Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd"

Препис

1 ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника. Теми от 1 до 16 включително са планирани за една урочна единица (през първия учебен срок). Теми от 17 до 32 включително са предвидени за реализация в рамките на две урочни единици (през втория учебен срок). Използвани съкращения: ВД входяща диагностика; урок за нови знания; урок за упражнения и практически дейности; ИД изходяща диагностика. по ред Месец/ седмица Тема на урочната единица Вид урочна единица Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица Методи и форми на оценяване по теми и/ или раздели Забележка (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 1 IX Знам и мога от първи клас. ВД - Знае имена и познава творчеството на известни български художници; - Познава спектралните цветове и ги свързва с конкретни сезонни изменения; - Знае основни изобразителни материали и пособия и ги разпознава в конкретна творба; - Разграничава измислени от реални образи; - Диференцира рисунка, знак, силует, пластика; - Умее да изобразява впечетленията си чрез рисунка. - Решаване на диагностични визуални тестове; - Създаване на композиция по зададена тема със сюжетно съдържание по избор на ученика. решението на визуалните тестове и от

2 2 IX Творбите на художника - Изразява отношение и коментира творческата работа на художника. художник - Създаване рисунка на природна среда, като се използва различно приложение на познат изобразителен материал. 3 X В живописния подводен свят - Различава визуални особености на обекти и явления от заобикалящата го природна среда (видове форми, съотношения, цветове); - Познава и прилага изобразителни техники за рисуване. живопис - Пресъздаване богатството на водните обитатели и средата им чрез подходяща живописна техника. 4 X Високи, сини планини! - Изразява чрез описания и рисунки емоционално отношение към красотата на природата; - Разграничава светли и тъмни - Коментира дейност на художника живописец; - Описва най-важни особености на живописните техники. светли и тъмни художник живописец - Изобразяване на пространството в природен пейзаж чрез използване въздействието на по-светлите цветове в далечината.

3 5 X В царството на животните - Придобива представа и изобразява най-важните визуални особености на животните (силует и детайли, форми, цветове, съотношения); - Коментира дейност на художника скулптор; - Познава и прилага изобразителни техники за моделиране. художник скулптор - Създаване на обемна фигура на животно в раздвижена поза, като се използват допълнителни укрепващи материали. 6 X Искам да стана... - Интерпретира особеностите на различни фигурални образи с изобразителна дейност; - Използва в изображения видове визуални знаци според тяхното предназначение. - Пресъздаване особеностите на облеклото, пособията и средата, в която работят различните професионалисти. 7 X Думи образи - Изобразява визуални особености на животни; - Разбира значението на различни видове визуални знаци в околната среда. - Визуализиране значението на познати думи от чужди езици в образи на предмети и обекти. 8 XI Ориентиране в планината - Разбира и коментира мястото и значението на видовете визуални знаци в различна среда (с акцент върху природната среда). визуален знак - Изобразяване по образец конкретна природна среда и подходящи за нея визуални знаци за ориентиране.

4 9 XI Пъстър зоопарк - Разкрива основни връзки между обекти и природна среда при наблюдения и изобразителна дейност; - Променя връзки между обекти и среда при създаване на фантазни изображения; - Коментира особености на изображения от реалния и фантазния свят. декоративен образ - Създаване рисунка на предпочитано животно, като се променя визията на окраската и ареала му с включване на множество декоративни елементи. 10 XI Музикална картина - Различава професията на художника от други творчески професии; - Подбира материали, пособия и техники за изобразяване на емоционално състояние. - Различаване на инструментите от познато музикално произведение и изобразяване в експресивна рисунка чрез одухотворяването. 11 XI Леденото царство - Различава визуални особености на обекти и явления от заобикалящата го природна среда; - Разграничава светли и тъмни - Комбинира и експериментира с различни материали и техники. смесени техники - Пресъздаване чрез допълнителни ефекти цветовете и красотата на зимата в типична ледена обстановка.

5 12 XII Снежна завеса - Разграничава произведения на изобразителното изкуство по вид (скулптура); - Прилага в изобразителна дейност техники за моделиране; - Придобива представа за най-важните визуални особености на обекти (силует и детайли, форми). скулптура - Участване в колективно изграждане на модулна художествена конструкция чрез индивидуално моделиране на релефен образ. 13 XII Небивалици от света на сънищата - Коментира особености на изображения от реалния и фантазния свят; - Изобразява фантазни образи по впечатление и въображение, като използва светли и тъмни - Разграничава произведения на изобразителното изкуство по вид и жанр (графика); - Описва най-важните особености на графичните техники. графика, фантазен образ - Използване възможностите на различни графични материали и изразни средства на графиката за създаване на нереални образи. 14 XII Коледна картичка - Познава и прилага в изобразителна дейност техники за рисуване, апликиране, конструиране в равнина. - Изработване на панорамна картичка с коледни мотиви, наподобяваща триптих.

6 15 I По-бързо, по-високо, по-силно... - Придобива представа за най-важните визуални особености на човешки фигури (силует, детайли, форми, съотношения); - Интерпретира особеностите на различни фигурални образи; - Използва в изображения видове визуални знаци според тяхното предназначение; - Коментира мястото и значението на видовете визуални знаци в обществена среда. - Изобразяване на знаци за различни видове спортове с цел проектиране на предмети с конкретна потребителска функция (медали за награждаване). 16 I В ателието на твореца. Групов проект, I част - Интерпретира особеностите на различни фигурални образи; - Изразява отношение към творческата работа на художника; - Комбинира и експериментира с различни материали и техники. ателие - Екипна творческа дейност за създаване на елементи за куклен театър (кукли) по художествен текст чрез обемно апликиране и конструиране. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - Прилага в дейност техники за рисуване, апликиране, конструиране; - Подбира материали, пособия и техники за изобразяване на емоционално състояние. 17 I Детски театър Куклите оживяват проект, II част - Финализиране на екипната проектна дейност чрез изработка на реквизити и декори към избраното произведение.

7 18 I Фигурална композиция Зимни празници - Придобива представа и изобразява най-важните визуални особености на човешки фигури и животни; - Разграничава произведения на изобразителното изкуство по жанр (фигурална композиция); - Описва най-общи характеристики на основен жанр в изкуството. фигурална композиция - Създаване на тематична фигурална композиция, разполагане правилно фигурите в нея и изобразяване на конкретно движение, действие. 19 II Портрет Малкият Пикасо - Променя връзки между обекти и среда при създаване на фантазни изображения; - Интерпретира особеностите на различни фигурални образи; - Разграничава произведения на изобразителното изкуство по жанр и ги интерпретира чрез изобразителна дейност. портрет - Изобразяване на забавен, комбиниран портрет (от анфасна и профилна позиция) по впечатление от творби на известни художници, като спазва основни композиционни правила. 20 II Рисувам с цвят и щрих Родината в моите очи - Изразява чрез описания и рисунки емоционално отношение към красотата на природата; - Интерпретира въздействието на творби с тъмни и светли цветове чрез описания и изобразителна дейност; - Разграничава произведения на изобразителното изкуство по жанр и ги интерпретира чрез изобразителна дейност; - Комбинира и експериментира с различни материали и техники. пейзаж - Представяне в комбиниран пейзаж контраста и взаимодействието между различните изразни средства на живописта и графиката цветните и черно-белите петна и линии.

8 21 II Натюрморт Пъстри цветя - Изобразява реални образи по впечатление и въображение, като използва светли и тъмни - Разграничава произведения на изобразителното изкуство по жанр; - Описва най-общи характеристики на основен жанр в изкуството; - Комбинира и експериментира с различни материали и техники. натюрморт - Пресъздаване в натюрморт красотата на предметите от заобикалящия ни свят чрез спазване на правилата за технологично и композиционно изграждане. 22 III Художник илюстратор Словото в рисунки - Коментира дейност на художника илюстратор. художник илюстратор - Създаване на илюстрация чрез включване в нея по подходящ начин на фрагмент от текста или цялото му съдържание. 23 III Художествена конструкция Годишни времена - Сравнява визуални особености на различни обекти и явления от заобикалящата го среда; - Изразява чрез описания и рисунки емоционално отношение към красотата на природата; - Прилага в дейност техники за апликиране и конструиране; - Подбира материали, пособия и техники за изобразяване на емоционално състояние. - Участване в колективна изработка на обемна художествена конструкция чрез индивидуално изграждане на релефен фрагмент от нея.

9 24 III Красотата на природата Водата извор на живот - Различава визуални особености на обекти и явления от заобикалящата го природна среда; - Изразява чрез описания и рисунки емоционално отношение към красотата на природата; - Изобразява реални образи по впечатление и въображение, като използва светли и тъмни - Подбира материали, пособия и техники за изобразяване на емоционално състояние. изобразяване - Пресъздаване с подходящи цветови съчетания състоянието на водата в чиста или замърсена природна среда с цел да се провокират определени емоции и настроения. 25 III Пролетни празници Цветен венец - Интерпретира особеностите на различни фигурални образи с изобразителна дейност; - Подбира материали, пособия и техники за изобразяване на емоционално състояние. - Апликиране модел на венец от хартиени цветя чрез комбиниране на плоски и релефни елементи, залепени едно- и/или многопластово. 26 IV Великден! Спомен от празника - Различава визуални особености на обекти и явления от заобикалящата го природна среда; - Разграничава светли и тъмни - Изобразява реални образи по впечатление и въображение, като използва светли и тъмни - Комбинира и експериментира с различни материали и техники. смесени техники - Апликиране на тематична композиция чрез използване възможностите на мозаичното изграждане с нетипичен изобразителен материал.

10 27 IV Издраскани рисунки В дълбините на Космоса - Интерпретира въздействието на творби с тъмни и светли цветове чрез описания и изобразителна дейност; - Коментира дейност на художника график; - Познава и прилага в дейност техники за издраскване. художник график - Използване на усвоени изразни средства за създаване на графична рисунка чрез издраскване на самостоятелно подготвен восъчен (кредов) картон. 28 IV Декоративен образ Клоун - Коментира особености на изображения от реалния и фантазния свят. - Създаване на декоративен проект за фрагмент (маска) или цялостен образ на цирков артист клоун. 29 V Богатство в образи Увеселителен парк - Различава фигурални и нефигурални образи; - Интерпретира особеностите на различни фигурални образи с изобразителна дейност. фигурален образ - Упражняване рисуването на фигурална композиция по зададена тема чрез пресъздаване разнообразието на фигуралния образ. 30 V Богатствата на Земята Красотата на сезоните - Сравнява визуални особености на различни обекти и явления от заобикалящата го среда; - Комбинира и експериментира с различни материали и техники; - Подбира материали, пособия и техники за изобразяване на емоционално състояние. смесени техники - Създаване на природен пейзаж с включване на природни материали на подходящи места с цел постигане на още по-голяма реалистичност.

11 31 V Разходка из света Различни и еднакви проект - Сравнява визуални особености на различни обекти и явления от заобикалящата го среда; - Придобива представа за най-важните визуални особености на човешки фигури (силует,детайли, форми, цветове, съотношения); - Изобразява визуални особености на човешки фигури и животни. - Проучване на информация за разнообразието на човешките индивиди по света и изобразяването им в обичайната им среда на живот чрез фигурална композиция. 32 V Какво научих във втори клас? Пред прага на лятото ИД - Познава основните видове и жанрове в изобразителното изкуство; - Разграничава реален, декоративен, фантазен образ; - Разпознава спецификата на основни изобразителни материали и техники; - Свързва предназначението на определени визуални знаци с конкретна среда; - Повишава изобразителните си умения за изразяване чрез творчество. - Решаване на диагностични визуални тестове; - Създаване на композиция по зададена тема със сюжетно съдържание по избор на ученика. решението на визуалните тестове и. Разработил:.... (Име, фамилия, подпис)

12 ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда. 2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година. 3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас. 4. В колона 2 се посочва учебната седмица поред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време. 5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма. 6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение. 7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица. 8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива). 9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на учебната програма в съответствие с предвиденото в раздел Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки на съответната учебна програма. 10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял раздел) при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците на съответната учебна програма. 11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината.

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

Разпределение ИИ 4 клас 2019

Разпределение ИИ 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ: Директор:... ((име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Изобразително изкуство за 4. клас Забележка: Всяка от темите, независимо дали

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

Razpredelenie 7 klas 2019.indd

Razpredelenie 7 klas 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 7. по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О

Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О Петя ИВАНОВА Десислава КРАЛЕВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Издателство БУЛВЕСТ 2ООО за 9.клас ИЗКУСТВО И З О Б Р А З И Т Е Л Н О Петя Иванова Десислава Кралева КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 9. КЛАС

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно