УЧЕБНА ПРОГРАМА

Размер: px
Започни от страница:

Download "УЧЕБНА ПРОГРАМА"

Препис

1 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Утвърждавам: Декан: УЧЕБНА ПРОГРАМА Сигнатура: ED 433 Дисциплина: МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕК-ОБЩЕСТВО И ЧОВЕК- ПРИРОДА В НУ Приета: Протокол./ Преподаватели: проф. д-р Мария Алексиева АНОТАЦИЯ Процесите на глобализацията и на научно-технически прогрес в съвременното общество водят до необходимостта от интеграция на научните знания. Това налага нова визия за образованието още в началния етап на обучение. То трябва да е ориентирано към изграждане на определен обем от знания, формиране на познавателни, комуникативни, социални умения и на ценностна система. Новата образователна парадигма намира отражение и се проектира чрез разнообразни образователни подходи. На преден план в обучението по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото излиза интегралният подход в обучението. Учебната програма за дисциплината МОСЧПЧО е структурирана на тази основа. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ Академичният курс по Методика на обучението по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото насочва вниманието на студентите към формиране на знания и умения за преподаване на учебно съдържание чрез интегративни връзки между учебните дисциплини по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото в НУ. Откриването и осмислянето на тези връзки е необходимо, тъй като спомага за овладяване на интегративния подход от студентите, които след това ще имат необходимите компетенции да реализират интегративните процеси в началното училище при планирането и осъществяването на урочната дейност при запознаване с природния и със социалния свят. Друга цел на обучението е студентите да се запознаят и да овладеят съвременни методи и техники, гарантиращи осъществяването на живата връзка на детето с обкръжаващата го природна и обществена среда. Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да: Познават учебните програми по Околен свят (1 и 2 клас) и Човекът и природата и Човекът и обществото (3 и 4 клас); Познават основни принципи на структуриране на учебното съдържание по ОС, ЧП и ЧО и спецификата на подходите за работа с малките ученици; Планират и реализират различни форми на обучение, адекватни на възрастовите и индивидуални особености на малките ученици и подходящи за учебните дисциплини ОС, ЧП и ЧО Прилагат на практика знанията си за природната и социалната среда;

2 ПРЕДПОСТАВКИ Дисциплината е част от учебния план на Бакалавърската програма по Предучилищна и начална училищна педагогика и има базисен и интегриран характер. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовно обучение Задочно обучение СТАТУТ И СТРУКТУРА Специалност Статут Кредити Дистанционно обучение Редовно обучение Задочно обучение Предучилищна и начална училищна педагогика Задължителна учебна дисциплина 7 прис. л с общо л с общо л с общо СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 1. Специфика при възприемането на темите за природната и за социалната среда от учениците от начална училищна възраст. 2. Проблеми и особености при конструирането на учебно-възпитателния процес по ОС, ЧО и ЧП в началното училище 3. Формиране на представи и понятия за природата и за социалната среда у учениците от начална училищна възраст групи понятия, принципи за групиране на учебното съдържание (специфика, предимства), вариантни подходи за формиране на понятия, специфични трудности. 4. Основни и специфични форми на обучение при запознаване на учениците от началното училище с природната и социалната среда специфика (според тематиката), възпитателни акценти, използвани методи, предимства и недостатъци. 5. Използване на отворени учебни ситуации при запознаването на учениците от началното училище с природата и със социалната среда многоперспективност в обучението, Същност на отвореното обучение, форми, съдържателни и методически акценти, предимства и проблеми. 6. Обучение чрез метода на проектите. Организиране на проектни седмици. Запознаване на учениците от начална училищна възраст с природата и с обществената среда чрез проектно обучение (обучение чрез проекти) - история, примерни теми, предимства, трудности. 7. Методика за запознаване на учениците от началното училище с природата чрез непосредствен контакт с природата модерни концепции, методи на обучение, дейности, осигуряващи възможности за нагледно и активно учене. 8. Проблемно-ориентирано обучение при запознаването на учениците от началното училище с природата и със социалната среда специфика, подходи и методи на обучение. 2

3 9. Запознаване с природата чрез откривателско учене в началното училище методи, учебни дейности, които осигуряват възможности за активно учене, формиране на процесуални умения. 10. Съвременни концепции за реализиране на идеи за екологично образование в началното училище предимства, тематични акценти, възпитателни измерения. 11. Контрол и проверка на знанията и уменията на учениците в хода на обучението по роден край, околен свят, човекът и природата, човекът и обществото специфика, видове, предимства и недостатъци, проблеми при оценяването ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ Учебното съдържание по дисциплината е ориентирано към смесения тип обучение, което се характеризира с интегриране на разнообразни информационни и комуникационни технологии и традиционни и интерактивни методи на преподаване. С цел да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира участието им в хода на работата по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна лекция. Тя дава възможност съдържанието по дадена тема да се разбие на сегменти сегмент на лекция в съчетание със сегмент, по който студентите работят по групи или самостоятелно върху определена част от съдържанието, участват в дебати, представят журналистически материали по поставени от преподавателя задачи. Курсът е разработен в електронен вид. Качен е в обучителната платформа MOODLE и осигурява достъп на студентите по всяко време и място до учебните материали теоретични и практически. В платформата, курсът на обучение е представен чрез ресурси под формата на теоретични материали, PowerPoint презентации, връзки към интернет сайтове, електронни списания, е-книги, електронна библиотека на БСУ, видео материали и др. ресурси.и др., и чрез разнообразни дейности за студентите - уроци, тестове, форуми за обсъждане. МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Методи на преподаване Учебният план предполага курсът по Методика на обучението по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото в НУ да бъде смесен лекции+семинарни упражнения. С цел да се избегне преподаване на абстрактно-теоретично ниво и да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира участието им като основен метод по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна лекция. Помощни методи на преподаване са: дискусионни методи; методи, генериращи идеи; ситуационни методи; презентационни методи. Критерии за оценяване* 1. Критерии за допускане до изпит. До изпит се допускат студенти, които са: посетили 80% от присъствените часове по дисциплината; разработили материали, възложени за изпълнение по време на семестъра; разработили и защитили курсов проект. успешно издържали изпитен тест; 2. Семестриален изпит Провежда се Тест по конспекта на дисциплината 3

4 3. Метод на формиране на семестриалната оценка Крайната оценка по дисциплината се формира въз основа на всички изпълнени задания по дисциплината в указаните за това срокове, като 30% е тежестта на оценката е от защитата на курсовия проект. *Забележка: Цялостна информация свързана с описание на курса, очаквания към обучаемите, съдържание на курса, начин за получаване на студентските кредити по дисциплината, изпитен въпросник, литература за подготовка за изпита, оценяване по дисциплината са представени в електронния вариант на курса в MOODLE. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 1. Алексиева, М. Проект Училище на здравето практическа реализация в началното училище, в: Здравословно и хуманно образование, Фабер, 2002, с Алексиева, М. Учене чрез опита съвременна идея за обучение, том 4, Смолян, Вейл-Баре, А. Конструктивизмът и дидактиката в природонаучните дисциплини. В: Перспективи, No 2, Т. ХХХІ, 2001, с Вълчев, Р. Интерактивни методи и групова работа. С., 2004, Герганов, Е. Класически и съвременни форми и методи на обучение, 6. Гюрова, В. и др. Интерактивността в учебния процес. С., Гюрова, В. и др. Приключението учебен процес. С., Държавни образователни стандарти, В: 9. Епитропова, А., Б. Ангелова. Изучаване на човека и природата в началните класове. Пловдив, ИК Хермес, Зафирова, Л. Педагогически възможности за практическо реализиране на интеркултурно образование в началното училище. 11. Мирчева, Ил. Многоперспективност при запознаване на учениците от началното училище с природната и социалната среда. В сб.: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения. София, Изд. Веда Словена-ЖГ, 2004, Мирчева, Ил. Отворено обучение. С., ИК Веда Словена ЖГ, Мирчева, Ил. Проблеми на дидактиката на родинознанието и природознанието. С., ИК Веда Словена ЖГ, Мирчева, Ил., Ел. Джамбазова. Докосване до природата. Активният контакт на детето от началното училище с природната среда. 15. Мюлер, Х.-Й. Философията за деца като педагогическо отношение и като принцип на обучение. Начално образование, 2008, кн Петрова, В. Работата по проект. Стара Загора, ИК Кота, Стаматова, Р. Екологичното образвание на учениците от І до ІV клас / от теория към практика/. Бургас, Изд. Марк, Стаматова, Р. Основи на екологичното образование от V до VІ клас /структурно-съдържателен модел/. Бургас, Изд. Марк,

5 19. Стаматова, Р. Занимателни екологични аспекти при обучението по Роден край, Околен свят и Човекът и природата. Бургас, Изд. Марк, Стаматова, Р. Знанията за родния край основа на ценностната система в началното училище. Иновации в обучението. Шумен, Стаматова, Р. Учебна програма по направление Защитени зони територии. Методически разработки, помагало за учители. Проект Училището в моя роден град Бургас любимо и незабравимо, Учебна програма по Околен свят за втори клас, публикувана на интернет страницата на МОН: Учебна програма по Околен свят за първи клас, публикувана наинтернет страницата на МОН: Учебна програма по Човекът и обществото за ІV клас, публикувана на интернет 25. Учебна програма по Човекът и обществото за ІІІ клас, публикувана на интернет 26. Учебна програма по Човекът и природата за ІV клас, публикувана на интернет 27. Учебна програма по Човекът и природата за ІІІ клас, публикувана на интернет 28. Шрайер, Х. Що е проект?- Начално образование, Начално бразование, 2008, кн Шренк, М. Водата. Идеи за проектноориентирано обучение. Начално образование,

6 ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК : Сигнатура: МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОКОЛЕН СВЯТ, ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО И ЧОВЕК И ПРИРОДА В НУ Лектор: проф. д-р Мария Алексиева 1. Същност, предмет и задачи на Методиката на обучение по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото в началното училище 2. Дидактически принципи в обучението по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото в началното училище 3. Урокът основна организационна форма в обучението по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото в началното училище 4. Екскурзията специфична организационна форма на обучение по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото в началното училище функции, организация и провеждане 5. Методи на обучение, използвани при представяне на учебното съдържание по ОС, ЧП и ЧО същност, класификация и характеристики. 6. Оценяване на знанията, уменията и компетентностите на учениците в обучението по ОС, ЧП и ЧО същност и функции, Форми и методи за изпитване и оценяване. 7. Същност на отвореното обучение, форми, съдържателни и методически акценти, предимства и проблеми. 8. Обучение чрез метода на проектите. Организиране на проектни седмици. 9. Проблемно-ориентирано обучение при запознаването на учениците от началното училище с природата и със социалната среда специфика, подходи и методи на обучение. 10. Съвременни концепции за реализиране на идеи за екологично образование в началното училище 11. Подходът на мозайката в обучението по ОС, ЧП и ЧО 12. Картографирането в обучението по ОС, ЧП и ЧО 13. Активизиране на познавателната дейност на учениците от НУ с помощта на игровия метод видове игри в обучението по ОС, ЧП и ЧО 14. Място и роля на учебно-нагледните средства и ИКТ в обучението по ОС, ЧП и ЧО 15. Място на биологичните идеи в обучението по ОС и ЧП в началното училище ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 1. Алексиева, М. Дигитална епоха, дигитални технологии иновация или (р)еволюция в общуването, организацията на ученето, преподаването образованието, Сб. "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, с ,

7 2. Алексиева, М. Подходи към ученето и към начина на организиране на обучението в контекста на социалните и на техническите промени, сп. Съвременна хуманитаристика, бр.2, с , Алексиева, М. Проект Училище на здравето практическа реализация в началното училище, в: Здравословно и хуманно образование, Фабер, 2002, с Алексиева, М. Учене чрез опита съвременна идея за обучение, том 4, Смолян, Алексиева, М., П. Митева, Изкуството да бъдем обучители, Ирита Принт, К., Бергер, Е., Хилдегард, Ф. Комуникация, обучение, презентация, С., Бергер, Е., Хилдегард, Ф. Планиране, преподаване, оценяване, С, Вейл-Баре, А. Конструктивизмът и дидактиката в природонаучните дисциплини. В: Перспективи, No 2, Т. ХХХІ, 2001, с Вълчев, Р. Интерактивни методи и групова работа. С., 2004, Герганов, Е. Класически и съвременни форми и методи на обучение, Гюрова, В. и др. Интерактивността в учебния процес. С., Гюрова, В. и др. Приключението учебен процес. С., Епитропова, А., Б. Ангелова. Изучаване на човека и природата в началните класове. Пловдив, ИК Хермес, Мирчева, Ил. Отворено обучение. С., ИК Веда Словена ЖГ, Мирчева, Ил. Проблеми на дидактиката на родинознанието и природознанието. С., ИК Веда Словена ЖГ, Мирчева, Ил., Ел. Джамбазова. Докосване до природата. Активният контакт на детето от началното училище с природната среда. 17. Стаматова, Р. Екологичното образвание на учениците от І до ІV клас / от теория към практика/. Бургас, Изд. Марк, Стаматова, Р. Занимателни екологични аспекти при обучението по Роден край, Околен свят и Човекът и природата. Бургас, Изд. Марк, Стаматова, Р. Знанията за родния край основа на ценностната система в началното училище. Иновации в обучението. Шумен, Стаматова, Р. Основи на екологичното образование от V до VІ клас /структурносъдържателен модел/. Бургас, Изд. Марк, Стаматова, Р. Учебна програма по направление Защитени зони територии. Методически разработки, помагало за учители. Проект Училището в моя роден град Бургас любимо и незабравимо, Учебна програма по Околен свят за втори клас, публикувана на интернет страницата на МОН: Учебна програма по Околен свят за първи клас, публикувана наинтернет страницата на МОН: Учебна програма по Човекът и обществото за ІV клас, публикувана на интернет 25. Учебна програма по Човекът и обществото за ІІІ клас, публикувана на интернет 26. Учебна програма по Човекът и природата за ІV клас, публикувана на интернет 7

8 27. Учебна програма по Човекът и природата за ІІІ клас, публикувана на интернет 28. Фогел, В. Как се учи учителят, С Шрайер, Х. Що е проект?- Начално образование, Начално бразование, 2008, кн Шренк, М. Водата. Идеи за проектно-ориентирано обучение. В: Начално образование,

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: Сигнатура: ED 407 МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Приета: Протокол./ Лектор: доц. д-р Емил Бузов АНОТАЦИЯ

Подробно

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO УТВЪРЖДАВАМ: Декан: /проф. дн Божидар Ангелов/ К О Н С П Е К Т писмен държавен изпит ОКС Магистър МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ)

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Исторически Специалност: (код и наименование) История, История и география, История и философия Магистърска програма: (код

Подробно

3.Vred_M_PNUP_sled_PB

3.Vred_M_PNUP_sled_PB Утвърждавам: /проф. дн Б. Ангелов/ К О Н С П Е К Т ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС МАГИСТЪР Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика Магистърска програма: Предучилищна и начална училищна педагогика

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: Факултет: Наименование

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

LW 132

LW 132 ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: BA 344 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Приета: прот. 13/11.03.2016 г. Лектор: АНОТАЦИЯ Доц. д-р Юлия Йоргова В съвременните

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: BA 546 СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ Приета: прот. 6 от г. Лектор:

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: BA 546 СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ Приета: прот. 6 от г. Лектор: ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: BA 546 СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ Приета: прот. 6 от 28.06.2011 г. Лектор: Доц. д-р Г. Милчева АНОТАЦИЯ Учебната дисциплина има

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 1

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 1 ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 16.10.06 г., изм. прот. 11 от 17.09.2011; изм. прот.

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект ПРОЕКТ: BG051PO001-4.3.04-0039 Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5 ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5/19.11.2010 Актуализирана: Прот. 16 от 17.06.2016 г.

Подробно

Български език и история (задочно обучение)

Български език и история (задочно обучение) Учебен план на специалност Български език и история (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален Медицински университет - Плевен форма на обучение Задължителни дисциплини Държавни изисквания (в академ. ) Часове лекции Часове упражнения Кредити Натовареност по семестри (лекции / упражнения) І ІІ ІІІ

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно