УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла

Размер: px
Започни от страница:

Download "УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла"

Препис

1 УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура област на функционална компетентност наименование на та нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.) 1. Издаване на удостоверение за раждане оригинал Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 40, ал.1 2. Издаване на удостоверение за раждане дубликат Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал Издаване на удостоверение за сключен граждански брак оригинал 4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак дубликат 5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път 6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние Закон за гражданската регистрация - чл. 40 ал. 1 и чл. 53 Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1 Закон за гражданската регистрация - чл. 40 ал. 1 и чл.88 ал.1 Закон за гражданската регистрация - чл. 40 ал. 1 Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал Издаване на удостоверение за наследници 9. Издаване на удостоверение за семейно положение

2 10. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 11. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 12. Издаване на удостоверение за родените от майката деца 13. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство Административнопроцесуален кодекс, Семеен кодекс (чл.153 и сл.), Закон за гражданската регистрация, Закон за местните данъци и такси 14. Издаване на удостоверение за правно ограничение 15. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 16. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 17. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 18. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 19. Издаване на удостоверение за постоянен адрес 20. Издаване на удостоверение за настоящ адрес 21. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 22. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

3 23. Припознаване на дете Семеен кодекс - чл Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Закон за гражданската регистрация - чл.106 Правилник за легализациите, заверките и преводите 25. Възстановяване и промяна на име Закон за гражданската регистрация - чл. 19а 26. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние 27. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние 28. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина 29. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или налице без гражданство Закон за гражданската регистрация - чл. 74 и чл. 76 Закон за гражданската регистрация - чл. 80 и чл. 88 Закон за гражданската регистрация - чл. 69, чл.70 и чл.72 Закон за гражданската регистрация - чл. 3 и чл Установяване на наличие на българско гражданство Закон за българското гражданство - чл Предоставяне на данни по гражданска регистрация на Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, институции т Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ ГРАО Закон за гражданската регистрация - чл Присвояване на ЕГН Закон за гражданската регистрация - чл Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес Указания на ГД ГРАО 35. Промяна на ЕГН на български гражданин Закон за гражданската регистрация - чл. 11

4 36. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години Закон за гражданската регистрация - чл. 106 ОБА2 Административнотехнически 1. Извършване на справка за наличието на жилищноспестовен влог Правилник за прилагане на закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към клоновете на Банка ДСК ЕАД и издаване на справка за резултатите от проверката - чл. 7 ОБА2 2. Издаване на удостоверение за наличие на жилищноспестовен влог Правилник за прилагане на закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към клоновете на Банка ДСК ЕАД и издаване на справка за резултатите от проверката - чл. 7 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 3. Приемане и обработка на документи за изплащане левова компенсация на титулярите на жилищноспестовни влогове 4. Оценка на общински имот или вещно право върху общински имот Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове - чл. 7 Правилник за прилагане на закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове - чл. 11 Закон за общинската собственост - чл. 8, ал Промяна на данъчната оценка на недвижим имот Закон за местните данъци и такси - чл Приемане на документи за продажба на общинско жилище 7. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 8. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост 9. Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот Закон за общинската собственост - чл. 47 Закон за общинската собственост - чл. 5 Закон за приватизация и следприватизационен контрол - чл. 29 Закон за общинската собственост - чл. 29

5 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 ОБА2 10. Издаване на удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот 11. Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди 12. Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот 13. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост Закон за общинската собственост и реституционните закони - чл. 58 Наредба на ОС във връзка чл. 45а Закон за общинската собственост Закон за собствеността - чл. 36 Закон за общинската собственост - чл Установяване на жилищни нужди Закон за общинската собственост - чл. 45а 15. Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове 16. Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Правилник за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищносестовни влогове - чл. 11 Закон за общинската собственост - чл.62 ал Настаняване в общинско жилище Закон за общинската собственост - чл. 45а 18. Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост Гражданскопроцесуален кодекс - чл Справка по актовите книги Закон за общинската собственост - чл. 62, ал Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост 21. Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост, във връзка с чл. 8, ал. 2 Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 8, ал. 2 Закон за общинската собственост 22. Учредяване право на надстрояване и пристрояване Закон за общинската собственост - чл. 38

6 ОБА2 Административнотехнически 23. Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж 1. Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план 2. Применане и одобряване на проект за подробен устройствен план Закон за устройство на територията - чл. 124 и чл. 134 Закон за устройство на територията - чл Издаване на виза за проектиране Закон за устройство на територията - чл Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 5. Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища 6. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж 7. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория 8. Съгасуване на идеен инвестиционен проект 9. Разглеждане и одобравяне на идеини инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 10. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет 11. Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 13 ал. 5 и ал. 6 Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 7 Наредба 6 от 22 май 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България - чл. 5 ал. 3 Закон за устройство на територията - чл. 177 Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 1 Закон за устройство на територията - чл. 142 Закон за устройство на територията - чл. 148 ал. 2 Закон за устройство на територията - чл. 154

7 12. Изготвяне на справки относно изменения на устройствени планове и схеми 13. Съгласуване на инвестиционни проекти за благоусрояване и обекти на техическата инфраструктура Закон за устройство на територията - чл. 131 Закон за устройство на територията - чл.142, чл Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти Закон за устройство на територията - чл Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план Закон за устройство на територията - чл. 136 във връзка с чл Издаване на разрешение за строеж Закон за устройство на територията - чл Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка 18. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура 19. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път 20. Издаване на разрешения за поставяве на престваеми обекти 21. Възстановяване на изгубен одобрен инвестициоен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане Закон за устройство на територията - чл. 157 Закон за устройство на територията - чл. 194 Закон за устройство на територията - чл. 192 ал. 2 Закон за устройство на територията - чл. 56 Закон за устройство на територията - чл. 145 ал Издаване на удостоверения за доброволна делба Закон за устройство на територията - чл Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 24. Приемане и заверяване на екзекутивна документация Закон за устройство на територията - чл. 16 ал. 5 Закон за устройство на територията - чл. 74 ал. 3, във връзка с чл. 175

8 25. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти чл. 148, във връзка с чл. 147 ал. 1 и 153 от Закона за устройство на територията ОБА4 Правни и административнотехнически Административни "Контрол по строителството" Административни Административни 26. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване 27. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна на предназначението 28. Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право 29. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии 30. Допускане (разрешаване) изработването на комплексен доклад за инвестиционна инициатива 31. Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива 32. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда 1. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 1. Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция, строителен контрол, благоустрояване и екология 1. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца Закон за устройство на територията - чл. 195 ал. 5 и чл. 196 Закон за устройство на територията - чл. 59 ал. 2, във връзка с чл. 8 т. 3 и чл. 12 ал. 3 Закон за устройство на територията - чл.192 ал. 8 и чл. 193 ал.10 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - 4 от Преходни и заключителни разпоредби Закон за устройство на територията - чл. 150 Закон за устройство на територията - чл. 150 Наредба 5 от г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството - чл.15, ал.2 Граждански процесуален кодекс - чл. 621 Наредба 3/ г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри във връзка с 4 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 35, ал Издаване на скица за недвижим имот Закон за кадастъра и имотния регистър - 4

9 Административни Административни Административни Административни Административни Административни Административни Административни Административни Административни ОБА6 "Реклама" ОБА6 ОБА6 ОБА7 ОБА7 ОБА8 Административни "Реклама" Административни "Реклама" Административни "Общинска информация" Административни "Общинска информация" Административни "Селско стопанство и екология" 3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 4. Изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/ 5. Изготвяне на копие от реперен карнет 6. Изготвяне на копия от кадастрален план посредством контактно копиране 7. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа иза това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването Закон за устройство на територията - чл. 159, ал.3 8. Съгласуване на скица с подземен кадастър Закон за устройство на територията - чл. 128, ал.6 9. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 10. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ Закон за кадастъра и имотния регистър - 4 и чл. 51 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл Съгласуване на доброволна делба Закон за устройство на територията - чл Издаване на разрешение за поставяне на рекламноинформационни елементи 2. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони 3. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение 1. Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка 2. Издаване на удостоверения/по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в Архив на търсените от тях документи/ 1. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствини отпадъци, строителни и земни маси Закон за устройство на територията - чл. 57, ал. 1 Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16 ал.1 Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13, ал. 1 Закон за достъп до обществена информация - чл. 24 Закон за националния архивен фонд - чл. 84 и чл. 90, т. 2 Административнопроцесуален кодекс - чл.21, ал.3

10 Административни ОБА8 "Селско стопанство и екология" 2. Регистрация на пчелни семейства Закон за пчеларството - чл. 8 ОБА8 Административни "Селско стопанство и екология" 3. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд Правилник за прилагане на Закона за горите - чл.131 б ал. 1 и ал. 2 ОБА8 Административни "Селско стопанство и екология" 4. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2 ОБА8 Административни "Селско стопанство и екология" 5. Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси Закон за управление на отпадъците - чл. 19 ОБА8 Административни "Селско стопанство и екология" 6. Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци Закон за управление на отпадъците - чл. 18 ОБА9 Административни Зелена система 1. Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност, във връзка с чл. 62, ал. 10 Закон за устройство на територията ОБА9 ОБА Административни Зелена система Административни Зелена система Административни Административни Административни Административни Административни 2. Издаване на разрешение за преместване на растителност 3. Съгласуване на проекти по озеленяване, инфраструктури, обекти и др. 1. Приемане и обработване на искания и жалби свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ 2. Приемане и обработване на искания и жалби свързани с оценка на сгради и подобрения върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ 3. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани,с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ 4. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани върху застроени земи от горския фонд 5. Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица, във връзка с чл. 62, ал. 10 Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията - чл. 68 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - 30, ал.2 от ПЗР Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - 30 от ПЗР Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 24г, ал. 9

11 Административни Административни Административни Административни Търговия, туризъм, транспорт Административни Административни Административни Административни 6. Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места 7. Учредява право на ползване и сервитути върху площи от общинския горски фонд 8. Приемане и обработване на преписки на физически и юридически лица за изключване на гори и земи от горския фонд и включването им в урбанизирани територии 1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници 2. Изготвяне на удостоверения за издаване на безплатни карти за пътуване с градския транспорт на пенсионери и ученици 3. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства 4. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали 5. Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект Правилник за прилагане на Закона за опазването на земеделските земи - чл. 28 и чл.30 ал.1 т.7 Закон за горите - чл. 16, ал. 7 Закон за горите - чл. 14б, ал. 2 Наредба 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 24 Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали - чл. 9, ал. 2 Наредба на ОС, във връзка с чл. 72 Закон за местните данъци и такси 1 Административни 6. Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности за администриране на местните такси и цени на. 1 Административни 7. Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга Закон за движение по пътищата - чл. 167, ал. 2 1 Административни 8. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки Закон за туризма - чл. 49, ал. 2 1 Административни 9. Категоризация на заведения за хранене и развлечение Закон за туризма - чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 52, ал. 1 1 Административни 10. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване Закон за туризма - чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 52, ал. 1

12 Административни Административни Административни Административни Административни Административни Административни Административни Административни Административни Административни 11. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и търговски връзки към него 12. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него 1. Съгласуване на междинна и начална спирка на международни автобусни линии 2. Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии 3. Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и а на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица 4. Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях 5. Изготвянe нa схема за сигнализирането на места за паркиране за служебни нужди "служебен абонамент" и разрешение за ползването им по искане на физически и юридически лица 6. За временна забрана за обществено ползване на улици, площади, пътища или участъци от тях от ППС, за организиране търговия на открито и за снимане на филми и реклами 7. Приемане на предложения и изготвяне на схеми за сигнализиране на места за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания по местоживеене 8. Приемане на предложения и изготвяне на схеми за сигнализиране на места за паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства 9. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8, ал. 1 Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8, ал. 2 Наредба 11 на Министерство на транспорта и съобщенията Решение на Общинския съвет и по реда на Наредба 2/ г. на МТИТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и Наредба 1/ г. за организиране на движението по пътищата и Наредба 16/ г. за временната организация на движението при извършване на строителство и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 24

13 Административни Административни Административни Административни 3 Административни Административни Административни Административни Административни 10. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя 1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 2. Издаване на удостоверение за удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси 3. Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследствио 4. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства 5. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината 6. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от фирми и предприятия 7. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата 8. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 18, ал. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2 Закон за местните данъци и такси - чл. 41 Закон за местните данъци и такси - Глава втора, раздел IV Закон за местните данъци и такси - чл. 14 Закон за местните данъци и такси - чл. 17 Закон за местните данъци и такси - чл. 32, ал. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 49, ал. 3 3 Административни 9. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил Закон за местните данъци и такси - чл. 54, ал. 1 3 Административни Административни 3 Административни Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили 11. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък 12. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Закон за местните данъци и такси - чл. 54, ал. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 61н Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5 3 Административни 13. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци Закон за местните данъци и такси - чл. 71

14 Административни 3 Административни 3 Административни Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци 15. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство 16. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация Закон за местните данъци и такси - Глава втора, раздел I и Глава трета, раздел I Закон за местните данъци и такси - Глава втора, раздел II Закон за местните данъци и такси - Глава втора 3 Административни 17. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал Административни Административни Административни Социални дейности Административни Социални дейности Административни Социални дейности Административни Етажна собственост Административни Етажна собственост 18. Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции 19. Информация и справки по заявки на задължени лица 1. Приемане на заявления за предоставяне на социална помощ за извършване на погребения за сметка на бюджета на общината на социално слаби, самотни хора, без роднини, бездомни и починали в заведенията за социални. 2. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии 3. Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения постъпили от администрацията на президенти за опрощаване на държавни вземания 1. Определяне на прилежаща площ към сграда 2. Вписване на данни в регистъра на сградите или отделните входове в на етажната собственост Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 129, ал. 1 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - чл.74, ал.2 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 7, ал. 2, т. 1 Кодекс за социално осигуряване - чл. 92 Конституция на Република България - чл. 98, т.12 Закон за управление на етажната собственост - чл. 4, ал. 2 Закон за управление на етажната собственост - чл. 4, ал. 2

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Заплати Стeфанка Петкова 483 5796 Осигуровки 19,% 9,83

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

No Title

No Title (Изм. - Решение 495 по Протокол 86 от 23.07.2015 г.) Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации 1. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) нотариуси, област

Подробно

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ (6) При ползване по ал на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособност се заплащат 50% от дължимата такса, както следва: 1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл.39 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса на услугата

Подробно

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ОБЩИНА СТРУМЯНИ О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И Област Благоевград;тел./факс: 07434/31 05, тел. 31-08, E-mail strumyani_oba@yahoo.com ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Струмяни, 22.02.2005 г. Общинска

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/540-тарифа-към-наредбата-за-определянето Страница 1 Общинска администрация Суворово ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Подробно

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КОД НА АДМИН. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГАНЕОБХОДИМИ НА УСЛУГАТАДОКУМЕНТИ БЛАНКА ОБРАЗЕЦ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА ЕЛЕКТРОННА ОТГОВОРЕН УСЛУГА УСЛУГАОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН 1998 Издаване на удостоверение

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 213 на Столичния общински съвет

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно