ПС Физическа култура Музика ДФПВ (, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти и др.) Подготовка за обяд. Обяд. Раздвижване Следобедна почивка (следобеден сън) Самообслужване след сън. ДФПВ Подвижни Следобедна подкрепителна закуска ПС Физическа култура БЕЛ Математика Конструира не и ДФПВ Физическа култура технологии (творчески, с правила, дейност по ателиета, разходки, проектни дейности и др.)

9 РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 5 г.) ФИЛИАЛ С. ШЕЙНОВО Форми ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК ДФПВ ДФ ПС ДФПВ ПС ДФПВ Прием на децата ( дейност по избор, индивидуална работа и др.) Утринна гимнастика. Подготовка за закуска. Закуска БЕЛ БЕЛ Изобразит елно изкуство БЕЛ (подвижни и др.) БЕЛ Физическа Околен Околен свят Изобразителн Математика култура свят о изкуство (дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, на открито, разходки, закалителни процедури и др.) Подготовка за обяд. Обяд,30 5,5 Следобеден сън (следобедна почивка) Самообслужване след сън. ДФПВ 5, Следобедно раздвижване. Подготовка за закуска.следобедна подкрепителна закуска ПС Конструиране и технологии Музика Физическа култура Физическа култура Музика (, разходки, наблюдения, творчески дейности, ателиета и др.) ДФПВ

10 РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5 7 г.) ФИЛИАЛ С. ШЕЙНОВО ФОРМИ ПОНЕДЕЛН ИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪ К Прием на децата ДФПВ ( дейност по избор, индивидуална работа и др.) Утринна гимнастика. Подготовка за закуска.закуска ПЕТЪК БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ПС ДФ ( и др. ) ПС Математика Околен свят Математика Околен свят Конструиране и технологии ДФПВ Междинна подкрепителна закуска ( ) ПС Физическа култура Физическа култура Изобразител но изкуство Музика ДФПВ (, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти и др.) Подготовка за обяд. Обяд. Раздвижване Следобедна почивка (следобеден сън) Самообслужване. ДФПВ Подвижни Следобедна подкрепителна закуска ПС Конструиране и технологии Математика Околен свят Физическа култура Изобразителн о изкуство ДФПВ (творчески, с правила, дейност по ателиета, разходки, проектни дейности и др.)

11 РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 7 г.) - с. ЯСЕНОВО ФОРМИ ПОНЕДЕЛН ИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪ К Прием на децата ДФПВ ( дейност по избор, индивидуална работа и др.) Утнна гимнастика ПЕТЪК Закуска БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ПС ДФ ( и др. ) ПС Околен свят Математика Математика Физическа култура Математика Междинна подкрепителна закуска ДФПВ ПС Конструиране и технологии Изобразител но изкуство Конструиран е и технологии Околен свят ДФПВ (, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти и др.) Обяд Следобедна почивка (следобеден сън) Самообслужване след сън. ДФПВ Следобедна подкрепителна закуска ПС Музика Физическа култура Музика Изобразител но изкуство Конструиране и технологии ДФПВ (творчески, с правила, дейност по ателиета, разходки, проектни дейности и др.)

12 РАЗДЕЛ III Тематично разпределение за всяка възрастова група. Годишно тематично разпределение на глобалните теми по образователни направления за всяка възрастова група /Приложение /. Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи, форми А. Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното образование на децата във всяка възрастова група се определят от учителя в съответствие с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура. В ПГ (5-7 години) акцентът при проследяване резултатите е върху цялостното развитие на детската личност; придобиването на съвкупност от компетенции знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование.. Периодичност на проследяване на резултатите от предучилищното образование Проследяването на резултатите от постиженията на децата се осъществява от учителите на съответната група в началото и края на учебната година. За децата в първа група в началото на учебната година се провежда обследване, чрез наблюдение на показателите за ранно детско развитие: здраве, физическо и двигателно развитие; езиково, познавателно, социално и емоционална развитие; активност, игра и учене.. Показатели за проследяване на резултатите Показателите за проследяване на резултатите включват знанията, уменията и способностите проявени в процеса на предучилищно образование и очакваните резултати по образователните направления (Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура), като се акцентира и върху показатели свързани със социалното и емоционалното развитие. 3. Описание на резултатите от предучилищното образование Резултатите от предучилищното образование на детето се вписват в дневника на групата. За целта е необходимо да се приеме единна, обща за цялата детска градина, матрица за описване на индивидуалните резултати на децата в групата. За тази цел е необходимо да се очертаят категорично различните умения на детето по отделните направления, които предлагаме да бъдат на три нива: справя се самостоятелно, справя се с насочващи въпроси и справя се с помощ от учителя или друг специалист (учител по музика). Смятаме, че по този начин най-ясно ще се диференцират постиженията на детето между първото и второ проследяване на резултатите от предучилищното образование.

13 Резултатите от постиженията по ДОС на детето Х., се описват по следната матрица: Приложение В началото на учебната година Справя се самостоятелно при решаване на познавателни задачи по образователни направления:... Справя се с насочващи въпроси при решаване на познавателни задачи по образователни направления:... Справя се с помощ от учителя при решаване на познавателни задачи по образователни направления:... В края на учебната година Справя се самостоятелно при решаване на познавателни задачи по образователни направления:... Справя се с насочващи въпроси при решаване на познавателни задачи по образователни направления:... Справя се с помощ от учителя при решаване на познавателни задачи по образователни направления:... Проследяването на резултатите от предучилищното образование се провежда в началото (втора и трета учебна седмица) и края на учебната година (4 дни). При отчитането на резултатите ще се използват - Приложение 3 Приложение 3 Образователни направления Български език и литература Математика Околен свят Изобразително изкуство Музика Конструиране и технологии Физическа култура Постижения на детето

14 Родителите се информират от учителите в групата за индивидуалните резултати на детето. При запознаване с резултатите учителят трябва да подходи обективно, професионално, етично и толерантно към родителя. Приложението може да бъде попълнено по същата матрица, в която са отразени резултатите на детето в дневника. Образователни направления Български език и литература Математика Околен свят Изобразително изкуство Музика Конструиране и технологии Физическа култура Следващи стъпки за развитие на детето в детската градина и у дома. Постижения на детето Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро...; с насочващи въпроси, когато трябва да...; с помощ от учителя при... Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро...; с насочващи въпроси, когато трябва да...; с помощ от учителя при... Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро...; с насочващи въпроси, когато трябва да...; с помощ от учителя при... Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро...; с насочващи въпроси, когато трябва да...; с помощ от учителя при... Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро...; с насочващи въпроси, когато трябва да...; с помощ от учителя при... Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро...; с насочващи въпроси, когато трябва да...; с помощ от учителя при... Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро...; с насочващи въпроси, когато трябва да...; с помощ от учителя при... Необходима е подкрепа на родителите за развитие на... Наложителна е консултация с логопед или друг специалист...

15 Б. Методи и форми за проследяване и отчитане резултатите от предучилищното образование. Методи.. Наблюдение Основният метод за проследяване на постиженията на децата е включеното наблюдение. Наблюдението е процес на съсредоточаване на вниманието върху детето по време на работа или игра без намеса в неговата дейност, процес от целенасочено наблюдение на детското поведение в различни ситуации, в различни режимни моменти, в различни среди, по време на ежедневните занимания в продължение на цялата учебна година. Най-ефективно и информативно е наблюдението на детето в неговата естествена среда, която включва неговият дом и детската група, в които всяко дете се развива. Тази среда предоставя на детето широки възможности за ежедневна изява и проява на различните му знания, способности, начини на поведение, както и на негови затруднения. Отчитането е процес на документиране на наблюдаваната дейност или поведение. Учителят прави това съвсем естествено, прилагането на системен подход осигурява регистриране на поведението в различни дейности. Учителите получават отчет за работата на детето, за нейното качество или за взаимодействията му, когато регистрират очевидни неща и дейности. Наблюденията над детето могат да разкрият моделите на поведение, предпочитанията в ученето и прогреса на развитието. Учителите могат добре да го оценят и да поставят цели за развитието му. Ролята на учителя като наблюдател изисква от него да отдели време за тази цел и да използва правилните средства за отчитане на резултатите от наблюдението. Обективните наблюдения са твърдения, които се основават на факти, без етикети или оценка.... Цели на наблюдението: - опознава индивидуалното развитие на децата чрез установяване на техните характерни възрастови и индивидуални особености: нужди, способности, обноски, ограничения и затруднения; - планира индивидуална програма за развитие на детето през учебната година, която е насочена към детския потенциала и затруднения; - проследява настъпилите промени при децата през учебната година; - периодично уведомява родителите за напредъка на детето в детската градина; - подкрепа на децата и тяхното развитие, основаващо се на индивидуалните сили и потребности чрез използване на техники за индивидуално адаптиране, модифициране на дейностите, насочване към специфични потребности, надграждане върху основата на интересите. Слаба страна на наблюдението е субективизмът на учителя при наблюдение поведението на детето и регистриране на резултатите... Познавателна задача Задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте образователни направления през учебната година са два вида:

16 - Задачите със структуриран отговор, които се използват за проследяване на възприемането на знанията, тяхното разбиране и приложението им. Смята се, че този вид задачи имат по-висока степен на обективност, което от своя страна допринася за надеждността на измерването на резултатите от развитието. - Задачи със свободен отговор се използват при установяване на изпълнителски умения пеене, рисуване, свирене, моделиране, конструиране при които се проследява тяхното изпълнение и анализира крайният резултат, който във всички случаи ще бъде уникален за всяко дете.. 3. Продукти от дейността на децата Индивидуални папки Колекции от работи на детето за определен период от време. Включват рисунки, апликаци, разкази, които е продиктувало, опити да напише букви и числа, хартиени модели. Могат да включват езикови образци, които са транскрипции на точните думи, които детето използва, за да изрази мисъл или идея. Част от тези произведения могат да се съхраняват в хартиен вариант в Портфолиото на детето, други да бъдат документирани чрез видео и снимки и поставени в портфолиото. Те имат изключителна стойност при проследяване на резултатите от образователния процес, документирайки развитието, креативността и успеваемостта на детето. По време на консултации членовете на семейството често се изненадват, когато видят разнообразните творби на детето.. 4. Социометрични методи Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в групата и от подходите на детските учители. Социометрията описва и анализира социалните взаимоотношения и структурира в групи с помощта на социограма или социоматрица. В определени случаи, по преценка на учителите, този метод може да се използва.. 5. Отчети в разказна форма или дневници Бележки или впечатления от групови и индивидуални дейности, които се записват в края на деня.. 6. Интервюта и разговори Децата се щастливи, когато обсъждат мислите, идеите и работата си с възрастните, ако вярват, че те искрено се интересуват и ги уважават. Учителят трябва да отдели време и да разговаря с децата като им задава въпроси, като приема всички отговори на децата, без да противоречи. Целта на този тип проучване е да се научи повече за начина на мислене на децата. Това са техники, използвани в някои методи за наблюдение и регистриране на децата по време на работа и игра. Учителите решават кога, къде и какво ще наблюдават. Всички деца в занималнята трябва да се наблюдават в занималнята и навън, по различно време на деня, през годината. Приложение: примерен формуляр за наблюдение.. Форми за проследяване на постиженията... Портфолио В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио, което е своеобразен запис на детското развитие от първа възрастова група и продължава да края на подготвителна група. Когато става въпрос за детско портфолио, имаме предвид запис на етапите от процеса на адаптиране, учене и игра, както и постиженията по различните образователни направления. Портфолиото онагледява етапите, през които преминава детето, прави ги видими и помага на детския учител да направи съответните изводи и препоръки за понататъшното личностно развитие на детето, и по този начин може да подпомогне родителя.... Цел: Хронологично и автентично проследяване на резултатите от социализацията, възпитанието и обучението в ДГ.

17 ... Принципи: - Личностен и индивидуален подход - Автентичност - Хронологичност - Активност - Интерактивност и комуникация - Прозрачност - Креативност и успеваемост.. 3. Характеристики на детското портфолио: - Да се анализират, обобщят и систематизират резултатите от дейностите не детето. - Да се оценят обективно детските постижения. - Да се уважи и стимулира неповторимостта на всяко дете. - Да се планира по-нататъшната програма на личностното развитие на детето Видове: Според носителят на информация портфолиото може да бъде: хартиено; електронно портфолио. В портфолиото се включва всичко, което показва хронологично уникалността и индивидуалността в развитието на детето; резултати от постиженията по седемте образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура.

18 - Как детето реагира на режима? Формуляр за наблюдение - Как детето се справя с преходите, тихите и активните периоди на работа? Наблюдавайте децата, които са отделени от техните родители, по време на хранене, когато използват тоалетната или се обличат, мият, почиват. - Как и какви материали използват? Наблюдавайте качеството на употреба. Сигурно ли държат четката? Дали детето използва всички материали за рисуване или само оцветява? Какво е равнището на уменията? - Как детето взаимодейства с другите деца? Дали играе с много деца или само с две деца едни и същи другарчета? Може ли да дели играчките с другите? Само ли започва игра или чака да бъде поканено? В какви съвместни дейности обича да участва? - Как детето взаимодейства с учителите и другите възрастни? Изисква ли много внимание и насочване? Търси ли непрекъснато похвали? Обича ли да разговаря с учителите? Прекарвали времето си с възрастни посетители в занималнята? - Как детето играе в занималнята? Наблюдавайте как детето се движи из стаята. Отделя ли време за всички центрове за дейности? Къде предпочита да работи? - Как детето използва езика? Лесно ли можете да се разберете с детето? Дали изразява желанията си? Какво е качеството на гласа? Разговаря ли с възрастните и с децата? Какво е богатството на речника му? - Как детето се движи в пространството? Наблюдавайте детето, когато е навън. Дали се катери, тича, подскача и скача? Как пази равновесие? Може ли да се хваща и хвърля? Дали е сигурно или нерешително в движенията си? Радва ли се на футбол, да рита топка, да танцува и да участва в други двигателни дейности? - Настроението и темпераментът на детето Дали е безгрижно или напрегнато? Често ли плаче? Дали се усмихва и смее? Може ли словесно да изразява чувствата си? Може ли да преговаря с другите деца и възрастните? Лесно ли се фрустрира? - Ролите, които децата поемат в рамките на групата /лидер, изпълнител, слушател, говорител/

19 РАЗДЕЛ ІV Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование Предучилищното детство е много ценен и значим период за живота на човека. Безспорни авторитети в тази възраст са възрастните (родителите и екипа на детската градина), които оказват съдействие и подкрепа на детето в тази възраст. Чрез предучилищното образование в тази възраст, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето и се от значението на играта за детето. В резултат на сътрудничеството между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно и цялостно развитие. Педагогическият екип на ДГ Снежанка счита, че в програмната система на образователната институция е необходимо да се отдели темата за приобщаването на детето в нейния по-широк контекст. В съвременния живот темата за приобщаване се превърна в универсална и общочовешка, решаването на която е мяра за хуманизъм и етика на дадено общество. В Българския тълковен речник значението на думата приобщавам означава правя някого участник в нещо; присъединявам; ставам участник на в нещо. Това означава, че ние, учителите имаме важната задача да направим децата и техните родители участници в образователния процес.. Форми на сътрудничество мeжду детската градина и семейството Семейството е най-важният фактор за правилното физическо, психично и емоционално развитие на детето. Затова трябва то да бъде активен партньор във възпитанието на децата в детската градина. Ползата от сътрудничеството е взаимна и обогатяваща за всички страни във взаимодействието родители, деца, учители. Децата виждат, че техните родители са ценени от учителите. Това помага да се изгради тяхната собствена самооценка. Те осъзнават, че родителите ценят детската градина и са готови да отделят време и енергия за нея. Това придава авторитет на образователната институция. Учителите имат по-големи възможности за индивидуализирането на дейностите. Участието в занималнята помага на родителите да разширят знанията си за детското развитие, за принципите и спецификата на общуване в предучилищна възраст. Това им дава понататъшни идеи за подпомагане на процеса на учене у дома. Здравите партньорски взаимоотношения, взаимодействието, уважението и признанието прави екипа успяващ. Реализирането на Програмната система трябва успешно да помага и да осигурява благополучие на всички участници деца, учители, родители. Специално място в нашата работа ще отделяме за признаване и подкрепяне на семейството като първи учител за детето. Необходимо е насърчаване на партньорствата и предоставяне на разнообразни възможности за семействата да участват в ученето, развитието и живота в занималнята и извън детската градина, на педагози и родители да работят заедно, да общуват и споделят впечатления, да съгласуват уникалните потребности на всяко семейство. Ще използваме формални и неформални възможности за общуване и обмен на информация със семействата: - Участие на членовете на семействата в занималнята, правила за участие; - Библиотека за играчки и книжки пространство за срещи и разговори с родителите, заемна библиотека; - Споразумение между семействата при приемане на децата;

20 - Училище за родители с тематика, с тематика съобразена с потребностите и избор от семействата и осъществена от педагози и при нужда и гости-специалисти; - Месечни срещи-консултации с родителите; - Информационни табла за семействата с творчески продукти, създадени от децата, съобщения, благодарности, новини от дейности с децата, снимки, полезна информация и съвети; - Регулярни формални и неформални срещи със семействата; - Изпращане на съобщения до семействата. Индивидуални форми на сътрудничество - Неформални разговори във времето, когато родители водят или вземат децата от детска градина; - Консултации със семейството за обсъждане напредъка и развитието на детето в определен от учителите ден и време; - Писмени съобщения и отчети; - Молби за материали или оказване на помощ за осъществяване на проект; - Предложения да дейности у дома; - Благодарствени писма до родители, участвали доброволно в дейности или писма, в който ги призоваваме да се включат в такива; - Организиране на пространството Стая /кът/ за семейството, в която се провеждат срещи и консултации; - Заемна библиотека специализирана литература за родителството, която родители могат да използват у дома. Групови форми на сътрудничество - Срещи с родителите регулярни, информационни, тематични; - Организиране на Училище за родители ; - Организиране на специални събития с участие на семействата; - Анкетни карти за проучване интересите на семейството; - Споразумение между педагогическия екип и семейството; - Писмени съобщения на информационното табло, е-майл, съобщения на сайта на детската градина. В началото на всяка учебна година, във всяка възрастова група се организира родителска среща, на която се представя обстановката и работния план за учебната година. Координират се очакванията на родителите и екипа на групата. Избира се родителски актив. Определят се неговите функции, работните отношения и начин на комуникация с екипа на групата. Родителските срещи през учебната година могат да се планират според потребностите и желанията на родителите. В съдържателен аспект трябва да бъдат тематични, съобразени с актуални за възрастта доминиращи теми, във връзка с възрастовите особености на детското развитие и съответни поведенчески реакции на детето и на децата в групата. Например, подобни ключови теми на детското развитие са: - Адаптация на детето в детската група; - Правила в детската група;

21 - Специфични особености във физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на детето; - детските приятелства; готовността на детето за живота в училище; готовност за учене. Участие на родителите в процеса на предучилищното образование Включването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително важна форма на сътрудничество между детската градина и семейството. Използваме формални и неформални възможности за общуване и обмен на информация със семействата: Срещи - Регулярни през учебната година срещите трябва да бъдат на разяснителни теми, избрани от семействата след анкетно проучване; - Заседания на Обществения съвет. Вербална информация - Кратки индивидуални разговори със семействата, при прием и изпращане на децата; - Индивидуални консултации. Писмена информация Цел: да се насърчава общуването на семейството с детето - Предоставяне на писмена информация за дейностите в занималнята на информационното табло; - Поставяне на творчески продукти на децата; - Писмени благодарности към родителите; - Предоставяне на информация за постиженията на детето и резултатите от оценката в началото и края на учебната година. Спазване на принципа на поверителност на информацията. Семействата в детската градина Библиотека за играчки и книжки Семействата в занималнята - Запознаване на семействата с работата на детската градина, дневния режим в началото на учебната година; - Насърчаване на семействата да посещават занималнята; - Документиране на посещенията; - Поставяне на листна информационното с покана да се запишат, когато желаят да се включат в дейностите на занималнята; - Проучване на потребностите на семействата анкети, разговори;

22 - Често актуализиране на информационното табло за родителите. Организирането и провеждането на съвместни срещи и дейности сплотява семействата, дава възможност да споделят, да се опознават, да обменят информация за своите деца, да се забавляват, да печелят нови приятелства, създава разнообразни възможности за неформално учене извън занималнята и времето на обучение. Във всяка група на детската градина се изработват планове за работа със семействата. Сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите на образователната институция Екипът на ДГ Снежанка подкрепя кооперирането, участването в партньорски проекти, където всички да учим, общуваме, обсъждаме въпросите и трудностите и преживяваме заедно. Условията, изискванията и правилата за организация на дейността, описани в програмната система се подчиняват на Вътрешните правила за дейността на ДГ Снежанка в епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-9 COVID-9, до отмяна със заповед.

23 Приложение ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 3 ГОДИШНИ - ЧУДЕН СВЯТ, ПРОСВЕТА м е с е ц седмица Български език и литература математика Околен свят Изобразително изкуство Глобална тема: Детска градина, здравей!" Конструиране и технологии Физическа култура музика с е п т е м в р и с е п т е м в р и о к т о м в р и Довиждане лято Това съм аз 3 Това съм аз,знам и мога,това го знам! Това го знам /, На плажа Аз имам, Калина Малина Дай си дясната ръка, Иван Николов, Броя до! Моето име е... / Новите ми дрехи / Принцеса, Едно и много Обичам животните 3/, Моят портрет Какво мога /,,3 Какво мога Дрехи за момче и момиче Пъзел.В детската градина,3.обичам да подскачам.игри с ходене.това съм аз 3.Разходка на открито /, Морска симфония м. народна т. А. Стоянова /, Пляскай с ръчички м. холандска народна песен б.т. А. Стоянова 3/, Въртележка м. народна т. А. Стоянова

24 о к т о м в р и о к т о м в р и о к т о м в р и о к т о м в р и 4 Моят дом 5 Моят дом 6 Моите 7 Умните буболечки, Радой Киров Закуска за татко, Ангелина Жекова Столчета, Харалампи Харалампиев Равни по височина Толкова, колкото Колко е високо Аз живея тук 4/, Къща Семейство 5/, В къщата на трите мечета Слънчево е 6/ Моите играчки 6/ Играя на театър Етикети за шкафче и моливи Как подреждаме и пазим чисто Пчеличка Диагностични упражнения по всички направления Глобална тема : Обичам есента.строители.подвижни 3.Строители Отивам у дома Игри с ЕПД Домът на Зайко Игри с ходене и провиране Подвижни Подвижни 4/, Хитрото мишленце 5/, Бисквитено чудовище м. холандска народна песен б.т. А. Стоянова 6/, Алибомбо м. народна т. А. Стоянова н о е м в р 8 Моите Петелът и боичките, Виталий Сутеев Кръгло като слънце Любими играчки 7/, Любими играчки Весели с децата.ти гониш,.предай нататък, Листа и вятър, 3.Преодолявам 7/, Лунапарк м. народна т. А. Стоянова

25 и препятствия н о е м в р и н о е м в р и 9 Имам приятели 0 Имам приятели Щурец и мравка, Александър Божилов Пип, пип, пип, по Доналд Бисет Броя до Толкова, колкото Хайде да играем заедно + игра Играем на... игрова 8/, Приказни герои 9/, Косе-Босе От какво се прави Гривни.Играем с топка.разходка на открито 3.Танцувам с приятели. Равновесно ходене с пренасяне на предмети.догони топката! 3.Теглене на въже 8/, Шапка от картон холандска народна песен б.т. А. Стоянова 9/, Имам приятели н о е м в р и Аз харесвам, Отишла баба за дренки, Ран Босилек Това е като топка Цветовете 0/ Скрита картина 0/ Горски животни Пъзели. Играя с топка.зайчета 3.Танцувам 0/, Дядо Коледа не спал популярна песен Глобална тема: Коледни празници д е к е м в р и Аз харесвам, 4 + =, Петко Колев Равни по височина Плодове и зеленчуци / Кой къде се крие / Животните харесват Детска градина.преминавам по мостчето.подвижни 3.Игри на открито /, Нека всеки знае, Коледа дошла е популярна песен

26 д е к е м в р и 3 Детската градина Един цар на пързалката, Студено е! За нас се грижат... / Моят режим / Клоун Моето шкафче.бързо строй се!.катеря се в детската градина 3.Лазя в детската градина /, Звънят звънчета м. Джеймс Лорд Пиърпонт, б.т. Катя Воденичарова д е к е м в р и д е к е м в р и 4 Детската градина 5, Учителката, Дора Габе Броя до Празнуваме заедно 3/, Коледна елха Коледна украса Диагностични упражнения по всички направления. Скачам от пънчето.да украсим елхата 3.Докосни камбанката 3/, Снежен човек м. Веса Берова т. Васил Павурджиев Глобална тема: Зима е навред я н у а р и я н у а р и 6 7 Аз пътувам Корабче, Виталий Сутеев Диагностични упражнения по всички направления Ден и нощ В автомобила 4/ Кола 4/ Влак Автобус. Влак.Светофар 3.Пътувам с шейна 4/, Шарено влакче м. народна т. А. Стоянова

27 я н у а р и я н у а р и 8 Аз пътувам 9 Всички се мият Пътуване с кола, Чисти ръчички, Лъчезар Станчев Равни по височина Толкова, колкото Детски автомобил игрова 5/ Платноходка 5/ Самолет Чисти ръце 6/, Чистотата е здраве Товарен камион На масата.охлюв.лазене и провиране 3.Пътувам по света.да прескоча реката.кой се мие в снега? 3.Дръж балона над водата 5/, Аз пътувам 6/, Болното зъбче м. Д. Кърнолски я н у а р и 0 Всички се мият Неумити котенца, Лиана Даскалова Отпред, отзад игрова В банята 7/, Коте и жаба Несесер. След като спортувам.игри на открито 3.След като спортувам 7/, Всички се мият Глобална тема: Зимна приказка ф е в р у а р и ф е в р у а р и Моят празник Моят празник Ако не вярваш, Лиляна Стефанова Загубеното нещо, Радой Киров,Вълшебните думи Едно и много На рожден ден 8/ Рожден ден 8/ Снежен човек Като прозорче Празник в детската градина 9/, Открий ме Украса за празник Как подреждаме. Да танцуваме.играя любими 3.Играя любими.да танцуваме..празник в снега. 3.Ансамблова композиция с цветя /4-6 осморки/ 8/, Старият вълшебник м. народна т. А. Стоянова 9/, Под копчето на Дон Мартин м. народна т. А. Стоянова

28 ф е в р у а р и ф е в р у а р и 3 Моята страна 4 Моята страна Родино мила, Георги Веселинов Непослушно то яребиче, Петър Бобев Толкова, колкото Някои си приличат България 0/ В розовата градина 0/ Роза Разходка из България игрова /, Мартеници Цветя за празника Торбичка.Пътувам с влак.пътувам с автомобил 3.Пътешествие.Пътешествие.Топката пътува 3.Баба Марта бързала 0/, Знамето ни е трицветно м. и т. М. Митов /, Моята страна Глобална тема: Мартенски празници м а р т 5 Хайде на хорцето! Хорце, Стоян Дринов Времето се затопля Пролетен празник / Коланче / Диадема Картичка. Опни ми, тропни ми.игри на открито 3.Музикален стол /, Лазарска песен м. Ал. Кръстев т. Л. Бобевски м а р т 6 Хайде на хорцето! Пролетно хорце, Веса Паспалеева Броя до 3 Моите 3/, Великденско яйце Народни носии. Видове дрехи.хоро.подвижни 3.Народни 3/, Чук, чук, яйчице т. Дора Габе м а р т 7 Животни те и техните малки Пиле и пате, Виталий Сутеев Ден и нощ Домашни животни 4/, Патенце Гнездо. Квачка и пиленца.като някои животни 3.Като някои животни 4/, Кравата Лола м. народна т. А. Стоянова

29 м а р т 8 Животните и техните малки Пиле, Пиле, Васил Ив. Стоянов Броя до 3 Малките на домашните животни 5/ Зайчето и сърничката 5/ Кокошка и пиленца Кокошка с пиленца.подвижни.мога и така 3. Милото котенце 5/, Чучулига френска народна песен, б. т. А. Стоянова Глобална тема: Разказвам за нещата а п р и л 9 Диви животни Заенце Баенце, Трайко Симеонов Толкова, колкото В парка 6/, Лъв Мече.Кой е найбърз?.скачам и прескачам 3.Катеря се и хвърлям 6/, Песента на щурчето м. народна т. А. Стоянова а п р и л 30 Диви животни Юнашки рев, Васил Ив. Стоянов Къде е игрова В гората 7/, Зоопарк Таралеж и гъсеничка.къде живеят дивите животни.в планината 3.Подвижни 7/, Диви животни а п р и л а п р и л 3 Плодове и зеленчуци 3 Азбука на здравето, Петър Милев Те си приличат Плодове 8/ Обичам плодове и зеленчуци 8/ Череши, грозде и морков Плодове и зеленчуци Диагностични упражнения по всички направления.точно в целта.прибирам реколтата 3.Откъсни черешките 8/, Зеленчуци м. М. Кочев т. Ц. Церковски Глобална тема: Пъстър месец май

30 месец седмица м а й 33 Плодове и зеленчуци Зайо Байо, гледай тук На какво приличат? Зеленчуци 9/, Парче диня Великден.Да засадим зеленчуците.разходка на открито 3.Внимавам! 9/, Бобче м. и т. М. Гашева м а й 34 Времето навън Косе Босе, Ран Босилек Топло е! Слънце грее, дъжд вали 30/, Сезоните са четири Кораб календар.игри на открито.боулинг 3.Лекоатлети 30/, Слънчице м. народна т. А. Стоянова м а й 35 Времето навън След дъжда, Веселин Ханчев Това го знам! Времето се променя 3/ Цвете 3/ Цветна поляна Чадърчета Станционна комбинация.слънчево е! 3.С топка 3/, Времето навън м а й 36 Лято,здраве й! Изходящо проследявае,знам и мога.какво научих? Вече мога! 3/, Пикник Какво научих и мога,,3 Какво мога и какво научих 3/, Лято, здравей! ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 4 ГОДИШНИ - ЧУДЕН СВЯТ, ПРОСВЕТА Български език и литература математика Околен свят Изобразително изкуство Конструиране и технологии Физическа култура музика Глобална тема: Детска градина, здравей!"

31 октомври септември септември. Довиждане лято. Моето семейство 3. Дъжд вали,знам и мога,знам и мога Мама, татко и аз Моето семейство, Ангелина Жекова Под гъбата, В. Сутеев Под гъбата, В. Сутеев Това го знам! Повече, по-малко и поравно, Това го знам! Ние сме семейство Аз помагам вкъщи Навън е есен! Времето днес Плод или зеленчук, Летни забавления, Мама, татко и аз Какво научих и мога Мога да режа Нашият дом, Чадър Плодове и зеленчуци Какво мога Какво мога 3 Какво мога На излет През реката 3 Подвижни Да се скрием от дъжда Дъжд 3 Игри на открито, Домашно море м. К. Милетков т. В. Самуилов Не е честно м. К. Милетков т. В. Самуилов Бабке, мила бабке популярна песен Златната есен вече дойде т. Методи Христов Плодове и зеленчуци Моите витамини м. К. Милетков т. В. Самуилов

32 октомври октомври октомври октомври 4. Това се случи 5. Играя на Моите приятели животните 7. Дядовата питка, Българска народна приказка Дядовата питка, Българска народна приказка Дядо и ряпа, Ран Босилек Дядо и ряпа, Ран Босилек Птиче в клетка, Чичо Стоян Моят аквариум Близо и далечe История в картинки Имам приятели Едно, две, три Измислям си игра Майки и бащи Къс и дълъг Заек Петел и кокошка, Пепеляшка, Моите играчки, Домашни любимци Есенни гирлянди Диагностични упражнения по всички направления В планината В залата 3 На улицата Овчарско куче Дама На теб, на мен 3 Замръзванка Бухал Движа се като... Шаро, хвани опашката си! 3 Кой е върху пънчето?, Песен за симфоничния оркестър м. Д. Констанцалие в т. М. Дългъчева, Боряно, Борянке обработка на народната песен т. народен, Таралеж м. Д. Констанцалие в т. М. Бакърджиева

33 ноември ноември ноември Глобална тема : Обичам есента 8. Това е... Трите мечки, Лев Толстой Трите мечки, Лев Толстой 9. Правила за пресичане 0. Чистотата е здраве Пресичам улицата Отгатвам гатанки любими Ванко и водичката, Димитър Спасов Хитра песен за хитрите рибки, Петя Караколева Сутрин и вечер Важно нещо Облича, обувам Кръг Светофар Пешеходна пътека В началото и после Мием ръчички Моят ден, Трите прасенца Хеликоптер Това е топка Игри на открито 3 Това е обръч, Светофар Пътни знаци Светофар Цветни автомобили 3 Подвижни Бели зъбки Синя, жълта и зелена Лекарска чанта Поддържам хигиена Подвижни ` 3 Кой е посилен, Механически часовник м. Д. Констанцалие в т. Е. Събев, Цигулката и пианото представят, Ванко се бои м. Д. Констанцалие в т. деца от. клас

34 декември декември ноември. Аз искам Задружно, Асен Разцветников В магазина за плодове и зеленчуци Кое е кръгло? Мама ми купи... Ако имах вълшебна пръчица Приказни герои Идва есента Гирлянди Да играя Да танцувам 3 Да докосна небето, Искам да ти кажа, мамо м. Димитър Констанцалие в т. деца от. клас Глобална тема: Коледни празници. Вълшебни думи Трите хубави думички, Таня Касабова Трите хубави думички, Таня Касабова 3. Сняг вали Дядовата ръкавичка, Елин Пелин Дядовата ръкавичка, Елин Пелин Три, четири Моля и благодаря Аз поздравявам Сутрин, обед, вечер, нощ Времето днес Времето се променя, Пъзел Картички Благодаря, Зимна картина Зима в планината Вълшебни думи Царю, добър ден, какво е любимото ти ястие? /3 Крокодил Игри на открито Баскетбол 3 Подвижни с топка, Зайо и Феята холандска народна песен б. т. А. Стоянова, Зная кой е той! популярна коледна песен б. т. Галина Златина

35 януари януари декември декември 4. Дядо Коледа пристига 5. Край елхата, Лъчезар Станчев Работилницат а на Дядо Коледа Квадрат Коледна украса Коледарче, Дядо Коледа Весели празници Елхата е готова Сръчни джуджета 3 Спускане с шейни, Дядо Коледа е тук! м. А. Георгиев т. Калина Малина Диагностични упражнения по всички направления Глобална тема: Зима е навред 6. Диагностични упражнения по всички направления 7. Зимни Снежен човек Зима, Ангелина Жекова Вали сняг Хайде да играем! Хайде да играем!, Скиори Играем заедно Футбол Разходка на открито 3 Подвижни, Снежинки м. Хр. Недялков т. Д. Спасов

36 януари януари януари 8. Ден и нощ 9. Децата са различни 0. Това ми харесва Кога какво казвам? Верижка за всеки, Лъчезар Станчев Как Мечо се учи да говори, Радой Киров Имало едно време, Асен Разцветников Вълшебният барабанчик, Джани Родари Вълшебният барабанчик, Джани Родари Кое е квадратно? Повече или по-малко Слънцето и Луната Приказки за слънцето и луната Всички са приятели Представи си... Коя е поред? Правилно и неправилно! Моето любимо занимание, Селце през деня и през нощта, Децата от света мои приятели, Цветен тапет или десен за тапет Слънце с облак Ден и нощ Играя през деня 3 Гимнастика Кукла Любими Игри на открито 3 Всички деца обичат да играят Моливник Катерене и прекатерване Спортът е здраве 3 Да съм силен, Звездички м. Ст. Димитров т. Ел. Багряна Седнало е Джоре, дос обработка на народна песен т. народен Стани, стани Тодоре обработка на народна песен т. народен, Песен за народните инструменти м. Д. Констанцалие в т. М. Дългъчева Глобална тема: Зимна приказка

37 февруари февруари февруари. Аз съм българче. Мама 3. Дъжд вали, слънце грее Родна стряха, Ран Босилек Знамето ни е трицветно, М. Митов Защо стоножката има сто крачета, Радой Киров Очички звездички, Николай Соколов Кой е посилен Българска народна приказка Отгатвам гатанки любими, Народно Картичка за творчество празника По височина В очакване на пролетта Празници в моята родина Напред назад Числата Майчице добричка Колко те обичам! Времето се променя Времето навън, Портрет на мама Ръченица Да обиколим България 3 Народни За мама Цветя за празника Танцувам с мама 3 Играя с мама, Дъга Телевизор Разходка на открито Игри на открито 3 Лекоатлети, Баба Марта м. Д. Констанцалие в т. деца от. клас, Събуди ме, мамо обработка на народна песен т. народен, Пролет м. Д. Констанцалие в т. деца от. клас

38 март март февруари 4. Разказвам за животните Кой какво казва? Ежко Бежко и Баба Меца, Ран Босилек, Петле и пате Къс и дълъг Крава и теле В гората Мече На теб, на мен Лисицата и гроздето 3 Лов на пеперуди, Светулка м. Д. Констанцалие в т. Н. Милчев Глобална тема: Мартенски празници 5. Какво е нужно 6. Моята градина Кравайчето, Чешка народна приказка Кравайчето, Чешка народна приказка Кокиче, Георги Струмски Пролетен венец, Рада Александрова Триъгълник По-рано по-късно На паша Птиците наши приятели Цветята у дома Растенията в градината Делва Лимонада, Пролетна градина Аквариум Какво е нужно на готвача Какво е нужно на учителя 3 Какво е нужно на лекаря Градина с цветя Моята градина Моята градина 3 Да съберем реколтата. Кенгуру из пиесата Карнавал на животните м. К. Сен- Санс, Лаленце се люлее обработка на народна песен Д. Констанцалие в т. народен

39 април март март 7. Мама и татко работят 8. Празнувам е заедно Кой какъв е? Панчо Панчев Работна Мецана, Леда Милева Моята сестричка, Антоанета Димитрова Торта за рождения ден на Здравко, Всички се трудят Числата до пет Те се трудят Важни гости Кое е триъгълно? Моят празник Цветница и Великден Автобус Аз играя Аз прескачам препятствия 3 Сюжетни подвижни, Кексче Великден Танцуваме Подвижни 3 Игри на открито, Професии м. К. Милетков т. З. Каменов, Пеят медни клепала м. Д. Констанцалие в т. Н. Милчев Глобална тема: Разказвам за нещата 9. Това е... Мишлето и моливът, В. Сутеев Нови познати, Чеслав Янчарски Близо и далече В детската градина У дома, Картина с плодове Поставка за яйце Топка Състезание 3 Тенис корт, Подаръче м. Д. Констанцалие в т. деца от. клас

40 април април април 30. Зоопарк 3. Играем заедно 3. Кой какво дете има? Отгатвам гатанки любими Броилка без край, Радой Киров Хвърчило, Мария Йосифова, Животните Животни в от зоопарка зоопарка Кой поред? Животните в зоопарка На гости на животните По височина На детската площадка Игри навън Диагностични упражнения по всички направления, На морското дъно Като някои животни Подвижни 3 Като някои животни Детска градина На един крак Гоненица 3 Народни Риби м. Д. Констанцалие в т. деца от. клас Аквариум из Карнавал на животните м. Камий Сен- Санс, Посеяла баба обработка на народна песен Д. Констанцалие в т. народен Глобална тема: Пъстър месец май

41 май май май май 33. Пресичам безопасно 34. Обичам приказки 35. Грее ярко слънце 36. Здравей, лято! (изходящо проследява не) По бялата зебра, Валери Петров Христо и топката Мила гледка, Асен Босев Много са, Цветан Ангелов На плажа Лято, Елисавета Багряна Знам и мога Знам и мога Нагоре надолу Преди след това Спазвам правилата Моята безопасност Героите оживяват Участвам в празника Сезони Идва лято Времето през лятото Сезони, Вече мога, Нашата кола, Объркани приказки, Лятна картина Товарен камион На улицата Пресичам безопасно 3 Подвижни Книжка с приказка Хензел и Гретел Червената шапчица 3 Храбрият шивач Кораб Игри на открито На поход 3 На колела, Юни Какво научих и мога Какво мога и какво научих Какво мога и какво научих 3 Какво мога и какво научих, Рожден ден м. Д. Констанцалие в т. деца от 4. клас, Луната и чудовището м. Д. Констанцалие в т. деца от. клас, Я скокнете да скокнем обработка на народна песен т. народен, Лятната ваканция м. Д. Констанцалие в т. деца от. клас

42 септември септември месец седмица ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 5 ГОДИШНИ - ЧУДЕН СВЯТ, ПРОСВЕТА Български език и литература математика Околен свят Изобразително изкуство Конструиране и технологии Физическа култура музика Глобална тема: Детска градина, здравей!". Довиждане лято. Аз се движа безопасно,знам и мога,знам и мога Баба и Пепи, Марко Ганчев Автобусчето, което се страхуваше от тъмното, Доналд Бисет,Това го знам!,това го знам!,числата и, Днес или утре, Семейна разходка Движение по улицата В магазина, В планината, Аз пресичам улицата.колко.етикети. Поставка.Превозни средства, Велосипедист.Самолет..Ходене, лазене, търкаляне.туризъм (излет) 3.Музикални подвижни.бягане, скачане, хвърляне.измерване физическата дееспособност на децата (входящо проследяване) 3.Народни подвижни.отново на детска градина Автомобил, м. Д.Цветков Светофар, м. Д.Кърнолски Маршировка м. и т.йордан Колев