Fig.A

Размер: px
Започни от страница:

Download "Fig.A"

Препис

1 РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Строителни конструкции 1. Павлов, Ив., Михалева, Д., Игнатиев, Н., Капацитивно проектиране на стоманобетонни рамкови конструкции, Международна научна конференция Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете, 2010, Варна, стр Основен принцип при капацитивно проектиране е насочване на разсейване на енергия към конструктивни елементи с възможности за интензивно пластифициране и дуктилно реагиране. Гредите с надлъжна армировка, подложени на огъване, имат най-добро дуктилно поведение, поради което те са най-ефективни за разсейване на енергия. Колоните с подложения на по-голям натиск бетон са неблагоприятни, още повече, че те трябва да пренасят значителни вертикални товари върху фундаментите. Конструктивните елементи, подложени на срязване на бетона, имат неблагоприятно крехко поведение, поради което следва да се проектират със завишена носеща способност. В докладът са систематизирани процедурите на капацитивно проектиране и са приведени числени примери. 2. Павлов, Ив., Михалева, Д., Игнатиев, Н., Критерии за регулярност в план при врязване или при отвор, Пета Международна научно-приложна конференция Архитектура, строителство съвременност, 2011, Варна, стр При наличие на големи врязвания и отвори в подовите конструкции сеизмичните въздействия предизвикват големи деформации на подовите конструкции в тяхната равнина и местна концентрация на напреженията около отвори в близост до корави вертикални елементи. Получава се сложен механизъм за преразпределение на усилията между вертикалните носещи конструкции, като в подовата конструкция възникват значителни опънни и натискови усилия. Проблем пред проектантите е да се определи на етап предварително проектиране дали подовата конструкция може да се счита като хоризонтална диафрагма чрез приблизителна оценка на влиянието на врязванията и отворите върху нейната коравина. В БДС EN са дадени количествени критерии за врязвания, но липсват препоръки по отношение на отвори. Настоящият доклад има за цел да представи един приблизителен подход за предварителна оценка на влиянието на отвори върху регулярността в план на подовите конструкции. 1

2 3. Павлов, Ив., Михалева, Д., Игнатиев, Н., Носеща способност на срязване при усилване на стоманобетонни греди с U-образни вертикални ивици от армиран с карбонови влакна полимер съгласно БДС EN1998-3:2005 и ACI 440.2R-08, Научен алманах на ВСУ Черноризец Храбър, кн. 5, серия Архитектура и строителство, 2011, Варна, стр В последно време, за усилване на стоманобетонни елементи се прилагат армирани с влакна полимери (FRP). Този метод на усилване има редица предимства: материалът не е подложен на корозия, има малко собствено тегло, висока опънна якост и коравина; практически неограничени наличности в геометрия и размери; лесно технологично изпълнение без необходимост от кофраж; незначително увеличаване на габаритните размери на конструктивните елементи. Методът на усилване с армирани с влакна полимери има и недостатъци: съществена редукция на якост и значителна деформируемост при повишена температура, особено при пожар, силно изразено линейно поведение на композитния материал до гранични деформации, което предопределя крехко поведение, особено неблагоприятно при сеизмични въздействия и срязване. В настоящите изследвания са систематизирани методите за определяне на приноса на армираните с влакна полимери при U-образно положени вертикални ивици към носещата способност на срязване на стоманобетонни греди съгласно БДС EN :2005 и ACI 440.2R-08. Проведени са числени параметрични сравнения между получените по двата норматива резултати. 4. Игнатиев, Н., Павлов, Ив., Носимоспособност на стоманобетонни комини при сеизмични условия, Четвърта Международна научноприложна конференция Архитектура, строителство съвременност, 2007, Варна, стр Определянето на носещата способност на пръстеновидните хоризонтални сечения на стоманобетонната тръба на комин за доказване сеизмичната сигурност на комините е свързано с осигуряване на необходима дуктилност по кривина и съответен коефициент на поведение. В настоящия доклад се представя метод на определяне на носимоспособността на хоризонтални сечения на стоманобетонната тръба при сеизмични условия основан на Еврокодовете: EN : Free standing chimneys - Part 2, EN : Design of concrete structures Part 1-1 и EN : Design of structures for earthquake resistance - Part Игнатиев, Н., Михалева, Д., Павлов, Ив., Капацитети на ъгли на завъртане на стоманобетонни елементи при нелинейно сеизмично поведение, Международна научна конференция Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, 2008, Варна, стр Капацитетите на ъглите на завъртане на стоманобетонните елементи са съществени при прилагане на статичен и динамичен сеизмичен анализ. В настоящият доклад са систематизирани резултатите от параметрични изследвания на капацитетите на ъглите на завъртане (тотален и при провлачане), съгласно EN :2005, в зависимост от: (1) якости на бетон 2

3 и армировка; (2) относителен отвор на срязване; (3) нормализирана нормална сила; (4) коефициенти на армиране на надлъжна и напречна армировка; (5) коефициент на ефективно ограничение. 6. Михалева, Д., Павлов, Ив., Игнатиев, Н., Критерий за хоризонтална регулярност в случай на усукване, Международна научна конференция Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете, 2010, Варна, стр Ефективното сеизмично поведение на конструкциите зависи в голяма степен от целесъобразната композиция на конструктивните компоненти поемащи сеизмично въздействие. Значително редуциране на чувствителност към неблагоприятни усуквателни трептения се постига с конструкции с висока глобална коравина на усукване. Оценката за чувствителни на усукващи трептения конструкции, съгласно БДС EN :2005, се прави с зависимостите: е ох 0,30r x и r x l s. ( е ох разстояние между центъра на коравини и центъра на маси; r x радиус на усукване и l s инерционен радиус). В настоящия доклад са извършени параметрични изследвания на критериите за чувствителност при усуквателни трептения. Съставени са зависимости за концептуално проектиране: (1) за радиуси на усукване при различни конфигурации на разпределение, на коравини и брой на шайби; (2) за гранични относителни координати при удовлетворяване на r x l s и (3) за гранични относителни размери на правоъгълно централно ядро при удовлетворяване на r x l s. За приложение са приведени и съответни таблици. 7. Михалева, Д., Павлов, Ив., Проектиране на стоманобетонни рамкови възли за среден и висок клас по дуктилност, Пета Международна научно-приложна конференция Архитектура, строителство съвременност, 2011, Варна, стр Анализът на поведението на стоманобетонните рамкови конструкции при сеизмични въздействия от минали земетресения показва, че основната причина за разрушенията на сградите е лошото проектиране на възлите на рамката. Проведени са множество изследвания за установяване на механизмите за пренасяне на усилията между гредите и колоните. Резултатите от тях са залегнали в европейските нормативи като правила и изисквания при проектиране на рамкови възли. Настоящата статия има за цел да представи особеностите при проектирането на възли в стоманобетонни рамкови конструкции за среден и висок клас по дуктилност съгласно БДС EN Михалева, Д., Павлов, Ив., Игнатиев, Н., Носеща способност на срязване при усилване на стоманобетонни греди със странични вертикални ивици от армиран с карбонови влакна полимер съгласно БДС EN1998-3:2005 и ACI 440.2R-08, Научен алманах на ВСУ Черноризец Храбър, кн. 5, серия Архитектура и строителство, 2011, Варна, стр Методът на усилване на стоманобетонни елементи с армирани с влакна полимери (FRP) през последните години се прилага все по-често в практиката. Този метод на усилване има редица предимства: материалът не е 3

4 подложен на корозия и има малко собствено тегло, висока опънна якост и коравина; лесно технологично изпълнение без необходимост от кофраж; незначително увеличаване на размерите на конструктивните елементи. Усилването с армирани с влакна полимери има и недостатъци: съществена редукция на якост и значителна деформируемост при повишена температура, особено при пожар, силно изразено линейно поведение на композитния материал до гранични деформации, което предопределя крехко поведение, особено неблагоприятно при сеизмични въздействия и срязване. В настоящите изследвания са систематизирани методите за определяне на приноса на армираните с влакна полимери при странично положени вертикални ивици към носещата способност на срязване на стоманобетонни греди съгласно БДС EN :2005 и ACI 440.2R-08. Проведени са числени параметрични сравнения между получените по двата норматива резултати. 9. Игнатиев, Н., Михалева Д., Павлов, Ив., Капацитети на ъгли на завъртане на хорда на стоманобетонни елементи при нелинейно поведение и коефициенти на дуктилност за Национално приложение към БДС EN A:2005 Оценка и укрепване на сгради, БАН, София, 2009, 250 стр. Съществуващият остарял сграден фонд със съмнителна сеизмична сигурност, а също така и прилагането напоследък в строителната практика на сложни конструктивни системи със значително големи геометрични размери, налагат използването на усъвършенствани методи на сеизмично проектиране. Това се налага при оценка и реконструкция на съществуващи конструкции поради: (1) проектирани по стари норми със недостатъчни сеизмични изисквания; (2) наличност на недуктилни и с ниска якост материали; (3) съществуващи конструкции с ниска дуктилност и подчертано крехко поведение; (4) габаритни ограничения при усилване на конструктивни елементи или вграждане на нови подсистеми; (5) специални и трудни технологии на изпълнение при реконструкции. При новостроящи се сложни и силно сеизмично уязвими конструкции е необходимо да се прилагат усъвършенствани и комплексни методи на проектиране поради: (1) найчесто налични вертикални и хоризонтални нерегулярности от сложни архитектурни решения; (2) конструкции със значителни височини и дължини, при които водещ изчислителни параметри са гранични деформации и премествания, но не и усилия; (3) сложни фундаментни конструкции със съществени слягания; (4) необходимост от сложно моделиране на конструктивните системи с взимане под внимание взаимодействие почвафундамент-връхна конструкция. 10. Сотиров, П., Игнатиев, Н., Михалева, Д., Павлов, Ив., Практическо ръководство по прилагането на Еврокод 8-1 Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия, КИИП, София, 2011, 500 стр., под печат. Ръководството съдържа основните концепции и теоретични постановки на Еврокод EN :2004 (БДС EN :2004) с допълнителни обяснения 4

5 и допълнителни илюстрации за практическото им прилагане при проектирането. Специално внимание се обръща върху разработването на примери за проектиране за различни конструктивни системи и елементи. В тези примери са третирани съществените въпроси, свързани с прилагането на ЕС 8-1 при проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. При разработването на ръководството авторите са се опитали да представят сложната материя, в максимално разбираем вид, за да може ЕС8-1 да се прилага с професионална компетентност при проектиране на конструкциите на сгради и съоръжения за сеизмични въздействия. При разработването на примерите за проектиране са използвани съвременни средства и програми за компютърен анализ. 11. Васева, Е., Сотиров, П., Игнатиев, Н., Михалева, Д., Павлов, Ив., Практическо ръководство по прилагането на Еврокод 8-3 Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия. Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради, КИИП, София, 2011, 300 стр., под печат. Ръководството съдържа основните концепции и теоретични постановки на ЕС8-3 (БДС EN :2005) с допълнителни обяснения и допълнителни илюстрации за практическото им прилагане при проектирането. Специално внимание е обърнато върху разработването на примери за проектиране при извършване на оценка и усилване на конструктивни системи и елементи. Целта на ръководство е да се представят основните изисквания и необходимата информация за оценка на конструкциите, самият процес на оценка, включвайки основните изисквания, дефиниране на сеизмичното въздействие, моделиране на конструкциите, методите за анализ, проверки на сигурността, разглеждайки критериите за сигурност, както и решенията и критериите за интервенции, обосновка и проектиране на самите интервенции, и да служи на проектантите на строителни конструкции като практическо пособие за проектиране г. Съставил:..... гр. Варна (ас.д-р инж. Иван Павлов) 5

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2> СТАНОВИЩЕ на научните трудове и учебната дейност на асист. д-р инж.иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Ñ Ï Ð À Â Ê À

Ñ  Ï  Ð  À  Â  Ê  À С П И С Ъ К НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ МАРКОВ I. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ ПО КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ, 2002 1. Ив. Марков, Оптимизация на полегати черупки над правоъгълна

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EFF0EEF420CDE8EAEEEBE020C8E3EDE0F2E8E5E22E646F63>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EFF0EEF420CDE8EAEEEBE020C8E3EDE0F2E8E5E22E646F63> РЕЦЕНЗИЯ Относно: Конкурс за академичната длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,строителство и геодезия, научна специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) към

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у

ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у нас. До строителния бум в България през 1970г. тухлената

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

Microsoft Word - NPSSZR doc

Microsoft Word - NPSSZR doc МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба от 007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 007 г.) Г л а в

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение 11.05.2018г. Номер на документа БИС/ТK 56 548 Предложител ЦРГ в състав: проф Димитров УАСГ, проф. Иванчев, проф

Подробно

Microsoft Word - vapros2

Microsoft Word - vapros2 Въпрос 2: Пътни конструкции на пътни и железопътни мостове 2.1. Общи положения Пътната конструкция има предназначение да пренесе колесните товари от возила намиращи се върху пътното платно (релсовите нишки)

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 2018 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 3 Получена: 15.09.2017

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно