РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г., попр., бр. 20 от 2007 г., изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр.12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г.) УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г., попр., бр. 20 от 2007 г., изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр.12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г.), (Наредба 1 от 2007 г.) със следните мотиви: 1. Действащата редакция на разпоредбите и приложенията на Наредба 1 от 2007 г. следва да бъде съобразена с някои нови разпоредби на закони и подзаконови нормативни актове, които са влезли в сила или предстои да влязат в сила в резултат от изменения и допълнения на нормативни актове от действащото законодателство. Необходимо е издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2007 г. (НИД на Наредба 1 от 2007 г.), чрез която да бъде осигурено съответствие и условия за изпълнение на новите разпоредби на нормативните актове, както следва: 1.1. Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на измененията на Закона за счетоводството С 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.) (ЗИД ДОПК) е

2 изменена разпоредбата на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч), съгласно която предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението по чл. 38, ал. 1 от ЗСч за обявяване на годишните финансови отчети. Обстоятелството, че предприятието - търговец или юридическо лице с нестопанска цел не е осъществявало дейност, се декларира с декларация, която се публикува в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) в срок до 31 март на следващата година, като за това публикуване не се заплаща държавна такса. Към настоящия момент в действащата нормативна уредба липсва яснота с какво заявление се иска обявяване в ТРРЮЛНЦ на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч и кои са лицата, оправомощени да подадат и подпишат декларацията и съответно заявлението от името на предприятието. Посочените в чл. 61, ал. 1 от Наредба 1 от 2007 г. актове се представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ по партидата на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) със заявление по образец съгласно приложение Г1, а съгласно чл. 62а, ал. 1 годишните финансови отчети и доклади за дейността се представят със заявление по образец съгласно приложение Г2. Параграф 9 от проекта на НИД на Наредба 1 от 2007 г. предвижда създаване на раздел XX "б" Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в глава втора. В раздела са уредени видът на заявлението по образец и приложенията към него. Предвидено е декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч да се представя за обявяване в ТРРЮЛНЦ чрез отделно заявление по образец съгласно ново приложение Г3. С 14 от проекта на НИД на Наредба 1 се създава заявление по образец съгласно приложение Г3. Заявители по него могат да бъде лицата, представляващи търговеца или ЮЛНЦ, адвокат, прокурист и друго лице в предвидените от закона случаи (синдик, ликвидатор и т.н.). В съответствие с чл. 6, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ, само изрично изброените актове по чл. 38, ал. 1, 3 и 5 от ЗСч се заявяват и представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ по реда и в сроковете, предвидени в ЗСч. Тъй като декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч не е сред изброените актове, същата не може да бъде представена за обявяване от съставител на годишен финансов отчет. С оглед на това, не се предвижда възможност съставителите на годишни финансови отчети да бъдат заявители на заявлението по образец съгласно Приложение Г Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на измененията на Търговския закон С 6, т. 1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, (обн., ДВ, бр. 102 от 2017 г.), са направени изменения и допълнения в Търговския закон (ТЗ) във връзка с предотвратяване на възможността за прехвърляне на търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ и на дружествен дял по чл. 129 от ТЗ, без да са платени всички дължими трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърляне на предприятието, съответно на дружествения дял. С 37, т. 1 и 2 от ПЗР на Закона за пазарите на финансови инструменти на (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.) в чл. 16 от Търговския закон (ТЗ) са създадени нови алинеи 2-4 и е допълнен текстът на чл. 129, ал. 2. На законово ниво е предвидено обстоятелството, че са платени всички дължими трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърляне на предприятието, съответно на дружествения дял, да се удостоверява с декларации по образци, утвърдени от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика. Съгласно чл. 16, ал. 2 от ТЗ вписването на прехвърляне на предприятие се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл. 15,

3 ал. 4 от ТЗ. Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Подобно разрешение е въведено с допълнението на разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ТЗ, съгласно който прехвърлянето на дружествения дял се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1, а член 16, ал. 2 4 се прилагат съответно. Със Заповед ЛС от г. на министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика е утвърден образецът на декларация по чл. 16, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ, а със Заповед ЛС от г. на министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика е утвърден и образецът на декларация по чл. 129, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ. За прилагане на горепосочените разпоредби на ТЗ, 5 от проекта на НИД на Наредба 1 от 2007 г. предвижда допълнения на чл. 21, ал. 3, т. 10 от Наредба 1 от 2007 г., съгласно които при подаване на заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност - прехвърляне на дружествен дял, се представя и декларацията по чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ. Аналогично допълнение се предвижда в 8 от проекта на НИД на Наредба 1 от 2007 г. с изискването за представяне на декларация по чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ при заявяване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие съгласно чл. 51, ал. 2, т. 2 от Наредба 1 от 2007 г. В съответствие с допълнението на разпоредба на чл. 21, ал. 3, т. 10 от Наредба 1 от 2007 г. се предлага включването на декларациите по образец по чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ и по чл. 16, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ, като част от приложените документи в Приложения А4 и В1- съответно за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност и за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на измененията на Закона за данък върху добавената стойност С 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.) е създадена нова ал. 5 в чл. 100 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), осигуряваща възможност за регистрация по избор по ЗДДС, едновременно при заявяване за вписване на първоначална регистрация на търговците в ТРРЮЛНЦ (чл. 100, ал. 5 от ЗДДС). Чрез допълнение на чл. 101, ал. 2 и ал. 4 ЗДДС са конкретизирани лицата, оправомощени да заявят искането и документите, които се прилагат при тази хипотеза. Разпоредбата на 14 ПЗР от ДОПК влиза в сила от г. За осъществяване на правото на регистрация по чл.100, ал. 1 и 2 ЗДДС едновременно при първоначалната регистрация в ТРРЮЛНЦ, чрез 3 от проекта на НИД на Наредба 1 от 2007 г. в глава втора, раздел I Образци се създава член 8а. За практическата реализация на предвидената възможност се предвижда съответно допълнение Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данъка върху добавената стойност във всички заявления по образец съгласно Приложения А1 А Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на измененията на ДОПК С 2 от ЗИД на ДОПК (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.) е направено изменение на чл. 77, ал. 1 от ДОПК, в резултат на което отпада изискването за прилагане на удостоверение по чл. 77, ал. 1 от ДОПК при заличаване на едноличен търговец в ТРРЮЛНЦ. Към настоящия момент посоченото удостоверение е изискуемо съгласно чл. 10, т. 3, б. б от действащата Наредба 1 от 2007 г., което е в противоречие със законовите изисквания.

4 За отстраняване на противоречията с чл. 77, ал. 1 ДОПК, в 4 от проекта на НИД на Наредба 1 от 2007 г. се изменя чл. 10, т. 3, б. в чрез премахване на удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от ДОПК като приложение към заявлението за прекратяване на дейността на едноличния търговец. Съответно е изменено е заявлението по образец съгласно приложение А Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на измененията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа С Постановление 263 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн. в ДВ. бр. 95 от 2017 г.) (ПЛЗПДДК), е създадена новата разпоредба на чл. 21а, ал. 1 от ПЛЗПДДК. Съгласно тази разпоредба чуждестранен документ, преведен на български език по реда на този правилник на територията на Република България и предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен. При удостоверяване на подписа преводачът представя пред нотариуса и потвърждение от дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи, съдържащо пореден номер и идентификационни данни, включително ЕГН на лицето, включено в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България. С 2 от проекта на НИД на Наредба 1 от 2007 г. се предвижда изменение на чл. 7, ал. 3 от Наредба 1 от 2007 г., в съответствие с изискванията на чл. 21а, ал. 1 от ПЛЗПДДК Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари Разпоредбата на член 63, ал. 1 от новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.) (ЗМИП) предвиди задължително вписване в ТРРЮЛНЦ на информацията и данните по чл. 61, ал. 1 от ЗМИП относно физическите лица, които са действителни собственици на учредените в Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3, включително притежаваните от тях права. Наред с това, чл. 63, ал. 4 от ЗМИП изисква в ТРРЮЛНЦ да бъдат вписани идентификационни данни за действителните собственици физически лица, данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата по чл. 61, ал. 1 и идентификационни данни на физическото лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България. За изпълнение на предвижданията на ЗМИП, в 6 и 7 от проекта на НИД на Наредба 1 от 2007 г. се предлагат съответни изменения и допълнения в Раздел XVIа Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици и чл. 50а от Наредба 1 от 2007 г. Предвижда се данните за действителните собственици съгласно ЗМИП да се заявяват за вписване в ТРРЮЛНЦ с подаване на заявление по образец съгласно Приложение Б7, както и по действащия Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Изменен и допълнен е образецът на заявление за вписване на обстоятелства относно действителните собственици Приложение Б7, като са предвидени два раздела за заявяване по двата нормативни акта, съдържащи необходимите реквизити за подлежащите на вписване обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и чл. 63, ал. 4 от ЗМИП. С 10 и 11 от проекта на НИД на Наредба 1 от 2007 г. се изменят и допълват и текстове на чл. 66 и чл. 67 от Наредба 1 от 2007 г., които се отнасят до структурата на полетата от партидата в част "Вписани обстоятелства" и функционирането на Информационната система на

5 ТРРЮЛНЦ. Чрез измененията и допълненията се осигурява вписването на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и чл. 63, ал. 4 от ЗМИП 2. За прилагането на разпоредбите на НИД на Наредба 1 от 2007 г. няма да са необходими финансови и други средства. Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Разходите за осъществяване на промени в образците на приложенията и в полетата на електронната база данни ще са в рамките на утвърдения бюджет на Агенцията по вписванията. 3. Като резултат от прилагането на новата уредба, съдържаща се в проекта на НИД на Наредба 1 от 2007 г., се очаква улесняване на упражняването на правата на гражданите и юридическите лица, в качеството им на заявители на обстоятелства, подлежащи на вписване или обявяване в ТРРЮЛНЦ. На следващо място се очаква постановяване на законосъобразни актове на регистрация от длъжностните лица по регистрация и установяване на непротиворечива практика в производствата по глава втора Регистърно производство от Наредба 1 от 2007 г. 4. Проектът на НИД на Наредба 1 от 2007 г. не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. С оглед на гореизложеното, Ви предлагам да бъде издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г., попр., бр. 20 от 2007 г., изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр.12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г.). На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на наредбата да бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации, като на заинтересованите лица се предостави 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. В съответствие с чл. 7з, ал. 1 от Закона за електронното управление, предлагам проектът на наредбата, заедно с приложенията към нея и настоящия доклад, да бъде изпратен за предварително съгласуване с Държавна агенция Електронно управление. Приложения: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г., попр., бр. 20 от 2007 г., изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр.12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г.) и проект на писмо до ДАЕУ. С УВАЖЕНИЕ ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

rtf

rtf Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я НАРОДНО СЪБРАНИЕ Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно