AНАЛИЗ………

Размер: px
Започни от страница:

Download "AНАЛИЗ………"

Препис

1 УТВЪРЖДАВАМ: Албена Иванова-Неделчева Директор на СУ Сава Доброплодни, гр. Шумен ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ УЧЕБНА г. 1

2 І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО 1. СУ Сава Доброплодни, гр. Шумен Адрес: бул. Мадара Брой педагогически персонал 126 Състоянието по отношение на професионално-квалификационните степени е: Научна степен доктор 1 Първа ПКС 7, Втора ПКС 21, Трета ПКС 2, Четвърта ПКС 20 и Пета ПКС 23. Общо 74 от педагогическите специалисти са с ПКС. 3. Потребности от квалификация въз основа на: контролна дейност на директора, експерти от РУО, МОН; специфика на училището; установени или споделени дефицити. II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ : 1. Настоящият план е съобразен с целите и дейностите, залегнали в стратегията за развитие на СУ Сава Доброплодни за периода година и Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. Постигане на съизмеримост с европейските изисквания за постоянна квалификация на педагогическите специалисти, с цел подобряване на учебно-възпитателния процес, като се осигури комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по учебни предмети. 2. Обединяване усилията на педагогическата колегия за повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и самоусъвършенстване на собствената педагогическа практика на те, за повишаване качеството, модернизиране на образованието и постигане на положителни промени в личността на учениците в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие за следване на Европейската програма Еразъм +. 2

3 3. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешна и извънучилищна квалификация на те, с помощта на които да се постигне по-добро качество на преподаване и да се развие позитивна нагласа към по-нататъшното учене, критично мислене и творчество. 4. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности, с придобиване на нови знания, умения, техники на преподаване и оценяване, с използване на ИКТ в учебния процес. 5. Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. 6. Повишаване на дигиталните умения на те и създаване на условия за пълноценна и качествена работа с образователни платформи. Целите на квалификационната дейност в средно училище Сава Доброплодни гр.шумен визират потребността от усъвършенстване на професионалните умения на те в колектива, както и промяна и развитие на техните нагласи и ценности. III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 1. Разработване на система за квалификационна дейност, отговаряща на стратегическата цел за развитие на училището, която е неразделна част от комплексния годишен план. 2. Стимулиране те към усъвършенстване на професионалните умения за преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 3. Повишаване на учителския капацитет за: усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване, активно преподаване и обучение; представяне на учебното съдържание по интересен и иновативен начин; развитие на умения за споделяне добри практики и интегриране на дейности; активно използване на ИКТ като начин за подобряване на компетенциите за учене и повишаване на функционалната грамотност на учениците; стимулиране изявите на учениците. 4. Организиране на квалификационната дейност според личните предпочитания на те на принципа на доброволност, осъзната потребност и обективна оценка за тяхната полезност в рамките на действащата нормативна уредба. 3

4 5. Създаване на условия за постигане на ефективна комуникация за работа в екип и взаимопомощ, инициативност и предприемачество. 6. Създаване на условия за професионална изява на те. 7. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като форма за самоусъвършенстване. 8. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците. 9. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС във връзка с функциониране на училището като образователна институция. 10. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; обмяна на добри практики в МО. Съдействие на квалификационната дейност за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети и постигане на високи резултати от Държавните зрелостни изпити /ДЗИ/. Повишаване мотивацията на учениците в учебния процес чрез разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията в съответствие с ДОС за проверка и оценка. Усъвършенстване уменията на учениците за работа в екип. Възпитание в толерантно отношение и взаимопомощ. IV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ : Дейността на обособените две проблемни групи: Чуждоезиково обучение и Изкуства в училището, е предварително планирана и съобразена с училищния план за квалификация. Предвидени са семинари, в които участват всички. Практикумите са обособени на ниво културнообразователна област и ниво-клас. Тренингът като форма на квалификация ще бъде използван по посока на психолохически проблеми, а именно потребността от самоусъвършенстването при те. Често използваната и наложена от ДИПКУ квалификационна форма тематичен курс, присъства и в плана за квалификация на средно училище Сава Доброплодни гр.шумен, самообразование; 1. участие в тематичен курс; 2. участие в семинар; 3. практикум; 4. тренинг; 4

5 5. лектория; 6. работна среща; 7. научно-практическа или методическа конференция; V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: VI. В резултат на организираните квалификационни форми се очаква: 1. Овладяване на педагогическите умения за: целеполагане; мотивиране на учениците; изграждане на хуманни взаимоотношения между участниците в процеса на обучение; индивидуализация и диференциация на обучението; достъпно преподаване; систематизиране на учебния материал; контролно-оценъчни и възпитателни умения; 2. Разширяване знанията и овладяване на нови умения за работа с образователни софтуерни продукти; получаване на методически насоки за работа с тях; 3. Адекватно използване на извънкласните форми на обучение; 4. Запознаване със съвременни педагогически практики. 5. усъвършенстване на професионалните умения; 6. промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 1. Вътрешно училищна квалификация (това са всички квалификационни форми в образователната институция, които обхващат педагогическия персонал и се организират по методични обединения или са предназначени за всички педагогически кадри, работещи в образователната институция) Тема Форма на обучение Целева група 1. Обсъждане на указания на експерти за новата Институционална- Учители учебна година във връзка със ЗПУО Приемане плановете на методичните обединения Институционална- 3. Институционална- Използване на интерактивната дъска в урока. Учители 0 5 Брой участници Срок Период на провеждане Септември Вътрешноучилищен обучител Главни и председатели на МО Отговорник за провеждане на обучението Ив. Иванова Учители 10 Септември Председатели на МО главни Септември Ангел Ангелов Ив. Иванова

6 4. Текущи промени в условията и критериите за външно оценяване в 4ти клас Институционална в начален 0 етап 4 клас 6 Октомври учител НЕ Ив. Иванова 5. Идентифициране и справяне със случаите на Институционална- класни ръководители Ноември Бистра Тодорова деца в риск. 0 5.,6. и 7. клас 6. Превенция на проявите на тормоз между Институционална- класни ръководители Румяна Януари учениците в училище 0 8.,9.10.,11. и 12. клас Буковалова 2. Извънучилищна квалификация (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от образователната институция са включени в зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на делегирания бюджет на учебната институция). Тема Актуални проблеми на обучението по Изобразително изкуство в начална училищна степен Ключови компетентности в обучението по БЕЛ чрез използване на информационни и комуникационни технологии Професионалният стрес в образованието. Практически техники за овладяване и контрол на стреса. Форма на обучение присъстве на присъстве на присъстве на Целева група Начални Начални МО математика и информаци онни технологии Брой участн ици Брой академи чни часове Обучител / Обучителн а институци я/ако е ясна/ Проф. д-р Благомир Папазов Гл. ас. д-р Виолета Кюркчийс ка Проф. Наталия Витанова Обща цена на обучението - прогнозна самофинанс ирано Срок / период на провеждане м.септември 600,00 м.април Отговорник за провеждане на обучението Ив. Иванова Ив. Иванова 600,00 лв. м. март Ив. Иванова 4. Обучение на тема Умения за присъстве Учители от 10 8 доц. д-р 400,00 лв. м. ноември, м. Ив. Иванова

7 презентиране на МО природни и обществени науки Оказване на първа долекарска помощ на ученици Урокът по Български език и литература - нова гледна точка Класната стая по чужд език управление и интерактивност. Приобщаване на родителите към проблемите на учениците свързани с повишаване на мотивацията на учене беседа 20 2 пприсъств ена пприсъств ена Учители по Български език и литература Учители по чужд езика Учители 30 Курс Р.Владева Мед. специалис т декември м.октомври Ивелина Иванова Доц. Д-р Ганка Йорданова 600,00 лв. м. март Ив. Иванова Гл. асистент Д-р Ирина Иванова Външен обучител 600,00 лв. м. март Ив. Иванова 300,00 лв. Бюджетно Ив. Иванова ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и национални програми, от МОН, РУО и общината, не следва да се вписват в Плана за КД на образователната институция 2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от заинтересованото лице и не би следвало да се планира институционално. 3. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет (процент от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал /чл. 35 от новия КТД, подписан на г./, равняващ се минимум на 1,0 % ат ФРЗ на педагогическия персонал и Име и фамилия на лицето, определено да осъществява контрол във изпълнението на училищния план за квалификация Ивелина Иванова заместник-директор по учебната дейност. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол 24/ г. и утвърден със заповед на директора 7

8 УТВЪРЖДАВАМ: АЛБЕНА ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната дейност и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците. С правилата се определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на персонала. Педагогическият и непедагогическият персонал на СУ Сава Доброплодни Шумен има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на образованието и професионалната си квалификация. Условията за обучение /организационни, финансови и др./ за повишаване на квалификацията се договарят между директора на училището и обучаващата институция. 2. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: Педагогически специалисти и непедагогически персонал 3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ: 3.1. Адекватност на обучението Актуалност на обучението Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие. 8

9 3.4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата длъжност Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните интереси и възможности на служителите Ефективност на обучението резултатите от обучението да допринасят за повишаване качеството на дейността на служителите. 4. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 4.1. Анализ на кадровия потенциал; 4.2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация; 4.3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация; 4.4. Планиране на обучението; 4.5. Финансово осигуряване на обучението; 4.6. Организиране и провеждане на обучението; 4.7. Анализ и оценка на ефективността на обучението. 5. ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 5.1. Квалификационната дейност в СУ Сава Доброплодни се ръководи от Комисия по квалификационната дейност Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност, която да бъде в състав: по един представител на методичните обединения.председател на тази комисия е заместник-директор по учебната дейност, в чийто ресор е квалификационната дейност Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училището се осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от Комисията по квалификационната дейност и се приема на заседание на Педагогическия съвет Решенията на Комисията по квалификацията се съгласуват с директора на училището Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти има за цел: - да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри; - да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие. 9

10 5.6. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО Шумен, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията : - по собствено желание; - по препоръка на работодателя; - по препоръка на експерти от РУО Шумен и МОН Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията /трудовоправни, финансови и др./се договарят между педагогическите кадри и директора на училището по реда на чл.234 от Кодекса на труда и в съответствие с Закон за предучилищно и училищно образование Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които: - преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови ДОИ; - заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета; - преминават на нова педагогическа длъжност; заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този, който е заложен в плана за квалификационната дейност и чието съдържание и тематика са ориентирани към новостите в образователната система При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този преподавател, който предходната учебна година не е посещавал такъв. 6. ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ : 6.1. Непедагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията : - по собствено желание; - по препоръка на работодателя; - по препоръка на експерти от съответната област. 10

11 6.2. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията /трудовоправни, финансови и др./се договарят между непедагогическите кадри и директора на училището по реда на чл.234 от Кодекса на труда. 7. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЧИТЕЛИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 7.1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификациата на училищно равнище; 7.2. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени,се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, определен от МОН; 7.3. Възможност за кариерно развитие; 7.4. Допълнително заплащане на придобилите ПКС. 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 8.1. Средствата за квалификация се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1% от годишния ФРЗ Вътрешноквалификационната дейност се финансира от бюджета на училището Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя,средства от проекти и програми за квалификационна дейност и др Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация на училището, финансирането става с личното участие на служителя При изявено желание за участие в квалификационен курс от определен преподавател, но изчерпан училищен бюджет за квалификационна дейност, училището може да дофинансира участието чрез изплащане на дневни и пътни разходи При наличие на изявено желание от определен преподавател за участие в квалификационен курс на собствени разноски и съгласувано с директора на училището, дори и в учебно време, да му се предоставя тази възможност Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна степен се заплащат от те. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност се утвърждават от директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки член от колектива. 11

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УТВЪРЖДАВАМ:... (Наньо Качаков) ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УЧЕБНА

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации н

I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации н I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации на педагогически кадри на ниво вътрешноучилищно, общинско,

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА - ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21. 69-25-23. 67-22-16 ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА Настоящият план е приет с решение на

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

План квалификация

План квалификация Утвърдил: Ася Чилингирян Директор Трета ПМГ Акад. Методий Попов Варна ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 208/209 ГОДИНА Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ   “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2,

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ    “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2, ПОРТФОЛИО на Атанаска Николова - Темелкова Директор на ОУ Проф. Д-р Асен Златаров с. Боянци Aко не знаем къде искаме да отидем, е безразлично по кой път ще минем. (китайска мъдрост) Раздел 1. Общи сведения

Подробно

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел , УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел ,   УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел. 051998181, soudevnya@abv.bg www.soudevnya.eu УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКОВ Директор на СУ Васил Левски Гр. Девня УЧИЛИЩЕН ПЛАН

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно