УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална сигурност, Декан на факултет Икономика на инфраструктурата, Научна специалност Икономика и управление (Отбрана и сигурност) Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор от Професионално направление 3.7. Администрация и управление Докторска програма Икономика и управление (индустрия), ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР, ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ, КАТЕДРА АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ. Автор на дисертационния труд: АСКАР АМИРХАНОВИЧ КАРИБАЕВ Тема на дисертационния труд: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗВИТИЕТО НА НЕФТЕНИЯ И ГАЗОВ ОТРАСЪЛ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Проф. д-р Павел Павлов 1

2 Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1015 от г.. 1. Информация за дисертанта Дисертантът се е обучавал по докторска програма в самостоятелна подготовка към катедра Администрация, управление и политически науки на ВСУ. Владее казахски, руски, ползва английски. Има богат опит в управлението на нефтогазовия отрасъл на Република Казахстан (РК). 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Дисертацията е обсъдена в катедра Администрация, управление и политически науки на факултет Международна икономика и администрация и е насочена за защита пред научно жури. Авторът е докторант на самостоятелна подготовка в същата катедра. Дисертационният труд е с обем от 225 страници и се състои от увод, 3 глави, заключение, списък на използваната литература и 19 приложения. Съдържанието на всяка от главите се разделя на отделни части, в края на всяка глава са направени обобщения и изводи. Основният текст на работата съдържа 11 таблици и 16 фигури. Списъкът на използваните литературни източници включва 169 заглавия на руски и английски език. Публикациите по дисертацията са 15 на брой. Целта на тази работа е задълбочаването на теоретичните и методически положения за управлението на нефтения и газов комплекс на РК, изучаването и анализът на пътищата за повишаване ефективността на съществуващата в отрасъла система за мениджмънт, основани върху 2

3 усъвършенстването на информационната компонента на управлението и неговото влияние върху социално-икономическото развитие на Казахстан, както и възможността и ефективността на привличането в отрасъла на поголям брой предприятия от малкия бизнес, в рамките на глобалната тенденция за преминаване към устойчиво развитие. За постигането на поставената цел в изследването дисертантът си поставил следните задачи: - да се извърши анализ на действащите механизми за управление на нефтения и газов отрасъл в Република Казахстан с оглед на световната практика; - да се изучи и обобщи националният и международният опит в управлението на нефтения и газов отрасъл с оглед влиянието на управленските фактори - да се извърши анализ на нормативно-правната база за управление на нефтения и газов комплекс и изследване на нейното влияние върху процеса на управление на развитието на нефтения и газов отрасъл на Република Казахстан; - да се извърши изследване на основните етапи от развитието и съвременното състояние на нефтения и газов комплекс на Република Казахстан и да се разработят нови подходи за повишаване ефективността на управлението им; - да се разкрият проблемите на развитието и управлението на нефтения и газов комплекс и да се определят приоритетните направления за по-нататъшното усъвършенстване на процесите и методите за управление. Обект на изследването са процесите на управление на развитието на нефтения и газов отрасъл в Република Казахстан, както и факторите и 3

4 закономерностите, оказващи влияние върху повишаването на ефективността на неговото функциониране. Предмети на изследването са управленските подходи, прилагани в нефтения и газов комплекс на РК, в добивните предприятия, в процесите на транспортиране и реализация на въглеводородните ресурси, както и на продуктите от тяхната преработка. Тезата на дисертанта е, че решаването на задачата за ефективното управление на нефтения и газов отрасъл на Република Казахстан е необходимо усъвършенстването на транспортно-логистичната инфраструктура на нефтения и газов отрасъл в световното търговско пространство, както и на въпросите за организационно-правното управление и нормативно-правната база за извършване на нефтените операции в съответствие с положителната международна практика и прехода на икономиката на отрасъла в рамките на концепцията за устойчиво развитие. При това горепосочените въпроси се разглеждат от автора в комплекс с решенията на екологичните въпроси при извършването на нефтените операции и другите важни фактори, което е отличителна особеност на тази работа. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Материалът е добре структуриран, използвани са достатъчно източници, проведено е емпирично изследване със съответните резултати. Работата е написана на добър стил, основните изисквания са спазени. Авторът е провел самостоятелно научно изследване с емпиричен анализ. Самият анализ служи за идентификация на причините и същевременно за апробиране на идеите на автора. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 4

5 Докторантът заявява в автореферата пет научно-методически и научноприложни приноси, които варират от извършена работа, проведени анализи до извършени изводи и апробация. Приносите според автора включват: 1. Разкрити са условията и възможностите за обезпечаване на ефективното развитие на нефтения и газов отрасъл, базиращи се върху комплексното отчитане на факторите на външната и вътрешна среда и с оглед целите на ефективното стратегическо развитие; 2. Систематизирани са факторите, оказващи влияние върху ефективността на развитието на нефтения и газов комплекс, които е целесъобразно да се вземат предвид и използват при развитието на системата за ефективно управление; 3. Развити са методическите основи на ефективното управление, разработен е моделът за неговото информационно обезпечение; 4. Разкрито е съдържанието, основното предназначение и компонентите на държавното регулиране на дейността на нефтения и газов комплекс; 5. Доказана е целесъобразността на развитието на малките и средни предприятия, експлоатиращи ниско продуктивните и изчерпани находище Рецензентът приема така декларираните приноси, като изразява резерви по отношение на последния принос, който може да бъде по-ясно развит и показан в работата. 5. Оценка на публикациите по дисертацията В предоставените материали за рецензиране са посочени общо 15 публикации, публикувани са в уважавани издания и са в периода на дисертацията. Те отразяват тематиката на изследването и запознават обществеността с основните идеи на автора. 5

6 6. Оценка на автореферата Авторефератът дава достатъчно пълна представа за целите, задачите, съдържанието и резултатите от проведеното изследване. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Проведеното дисертационнно изследване има много достойнства. Авторът е положил много усилия да обобщи и систематизира системата на управлението на развитието на нефтения и газов отрасъл на Република Казахстан. Представените бележки и препоръки целят подобряване на работата и помощ при бъдещи изследвания на дисертанта. 1. Проблемният анализ в първа и втора глава може да бъде допълнително разширен и на негова основа да се продължи изследването. 2. Много полезно за анализа би било разработването на матрица на вероятните решения за РК, както и сравнения с Руската федерация (по примера на таблица 3.1). Изобщо сценарийното планиране може да играе много по-голяма роля и при анализа и при управлението на нефтогазовия отръсъл на РК. 3. Списъкът на публикациите в автореферата е изцяло на български и това не дава възможност да се оцени къде и на какъв език са публикувани материалите. 4. Бележки по цитирането на някои места не са посочени конкретните страници. 5. Методиката (стр.148) е по-скоро за втора глава. 6

7 8. Заключение Дисертационния труд изцяло отговаря на изискванията на ЗРАС и Правилника за неговото прилагане. Налице е собствено изследване, структурирано по подходящ начин, с откроени приноси в различни направления. Ето защо с убеденост давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: Усъвършенстване на управлението на развитието на нефтения и газов отрасъл на Република Казахстан и препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят образователната и научна степен доктор на Аскар Амирханович Карибаев г. София Подпис: Дата / място (проф. д-р Димитър Димитров) 7

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva СТАНОВИЩE от проф. д-р. Алмагул Шaймуратовна Нургалиева, зам.ректор по учебна работа, Академия Кокше член на научно жури, назначено със заповед 2329/11.06.2013г. на Ректора на ВСУ за дисертационния труд

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор на науките по професионално направление 3.7. Администрация и упр

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор на науките по професионално направление 3.7. Администрация и упр РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор на науките по професионално направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма Организация и управление

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, катедра Икономика на туризма Научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по 05.02.18

Подробно