Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/

Размер: px
Започни от страница:

Download "Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/"

Препис

1 НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС 298/ г. Раздел 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за стимулиране на деца и ученици с изявени дарби от община Елин Пелин (2) Наредбата има за цел да подкрепя и поощрява даровити деца и ученици с изяви в указаните в чл. З области. (3) Стимулирането бива морално и материално, Чл. 2. (1) Мерките за стимулиране на творческите заложби и потребности на деца и ученици с изявени дарби са: 1. Подпомагане на обучение в курсове, по изкуства, наука и спорт; 2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери; 3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси. олимпиади и състезания; (2) Мерките се осъществяват чрез предоставяне на стипендия или еднократно финансово подпомагане. Чл. 3. (1) Предложения за стимулиране в съответствие с Наредбата могат да бъдат правени за всяко дете или ученик с доказани изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище в съответната област. (2) Областите за кандидатстване са : 1. Наука; 2. Техника; 3. Изкуства; 1

2 4. Спорт. Чл. 4. Моралните стимули за деца с изявени дарби включват: 1. Почетен знак за успехи (почетен плакет със знака на Община Елин Пелин) 2. Значка Елин Пелин" 3. Почетна грамота Чл. 5. Материалните стимули включват: 1. Награда Гордостта на Елин Пелин '' - почетен плакет със знака на Община Елин Пелин + еднократен финансов стимул в размер до 3 минимални заплати 2. Годишна стипендия; 3. Месечна стипендия; 4. Еднократни поощрения за подпомагане участието в пленери, лагери, конкурси и изложби. Чл. 6. (1) С проекта за бюджет на Общината за всяка финансова година Кметът на Община Елин Пелин внася в Общински съвет и Програма за финансиране стипендии и стимули по настоящата Наредба. (2) За оценяване и класиране на постъпилите предложения за морални и материални стимули се сформира нарочна Комисия. Чл.7. Ежегодно в рамките на Шопски празник Общинска администрация организира представяне на най-добрите постижения на деца и ученици от общината, по информация подадена от детските и учебни заведения и Комисията по чл.6, ал.2. Раздел II. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Чл. 8 (1) Предложения за морални стимули могат да правят 1. Педагогически колективи в детски градини и учебни заведения с решение на Педагогически съвет; 2. Читалища; 3. Училищни настоятелства; 4. Неправителствени организации, имащи отношение към проблемите на децата и образованието; 5. Спортни клубове; 6. Общински съвет. 2

3 (2) Предложенията трябва да бъдат мотивирани и подкрепени с документи, доказващи участието и отличието в състезания, конкурси, олимпиади и др. (3) Награда Гордостта на Елин Пелин", видовете стипендии и финансовото поощрение на деца и ученици с изявени дарби може да се предоставя по искане на; 1. Детето (ученикът); 2. Законен представител, от името на непълнолетните ~ родител. настойник, попечител или лице полагащо грижи за детето; 3. Лицата по чл. 8 (1). Чл. 9. (1) Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в чл. З, ал. 2 области и в чл. 4 и чл. 5 стимули. (2) Всеки кандидат има право на одобрение на една стипендия или финансово поощрение за календарна година. Чл. 10. Кандидатстването и одобрението за стипендиите и стимулите по чл. 4 и чл. 5 т. 1, 2 и 3 се осъществява два пъти годишно - месец май и месец септември, а по чл.5, т. 4 - текущо. Чл. 11. Награда Гордостта на Елин Пелин". Характеристика на наградата: 1. Награда Гордостта на Елин Пелин " се присъжда само на едно дете или ученик (приоритетно над 16 г.) в рамките на календарната година. 2. Наградата се присъжда на дете или ученик, класирани до шесто място на форум от европейско или световно ниво за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата. Чл. 12. Определяне на годишни стипендианти Характеристика на стипендията: 1. Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година 2. Всяка година се отпуска по една годишна стипендия в областите; наука; техника; изкуства; спорт. 3. Стипендия се присъжда на дете (ученик), с поне една значима изява на национално и/или международно ниво, класирано до пето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата. 3

4 Чл. 13. Определяне на месечни стипендианти Характеристика на стипендията: 1. Месечна стипендия се отпуска за период не по-дълъг от шест месеца. 2. Всяка година се отпускат по две месечни стипендии в областите: наука; техника; изкуства; спорт. 3. Стипендия се присъжда на дете (ученик), с поне две значими изяви на регионално или национално ниво, класирано до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата. Чл. 14. Определяне на еднократно финансово поощрение Характеристика: 1. Финансовото поощрение се присъжда на дете (ученик), с изявени дарби по критерии, (определени от комисия) за подпомагане участието му в курсове по изкуства, наука и спорт, пленери, обучителни и възстановителни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания; 2. Всяка година се отпускат до 10 еднократни финансови поощрения. Раздел III. ПРОЦЕДУРА НА КАНДИДАТСТВАНЕ Чл.15. Приемане на документи (1) 1. Приемането на документи съгласно чл, 17 за Награда Гордостта на Елин Пелин", годишна и месечни стипендии е до на съответната година. При условие, че не се подадат документи в указания срок или предложената кандидатура се отхвърли, нова сесия за приемане на документи се открива до на същата година. 2. Документите за еднократното финансово поощрение се приемат текущо след решение на Комисията за стартиране подаването на документи, взето не по-късно от 15 февруари; (2) 1. Комисията разглежда подадените кандидатури за Награда Гордостта на Елин Пелин", годишна и месечни стипендии и излиза с решение в срок до петнадесети май, респективно септември. 2. Комисията разглежда подадените кандидатури за еднократното финансово поощрение текущо и излиза с решение в десетдневен срок след постъпването на кандидатурата. 4

5 (3) Протокол от Решението на Комисията за спечелил кандидат се огласява чрез официалният сайт и общинския вестник Елин Пелин днес в 7 дневен срок след нейното Решение. Чл.16. Процедура на изплащане. (1) Наградата..Гордостта на Елин Пелин ", (плакет) се връчва от Кмета на Общината на тържеството по случай 24.май (респективно Шопски празник ), финансовият стимул се изплаща еднократно чрез касата на Община Елин Пелин. (2) Процедура за изплащане на годишната стипендия 1. Стипендията се изплаща на две равни вноски чрез касата на Община Елин Пелин, като първата от тях е през месеца, следващ обявяването на спечелилия кандидат. 2. Размерът на стипендията се равнява на общо до три минимални работни заплати, определени за страната, към датата на одобрение на кандидата (3) Процедура за изплащане на месечни стипендии 1. Комисията определя за всеки отделен кандидат продължителност на стипендията, не по-дълъг от 6 месеца. 2. Стипендията се изплаща на месечни вноски чрез касата на Община Елин Пелин. 3. Размерът на стипендията се равнява на 60% от минималната работна заплата, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, умножена по броя на месеците. (4) Процедура за изплащане еднократното финансово поощрение: 1. Комисията взема решение за всяка от кандидатурите, на база формуляра за оценка. 2. Еднократното финансово поощрение се изплаша чрез касата на Община Елин Пелин. Размерът на еднократното финансово поощрение е до една минимална работна заплата, определена за страната, към момента на подаване на кандидатурата. Раздел IV. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. Чл. 17. При кандидатстване се подават следните документи: 1. Искане по образен за предоставяне на Наградата Гордостта на Елин Пелин", стипендия или еднократно поощрение с необходимата мотивировка; 2. Копие от удостоверение за раждане, за деца в доучилищна възраст или ученическа лична карта, за ученици ; 3. Документ удостоверяващ, че детето (ученикът) е класирано през последните две години и/или в настоящата година в местни, регионални, национални или международни прояви в областта, за която се кандидатства на позиции съгласно чл. 11, т. 2,чл. 12, т, 3 и чл, 13, т. 3; 5

6 4. Препоръка от преподавател или от изявена на местно, национално и/или над национално ниво личност в областта, за която се кандидатства; 5. Препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение или за участие в пленер или лагер. Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ. Чл. 18. Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от: 1. Бюджета на Общината за текущата година; 2. Програми и проекти, спечелени от Община Елин Пелин; 3. Дарения, спонсори и други. Раздел VI. МОНИТОРИНГ. Чл. 19. Комисията по стипендиите дава гласност на Общинската програма за отпускане на стипендии и финансово поощрение в седемдневен срок след утвърждаването й. Чл. 20. (1) В края на всяка календарна година Комисията представя отчет за дейността си пред Общински съвет и Кмета на Община Елин Пелин. 2) Комисията по стипендиите дава подробна информация в края на всяко тримесечие на Кмета на Община Елин Пелин и на Председателя на Общински съвет. Чл. 21. Комисията предоставя достъп до информация за дейността и решенията си на всеки заинтересован. Чл. 22. Комисията публикува решенията си в официалния сайт на Община Елин Пелин и в общинския вестник. Чл. 23. (1) Предоставянето на стипендия и еднократно финансово стимулиране се отразява в Книга за записване на деца и ученици с изявени дарби; (2) Книгата се води от Секретаря на Комисията по стипендиите. Раздел VII. ОРГАНИ Чл. 24. (1) Комисията по чл. 6 ал. 2 се състои се състои от Председател и четири члена. (2) Общинският съвет номинира един общински съветник за член на Комисията. Кметът на Общината номинира четирима представители на общинската администрация, от които един заместник кмет, един от финансов отдел, един юрист и един от звено Образование (3) Комисията се избира за мандат от две години. (4) Комисията избира Председател от своя състав на първото си заседание, което се провежда в срок до десет дни от избирането й. 6

7 (5) Комисията заседава, ако е налице обикновено мнозинство. (6) Решенията на Комисията се вземат с квалифицирано мнозинство от нейните членове. (7) Председателят и членовете на Комисията не получават възнаграждение за дейността си. Чл. 25. (1) Комисията ежегодно разработва Програмата по чл. 6, ал.1 и я предлага за утвърждаване не по-късно от 15 февруари. (2) Комисията ежегодно изготвя формуляри за кандидатстване/оценка за стипендиите и стимулите по чл. 4 и чл. 5. Чл. 26. (1) Дейността на комисията се подпомага от Секретар. (1) Секретарят е служител на администрацията от сферата на образованието и младежките дейности. (2) Секретарят е без право на глас в Комисията. (3) Секретарят осъществява цялата техническа помощ, необходима на Комисията. Чл. 27. Съставът на Комисията се представя публично чрез информация в официалния сайт на общината и в медиите. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.1. Дете (ученик) по т. З е всяко дете (ученик), което: 1. Е с постоянен или настоящ адрес в община Елин Пелин, обхванато е от образователната система (за деца в до училищна възраст не е необходимо условие посещаването на детска градина) в начален, прогимназиален или гимназиален етап на обучение. 2. По времето на изявата, във връзка с която кандидатства за стипендия да е пребивавало в Община Елин Пелин ( за деца в до училищна възраст) или да се е обучавало в учебно заведение на територията на Община Елин Пелин..2. Настоящата наредба е приета с Решение 763 по протокол 32 от г. и при необходимост може да бъде променяна и допълвана от Общински съвет, по реда, по който е приета. Протоколчик: /Г.Вълчева/ Председател ОбС: /Г.Костов/ Зам.Председател ОбС: /Ем.Петров/ 7

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА  ГОРНА  ОРЯХОВИЦА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА 2012 г. І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г.,

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г., НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005

Подробно

079201

079201 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2007 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА гр.силистра, ул. С.Велики 16 086/820655, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Microsoft Word - t.24.doc

Microsoft Word - t.24.doc О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2006 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

Obstinska programa 2012

Obstinska programa 2012 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2012 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_ НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм.,

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л   № 1 П Р О Т О К О Л 3 Днес 15.05.2019 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите. Присъстваха : 1. Пепа Димитрова - Чиликова Заместник-кмет председател на комисията 2. Дора Чанева общинска администрация

Подробно

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

t. 3

t. 3 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Стоян Русев- председател на ПК по Култура, културноисторическо наследство, интеграционна политика и вероизповедания ОТНОСНО: Приемане

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: www.soudabnik.com

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ - РУСЕ Алеи Възраждане 3 тел./факс : 842 600 тел: 842 700 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За условия и ред за получаване на стипендии от учениците от Английска езикова гимназия Гео

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно