Microsoft Word - UP_VIII_L

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - UP_VIII_L"

Препис

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII клас разширява и допълва овладените знания и придобитите умения в прогимназиалния етап, свързани с различни културни епохи и с тълкуване на литературен текст съобразно жанровите и културноисторическите му характеристики, както и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците. Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са свързани с овладяването на знания за светогледните идеи на Античността, Средновековието и Ренесанса като културни епохи, както и със съотнасянето на интерпретирани в текстове от тези епохи ценности и норми, проблеми и конфликти с личния опит на ученика, а също и с познаването на отношенията автор текст читател и с умението за оценяване на специфични начини на въздействие в изучените творби. Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са свързани с уменията за тълкуване на различни като културен произход, принадлежност към литературно направление и жанр текстове. Литературните компетентности може да се изграждат на базата на посочените в програмата творби и на други тематично близки текстове по избор на учителя. Очакваните резултати в областта на комуникативните компетентности са свързани с уменията за създаване и възприемане на реч (есе) както откъм смисловата ѝ, така и откъм действената ѝ страна, а също и с уменията за езиково посредничество и с интерактивните умения на ученика за културно изразяване и творчество, с развиване на неговите изследователските умения и творческо въображение. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ Различава светогледни идеи, характерни за Античността, Средновековието и Ренесанса, и обяснява прилики и разлики помежду им в контекста на културната динамика. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в изучените текстове ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Античността, Средновековието и Ренесанса, и обосновава позиция по тях. Свързва изучените творби с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите и с мотивите им, с културната епоха на създаването им. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в изучените творби от Античността, Средновековието и Ренесанса. източници, за да изпълни самостоятелно конкретна задача изследователска, комуникативна или творческа. Тълкува изучените творби от Античността, Средновековието и Ренесанса съобразно културноисторическите им характеристики.

2 КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Разпознава словесни форми, родове и жанрове на литературата. Тълкува изучените творби съобразно родовите и/или жанровите им характеристики. Идентифицира и тълкува интерпретации на едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучените творби от различни културни епохи. Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява функциите им в изучените творби. Създава есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст, с определена комуникативна цел. Спазва книжовните езикови правила. Анализира и критично оценява свои и чужди есета по морален проблем според осъществяването на комуникативните им цели. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия І. Античност Познава значението на Античността като културна епоха. Античност Различава отличителни за епохата на Античността светогледни идеи. източници, за да изпълни самостоятелно конкретна комуникативна задача, свързана с аргументиране на позиция по отличителна за епохата на Античността светогледна идея. І.1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл Познава значението на понятието митология. Познава значението на понятието митологичен цикъл. Познава съдържанието на митове за Прометей, за Едип; на Троянския митологичен цикъл. източници, за да изпълни самостоятелно конкретна изследователска задача, свързана с митология митологичен цикъл І.2. Илиада (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен интерпретации на митовете за Прометей и/или за Едип в европейското изкуство. Познава значението на понятието епос. Разпознава родови характеристики на епоса, проявени в изучените откъси от Илиада. Тълкува изучените откъси от Илиада съобразно жанровите и/или културноисторическите характеристики на творбата. Познава значението на понятието епитет. Познава значението на понятието постоянен епитет. Разпознава постоянни епитети в изучените откъси от Илиада и обяснява значението им за смисъла и въздействието на творбата. Познава значението на понятието сравнение. Познава значението на понятието епическо сравнение. епос епитет постоянен епитет сравнение епическо сравнение 2

3 І.3. Любов (Сафо) І.4. Антигона (Софокъл) ІІ. Средновековие ІІ.1. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан II.2. Пространно житие на Константин Кирил Разпознава епически сравнения в изучените откъси от Илиада и обяснява функциите им. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в откъсите от Илиада ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Античността, и обосновава позиция по тях. Познава значението на понятието лирика. Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в Любов на Сафо. Тълкува Любов на Сафо съобразно родовите и/или културноисторическите характеристики на творбата. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в Любов. Познава значението на понятието драма. Познава значението на понятието трагедия. Разпознава жанрови характеристики на трагедията, проявени в Антигона. Познава значението на понятието трагически конфликт. Обяснява развитието на сюжета чрез трагическия конфликт в Антигона. Познава значението на понятието трагически герой. Обяснява мотивацията за действията на героите чрез сюжета и/или чрез трагическия конфликт в Антигона. Познава значението на понятието катарзис. Оценява завършека на Антигона във връзка със сюжета и/или с катарзиса. Тълкува Антигона съобразно жанровите и/или културноисторическите характеристики на творбата. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в Антигона ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Античността, и обосновава позиция по тях. Познава значението на Средновековието като културна епоха. Различава отличителни за епохата на Средновековието светогледни идеи. Познава структурата на Библията и значението ѝ за европейската култура. Познава библейските сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей. Познава откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан. източници, за да изпълни самостоятелно конкретна изследователска задача, свързана с интерпретации на сюжетите за грехопадението, за Каин и Авел и/или за Мойсей, за Исус, за Богородица, както и на откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан, в европейското изкуство. Различава отличителни за епохата на Средновековието светогледни идеи, проявени в Пространно житие на Константин Кирил. Тълкува Пространно житие на Константин Кирил съобразно културноисторическите лирика драма трагедия трагически конфликт трагически герой катарзис Средновековие Библия житие (пространно) агиография символ 3

4 II.3. Азбучна молитва (К. Преславски) ІІ.4. За буквите (Черноризец Храбър) ІII. Ренесанс ІII.1. Из Декамерон (Дж. Бокачо): Ден първи, Новела трета Притчата за трите пръстена характеристики на творбата. Познава значението на понятието агиография. Познава значението на понятието пространно житие. Разпознава жанрови характеристики на пространното житие, проявени в Пространно житие на Константин Кирил. Тълкува Пространно житие на Константин Кирил съобразно жанровите характеристики на творбата. Познава значението на понятието символ. Разпознава символи в Пространно житие на Константин Кирил и обяснява функциите им. Различава отличителни за епохата на Средновековието светогледни идеи, проявени в Азбучна молитва. Тълкува Азбучна молитва съобразно културноисторическите характеристики на творбата. Познава значението на понятието акростих. Разпознава акростиха в Азбучна молитва и обяснява функциите му. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в Азбучна молитва. Различава отличителни за епохата на Средновековието светогледни идеи, проявени в За буквите. Тълкува За буквите съобразно културноисторическите характеристики на творбата. Познава значението на понятието полемично слово. Познава значението на понятието апология. Разпознава жанрови характеристики на полемичното слово и на апологията, проявени в За буквите. Тълкува За буквите съобразно жанровите характеристики на творбата. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в За буквите ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Средновековието, и обосновава позиция по тях. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в За буквите. Познава значението на Ренесанса като културна епоха. Различава отличителни за епохата на Ренесанса светогледни идеи. Познава значението на понятието новела. Разпознава жанрови характеристики на новелата, проявени в Притчата за трите пръстена. Тълкува новелата Притчата за трите пръстена съобразно жанровите и/или културноисторическите характеристики на творбата. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в Притчата за трите акростих полемично слово апология Ренесанс новела 4

5 ІII.2. Из Дон Кихот (М. де Сервантес): I и VІІІ глава ІII.3. Хамлет (У. Шекспир) III.4. Сонет 91 ( Един се хвали с ловкост и успехи... ), Сонет 130 ( Очите ѝ не са звезди... ) (У. Шекспир) пръстена. Разпознава родови характеристики на епоса, проявени в романа Дон Кихот. Познава значението на понятието роман. Разпознава жанрови характеристики на романа, проявени в Дон Кихот. Тълкува изучените откъси от Дон Кихот съобразно жанровите и/или културноисторическите характеристики на творбата. Познава значението на понятието пародия. Разпознава пародията в изучените откъси от Дон Кихот и обяснява функциите ѝ. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в откъсите от Дон Кихот ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса, и обосновава позиция по тях. Разпознава жанрови характеристики на трагедията, проявени в Хамлет. Обяснява развитието на сюжета чрез трагическия конфликт в Хамлет. Обяснява мотивацията за действията на героите чрез сюжета и/или трагическия конфликт в Хамлет. Тълкува Хамлет съобразно жанровите и/или културноисторическите характеристики на творбата. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в Хамлет ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса, и обосновава позиция по тях. източници, за да изпълни самостоятелно конкретна творческа задача, свързана с драматизацията на Хамлет. Познава значението на понятието сонет. Разпознава жанрови характеристики на сонета, проявени в творба на У. Шекспир. Тълкува сонет на У. Шекспир съобразно жанровите и/или културноисторическите му характеристики. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в сонет на У. Шекспир. роман пародия сонет В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА се предвиждат 18 часа върху следните теми: Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия Есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст Познава особеностите на есето. Създава есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст. Спазва книжовните езикови правила. Анализира и критично оценява свои и чужди есета по морален проблем. 5

6 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в VIII клас е 144 часа 72 часа за български език (от които 18 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 72 часа за литература (от които 18 часа за развиване на комуникативните компетентности). Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в VIII клас е 4 часа 2 часа за български език (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности) и 2 часа за литература (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности). Препоръчително разпределение на часовете в компонента ЛИТЕРАТУРА: За нови знания 44 % За упражнения 36 % За преговор 6 % За обобщение 6 % За контролни и за класни работи 8 % СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Съотношение при формиране на срочна оценка: Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания 60 % Оценки от контролни и от класни работи 20 % Оценки от други участия (работа в часовете, изпълнение 20 % на домашни работи, работа в групи и др.) ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ Ключови компетентности Компетентности в областта на българския език Дейности и междупредметни връзки Създаване на писмени и на устни текстове, съобразени с книжовните езикови правила. Извличане и обработване на информация от текстове в съответствие с книжовните езикови правила. 6

7 Умения за общуване на чужди езици Съпоставяне на превод от/на чужд език като форма на езиково посредничество с трансформации на интерпретации на мотив и/или устойчив ( странстващ ) сюжет в изучен текст от дадена културна епоха на езика на друга културна епоха (в т.ч. и на съвременната) и/или на друго изкуство като други форми на същото комуникативно умение. Съпоставяне на изучените в часовете по литература текстове с текстове, изучени в часовете по чужд език, въз основа на обща принадлежност към културна епоха или жанр. Дигитална компетентност Използване на книги от електронни библиотеки и на други електронно базирани информационни източници за изпълнение на конкретна задача изследователска, комуникативна или творческа. Използване на мултимедия за представяне на продукти от изпълнение на конкретна задача изследователска, комуникативна или творческа. Умения за учене Социални и граждански компетентности Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упражняване на самоконтрол при изпълняване на дидактически и/или на комуникативни задачи, както и при учене с цел определяне на собствените силни и слаби страни, на собствения стил на учене. Съпоставяне и различаване на светогледните идеи, характерни за Античността, Средновековието, Ренесанса и съвременната епоха. Съпоставяне и различаване на историческите и литературните интерпретации на светогледните идеи, характерни за Античността, Средновековието, Ренесанса и съвременната епоха. Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, позиции по проблеми с помощта на различни езици вербален, визуален (в т.ч. и изобразителен), музикален. 7

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN 978-954-18-1429-1 КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРА за 10. клас Автори Бойко Пенчев Пенчев, 2018 Виолета Петрова Герджикова, 2018 Илияна Йорданова Кръстева, 2018 Графичен дизайн Ивац Иванов

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О

Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О Петя Иванова Десислава Кралева КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 9. КЛАС

Подробно

за 10. клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ И З К УС Т В О Петя Иванова Десислава Кралева Ния Табакова

за 10. клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ И З К УС Т В О Петя Иванова Десислава Кралева Ния Табакова за 10. клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ И З К УС Т В О Петя Иванова Десислава Кралева Ния Табакова Книга за учителя по изобразително изкуство за 10. клас Автори Петя Анастасова Иванова,

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, ШУМЕН УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Лични данни Христина Тодорова Костадинова Име: Христина

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Microsoft Word - PH1_PP_11_klas

Microsoft Word - PH1_PP_11_klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЛОСОФИЯ (ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА) Приложение 98 към т. 98 МОДУЛ 1. ИСТОРИЯ НА ИДЕИТЕ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛА Обучението в модул 1 ИСТОРИЯ НА ИДЕИТЕ е насочено

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна по български език за VІІІ клас (за цялото ядро и/или за цялата ) Ядро 1: Социокултурни компетентности Стандарт 1 Използват уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване,

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) 150 0 0 150 150 300 10 т.о. Странознание на Франция 45 30 15 0 45 90 3 изпит Увод в литературната теория 75 45 30 0

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Българска филология

Българска филология Учебен план на специалност Българска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно