УТВЪРДИЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "УТВЪРДИЛ"

Препис

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в 7. клас е 180 часа 90 часа за български език (от които 18 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 90 часа за литература (от които 18 часа за развиване на комуникативните компетентности). Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в 7. клас е 5 часа 2,5 часа за български език (от които 0,5 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 2,5 часа за литература (от които 0,5 часа за развиване на комуникативните компетентности). Препоръчително разпределение на часовете: За нови знания За упражнения За преговор За обобщение За контролни и класни работи 44% 39 български език + 39 литература 37% 32 български език + 32 литература 6% 6 български език + 6 литература 6% 6 български език + 6 литература 7% 7 български език + 7 литература 1

2 ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 5 часа седмично = 90 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица Компетентности като очаквани резултати от обучението 2 Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели 1 1 Начален Преговор, преговор 2 1 Начален преговор 3 1 Начален преговор Преговор, Преговор Ориентира се в ситуацията на общуване, определяйки целта, предмета, участниците и условията на общуване. Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използва в съответствие с нея. Познава строежа на езика (звукове/букви, думи, изречения, текст). Ориентира се в ситуацията на общуване, определяйки целта, предмета, участниците и условията на общуване. Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използва в съответствие с нея. Познава строежа на езика (звукове/букви, думи, изречения, текст). Идентифицира интерпретирани в литературни текстове проблеми и конфликти, свързва примери за такива проблеми и конфликти с лични идеи, за да обоснове лична гледна точка. Разпознава по откъс от изучено произведение, неговия автор и (заглавието на) самото произведение. Свързва имена на герои от изучено произведение с името на неговия автор и със заглавието на произведението. Съобразява се с останалите участници в общуването. Работи в екип. Умее да извлича информация от електронни източници. Съобразява се с останалите участници в общуването. Работи в екип. Умее да извлича информация от електронни източници. Определя начини, по които художествен текст въздейства естетически, и се обосновава чрез примери от художествения изказ. Спазва книжовни езикови правила при устно изразяване на мнение. в клас и за работа по в клас и за работа по в клас и за работа по Забележка

3 Свързва изучено произведение с името на автора, с жанра и с имена на герои от произведението. Свързва изучено произведение с интерпретирани в него мотиви. 4 1 Начален преговор 5 1 Проверка и самопроверка на езиковата подготовка Преговор Преговор, обобщение, 6 2 Входно ниво Контрол и оценка Идентифицира интерпретирани в литературни текстове проблеми и конфликти, свързва примери за такива проблеми и конфликти с лични идеи, за да обоснове лична гледна точка. Разпознава по откъс от изучено произведение неговия автор и (заглавието на) самото произведение. Свързва имена на герои от изучено произведение с името на неговия автор и със заглавието на произведението. Свързва изучено произведение с името на автора, с жанра и с имена на герои от произведението. Свързва изучено произведение с интерпретирани в него мотиви. Ориентира се в ситуацията на общуване, определяйки целта, предмета, участниците и условията на общуване. Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използва в съответствие с нея. Познава строежа на езика (звукове/букви, думи, изречения, текст). Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна среда. Определя начини, по които художествен текст въздейства естетически, и се обосновава чрез примери от художествения изказ. Спазва книжовни езикови правила при устно изразяване на мнение. Съобразява се с другите участници в комуникативната ситуация, проявява уважение към мнението им и използва подходящи паралингвистични средства (мимика, жест, поза). Работи в екип. 3

4 7 2 Текстът в масовата комуникация Възприема медийни текстове и формулира отговори в съответствие с учебната ситуация. 8 2 Стани, стани, юнак балкански и Вятър ечи, Балкан стене (Добри Чинтулов) работа с текста 9 2 Стани, стани, юнак балкански и Вятър ечи, Балкан стене (Добри Чинтулов) работа с текста Характеризира ситуацията на общуване в масовата комуникация. Разпознава интервю, репортаж и информационна бележка като медийни текстове. на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя. на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя. Обяснява функциите на лирическия говорител за изграждането на образа на света и човека в Стани, стани, юнак балкански и във Вятър ечи, Балкан стене. средства за масова комуникация, интервю, репортаж, информационна бележка лирически говорител отделни проблеми. Намира и извлича информация от текста с оглед на конкретна изследователска задача. отделни проблеми. Намира и и работа по извлича информация от текста с оглед на конкретна изследователска задача. 4

5 10 2 Текстът в масовата комуникация 11 3 Текстът в масовата комуникация, 12 3 Извличане и обработванена информация от медиен текст 13 3 Стани, стани, юнак балкански и Вятър ечи, Балкан стене (Добри Чинтулов) да съпоставим, да разсъждаваме Характеризира ситуацията на общуване в масовата комуникация. Разпознава интервю, репортаж и информационна бележка като медийни текстове. Характеризира ситуацията на общуване в масовата комуникация. Разпознава интервю, репортаж и информационна бележка като медийни текстове. Търси, извлича, подбира, анализира, синтезира информация от различни медийни текстове (на хартиен и на електронен носител) при изпълнение на определена комуникативна задача. на българина във възрожденския свят. Съпоставя свои ценности с ценности на българина във възрожденския свят и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Познава значението на понятието лирически говорител. Обяснява функциите на лирическия говорител за изграждането на образа на света и човека в Стани, стани, юнак балкански и във Вятър ечи, Балкан стене. Определя начини, по които конкретният литературен текст въздейства естетически, и се обосновава чрез примери от художествения изказ. средства за масова комуникация, интервю, репортаж, информационна бележка средства за масова комуникация, интервю, репортаж, информационна бележка 5 Възприема медийни текстове и формулира отговори в съответствие с учебната ситуация. Разпознава особеностите на медийния текст. Възприема медийни текстове и формулира отговори в съответствие с учебната ситуация. Разпознава особеностите на медийния текст. Възприема медийни текстове и формулира отговори в съответствие с учебната ситуация. Разпознава особеностите на медийния текст. Работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Коментира общочовешки въпроси, които открива в творбата. Използва мултимедия за представяне на продукти от изпълнение на конкретна изследователска задача. Самонаблюдава се и наблюдава съучениците си, упражнява самоконтрол при изпълняване на дидактически и/или комуникативни задачи, както и при учене с цел определяне на собствените силни и слаби страни, на собствения стил на учене. работа по работа по

6 14 3 Стани, стани, юнак балкански и Вятър ечи, Балкан стене (Добри Чинтулов) да съпоставим, да разсъждаваме на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя. отделни проблеми. Намира и извлича информация от текста с оглед на конкретна изследователска задача Извличане и обработванена информация от медиен текст 16 4 Извличане и обработванена информация от медиен текст 17 4 Анализ на резултатите от входното ниво Търси, извлича, подбира, анализира, синтезира информация от различни медийни текстове (на хартиен и на електронен носител) при изпълнение на определена комуникативна задача. Търси, извлича, подбира, анализира, синтезира информация от различни медийни текстове (на хартиен и на електронен носител) при изпълнение на определена комуникативна задача. Възприема медийни текстове и формулира отговори в съответствие с учебната ситуация. Разпознава особеностите на медийния текст. Възприема медийни текстове и формулира отговори в съответствие с учебната ситуация. Разпознава особеностите на медийния текст. домашна работа, индивидуална работа и работа по в час 18 4 Стани, стани, юнак балкански и Вятър ечи, Балкан стене (Добри Чинтулов) да разговаряме на българина във възрожденския свят. Съпоставя свои ценности с ценности на българина във възрожденския свят и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Познава значението на понятието лирически говорител. 6 отделни проблеми. Намира и извлича информация от текста с оглед на конкретна изследователска задача.

7 Обяснява функциите на лирическия говорител за изграждането на образа на света и човека в Стани, стани, юнак балкански и във Вятър ечи, Балкан стене Стани, стани, юнак балкански и Вятър ечи, Балкан стене (Добри Чинтулов) думи и образи; сред книгите 20 4 Извличане и обработванена информация от медиен текст в интернет 21 5 Извличане и обработванена информация от медиен текст в интернет,, на българина във възрожденския свят. Съпоставя свои ценности с ценности на българина във възрожденския свят и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Познава значението на понятието лирически говорител. Обяснява функциите на лирическия говорител за изграждането на образа на света и човека в Стани, стани, юнак балкански и във Вятър ечи, Балкан стене. Определя начини, по които конкретния литературен текст въздейства естетически, и се обосновава чрез примери от художествения изказ. Извлича, подбира, синтезира информация от интернет за изпълнение на определена комуникативна задача. Извлича, съхранява, представя и обменя информация с помощта на електронни средства. 7 Работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Коментира общочовешки въпроси, които открива в творбата. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. Възприема медийни текстове и формулира отговори в съответствие с учебната ситуация. Разпознава особеностите на медийния текст. Използва книги от електронни библиотеки и други електронно базирани информационни източници за изпълнение на конкретна изследователска задача. Извлича, съхранява, представя и обменя информация с помощта на електронни средства. Използва

8 мултимедия, когато представя резултати и продукти от изпълнение на конкретна изследователска задача Художествен текст Търси, извлича, подбира, анализира информация от художествен текст (на хартиен и на електронен носител) за изпълнение на определена комуникативна задача Вятър ечи, Балкан стене, Стани, стани, юнак балкански подготовка за отговор на литературен въпрос 24 5 На прощаване в 1868 г. (Христо Ботев) работа с текста 25 5 Художествен текст, на българина във възрожденския свят. Съпоставя свои ценности с ценности на българина във възрожденския свят и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Познава значението на понятието лирически говорител. Обяснява функциите на лирическия говорител за изграждането на образа на света и човека във Вятър ечи, Балкан стене и в Стани, стани, юнак балкански. на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя. Търси, извлича, подбира, анализира информация от художествен текст 8 Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. отделни проблеми. Планира работата си с помощта на различни видове справочни материали. лирически герой отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. Разпознава особеностите на художествения текст. и работа по и работа по

9 (на хартиен и на електронен носител) за изпълнение на определена комуникативна задача Художествен текст 27 6 Дискусия. Подготовка и правила за успешно участие, 28 6 На прощаване в 1868 г. (Христо Ботев) да съпоставим, да разсъждаваме 29 6 На прощаване в 1868 г. (Христо Ботев) да Търси, извлича, подбира, анализира информация от художествен текст (на хартиен и на електронен носител) за изпълнение на определена комуникативна задача. Ориентира се в темата на дискусията. Участва в дискусия, като организира логически и аргументирано изказванията си; умее да оспори мнение, като проявява толерантност и учтивост към събеседниците. Спазва правоговорните изисквания; съобразява интонацията и силата на гласа си с конкретната речева ситуация. Поставя логическото ударение на подходящите места. на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя. Познава значението на понятието лирически герой. Различава и тълкува в На прощаване в 1868 г. преживявания, настроения, състояния на героя. Обяснява функциите на 9 Разпознава и сравнява езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. и работа по

10 разговаряме; думи и образи; сред книгите лирическия герой в На прощаване в 1868 г. за смисловото изграждане на текста Дискусия. Подготовка и правила за успешно участие Ориентира се в темата на дискусията. Участва в дискусия, като организира логически и аргументирано изказванията си; умее да оспори мнение, като проявява толерантност и учтивост към събеседниците. Спазва правоговорните изисквания; съобразява интонацията и силата на гласа си с конкретната речева ситуация. Поставя логическото ударение на подходящите места Дискусия. Подготовка и правила за успешно участие, Ориентира се в темата на дискусията. Участва в дискусия, като организира логически и аргументирано изказванията си; умее да оспори мнение, като проявява толерантност и учтивост към събеседниците. Спазва правоговорните изисквания; съобразява интонацията и силата на гласа си с конкретната речева ситуация. Поставя логическото ударение на подходящите места. Умее да изслушва мнения и да сравнява различни гледни точки при участие в дискусия. индивидуално участие в час и за работа по 32 7 Дискусия. Подготовка и правила за успешно участие, Ориентира се в темата на дискусията. Участва в дискусия, като организира логически и аргументирано изказванията си; умее да оспори мнение, като проявява толерантност и учтивост към събеседниците. Спазва правоговорните изисквания; съобразява интонацията и силата на гласа си с конкретната речева 10 Умее да изслушва мнения и да сравнява различни гледни точки при участие в дискусия. индивидуално участие в час и за работа по

11 ситуация. Поставя логическото ударение на подходящите места Творчески текстове отговор на литературен въпрос 34 7 Творчески текстове отговор на литературен въпрос 35 7 Редактиране на текст 36 8 Редактиране на текст,, Създава в писмена форма кратък отговор на литературен въпрос с цел да обоснове разбирането си за поставения под въпрос текстов елемент. Анализира и критично оценява сполучливостта на свой или чужд кратък отговор на литературен въпрос според осъществяването на комуникативната му задача. Спазва изучените книжовни езикови правила. Създава в писмена форма кратък отговор на литературен въпрос с цел да обоснове разбирането си за поставения под въпрос текстов елемент. Анализира и критично оценява сполучливостта на свой или чужд кратък отговор на литературен въпрос според осъществяването на комуникативната му задача. Спазва изучените книжовни езикови правила. Познава и използва различни начини за редактиране на текст, за да постигне правилност и уместност на изказа. Спазва изучените книжовни езикови правила. Познава и използва различни начини за редактиране на текст, за да постигне правилност и уместност на 11 Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. Познава и прилага книжовни езикови правила. Открива и редактира езикови грешки. Владее езикови средства, свързани с фонетични, морфологични, синтактични и лексикални явления, и ги използва уместно в речевата практика. Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва синонимни варианти според целта на общуване. Познава и прилага книжовни езикови правила. Открива и редактира езикови грешки. индивидуално участие в час и за работа по Оценки от класна работа С. 177

12 изказа. Спазва изучените книжовни езикови правила. Владее езикови средства, свързани с фонетични, морфологични, синтактични и лексикални явления, и ги използва уместно в речевата практика. Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва синонимни варианти 37 8 Редактиране на текст 38 8 Творчески текстове отговор на литературен въпрос 39 8 Творчески текстове отговор на литературен въпрос,,, Познава и използва различни начини за редактиране на текст, за да постигне правилност и уместност на изказа. Спазва изучените книжовни езикови правила. Създава в писмена форма кратък отговор на литературен въпрос с цел да обоснове разбирането си за поставения под въпрос текстов елемент. Анализира и критично оценява сполучливостта на свой или чужд кратък отговор на литературен въпрос според осъществяването на комуникативната му задача. Спазва изучените книжовни езикови правила. Създава в писмена форма кратък отговор на литературен въпрос с цел да обоснове разбирането си за поставения под въпрос текстов елемент. Анализира и критично оценява сполучливостта на свой или чужд кратък отговор на литературен въпрос според осъществяването на 12 според целта на общуване. Познава и прилага книжовни езикови правила. Открива и редактира езикови грешки. Владее езикови средства, свързани с фонетични, морфологични, синтактични и лексикални явления, и ги използва уместно в речевата практика. Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва синонимни варианти според целта на общуване. Използва предложения алгоритъм за създаване на кратък отговор на литературен въпрос. Използва предложения алгоритъм за създаване на кратък отговор на литературен въпрос. Оценки от класна работа вкъщи

13 комуникативната му задача. Спазва изучените книжовни езикови правила Отговор на нравствен въпрос. Същност и подготовка за писане 41 8 Отговор на нравствен въпрос. Същност и подготовка за писане 42 9 Писане и редактиране на отговор на нравствен въпрос, 43 9 Из Немилинедраги (Иван Вазов) работа с текста (I глава) Създава текст, в който тълкува, коментира, анализира същността на нравствен въпрос, за да аргументира собствена позиция във връзка с проблема. Съставя план на текста. Построява логически съчинението, като използва езикови средства, подходящи за целите на общуването. Спазва изучените книжовни езикови правила. Създава текст, в който тълкува, коментира, анализира същността на нравствен въпрос, за да аргументира собствена позиция във връзка с проблема. Съставя план на текста. Построява логически съчинението, като използва езикови средства, подходящи за целите на общуването. Спазва изучените книжовни езикови правила. Познава и използва различни начини за редактиране на текст, за да постигне правилност и уместност на изказа. Спазва изучените книжовни езикови правила. на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност повест 13 отделни проблеми. отделни проблеми. Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който създава. Спазва книжовни езикови правила. Има формирани правописни навици по отношение на често употребявани думи и на думи от терминологичната лексика. Редактира текст. отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. в клас в клас в клас

14 човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя Из Немилинедраги (Иван Вазов) работа с текста (I глава) 45 9 Писане и редактиране на отговор на нравствен въпрос, Познава значението на понятието повест и разпознава нейни жанрови характеристики, проявени в Немили-недраги. Различава и тълкува в откъса от Немили-недраги действията и развитието на героите. Познава и използва различни начини за редактиране на текст, за да постигне правилност и уместност на изказа. Спазва изучените книжовни езикови правила Анотация Извлича, осмисля, анализира информация от анотация с оглед на конкретна комуникативна задача. Познава същността на анотацията като вид текст. Умее да създава анотация на книга, филм, представление и др. (включително в електронна форма). Спазва изучените книжовни езикови правила Анотация, Извлича, осмисля, анализира информация от анотация с оглед на конкретна комуникативна задача. Познава същността на анотацията като вид текст. анотация анотация 14 Прави характеристика на литературен герой. Обяснява ролята на повествователя в художествениа текст. Съпоставя изучавани в часовете по литература текстове с текстове, изучавани в часовете по чужд език, въз основа на общи мотиви и/или обща жанрова принадлежност. Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който създава. Спазва книжовни езикови правила. Има формирани правописни навици по отношение на често употребявани думи и на думи от терминологичната лексика. Редактира текст. Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който създава. Спазва книжовни езикови правила. Има формирани правописни навици по отношение на често употребявани думи и на думи от терминологичната лексика. Редактира текст. Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който създава. Спазва книжовни езикови правила. Има формирани правописни навици в клас

15 Умее да създава анотация на книга, филм, представление и др. (включително в електронна форма). Спазва изучените книжовни езикови правила. по отношение на често употребявани думи и на думи от терминологичната лексика. Редактира текст Из Немилинедраги (Иван Вазов) I глава Творчески текстове описание на предметна обстановка в художествен текст Текстът в общуването Текстът в общуването Контролна работа Творчески текстове описание на предметна обстановка в художествен текст, Обобщение Обобщение Контрол и оценка, Познава значението на понятието повест и разпознава нейни жанрови характеристики, проявени в Немили-недраги. Различава и тълкува в откъса от Немили-недраги действията и развитието на героите. Създава в устна форма описание на предметна обстановка в художествен текст с цел да: изрази естетическата си представа за описваните елементи; предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно на породеното от непосредственото общуване с художественото описание. Спазва правилата на книжовния изговор. Поставя логическото ударение на подходящо място. Създава в устна форма описание на предметна обстановка в художествен текст с цел да: изрази естетическата си представа за описваните елементи; предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно на породеното от непосредственото общуване с художественото 15 Намира и извлича информация от художествения текст с оглед на конкретна изследователска задача. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. Задълбочава познанията си за спецификата на художествения образ. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. Задълбочава познанията си за спецификата на художествения образ. Оценки от контролна работа

16 описание. Спазва правилата на книжовния изговор. Поставя логическото ударение на подходящо място Творчески текстове описание на предметна обстановка в художествен текст Думата като лексикално средство в текста, Създава в устна форма описание на предметна обстановка в художествен текст с цел да: изрази естетическата си представа за описваните елементи; предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно на породеното от непосредственото общуване с художественото описание. Обяснява функциите на предметната обстановка за изграждането на образа на човека и света в откъса от Немили-недраги. Спазва правилата на книжовния изговор. Поставя логическото ударение на подходящо място. Анализира и критично оценява сполучливостта на свое или чуждо описание на предметна обстановка в художествен текст според осъществяването на комуникативната му задача. Разпознава неутрална и експресивна лексика в текст. Използва изразните възможности на думите в речевата практика. Използва различни източници, включително на електронен носител, за обогатяване на речника с нови думи и с нови значения на познати думи. Тълкува употребата на експресивна лексика в художествен и в медиен текст. неутрална лексика, експресивна лексика Използва предложения алгоритъм за създаване на описание на предметна обстановка в художествен текст. Разпознава и сравнява езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. и работа по 16

17 56 12 Думата като лексикално средство в текста неутрална лексика, експресивна лексика Думата като лексикално средство в текста Творчески текстове описание на предметна обстановка в художествен текст, Разпознава неутрална и експресивна лексика в текст. Използва изразните възможности на думите в речевата практика. Използва различни източници, включително на електронен носител, за обогатяване на речника с нови думи и с нови значения на познати думи. Тълкува употребата на експресивна лексика в художествен и в медиен текст. Разпознава неутрална и експресивна лексика в текст. Използва изразните възможности на думите в речевата практика. Използва различни източници, включително на електронен носител, за обогатяване на речника с нови думи и с нови значения на познати думи. Тълкува употребата на експресивна лексика в художествен и в медиен текст. Създава в устна форма описание на предметна обстановка в художествен текст с цел да: изрази естетическата си представа за описваните елементи; предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно на породеното от непосредственото общуване с художественото описание. Обяснява функциите на предметната обстановка за изграждането на образа на човека и света в откъса от Немили-недраги. Спазва правилата на книжовния изговор. Поставя логическото неутрална лексика, експресивна лексика 17 Разпознава и сравнява езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Използва предложения алгоритъм за създаване на описание на предметна обстановка в художествен текст. и работа по

18 ударение на подходящо място. Анализира и критично оценява сполучливостта на свое или чуждо описание на предметна обстановка в художествен текст според осъществяването на комуникативната му задача Из Немилинедраги (Иван Вазов) II глава Думата в речниковия състав на българския език Думата в речниковия състав на българския език Думата в речниковия състав на българския на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героите. Разпознава домашни думи и чужди думи (чуждици и заемки); остарели думи. Тълкува употребата на чужди думи и на остарели думи в текст. Умее да прави справка с речник на чуждите думи. Разпознава домашни думи и чужди думи (чуждици и заемки); остарели думи. Тълкува употребата на чужди думи и на остарели думи в текст. Умее да прави справка с речник на чуждите думи. Разпознава домашни думи и чужди думи (чуждици и заемки); остарели думи. Тълкува употребата на чужди думи и на остарели думи в текст. речников състав на езика, домашни думи, чужди думи (чуждици и заемки) речников състав на езика, домашни думи, чужди думи (чуждици и заемки) речников състав на езика, домашни думи, чужди думи 18 отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови и работа по и работа по и работа по

19 език Умее да прави справка с речник на чуждите думи. (чуждици и заемки) синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания Из Немилинедраги (Иван Вазов) II глава, упражнение Контролна работа по литература Звукови промени в думата Звукови промени в думата Звукови промени в думата Контрол и оценка Познава значението на понятието повест и разпознава нейни жанрови характеристики, проявени в Немили-недраги. Различава и тълкува в откъса от Немили-недраги действията и развитието на героите. Обяснява функциите на предметната обстановка за изграждането на образа на човека и света в откъса от Немили-недраги. Обяснява случаи на несъответствие между изговор и правопис. Изговаря и пише домашни и чужди думи според правоговорните и правописните правила. Правилно изговаря и пише думи от терминологичната лексика. Обяснява случаи на несъответствие между изговор и правопис. Изговаря и пише домашни и чужди думи според правоговорните и правописните правила. Правилно изговаря и пише думи от терминологичната лексика. Обяснява случаи на несъответствие между изговор и правопис. Изговаря и пише домашни и чужди думи според правоговорните и 19 чужд език. Намира и извлича информация от художествения текст с оглед на конкретна изследователска задача. отделни проблеми. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови Оценки от контролна работа в час

20 правописните правила. Правилно изговаря и пише думи от терминологичната лексика. синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания Из Немилинедраги (Иван Вазов) III глава Из Немилинедраги (Иван Вазов) III глава, упражнение Думата значение и правопис Звукови промени в думата Обобщение Контролна работа на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героите. Познава значението на понятието повест и разпознава нейни жанрови характеристики, проявени в Немили-недраги. Различава и тълкува в откъса от Немили-недраги действията и развитието на героите. Обяснява спецификата в изграждането на образа на човека и света в откъса от Немили-недраги. Разпознава домашни думи и чужди думи (чуждици и заемки); остарели думи. Изговаря и пише домашни и чужди думи според правоговорните и правописните правила. Обяснява случаи на несъответствие между изговор и правопис. Изговаря и пише домашни и чужди думи според правоговорните и правописните правила. Правилно 20 чужд език. отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. Намира и извлича информация от художествения текст с оглед на конкретна изследователска задача. отделни проблеми. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови Оценки от контролна работа

21 изговаря и пише думи от синтактични, морфологични) от терминологичната лексика. българския език и от изучавания Из Немилинедраги (Иван Вазов) V глава Из Немилинедраги (Иван Вазов) V глава Наклонение на глагола. Изявително наклонение на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героите. на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героите. Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности на видовете наклонения в текст според целта на общуване. наклонение на глагола, изявително наклонение, условно наклонение, повелително наклонение чужд език. отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. 21

22 76 16 Наклонение на глагола. Изявително наклонение Наклонение на глагола. Изявително наклонение Подготовка за създаване на отговор на нравствен въпрос, Класна работа Контрол и 1 оценка Класна работа Контрол и 1 оценка Писане на, отговор на нравствен Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности на видовете наклонения в текст според целта на общуване. Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности на видовете наклонения в текст според целта на общуване. Познава и използва различни начини за редактиране на текст, за да постигне правилност и уместност на изказа. Спазва изучените книжовни езикови правила. Познава и използва различни начини за редактиране на текст, за да постигне правилност и уместност на 22 Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд езк. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който създава. Спазва книжовни езикови в клас правила. Има формирани правописни навици по отношение на често употребявани думи и на думи от терминологичната лексика. Редактира текст. Оценки от класна работа Оценки от класна Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който създава. Спазва книжовни езикови работа в клас

23 въпрос изказа. Спазва изучените книжовни езикови правила. правила. Има формирани правописни навици по отношение на често употребявани думи и на думи от терминологичната лексика Условно наклонение Условно наклонение Поправка на класна работа Из Немилинедраги (Иван Вазов) Х глава Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности на видовете наклонения в текст според целта на общуване. Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности на видовете наклонения в текст според целта на общуване. на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в условно наклонение условно наклонение 23 Редактира текст. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики.

24 съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя. ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 5 часа седмично = 90 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица Компетентности като очаквани резултати от обучението 24 Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели Условно наклонение условно наклонение Повелително наклонение Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности на видовете наклонения в текст според целта на общуване. Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности на видовете наклонения в текст според целта на общуване. повелително наклонение Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. и работа по Забележка

25 88 18 Из Немилинедраги (Иван Вазов) Х глава и работа по Из Немилинедраги (Иван Вазов) ХVII глава (епилог) Немилинедраги (Иван Вазов) Повелително наклонение Обобщение Познава значението на понятието повест и разпознава нейни жанрови характеристики, проявени в Немили-недраги. Различава и тълкува в откъса от Немили-недраги действията и развитието на героя. Обяснява функциите на предметната обстановка за изграждането на образа на човека и света в откъса от Немили-недраги. на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героите. Познава значението на понятието повест и разпознава нейни жанрови характеристики, проявени в Немили-недраги. Различава и тълкува в откъса от Немили-недраги действията и развитието на героите. Обяснява функциите на предметната обстановка за изграждането на образа на човека и света в откъса от Немили-недраги. Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно повелително наклонение 25 Определя начини, по които (откъс от) изучаван художествен текст утвърждава своите идеи и ценности и/или отрича други, и се обосновава чрез примери от художествения изказ. отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. Намира и извлича информация от художествения текст с оглед на конкретна изследователска задача. отделни проблеми. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови в клас

26 образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности на видовете наклонения в текст според целта на общуване. синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език Преизказни глаголни форми Творчески текстове разказ по преживяно Творчески текстове разказ по преживяно,, Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности на видовете наклонения в текст според целта на общуване. Създава в устна и в писмена форма разказ по преживяно с цел да: изрази творчески действителни преживявания, чувства и оцени важността на това изразяване; заинтригува възприемателя с разказваната история. Анализира и критично оценява сполучливостта на свой или чужд разказ по преживяно според осъществяването на комуникативната му задача. Спазва правилата на книжовния изговор. Спазва изучените книжовни езикови правила. Създава в устна и в писмена форма разказ по преживяно с цел да: изрази творчески действителни преживявания, чувства и оцени важността на това изразяване; заинтригува възприемателя с разказваната история. Анализира и преизказни глаголни форми 26 Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. отделни проблеми. Задълбочава познанията си за спецификата на художествената творба. отделни проблеми. Задълбочава познанията си за спецификата на художествената творба. в клас в клас индивидуално участие в час и за работа по С.181

27 критично оценява сполучливостта на свой или чужд разказ по преживяно според осъществяването на комуникативната му задача. Спазва правилата на книжовния изговор. Спазва изучените книжовни езикови правила Една българка (Иван Вазов) работа с текста Преизказни глаголни форми Преизказни глаголни форми на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува в изучавани литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя. Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности на видовете наклонения в текст според целта на общуване. Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности композиция преизказни глаголни форми преизказни глаголни форми 27 отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. индивидуално участие в час и за работа по в клас Оценки от устно изпитване

28 на видовете наклонения в текст според целта на общуване Една българка (Иван Вазов) работа с текста Една българка (Иван Вазов) да съпоставим; да разсъждаваме Една българка (Иван Вазов) да разговаряме Познава значението на понятието композиция. Обяснява отношенията между началото и края на разказа Една българка и оценява значението им за завършеността на текста. Обяснява значението на сюжета в разказа Една българка. Различава и тълкува в Една българка действията и развитието на героите в сюжета. Разпознава и обяснява функциите на структурни елементи на разказа Една българка. Познава значението на понятието композиция. Обяснява отношенията между началото и края на разказа Една българка и оценява значението им за завършеността на текста. Обяснява значението на сюжета в разказа Една българка. Различава и тълкува в Една българка действията и развитието на героите в сюжета. Разпознава и обяснява функциите на структурни елементи на разказа Една българка. Познава значението на понятието композиция. Обяснява отношенията между началото и края на разказа Една българка и оценява значението им за завършеността на текста. Обяснява значението на сюжета в разказа Една българка. Различава и тълкува в Една българка действията и развитието на героите в сюжета. Разпознава и 28 отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. Отчита жанровите му специфики. проблеми. Намира и извлича информация от художествения текст с оглед на конкретна изследователска задача. проблеми. Намира и извлича информация от художествения текст с оглед на конкретна изследователска задача. индивидуално участие в час и за работа по индивидуално участие в час и за работа по и/или работа по

29 обяснява функциите на структурни елементи на разказа Една българка Трансформира не на художествен текст с преизказни глаголни форми в текст с глаголни форми за изявително наклонение Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения, Една българка (Иван Вазов) думи и образи; сред книгите Творчески текстове отговор на литературен, Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Разпознава и правилно образува форми на изявително наклонение, на условно наклонение и на повелително наклонение. Умее да използва изразните възможности на видовете наклонения в текст според целта на общуване. Тълкува съвместната употреба на глаголни времена и наклонения в художествен текст. Умее правилно съвместно да използва глаголни времена и наклонения в речевата практика. Познава значението на понятието композиция. Обяснява отношенията между началото и края на разказа Една българка и оценява значението им за завършеността на текста. Обяснява значението на сюжета в разказа Една българка. Различава и тълкува в Една българка действията и развитието на героите в сюжета. Разпознава и обяснява функциите на структурни елементи на разказа Една българка. Създава в писмена форма кратък отговор на литературен въпрос с цел да обоснове разбирането си за поставения под въпрос текстов преизказни глаголни форми 29 Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. проблеми. Намира и извлича информация от художествения текст с оглед на конкретна изследователска задача. Използва предложения алгоритъм за създаване на кратък отговор на литературен въпрос. и/или работа по

30 въпрос елемент. Анализира и критично оценява сполучливостта на свой или чужд кратък отговор на литературен въпрос според осъществяването на комуникативната му задача. Спазва изучените книжовни езикови правила Опълченците ода на Шипка (Иван Вазов) работа с текста на етническата национална общност и на гражданската национална общност. Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в съответния социокултурен контекст. Различава и тълкува преживявания, отделни проблеми. Анализира смисъла на художествения текст. индивидуално участие в час и за работа по Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения Опълченците на Шипка (Иван Вазов) работа с текста настроения, състояния на героите. Тълкува съвместната употреба на глаголни времена и наклонения в художествен текст. Умее правилно съвместно да използва глаголни времена и наклонения в речевата практика. Тълкува съвместната употреба на глаголни времена и наклонения в художествен текст. Умее правилно съвместно да използва глаголни времена и наклонения в речевата практика. Познава значението на понятието ода и разпознава нейни жанрови характеристики, проявени в Опълченците на Шипка. Различава и тълкува в Опълченците 30 Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. Разпознава и сравнява закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, езикови синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език. проблеми. Намира и извлича информация от художествения текст с оглед на конкретна индивидуално участие в час и за работа по

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧ

Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧ Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното образование, а изучаването на класическите езици е неразделна

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна по български език за VІІІ клас (за цялото ядро и/или за цялата ) Ядро 1: Социокултурни компетентности Стандарт 1 Използват уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване,

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN 978-954-18-1429-1 КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРА за 10. клас Автори Бойко Пенчев Пенчев, 2018 Виолета Петрова Герджикова, 2018 Илияна Йорданова Кръстева, 2018 Графичен дизайн Ивац Иванов

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно