ПРОЕКТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА Февруар Работ програма САР за перода януар-декемвр 2012 г. Отчет за дейността САР през 2011 г. Отчет за то Пла за оптмзаця държавта адмнстраця ПМС 110 от 2010 г. Правлн органзацята дейността САР; ПМС 192 от 2009 г.за създаване Съвет за реформа План за меркте за оптмзаця държавта адмнстраця (прет с Решене 560 Мнстерскя съвет от 29 юл 2010 г) Планра дейността съвета; Осгуре прозрачност Отчетност дейността съвета Отчетност за то пла Одобре програма Прет отчет отчет Матерал заседането по Проект програма Отчет за дейността Отчет пла Секретарат САР в АМС Секретарат САР в АМС Секретарат САР в АМС Сро

2 Март Инцатва за маляване регулатор тежест за бзнеса Проект Закон за зменене допълнене Зако за нтеграця хората с уврежданя Зако за огранчаване адмнстратвното регулране адмнстратвня контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) План за меркте за оптмзаця държавта адмнстраця (прет с Решене 560 Мнстерскя съвет от 29 юл 2010 г) Годш работ програма Съвета за развте към мнстерскя съвет регулаторта тежест за бзнеса Промя статута превръщане Агенцята за хората с уврежданя в незавсм държавен орган за контрол по правата хората с уврежданя Прет сок змененя допълненя ЗИХУ Матерал заседането по Насок за провежда не Инцат вата 1. Проект ЗИД ЗИХУ 2. Доклад вностеля 3.Решен е САР Секретарат САР в АМС Сро МТСП март - Определяне зплащане възгражденята служтелте, зпълняващ функц по управленето фнсовата помощ от Европейскя ПМС 67/2010 г., Наредба за заплатте служтелте в държавта адмнстраця. Реформране сстемата за определяне размера зплащане възгражденята служтелте, зпълняващ функц по проект норматвн актове, одобрен проект зменене норматвн актове. Проект нормат вн актове/п роект за зменен е Томслав Дончев - мнстър по управлене средствата от ЕС март - 2

3 Апрл съюз. Доклад за състоянето адмнстрацята Годшен доклад от Нацолня орган за звършета дейност по прсъждане еткета предостато му в Съвета Европа Концепця за реформа областното нво управлене управленето фнсовата помощ от Европейскя съюз. Закон за адмнстрацята Изготвен алз за състоянето адмнстрацята за 2011 г. Цел 1, прортет 7, мярка 4 от Програмата за Стратегята за децентралзаця г. Разработване годшен доклад от Нацолня орган за звършета дейност по прсъждане еткета предостато му в Съвета Европа Цел 2, прортет 3, мярка 3 от Програмата за Стратегята за децентралзаця г. Избор модел за Алз те от звършета дейност по прсъждане еткета Разработен проект Концепця за реформа областното нво управлене от работ група, зче със доклад доклад Одобре концепця Матерал заседането по нормат вн актове Доклад Доклад Концепц я Секретарат САР в АМС МРРБ НСОРБ МС МРРБ Сро апрл - апрл - апрл - 3

4 Май Насърчаване вторя шанс в предпремачеството Облекчаване адмнстратвното обслужване бзнеса Доклад за то Стратегята за реголзаця второ нво самоуправлене Нацол стратегя за сърчаване МСП в Българя Small Business Act основнят полтческ ЕС в областта МСП Нацол стратегя за сърчаване МСП в Българя Small Business Act основнят полтческ ЕС в областта МСП ПМС 192 от 2009 г. за създаване Съвет за Заповед Р-43 от г. мнстърпредседателя времето от обявяване търговеца в несъстоятелност до възстановяването по-голямата част л цялата сума, дължма кредторте от 40 месеца 12 месеца. Съкращаване времето за плащане трте основн данъка: ДДС, корпоратвен (върху дохода) соцално осгуряване от часа Отчетност стратегята. доклад Матерал заседането по Алт чн Алт чн Доклад Сро МИЕТ апрл - МИЕТ апрл - МРРБ, ССАР май - 4

5 децентралзаця. Законопроект за детето реформа, Стратегя за децентралзаця. План за меркте за оптмзаця държавта адмнстраця (прет с Решене 560 Мнстерскя съвет от 29 юл 2010 г). Създаване Комся по правата детето ( мястото ДАЗД) като незавсм спецалзран орган Мнстерск съвет за коордця полтк, монторнг контрол по правата детето. Разшряване компетентността Нацолня съвет за закрла детето. проект Закон за детето Матерал заседането по 1. Проект Закон за детето; 2. Мотв към Законопро екта; 3. Доклад вностеля; 4. Проект Решене САР Сро МТСП май - Разшряване мрежата от Служб по трудов соцалн въпрос Програма правтелството европейското развте Българя Повше ефектвност управленето мграцоннте доклад Доклад с предложен я МТСП май - 5

6 МТСП към посолства Българя в чужб, вкл. В трет стран Нацол стратегя по мграця, убежще нтеграця ( г.) Стратегческ план МТСП г. процес, вкл. Свободното двжене работнц нтеграцята мгрант от трет стран в съответстве с мграцонта полтка ЕС развтето българскя пазар труда Матерал заседането по Сро Създаване механзъм за коордця обученята, фнсран по проект по ОПАК спецалзранте обученя с цолно фнсране. ЗДСл, Стратегя за управлене човешкте в държавта адмнстраця г., ОПАК, Нацол програма за реформ Повшаване компетентността, квалфкацята мотвацята държавнте служтел служтелте по трудово правоотношене за ефкасно служебнте задълженя предложеня Доклад с предложен я МФ, УО ОПАК май - 6

7 Матерал заседането по Сро Юн Предста доклад с предложеня от работнте груп от нцатвата за маляване регулатор тежест за бзнеса Стратегя за държавта адмнстраця до 2020 г Юл Въвеждане разходоорентран такс услугте, предоставян от органте централта власт, органте местта власт органте кото по слата закон е прехвърле дейност за регулаця /л контрол Септемвр Отчет за Зако за огранчаване адмнстратвното регулране адмнстратвня контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) ЗОАРАКСД (чл.7а), ПМС 1 от 2012 за премане Методка за определяне разходоорентран размер таксте разходването м. Програма за европейското развте регулаторта тежест за бзнеса Яс рамка за модернзране адмнстрацята Балансране размера таксте, събран от адмнстратвнте орган предоста услуг в съответстве с звършванте от тях разход прсъщ предостато м. Отчетност за Прет пътн карт обобщен план за действе Одобре стратегя Прета нструкця за прлагане методката Доклад с пътн карт Членовете САР, ССАР юн - Стратегя ССАР юн - Инструк ця отчет Отчет Членовете САР; МИЕТ юл - септемвр - 7

8 реформа г. Облекчаване достъпа до външн пазар Облекчаване условята за внос Матерал заседането по Българя реформа ССАР Нацол стратегя за сърчаване малк средн предпрятя (МСП) в Българя Small Business Act основнят полтческ ЕС в областта МСП Нацол стратегя за сърчаване МСП в Българя Small Business Act основнят полтческ ЕС в областта МСП броя те за знос съкращаване разхода за сдобване с тез, съответно маляване времето за знос. Намаляване броя те от 7 3 съкращаване разхода за сдобването с тез от USD Съкращаване времето за подготовка тез от 13 Намаляване броя те за знос от 5 3 съкращаване разхода за сдобването с тез от USD Съкращаване времето за подготовка от 15 дн Алтч н Алтч н Сро МИЕТ септемвр - МИЕТ септемвр - 8

9 Октомвр Предста предъка по проектте норматвн актове за оптмзране режмте Ноемвр Базсен модел комплексно адмнстратвно обслужване Норматвно въвеждане задължтелно провеждане МСПтест. Инсттуцолно зграждане. Зако за огранчаване адмнстратвното регулране адмнстратвня контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) Проект по ОПАК КБ / г. Small Business Act (SBA) 2 дн. регулаторта тежест за бзнеса Прета методческа норматв рамка за комплексно адмнстратвно обслужване тежест за бзнеса, звеждане прнцпа за пропорцолност субсдарност прнцпа Мсл първо за малкте като елемент SBA растване конкурентоспособн остта Представен доклад базсен модел за комплексно адмнстратв но обслужване проект ЗИД ЗМСП Матерал заседането по Доклад Членовете САР, ССАР Сро октомвр - Модел ССАР ноемвр - Проект норматв н МИЕТ ноемвр - 9

10 Декемвр Инсттуцолзра не процеса провеждане студентск стажове в държавта адмнстраця Методологя за ренженернг работнте процес по предоста услуг Проект по ОПАК К / Проект по ОПАК КБ / г. Норматвно въведе стажантска програма Прета методческа норматв рамка за комплексно адмнстратвно обслужване проект норматвн актове Одобре Методологя за ренженернг работнте процес Матерал заседането по Доклад проект Методоло гя Сро ССАР декемвр - ССАР декемвр - 10

ПРИЛОЖИНИЕ 1

ПРИЛОЖИНИЕ 1 УТВЪРДИЛ: ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИЛИЯН ВЕЛИКОВ ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ /съгл. Заповед РД-21-8/25.02.2019 г./ Отчет за зпълнене целте за 2018 г. Наменоване адмнстрацята: Област адмнстраця Слстра. 1 2 3 4 5 Цел за 2018

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е прета заседане ПС, впса в Протокол 10 / 14.09.2018

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 365,585 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. УТВЪ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. УТВЪ УТВЪРДИЛ:. Ивайло Иванов /Председател УС Фондаця МИГ Попово / ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2013 Г. ПО СМР НА ФОНДАЦИЯ МИГ ПОПОВО Индкатвен Размер субсдята разполагаем проект Наменоване

Подробно

Microsoft Word - celi na adm2011.doc

Microsoft Word - celi na adm2011.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Цел адмнстрацята 2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Наменоване адмнстрацята: общ Раднево, област Стара Загора 1 2 3 4 5 6 7 Срок /месец Очакван Стратегче- Стратегческ документ през

Подробно

Microsoft Word - inf doc

Microsoft Word - inf doc І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 303,299 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА 2008ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА 2008ГОДИНА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА 2016 ГОДИНА ПРИОРИТЕТ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1.1. Подкрепа доходте родтелте (основтел),

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г. 1. постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 278,773 млн.лв. 1.1. Структура на приходите: -

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2012 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2012 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2013 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2013 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 Общо

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 80 364 800 76 649 626 14 696 411 29 765 512 43 629 993 73

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2011 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2011 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

Класифи кационен Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Републ

Класифи кационен Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Републ Класифи кационен Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2015 г. Отчет на разходите по

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2012 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2012 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 234,694 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2016 г. Отчет на разходите по функционални области

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 84 233 500 88 503 968 15 694 226 32 293 857 Общо разходи 84

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2014 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 220,686 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

Проект

Проект ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА Прет с Решене 600 от Протокол 47/30.01. Гърмен, Общнска адмнстраця с. Гърмен, област Благоевград, e-mail: obs_garmen@biteх.bg, web page:www.garmen-bg.com І. ВЪВЕДЕНИЕ

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 76 447 733 14 158 125 29 044 836 Общо разходи 76

Подробно

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ОБЩИНА ГАБРОВО 2016 година Общинският план за 2016 година определя целите и приоритетите на младежката политика на О

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ОБЩИНА ГАБРОВО 2016 година Общинският план за 2016 година определя целите и приоритетите на младежката политика на О ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ОБЩИНА ГАБРОВО 2016 год Общнскят план за 2016 год определя целте прортетте младежката полтка Общ Габрово в зпълненето Зако за младежта в съответстве Нацолта стрaтегя за

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

ЗАПОВЕД.../... На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 20, ал. 2 от Наредба 11/ г. за оценяван

ЗАПОВЕД.../... На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 20, ал. 2 от Наредба 11/ г. за оценяван ЗАПОВЕД.../... На основане чл. 259, ал. 1 от Зако за предучлщното учлщното не, чл. 20, ал. 2 от Наредба 11/01.09.2016 за оценяване резултатте от обученето ученцте чл. 17, ал. 2 от Наредба 3/15.04.2003

Подробно

О Б Щ И Н А Х А С К О В О ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017г.

О Б Щ И Н А Х А С К О В О ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017г. О Б Щ И Н А Х А С К О В О ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017г. А. КОНТЕКСТ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ I. ВЪВЕДЕНИЕ Общнската програма за закрла детето 2017г. е разработе в снхрон с хорзонталнте полтк за закрла

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

Microsoft Word - inf doc

Microsoft Word - inf doc І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2014 г. 1. постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 122,918 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Приложение

Приложение З А К О Н О Д А Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 1. Законопроект за управление на сствата от Европейския съюз 2. Законопроект за обществените ръчки

Подробно

Индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2013 г. - четвърто изменение

Индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2013 г. - четвърто изменение УТВЪРЖДАВАМ: МОНИКА ДИМИТРОВА-БИЙЧЪР РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПАК ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 203 Г. Намван : Прортт ос І ура.. Ефктв структура държавта

Подробно

ГОДИШЕН ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2019 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНОТО, ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО г. 13,30 14,0

ГОДИШЕН ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2019 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНОТО, ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО г. 13,30 14,0 29.01.2019 г. 13,30 14,00 Регистрация Лектор 14,00 15,30 Т1. Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2019 г. 1.1 Данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки и услуги - въвеждане на разпоредбите на Директива

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет 2.2. Годшн такс за обучене на чуждестранн студент, по чл. 95, ал. 8 от Закона за всшето образоване граждан на трет за Европейскя съюз държав, прет през учебната 2017-2018 г. Адмнстраця управлене Адмнстраця

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (наименование на разпоредителя година 2017 за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ 000 695 146 код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план О Т Ч Е Т Н И Д А Н Н И под- Н А И М Е

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определени чрез Закона за публичните финанси, Закона за Фискалния

Подробно