Указания за безопасност AH

Размер: px
Започни от страница:

Download "Указания за безопасност AH"

Препис

1

2

3 Двигатели за ниско напрежение SIMOTICS GP, SD, DP Прочети ме Съпринадлежащите инструкции за експлоатация ще намерите в Internet: Двигатели за ниско напрежение ( Технически въпроси или допълнителни информации Лице за контакти Ако имате технически въпроси или се нуждаете от допълнителни информации, обърнете се към Технически сервиз ( Моля, за целта дръжте подготвени следните данни: Тип Сериен номер Тези данни ще намерите на табелката с техническите данни. Ако желаете да изискате идване на сервиза на място или се нуждаете от резервни части, то се обърнете към Вашето лице за контакти на място. Той ще осъществи контакт със съответния сервиз. Вашето лице за контакти ще намерите в базата данни с лица за контакти: ( Общи указание за безопасност За Вашата лична безопасност, както и за избягване на материални щети, при всички работи винаги спазвайте важните за безопасността указания и следните пет правила за безопасност съгласно EN "Работи в състояние без напрежение". Прилагайте петте правила за безопасност преди започване на работите в посочената последователност. Siemens AG Всички права запазени A5E A, 06/2018 1

4 Общи указание за безопасност 5 правила за безопасност 1. Деактивиране. Деактивирайте помощните токови контури, напр. отоплението, по време на престой 2. Осигуряване срещу повторно включване 3. Установяване на липсата на напрежение. 4. Заземяване и свързване на късо. 5. Покриване и заграждане на съседните намиращи се под напрежение детайли. След приключване на работите отменете взетите мерки в обратна последователност. Квалифициран персонал Гарантирайте, че само квалифициран персонал по смисъла на тази инструкция за експлоатация работи по тази машина или в нейна близост. Опасност от намиращи се под напрежение детайли Намиращи се под напрежение детайли представляват опасност. Чрез отстраняване на капаци, защитата от допир на активни детайли повече не е гарантирана. Чрез приближаване до активни детайли е възможно да се мине под минималните въздушни отстояние и утечни пътечки. Допирането може да доведе до смърт, тежко телесно нараняване или материални щети. Гарантирайте, че по време на експлоатацията, всички капаци са затворени. В случай че, трябва да отстранявате капаци, първо изключете машината от напрежение. Спазвайте Петте правила за безопасност. (Страница 1) При експлоатация винаги дръжте затворено свързващото табло. Свързващите табла да се отварят само при спряна машина и изключено напрежение. Опасност поради въртящи се детайли Въртящите се детайли представляват опасност. Чрез отстраняване на капаци, защитата от допир на въртящи се детайли повече не е гарантирана. Допирането до въртящи се детайли може да доведе до смърт, тежко телесно нараняване или материални щети. Гарантирайте, че по време на експлоатацията, всички капаци са затворени. В случай че, трябва да отстранявате капаци, първо изключете машината от напрежение. Спазвайте Петте правила за безопасност. Отстранявайте капаците, едва когато въртящите се детайли са напълно спрели. 2 A5E A, 06/2018

5 Общи указание за безопасност Опасност от изгаряне поради горещи повърхности Отделни машинни детайли може да станат горещи при експлоатация. При допир последиците може да са изгаряния. Не докосвайте машинни детайли по време на експлоатацията. Първо оставете машината да се охлади, преди да започнете работи по машината. Преди допир проверявайте температурата на детайлите. Използвайте при нужда подходящо защитно оборудване. Неизправности при експлоатация По следните промени в сравнение с нормалната експлоатация ще разпознаете, че машината е повредена. Висока консумация на ток, температури или вибрации. Необичайни шумове или миризми. Сработване на устройства за контролиране. Може да се стигне до неизправности, които непосредствено или посредствено могат да имат за последица смърт, тежки телесни наранявания или материални щети. Незабавно уведомете сервизния персонал. В случай на съмнение веднага изключете машината като спазвате специфичните за съоръжението условия за безопасност. Повреди поради кондензата При прекъсвания на работата на машината или колебания на натоварването, във вътрешното пространство на машината може да кондензира въздушна влажност. Може да се събере кондензат. Влагата може да влоши изолацията на намотката или да доведе до материални щети, като корозия. Осигурете свободното оттичане на кондензата. Опасни за здравето субстанции Химически субстанции, които са били необходими за изграждането, експлоатацията и ремонта на машината, могат да са опасни за здравето. Последиците могат да са отравяния, увреждане на кожата, изгаряне с киселина на дихателните органи и други увреждания на здравето. Вземете под внимание указанията в тази инструкция за експлоатация и информацията за продукта на производителя. Спазвайте съответните предписания за безопасност и носете предписаните средства за защита на тялото. A5E A, 06/2018 3

6 Подготовка за използване, транспорт и съхранение Лесно възпламеними и горими субстанции Химически субстанции, които са били необходими за изграждането, експлоатацията и ремонта на машината, могат да са лесно запалими или горими. Последиците могат да са изгаряния и други увреждания на здравето, както и материални щети. Вземете под внимание указанията в тази инструкция за експлоатация и информацията за продукта на производителя. Спазвайте съответните предписания за безопасност и носете предписаните средства за защита на тялото. Подготовка за използване, транспорт и съхранение Предпоставки за сигурно повдигане и транспортиране Ако не транспортирате или повдигнете машината в положение, съответстващо на нейната конструктивна форма, машината може да се преобърне, да се плъзне в подемното устройство или да падне. Последиците може да са смърт, тежки телесни наранявания и материални щети. За повдигане използвайте само товарозахващащите приспособления, които са монтирани на корпуса на статора. Използвайте товарозахващащи приспособления съобразно положението на машината. Използвайте само подходящи приспособления за водене и разпъване на въжетата. Център на тежестта не в средата Ако центърът на тежестта не се намира в средата между местата на закачване, машината може да се преобърне, да се плъзне в подемното устройство при транспортиране или повдигане. Последиците може да са смърт, тежки телесни наранявания и материални щети. При всички транспортни работи обърнете внимание на евент. поставените на машината указания за боравене. Вземайте под внимание различното натоварване на опорните въжета или ленти за повдигане, както и товароподемността на подемния механизъм. Транспортирайте или повдигайте машината само съответно на позицията на центъра на тежестта. Ако центърът на тежестта не е в средата между местата за закачане, тогава куката за повдигане трябва да се постави над центъра на тежестта. 4 A5E A, 06/2018

7 Монтаж Опасност от падане и люлеене при транспортиране в окачено състояние Когато транспортирате машината, окачена на въжета, въжетата могат да се скъсат, напр. поради повреда. Освен това машината може да се люлее при недостатъчно закрепване. Последиците може да са смърт, тежки телесни наранявания и материални щети. За транспортиране, респ. инсталиране, използвайте допълнителни подходящи съоръжения за пренасяне. Две въжета трябва да могат да носят целия товар. Предотвратете свличането на съоръженията за пренасяне, като обезопасите съоръженията за пренасяне. Спазвайте при използване на 2-щрангови закачни средства максималния ъгъл на наклон от 45 съгласно ISO 3266 (DIN 580). Насочвайте винтовете с халки така, че теглещите щрангове да са в една равнина с равнината на халките. Преобръщане или свличане на машината Ако не окачите или транспортирате правилно машината, машината може да се свлече или преобърне. Последиците може да са смърт, тежки телесни наранявания и материални щети. Използвайте всички налични уши за повдигане на машината. Не закрепвайте допълнителни товари или тежести при използване на ушите за повдигане на машината. Ушите за повдигане са оразмерени само за собственото тегло на машината. Затегнете здраво завинтените уши за повдигане. Завинтете болтовете с уши до опорната им повърхност. Спазвайте допустимите натоварвания на болтовете с уши. Ако е необходимо, използвайте подходящи, достатъчно оразмерени средства на транспортиране, напр. такелажни ленти (EN1492-1) и укрепващи колани (EN ). Монтаж Щети на лица и материални щети поради неподходящ крепителен материал Ако са избрани винтове с неправилен клас на якост или са затегнати с неправилен момент на затягане, то те могат да се счупят или разхлабят. Машината се движи, лагерите могат да бъдат повредени. Роторът може да разбие корпуса на машината, могат да бъдат изхвърлени детайли на машината. Последиците могат да са смърт, тежки телесни наранявания и материални щети. A5E A, 06/2018 5

8 Електрическо свързване Спазвайте изискваните класове на якост за винтови съединения. Затягайте винтовите съединения с посочените моменти на затягане. Щети на лица и материални щети поради грешно нивелиране на машината Ако машината не е нивелирана правилно, се стига до напрежения в крепежните детайли. Винтове могат да се разхлабят или счупят, машината се движи, могат да бъдат изхвърлени машинни детайли. Последиците могат да са смърт, тежки телесни наранявания и материални щети. Нивелирайте грижливо машината спрямо работната машина. Материални щети поради некомпетентно боравене Монтажни детайли, като напр. температурни датчици или датчици за оборотите, са монтирани на машината и могат да се откъснат или повредят поради некомпетентно боравене. Като последица от това могат да се появят грешни функции на машината до тотална повреда. При необходимост използвайте подходящи помощни приспособления за изкачване, когато извършвате монтажни работи по машината. При монтажа не стъпвайте върху инсталации или монтажни детайли. Не използвайте монтажни детайли като помощ за качване. Електрическо свързване Опасност от материални щети поради разхлабващи се свързващи елементи Ако използвате крепежни елементи от неправилен материал или закрепвате с неправилен момент на затягане, може да се възпрепятства преходът на тока или да се разхлабят присъединителните детайли. Последиците от това могат да са материални щети по машината до отказ на машината, както и директни материални щети по съоръжението поради отказа на машината. Затягайте винтовите съединения с посочените моменти на затягане. Спазвайте съответно изискваните материали за крепежните елементи. Проверявайте местата на свързване при инспекции. Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach NÜRNBERG ГЕРМАНИЯ 6 A5E A, 06/2018 A5E A, 06/2018

9

10

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx Опасност от изгаряния от контакт с горещо масло. Възможни са леки до средно тежки наранявания. Носете защитни очила. Носете предпазни ръкавици. Носете защитно облекло. Възможни са материални щети причинени

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ БЕЗОПАСЕН РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ НА УРЕДИТЕ WABCO Общи указания за ремонт и изпитване Безопасен ремонт и изпитване на уредите WABCO Издание 2 Това печатно издание не подлежи

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM U9BB8458 28SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM Съдържание страница Име на изделието (марка, модел, тип)... 2 Характеристики...

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

om_sc_fire_jockey_ _ed01__1312_bg.book

om_sc_fire_jockey_ _ed01__1312_bg.book Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey bg Инструкция за монтаж и експлоатация 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Инструкция 1 Обща за информация монтаж и експлоатация 1.1 За този

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

Für Ihre Sicherheit.PDF

Für Ihre Sicherheit.PDF За Вашата собствена безопасност Това приложение към Ръководството за експлоатация съдържа общи правила за поведение за употребата по предназначение на машината - и инструкции за техническа безопасност,

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf TE DRS S Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

DULCO®flex DFDa, Перисталтична помпа

DULCO®flex DFDa, Перисталтична помпа Инструкция за експлоатация DULCO flex DFDa Перисталтична помпа BG A0381 Моля най-напред прочетете изцяло ръководството за експлоатация. Не го изхвърляйте. При щети поради грешки при инсталацията и обслужването,

Подробно

Ръководство на потребителя - Опорни крака

Ръководство на потребителя - Опорни крака Ръководство за експлоатация SAF поддържащо приспособление Hercules SAF падаща опора XL-LG40026UM-bg-DE Rev A Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Уважаеми клиенти, това ръководство за експлоатация

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство!

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Елементи за управление CP (E) classic Съдържание Използвани символи... 2 Предназначение...

Подробно