СЪДЪРЖАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СЪДЪРЖАНИЕ"

Препис

1 e.xpert SX - KL Инструкция за експлоатация електронен касов апарат с фискална памет v.1.0.1

2 СЪДЪРЖАНИЕ Общи сведения...4 Характеристики.. 4 Клавиатура 5 Дисплей...9 Смяна на хартиена ролка Параметри.. 10 Съкращения..10 Режими на работа.11 Режим Програмиране..13 Режим Регистрация...47 Режим Отчети.. 59 Разпечатка от КЛЕН Режим отчети от ФП Режим Фискален принтер Грешки на ЕКАФП.. 67 Вграден данъчен терминал/gprs-терминал/ Указания за правилна и безопасна употреба

3 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА В комплекта на Електронния касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи: ЕКАФП e.xpert SX-KL Паспорт Инструкция за експлоатация Външен адаптер USB кабел-опция 3 Хартиена ролка

4 ОБЩИ СВЕДЕНИЯ e.xpert SX-KL е електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Изделието е изработено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти магазини,сервизи, аптеки, офиси и др.екафп. e.xpert SX-KL е с вгрaден данъчен терминал за връзка с НАП, отговаря изцяло на Наредба H-18 на Министерството на Финансите. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКАФП e.xpert SX-KL е предназначен за работа със захранване DC 7,5 V / 3,3A /50Hz (Външен адаптер). ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа, включете ФУ да се зарежда не по-малко от 24 часа. Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние. Температурен диапазон - от -15 С до +45 С; 4

5 КЛАВИАТУРА 1- Захранващ конектор За вкл.на ФУ в ел. мрежата 2 - RS - служи за връзка с везна 3 - USB изход: - служи за връзка на ФУ с РС 4 - RS - служи за връзка с БК А!, # D $, E R F - P Внимание! Всички символи и малки букви от кодовата таблица, не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка. Таблицата се разпечатва в режим Прогр с клавиши 8 и V. Фигура 1 5

6 ФУНКЦИИ O - Включване /изключване на ФУ! - Продажби по департамент ~ - Придвижване на хартиената ролка V - Корекция, както и ред. - Въвежда значение., L - Въвеждане на свободна цена A - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш P - Продажба на стока R - Вид Плащане T- Плащане в брой, Дневен финансов отчет Q - Въвеждане на количество, за смяна на числа - -Въвежда процентна отстъпка, изведени суми Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП + - Въвежда процентна надбавка/отстъпка/, сл.въведени суми S -Индицира и разпечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП C - Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад 6

7 РЕГИСТРАЦИЯ P - Продажба по артикул Q - Продажба с количество, S -Междинна сума! - Продажба по 1ви - Продажба по 2ри департамент,9 9 T- Дубликат на бон - -Продажба с процентна отстъпка,служебно въведени + - Продажба с процентна надбавка,служебно изведени A - - Продажба със стойностна отстъпка A + - Продажба със стойностна надбавка L -Продажба по свободна цена V -Корекция, AV -Дълбок войд T -Плащане в брой, AS1 -Плащане с чек AS 2 Плащане с КРЕДИТ AS 3 Плащане с USD AS 4 Плащане с EURO 7 ПРОГРАМИРАНЕ R - Програмиране на системни параметри P - Програмиране на артикули! - Програмиране на 1ви департамент Q - Програмиране на данъчни ставки AQ - Програмиране на дата и час - - Програмиране на клише - Програмиране на оператори L + - Програмиране на плащания - -Помощна информация A S прогр параметри за паркинг ФИСКАЛНА ПАМЕТ 2 S -Детайлен отчет от ФП от блок до блок 1 S -Детайлен отчет от ФП от дата до дата 1 2 S - Съкратен отчет от ФП от блок до блок 1 1 S -Съкратен отчет от ФП от блок до блок

8 ЧЕТЕНЕ TДневен финансов отчет без нулиране L - Отчет по всички оператори L -Отчет по отделни оператори Q - Отчет по ДДС! - Отчет по първи департамент S - Отчет по наличности P -Отчет по всички артикули 1... P - Отчет по отделни артикули V - Периодичен отчет без нулиране НУЛИРАНЕ TДневен финансов отчет с нулиране L - Отчет по всички оператори L -Отчет по отделни оператори Q - Отчет по ДДС! - Отчет по първи департамент S - Отчет по наличности P -Отчет по всички артикули 1... P - Отчет по отделни артикули V - Периодичен отчет с нулиране 8

9 ДИСПЛЕЙ - ниво на GSM сигнала - показва заряда на батерията - при съобщение за грешка - показва наличие на външно захранване - показва включен BlueTooth модул СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки: Тип на хартията - термо хартия Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм ВНИМАНИЕ! Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / мм Външен диаметър на ролката - 52 мм При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени. Моля следвайте по долуописаните стъпки за смяна и поставяне на ролка! Отворете капака като вдигнете палеца посочен на фиг. 2 Поставете ролката /фиг.4. Натиснете капака като извадите началото на ролката през отвора до щракване на бутона ВНИМАНИЕ! Когато се появи цветна лента върху ролката, задължително я подменете. 9

10 фиг.2 фиг.3 фиг.4 фиг.5 ПАРАМЕТРИ Данъчни групи - 8 Оператори - 20 Артикули Департаменти СЪКРАЩЕНИЯ ЕКАФП Електронен касов апарат с фискална памет; ВС Баркод; ФП Фискална памет; ФУ Фискално устройство; РС Персонален компютър; БК Баркод; Арт Артикул; Дпт Департамент; ОП Оперативна памет; Межд. сума Междинна сума; 10

11 РЕЖИМИ НА РАБОТА За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте O. 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с M За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш O. Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Регистрация Четене Нулиране Програмиране Фискална памет PC С помощта на клавиш M можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли. Пароли по подразбиране за режим продажби - Регистрация В този режим всеки оператор използва парола, която може да се променя от администратора на касата. оператор 1-1 L оператор 2 2 L оператор 3 3 L..., оператор L оператор L оператор L 11

12 Пароли по подразбиране за режим четене на отчети - Четене L или L Пароли по подразбиране за режим четене с нулиране на отчети - Нулиране L или L Парола по подразбиране за режим програмиране - Програмиране L Парола по подразбиране за режим фисклана памет - Фискална памет L Парола по подразбиране за режим фискален принтер - РС L С паролата на оператор 20 / L /могат да бъдат достъпни всички режими на работа. С паролата на оператор 19 / L / могат да бъдат достъпни режимите за отчети 12

13 РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ С помощта на M, изберете меню Програмиране. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с L. M L Програмиране Прогр. Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания, текстове на бона /клише/. ВНИМАНИЕ! При въвеждане на грешна парола, натиснете C, въведете правилната и продължете работа. Програмиране на системни параметри С помощта на M, изберете меню Програмиране. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с Lс. M Lс Програмиране Прогр. НатиснетеR,, за да програмирате Системни параметри. R 1 S Десетична точка 2 13

14 Системни параметри 1: Десетична точка 2:РедовеKлише 3:Редове реклама 4: Опции печат 5: Подробен печат 6: Клише вид 7: Реклама вид 8:Разрешаване операции 9: Разрешаване плащания 10: екафп 11: Дневен отчет - вид 12: Печат всичко 13: Дневен отчет - нулиране 14: Шрифт КЛЕН 15: Тип везна 16: Печат лого 17: Тегловен баркод 18: Сума валута 19: A + департамент 20: От # 21: До # 22: Празни реда 23: Печат контраст 24: Изключване [мин] 25: Екран контраст 26: Екран изключване 27: За паркинг 14

15 Характеристики на системните параметри ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 Разрешава; 0 - Забранява Име Разряд Възможни стойности Необходим отчет Дневен и пер.отчет, 1 Десетична точка [1] 0, 2 отчет по Оператори, отчет по Артикули 2 Редове клише [1] 2,3, 6 Дневен отчет 3 Редове реклама [1] 0, 1, 2 Дневен отчет [1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва 4 Опции печат [1,2,3,4] [3]Отпечатва се празна линия след FOOTER Дневен отчет [4]Отпечатва се разделителна линия преди общата сума [1]Печат на информация по дан. групи в края 5 Подробен печат [1, 2] на бона Дневен отчет 15

16 [2] Подробен печат на продажбите в бона 6 Клише вид [1,2,3,4,5,6] Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина Дневен отчет 7 Реклама вид [1, 2,] Печат на редовете в края на бона с двойна ширина Дневен отчет 8 Разрешаване операции [1,2,3,4,5] [1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка Дневен отчет [4] Не се използва [5] Корекция 9 Разрешаване плащания [1,2,3,4] Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой Дневен отчет 10 екафп 1-99 Дневен отчет 11 Дневен отчет - вид [1,2,3] [1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори Дневен отчет [3] Отчет по департаменти 12 Печат всичко [1,2] [1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти Дневен отчет 16

17 13 Дневен отчет нулиране [1,2,3] [1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули Дневен отчет [3] Отчет по оператори 14 Шрифт КЛЕН [1] 0-стандартен; 1- сбит Няма 15 Тип везна [1] 0-RS2 не работи с везна 1-Протокол за BIMKO Няма 2-Протокол за Daisy 16 Печат лого [1] 0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат Няма 17 Тегловен баркод [1,2,3,4] [1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула Няма [4] Брой позиции на номера на артикула 18 Сума валута [1] 0 - не се печата, 1, печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер Няма плащане 19 A + департамент [1] от 4 до 46 Няма 20 От # [1] Диапазон фактури начало - от 1 до Няма 17

18 До # [1] Диапазон фактури край - от 0 до Няма 22 Празни реда [1] 1-50 Няма 23 Печат контраст 0 до 9 - по-големите стойности водят до понаситен печат, но при работа на батерии Няма водят до по-бързото им изтощаване 24 Изключване [мин] Няма 25 Екран контраст [1] 0-25 Няма 26 Екран изключване [сек] 0-59 Няма 27 За паркинг [1] 0-1 Няма Таблица 1 Промяна на стойностите на параметрите За промяна стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите. С помощта на M, изберете меню Програмиране. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с Lс. M Lс Програмиране 18 Прогр.

19 НатиснетеR,, за да програмирате Системни параметри. R S ВНИМАНИЕ! За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули ВНИМАНИЕ! Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране, натиснете R Въведете номер на параметър, който ще променяте. Например 1 6 и потвърдете с S M R Програмиране Lс 1 6 S Десетична точка 2 Прогр

20 Променете стойността, потвърдете с S и излезте от режима с M. За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране, натиснете R потвърдете с S M Lс Програмиране Прогр. НатиснетеR,, за да програмирате Системни параметри. R S Този параметър показва работа на ФУ с цели или дробни числа. Стойността по подразбиране е 2 работа на ФУ с десетична точка. Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете 0 от клавиатурата, потвърдете с S При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър. R S 0 S 1 1. Десетична точка 2 Десетична точка 2 Натиснете S и преминете на следващ параметър. S S Параметърът показва, колко реда могат да бъдат 1 Редове клише 2 програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка. 20

21 Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, което означва, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото3, потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър S 3 3 S Редове реклама 1 С този параметър се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен отчет. Въвеждате число от клавиатурата, например 2. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама. Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър с S S S 2 S S 3 Редове реклама 1 Редове реклама 2 4 Този параметър, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет. S S Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво 4 Опции печат 0000 е възможно да се печата на касовата бележка, както следва: [1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3] Отпечатва се празна линия след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума 21

22 ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 Разрешава; 0 - Забранява * Забележка: Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното: 1 Разрешен печат на празна линия след HEADER- печата се 0 Не се използва 1 Разрешен печат на празна линия след FOOTER - печата се 0 Забранен печат на разделителна линия преди общата сума НЕ СЕ ПЕЧАТА S S Опции печат 0000 Опции печат Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S Системен параметър за Подробен печат, потвърдете с S и преминете към следваща стъпка 5 за програмиране на този параметър. Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона. 22

23 S 5 S Подробен печат 00 ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 Разрешава; 0 Забранява * Забележка: При въведени стойности 11 за този параметър, Вие разрешавате печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате разрешение за печат на 1ви разряд и забрана за печат на 2ри разряд. Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър S S 1 1 S S 5 Подробен печат 00 Подробен печат 11 6 Параметър за вид на клише. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет. Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. S S Клише вид Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка. 23

24 ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 Разрешава; 0 - Забранява * Забележка: Ако сте избрали следните стойности , то това означава следното: 1-Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите; 0-Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите; 0-Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите; 1-Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите; 1-Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите; 0-Шести ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите. S S 6 Клише вид Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S 7 S Реклама вид 11 Параметър за вид на реклама. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет. Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. 24

25 Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка. ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 Разрешава; 0 - Забранява * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното: 1- Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите; 0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите. S 1 0 S S Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S 7 8 S Реклама вид 10 Разрешаване опер Параметър за разрешаване на операциите. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет. Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим Регистрация: [1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция 25

26 ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 Разрешава; 0 - Забранява * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното: 1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка; 1- Не се използва; 0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка; 0- Не се използва 1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка. Разрешаване опер. S S S S Разрешаване опер Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S 9 S Разрешаване плащ Параметър за разрешаване на плащания. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет. Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим Регистрация: 26

27 [1] Плащане с ЧЕК [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с USD [4] Плащане с EURO ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 Разрешава; 0 - Забранява НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!! * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното: 1-Разрешен печат на плащане с ЧЕК; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ; 0- Забранен печат на плащане с USD ; 1- Разрешен печат на плащане с EURO. S S S S Разрешаване плащ Разрешаване плащ Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S S Параметър 10, показва номер на ЕКАФП. Преди да променяте стойностите 10 ЕКАФП 01 пуснете Дневен отчет. Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности, които приема са от 1 до 99. Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. 27

28 Дневен отчет-вид S S Този параметър показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет. Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени: [1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти * Забележка: Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PCто не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри. ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 Разрешава; 0 - Забранява * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното: 1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет; 0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет; 1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет. S S S S Дневен отчет-вид Дневен отчет-вид Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. 28

29 S 12 Параметър, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти. Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни: [1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 Разрешава; 0 - Забранява * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното: 1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни; 0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни. S S 1 0 S S 12 Печат всичко 00 Печат всичко 10 Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. Дневен отчет - 13 нулиране операции ще бъдат забранени/разрешени: 100 S S Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните [1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори 13 29

30 * Забележка: Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри. ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 Разрешава; 0 - Забранява Дневен отчет - S S S S нулиране Дневен отчет - Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S 13 Параметър 14, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН. Потвърдете с S и преминете към 14 следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН. [0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт * Забележка: Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-нисък шрифт. Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт. S S 0 S S 14 Шрифт клен нулиране Шрифт клен

31 Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S Параметър 15, показва с каква везна може да работи ЕКАФП. Потвърдете с S и преминете 15 към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойността по подразбиране е 2. Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна. [0] RS2 не работи с везна [1] Протокол за BIMKO [2] Протокол за Daisy * Забележка: Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна; Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за BIMKO ; Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за Daisy. S S S Тип везна Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S Параметър 16, показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата 16 бележка. Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0, ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 0 Забранява печат на лого От 1до 144 брой редове на графично лого, които се печатат. 31

32 Печат лого Печат лого S 16 S S 144 S 17 Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S Параметър 17 прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-13 с начална 17 цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва: [1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула ВНИМАНИЕ! Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1. Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN S S S Тегловен баркод Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S плащане. Този параметър служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане. Потвърдете с S и 18 преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойностите, които приема са:0 - не се печата, 1, печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер 32

33 Сума валута S 18 S 0 S 19 Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S Този параметър показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към A + департамент. Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. *Забележка: Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на A! на департамент 21. S S <АLT>+департамент 2 0 S <АLT>+департамент S в режим Регистрация ще се извърши регистрация Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S Системен параметър 20 показва диапазон на фактури - начало 20 Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер , , и т.н. 33

34 От N# 20 S S S Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S Параметърът показва диапазон на фактури край. Потвърдете с S и преминете към следваща 21 стъпка за програмиране на този параметър. Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите. S S S 21 До N# Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. ВНИМАНИЕ! Неможете да променяте номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и S после, задължително пуснете дневен отчет с нулиране. С този параметър можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка. 22 Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойността по подразбиране е 4. Ако изберете по-малка стойност, то след печат на бележка, разстоянието до следващата е малко и при откъсване на бон част от информацията ще бъде отрязана. Възможни стойности са от 0 до 50 включително. 34

35 Празни реда S 22 S 04 S 23 Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S С този параметър можете да регулирате контраст на печат на всеки бон.стойност по подразбиране Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Можете да въведете от 0 до 9 контраст, но по-високите стойности водят бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване. S S S 23 Печат контраст 5 24 Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S S S 24 Изключване[мин] Този параметър показва времето за автоматично изключване. Потвърдете S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. 35

36 Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплея, не е имало печат, не е имало комуникация). Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи. * Забележка : Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия ( без захранване от мрежата ). Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S 25 С този параметър се регулира контраст на екрана. Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности са: от 0 до 25 S S S 25 Екран контраст 6 Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S С този параметър можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за 26 пестене на енергия

37 Екран изключване [се S 26 S S Потвърдете с S и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59 Потвърждавате с S и преминавате към следващ параметър. S S S За паркинг 27 0 Този параметър показва, че можете да издавате фискален бон за паркинг място. Стойност по подразбиране е 0. Възможните стойности са : от 0 и 1. Ако стойността е 0, то не можете да издавате фискална бележка от ЕКАФП за паркинг. Ако параметърът е със стойност 1, то вие можете да издавате фискална бележка за паркинг място от това ФУ. Потвърждавате с S и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри. ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ Артикулите имат различни параметри. Ед. цена Департамент Име ВС Запас За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете с S.Натиснете P 37

38 Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул. ВНИМАНИЕ! Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с S P 1 S Единична цена 0.00 От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с S Единична цена S За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете S. S Департамент Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. 1. S Име: 0 Потвърдете с S и преминете към следващ параметър. Въведете име на артикула. Потвърдете с S и преминете към следващ параметър. 38

39 ВНИМАНИЕ! Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа. C използвайте за изтриване един символ назад, а V за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете 8 V. S S ВС: 0 Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно или с баркод скенер. Потвърдете с S и преминете на следващия параметър. Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Запас: Стойността подразбиране е , което означава, че не се следи стокова наличност Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на+ и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш- _ Потвърдете с S и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе. 39

40 ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ Департаментите могат да се разглеждат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаци. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши! За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш!.например 4! програмиране на 4-ти департамент.за да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете! за програмиране на департамент 1. Име Дан.група Макс.цифр! S Име: Въведете име с помощта на ASCII кодовете и потвърдете с S. 1 Дпт 01 - за S S Данъчна група: 2 МАХ цифри: 9 Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този депатамент./данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с S и преминете към следващ параметър. Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този 40

41 департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с S и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. Можете да разпечатате за коректност на данните с-. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе. ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете Q S А ДДС [%] A ДДС [%]: 0.00 Б ДДС [%]: 0.00 В ДДС [%]: Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш S и се преминава към следващата данъчна ставка. За забранa на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш V А ДДС [%] V А ДДС [%] 0.00 **.** Потвърдете с S и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната. За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе. 41

42 ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕСТОЙ И ТАРИФА Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете L. За да програмирате данни за паркинг задръжте клавиш A и натиснете S. На дисплея ще се появи номер на първи параметър за първи престой на паркинг, а след това и всички останали параметри, които са нужни за програмиране на тарифа за престой. M L Прогр. A S S Програмиране S S S S S Единична цена 1.00 ПРЕСТОЙ; 30 Департамент; 1 1 Име; Престой 30 мин. Единична цена Въведете ед. цена и потвърдете с S, престой се въвежда в минути. Изберете департамент, към който желаете да бъде начислен този престой, Името или това, което ще се печата като текст въведете от кодовата таблица. ВНИМАНИЕ! Можете да въведете до 8 престоя и техните тарифи. 42

43 ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете L Парола Име Парола 1 S За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша S За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите: Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с S и преминете към следващия параметър. Въведете парола на оператора. Потвърдете с S и преминете към следващ параметър. Въведете име на оператор. О 1 S Парола данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе. 43 S Име: Оператор 01 Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числаc използвайте за изтриване един символ назад, а V за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете 8 V. След като е въведено името и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи оператор. За програмиране

44 ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете AQ :39:51 Въведете актуална дата и час и потвърдете с S След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час.когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на A и натискане на L ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете + Име Курс НАП ПЛ Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "НА КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП. 1 S S S Име: В БРОЙ Курс: НАП ПЛ.: 1 0 S Име: В БРОЙ За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с S и преминете към следващия параметър. Въведете име на плащане Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. 44

45 При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа. C използвайте за изтриване един символ назад, а V за изтриване на целия ред. натиснете 8 V. Въведете курс от клавиатурата. Курс: За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, S Курс: S НАП ПЛ.:: S С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане. За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе. *Забележка: Ако нямате въведен курс на дадено плащане, то не можете да платите с това плащане. Напр. Ако за плащане с чек имате курс на стойност 0.000, то при опит да платите с чек ФУ ще вдигне грешка. ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка. Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете - Потвърдете с S и преминете към следващ параметър. Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка. : Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с S и преминете към следващ параметър. 45 1

46 : - 1 S Текст: ФИРМА Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа. C използвайте за изтриване един символ назад, а V за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете 8 V. - : S Текст: S : S Текст: S 1 ФИРМА Потвърдете с S и въведете трети ред от клишето, потвърдете с S. За програмиране данни на всяки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе.след като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на рекламни редове в края на бона. Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/. : и : - са рекламните редове в края на бележката Адрес: Потвърдете с S и преминете към следващ параметър. 46

47 ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете A + S : 2 S Текст: : 1 S Текст: ЕИК: Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на кодовата таблица. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. Режим Регистрация ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. В началото на работния ден ( смяна ), всеки оператор влиза в режим Рeгистрация посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код ( парола ). С помощта на M, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола и потвърдете. 1 L Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите Регистрация 0.00 директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на 47

48 касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции. ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява: Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши от! до # съответно за департаменти от "1" до "3" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали ! Дпт 01 T В БРОЙ За да приключите касовата бележка, натиснете T Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията. По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете. Пример:Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 23 департамент: $ 2 3 S T Дпт N# Дпт N# 23 Дпт N# 5.28 Дпт

49 За да приключите касовата бележка, натиснете T Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията. ВНИМАНИЕ! Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиш S и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката. Натрупване по артикули се извършва по 3 начина: по предварително програмирана цена за артикул; ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/ с баркод скенер/ако има програмиран/. Продажба на предварително програмиран артикул Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв. и цена и име за 2ри артикул 2.00лв, натиснете следните клавиши: P АРТ 01 2 P АРТ 02 S МЕЖД.СУМА T В БРОЙ

50 Продажба с предварително програмиран баркод за артикул Продажба на артикул 01 с баркод ръчно.въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете P и T за приключване на бона P T АРТ В БРОЙ Свободна продажба по артикул Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта на напр. артикул 101 трябва да се програмира към кой департамент ще се отнася. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши. Пример:Продажба по свободна цена 2,59лв към 101 артикул L P АРТ 101 T Цена: 2,59 2,59 В БРОЙ 2,59 ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ Всяко натрупване ( продажба ) може да бъде повторено с натискане на клавиш P, толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество. Пример:Продажба по предварително програмирана цена за 1ви артикул 10.00лв. с повторение на натрупването един път. 50

51 1 P P T P АРТ 01 P АРТ 01 T В БРОЙ 20,00 Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция. ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/ Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш Q. Пример: Продажба на кг. по артикул с код Q2 P T Q 2 P T 0.00 Колич АРТ 02 4,25 В БРОЙ 4,25 51

52 ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши A-,а надбавка с натискане на клавиши A+. Пример: Продажба на стока с код 1 по цена лв. със стойностна отстъпка 5.00 лв., продажба на стока по цена 2.00 лв. с код 2 със стойностна надбавка 1.00 лв. АРТ 01 ОТСТЪПКА P 5 A- 2 P АРТ 02 НАДБАВКА 1 A+ T В БРОЙ 8,00 ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши A -,а надбавка с натискане на клавиши A +. Пример: Продажба на стока с код 1 по цена лв. със стойностна отстъпка 5.00 лв., продажба на стока по цена 2.00 лв. с код 2 със стойностна надбавка 1.00 лв. АРТ 01 АРТ P 2 P S МЕЖД.СУМА с 5 A - с ОТСТЪПКА T В БРОЙ 7,00 52

53 Пример: Продажба на стока с код 1 по цена лв. със стойностна надбавка 5.00 лв., 1 P АРТ 01 2 P АРТ 02 S МЕЖД.СУМА с 5 A +с T НАДБАВКА В БРОЙ ,00 ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделнa продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването,преди натискането на съответния клавиш - или + % Пример: Продажба на стока с код 1 по цена лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 2.00 лв. с код 2 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата. АРТ 01 5 % ОТСТЪПКА АРТ % НАДБАВКА 1 P P T 0,20 В БРОЙ 11,70 53

54 НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв. И отстъпка над междинна сума 5%. 1 P АРТ 01 2 P АРТ 02 S МЕЖД.СУМА 5-5 % ОТСТЪПКА T В БРОЙ 11,40 Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв. и надбавка над междинна сума 5%. 1 P АРТ 01 2 P АРТ 02 S МЕЖД.СУМА 5-5 % НАДБАВКА T В БРОЙ 12, КОРЕКЦИЯ Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш T. Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката. 54

55 Kорекция на последното натрупване Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш V Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв. с корекция на последното натрупване. АРТ 01 АРТ 02 АРТ В БРОЙ ,00 1 P 2 P V T Дълбок войд -използват се клавишите AV, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите AV Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв. с корекция на първото натрупване. 1 P АРТ 01 2 P АРТ 02 AV - 1 P АРТ 01 T В БРОЙ ,00 Пълно анулиране на касовата бележка. Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез последователно натискане на клавиш V до анулиране на всички предишни натрупвания. АРТ 01 АРТ P 2 P V АРТ 02 V АРТ 01 T В БРОЙ 0,00

56 АНУЛИРАНЕ НА БОН Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш T. Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв.. АРТ 01 АРТ 02 1 P 2 P 9 9 V В БРОЙ 0,00 ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш T при плащане в брой, илиia S /друго плащане/. На дисплея ще се покаже ПЛАЩАНЕ:, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане, напр. 4, натиснете S и с това ще приключите бележката. T плащане В БРОЙ; AS 1 S - плащане С ЧЕК; AS 2 S -C КРЕДИТ, AS 3 S -USD, AS 4 S -EURO Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, и се натиска вида на плащане и така се приключва бележката. 56

57 Пример: АРТ ПЛАЩАНЕ: ПЛАЩАНЕ: 1 P 2 0 AS 1 S 1 РЕСТО: Плащането може да бъде извършено в смесена форма. АРТ 01 ПЛАЩАНЕ: ПЛАЩАНЕ: P 2 AS 1 S С ЧЕК T 2.00 В БРОЙ 8.00 СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши + или -. Операциите се извършват извън клиентска касова бележка Сл. въведени: 123,00 Сл. изведени: 12,00 57

58 ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи СЛУЖЕБЕН БОН и ДУБЛИКАТ. Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите 9 9 T ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред, който не може да се променя и се печата отляво на бона (от 1 до 9) и след това A L Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на бона. Потвърждавате с S. РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/ За да се издаде разширена клиетска бележка, се натискат клавишите S. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша T се въвеждат данните за клиента. Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа. C използвайте за изтриване един символ назад, а V 58

59 за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете 8 V S 1 P АРТ 01 T въвеждате името с кодовата таблица и Ф-РА Продавач: натискате S Идент. N #: ЗДДС. N #: въведете номер с кодова таблица и натиснете S въведете номер и натиснете с S Получател: въвеждате името с кодовата таблица и натискате S Купувач: въвеждате името с кодовата таблица и натискате S Адрес: въвеждате името с кодовата таблица и натискате S РАБОТА НА ФУ ЗА ПАРКИНГ Този режим Ви дава възможност да издавате бележки за паркинг. Това можете да направите, ако предварително в режим програмиране сте въвели стойност на 27ми системен параметър 1. Тогава в режим Регистрация /продажби/ можете да издавате бележка за паркинг. Влезте в режим Регистрация с помощта на клавишm, въведете парола. На дисплея ще се 59

60 появи надпис ПАРКИНГ. Можете да избирате предварително програмирано време на престой от За край на бележка натиснетеt. M 1 L!t T t Регистрация M 1 T t Регистрация ПАРКИНГ Престой 30 мин M 1 L # T t Регистрация ПАРКИНГ ПАРКИНГ Престой 45 мин Престой 1ч ВНИМАНИЕ! Когато работите в този режим, не можете да използвате ЕКАФП като стандартна търговска каса. Когато ФУ работи като търговска каса, то не можете да я използвате за работа с паркинг. Режим Отчети В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими: В режим "контролно четене" ( " Четене " ), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "Х". Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите. 60

61 Избор на режим " Четене " се осъществява с помощта на M, изберете меню Четене. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с L L или парола по подразбиране Четене Четене От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете T ВНИМАНИЕ! При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ 3 L При отчет по артикули, можете да пуснете, както за всички - P, така и по номер /3 P / или по наличности - S В режим "четене с нулиране" ( " Нулиране " ) се разпечатва отчет " Z ", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на / или за всички- L регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП. Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на M, изберете меню Нулиране. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с L Нулиране L или парола по подразбиране Нулиране 61

62 За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете T ВНИМАНИЕ! При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ 3 L / или за всички- L. При отчет по артикули, можете да пуснете, както за всички - P, така и по номер /3 P / или по наличности - S. Режим Отпечатване на информация от КЛЕН За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим Четене или Нулиране. Например: влезте в режим Четене с M,въведете парола и потвърдете с L.С помощта на A T, на дисплея ще се изпише. Отпечатаните в този режим документи не се съхраняват в КЛЕН-a. ПЕЧАТАТ КЛЕН Разпечатване на обща информация за КЛЕН Разпечатване на обща информация за този КЛЕН натиснете клавиш T Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН ( номер на ФУ и номер на ФП ), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, оставащ брой свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а. 62

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.0 СЪДЪРЖАНИЕ Общи сведения...4 Характеристики.. 4 Клавиатура 5 Дисплей...9 Смяна на хартиена ролка.....9 Параметри.. 10 Съкращения..10

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ PERFECT M 0 електронен касов апарат с фискална памет Инструкция за монтаж и експлоатация v..0.0 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА В комплекта на Електрония касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:

Подробно

Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа... 4 Характеристики...

Подробно

Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1

Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1 Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1 СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа... 4

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ PERFECT S 01 К Р АТ К А ИН СТ РУК Ц ИЯ ЗА МОНТ АЖ И ЕК СПЛО АТ АЦ ИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА При

Подробно

Compact S ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v

Compact S ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v Compact ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v. 1.0.2 WWW.DAIY.BG СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа...

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Техническа и функцион

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Техническа и функцион Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ... 5. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B3........ 6. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.... Техническа и функционална спецификация......... Използвани съкращения..... 3. ЗАПОЗНАВАНЕ

Подробно

ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация

ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Fuvas Administrator / ФУВАС Администратор РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Fuva

Fuvas Administrator / ФУВАС Администратор РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Fuva РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Приложението е предназначено за крайни клиенти, притежаващи автомати на самообслужване, оборудвани

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

V Стр.: 1/42 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР Дейзи Тех - АД Адрес: гр. София, ул. Тинтява, N "

V Стр.: 1/42 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР Дейзи Тех - АД Адрес: гр. София, ул. Тинтява, N Стр.: 1/42 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР Дейзи Тех - АД Адрес: гр. София, ул. Тинтява, N15-17 1 "Дейзи Тех" AД, България, София, ПК 1113, ул.тинтява 15-17 Стр.:

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен Допълнения в периода 29.05.2019 15.07.2019 Версия 4.43.0 Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управление на Продажбите в Търговски Обекти (УПТО) към СКИПТЪР(i).

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

ECR Web App_Guide_v.1.02

ECR Web App_Guide_v.1.02 ECR Web App Ръководство за работа с приложението Документация v.1.02 Съдържание Съкращения... 3 Въведение... 4 За приложението... 5 Описание на работния прозорец на ECRWebApp... 10 Поддържани команди:...

Подробно

LA GARD LOCKS BV

LA GARD LOCKS BV LA GARD LOCKS BV ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Клавиатура 3750 или 3750K с контакт за устройството за четене на данните LG 39E Multi User Combogard Брава 6040-39E (V1.01) Контакт за изготвяне на протокол

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

MSDOS1

MSDOS1 ПРИЛОЖЕНИЕ C ANSI ESCAPE последователности Забележка Информацията в това приложение зависи от инсталацията и може да не се прилага в машините на всички производители. ANSI ESCAPE последователността представлява

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно