Превод от английски език

Размер: px
Започни от страница:

Download "Превод от английски език"

Препис

1 DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред, моля, прочетете подробно тези инструкции преди да започнете да го използвате. Препоръчваме ви да следвате всички указания. Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате уреда! Уредът може да бъде използван от деца на възраст над 8 години, от лица с ограничени физически, сензорни и психически възможности, и лица без никакъв опит, само под наблюдение или в съответствие с ръководството за безопасна употреба, при условие че разбират опасностите, свързани с използването на уреда. Не бива да се позволява на деца да играят с уреда. Уредът не бива да бъде почистван или обслужван от деца в отсъствието на възрастен, който да следи действията им. Децата не съзнават опасностите, които могат да възникнат по време на употребата на електрически уреди. Пазете уреда и кабела му далеч от деца. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Преди всяко използване на уреда, проверявайте състоянието му, т.е. дали няма някакви механични повреди и дали кабелът е здрав. Не използвайте уреда, ако е повреден. Не използвайте уреда, ако забележите някакви признаци на повреда на кабела или ако сте изпуснали уреда на земята. Повредените кабели трябва да се подменят от производителя, оторизиран сервизен център или други квалифицирани лица, за да се избегнат рисковете. Кабелът не бива да се допира до остри ръбове или нагорещени повърхности. Повредените кабели водят до риск от токов удар. Щепселът трябва да пасва на контакта. Щепселът не бива да бъде променян по никакъв начин. Изключете щепсела от контакта, когато не използвате уреда, както и след употреба, преди поставяне и сваляне на части, преди разглобяване и при неизправност. Когато изключвате щепсела от контакта, не дърпайте кабела. Не използвайте кабела за да преместите уреда. Уредът е предназначен за използване в закрити помещения. Не може да бъде използван или съхраняван на места, на които не е защитен от метеорологичните условия. Не поставяйте уреда на място, където може да бъде навалян от дъжд. Предпазвайте го от влага. 1

2 Преди да включите уреда в контакта се уверете, че копчето за регулиране на температурата е в позиция 0. Работното място трябва да бъде чисто и добре осветено. Повърхността, върху която използвате уреда, трябва да е чиста и суха. Не поставяйте уреда върху нагорещена повърхност. Уверете се, че кабелът не виси от масата/ плота. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте уреда с мокри ръце. Ако моторизираната част на уреда се намокри, я изсушете добре преди да включите щепсела в контакта. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете уреда незабавно, ако установите, че е мокър или влажен. Преди да свалите каната / чашата от моторизираната част, се уверете, че уредът е изключен от контакта. Не докосвайте мокри повърхности, които са в пряк допир с включения в контакта уред. Изключете от контакта незабавно. Поради наличието на риск от токов удар, не докосвайте заземени повърхности, като тръби, нагреватели, радиатори и охладители. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако не използвате уреда в съответствие с инструкциите, това може да доведе до телесни наранявания. Внимавайте при работа с него. Ножчетата са много остри. Ако някоя част от уреда блокира, изключете уреда от контакта (копчето за регулиране на скоростта трябва е в позиция 0 ) преди да отстраните проблема. Не сваляйте части от корпуса на мотора. Използвайте само аксесоари, които са доставени от производителя заедно с продукта. Използването на аксесоари, които не са препоръчани или продадени от производителя на уреда, може да доведе до инциденти или повреда на уреда. Винаги поставяйте съответните капаци върху каната и съда. Преди смяна на един компонент с друг, изключвайте уреда (копчето за регулиране на скоростта трябва е в позиция 0 ) и изваждайте щепсела от контакта. Не използвайте уреда, ако копчето за включване и изключване не работи. Дръжте уреда надалеч от нагряване, пряка слънчева светлина, влага и остри ръбове. Не потапяйте корпуса на мотора в течности! Никога не оставяйте уреда да работи без надзор. Действайте с повишено внимание, когато в близост до работещия уред има деца или хора с увреждания. Не позволявайте на деца да използват блендера без надзор от възрастен. Действайте внимателно при употреба, сглобяване и разглобяване ножчетата са много остри. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на работа не докосвайте подвижните части (ножчетата) с ръце. Не бъркайте в каната! По време на работа пазете настрана от движещите части на уреда дрехите и косата си. Уредът не може да бъде използван докато готвите храната! Не включвайте уреда, когато каната или съдът са празни. Уредът не може да бъде използван за смесване / раздробяване на твърди или насипни продукти. Това може да изтъпи ножчетата. 2

3 Уредът не е предназначен за употреба с външни таймери или отделни дистанционни управления. Уредът може да бъде ремонтиран само от квалифициран персонал с оригинални резервни части. Ножчетата за много остри. Измивайте аксесоарите внимателно! Преди почистване и/или поддръжка на уреда, го изключете от електрическата мрежа. Оставете го да се охлади. За почистване на корпуса на мотора, използвайте мека влажна (но не мокра) кърпа и нежен почистващ препарат. Не използвайте разтворители, бензин или други препарати или приспособления, които могат да повредят уреда или корпуса му. Не потапяйте корпуса на мотора, кабела и щепсела във вода или други течности. Съхранявайте и пренасяйте уреда в кутията му, за да го предпазите от прах, влага и механична повреда. Пазете от деца. Дори при правилна употреба на уреда и стриктно следване на указанията за безопасност, могат да възникнат някои непредвидими рискове. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасно напрежение или риск от телесно нараняване. Ръководството за употреба е важно, тъй като съдържа правилата за поддръжка на продукта. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уредът е предназначен само за домашна употреба. Използвайте го само по предназначение. Уредът е предвиден единствено за употреба в частен дом. Уредът не е предназначен за употреба в търговски обекти. УСТРОЙСТВО I. Настолен блендер (От върха, по посока на часовниковата стрелка) - Тапа за капака / мерителна чашка - Дръжка - Моторизирана основа 3

4 - Копче за регулиране на скоростта - Кана - Капак II. Блендер със съд, който се сваля (Отгоре надолу) - Капак на съда - Съд, който се сваля - Основа на съда с ножчета III. Мелничка - Съд на мелничката - Основа на мелничката с ножчета ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ Напрежение: V Честота: 50/60Hz Изходна мощност: 500W 4

5 Клас защита: II ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА Каната, съдът, който се сваля, ножчетата, капаците и тапата за капаците, и съдът на мелничката трябва да бъдат измити добре и подсушени преди първата употреба. Не потапяйте моторизираната основа във вода или други течности. УПОТРЕБА Уверете се, че източникът на захранване, в който ще включите уреда, отговаря на параметрите, посочени на табелката с техническите характеристики. Преди да поставите каната / съда на блендера / съда на мелничката върху моторизираната основа, се уверете, че уредът не е включен в контакта и че копчето за регулиране на скоростта е в позиция 0. Никога не включвайте уреда, когато каната / съдът на блендера / съдът на мелничката са празни. I. Настолен блендер (кана) 1. Поставете моторизираната база на равна, суха и стабилна повърхност. 2. Подгответе продукти за нарязване или смесване. Следвайте инструкциите: Зеленчуците / плодовете (моркови, ябълки, круши, банани, праскови и т.н.) трябва да бъдат измити, обелени и почистени от сърцевината, костилките и дребни замърсявания (пясък, камъчета). Нарежете ги на парчета с размери около 1,5 см х 1,5 см х 1,5 см. За да гарантирате ефективната работа на уреда, поддържайте правилна пропорция на водата / сока / други течности и сухите продукти, която е 3:2. При смесване на различни съставки, т.е. течности и сухи продукти, трябва първо да смесите течностите, а след това да прибавите сухите продукти. Когато смесвате месо трябва да махнете всички кости, които могат да повредят ножчетата. Използването на уреда по време на готвене на храна е забранено. Оставете я да се охлади преди това. 3. Поставете приготвените продукти в каната и затворете плътно капака. Включете в контакта. Обща вместимост на каната 1 л. 4. Поставете каната на блендера върху моторизираната основа и завъртете в посока на часовниковата стрелка (вж. Фигура 1). 5

6 Фигура 1 Включете уреда в контакта и изберете желаната скорост като завъртите копчето: 1 ниска скорост 2 висока скорост ПУЛС пулсова операция за интензивно нарязване на продуктите за кратко време с кратки интервали. 5. Като извадите тапата на капака, може да добавите още продукти в каната без да го изключвате. 6. Максималният период на работа без прекъсване не трябва да надвишава 3 минути. Следващият цикъл на работа може да започне след поне 3 минути почивка. 7. След като получите желаната консистенция, завъртете копчето до позиция 0 и изключете уреда от контакта. 8. Свалете каната от задвижващото звено, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, свалете капака и изпразнете каната. Натрошаване на лед За да натрошите лед, сложете не повече от 10 кубчета с размери от около 25 х 25 х 25 мм в каната. Нагласете копчето за регулиране на скоростта на ПУЛС / PULSE и пуснете за около 1-3 секунди. Повторете тази процедура между 8 и 12 пъти. Придържайте капака, за да не падне по време на работа. Смесване на вода и лед За да смесите вода и лед, сложете не повече от 10 кубчета с размери около 25 х 25 х 25 мм и добавете подходящо количество вода. Завъртете копчето за скоростта на степен II и пуснете за около 1-2 минути. II. Блендер със съд, който се сваля За смесване / нарязване на по-малко количество продукти, можете да използвате удобния пластмасов съд, който след това може да вземете със себе си и да използвате като чаша за пиене. 1. Поставете моторизираната база на равна, суха и стабилна повърхност. 2. Напълнете съда с любимите си продукти. Никога не напълвайте съда с продукти, които надвишават максимума от 600 мл: 6

7 За да постигнете максимално ефективна работа на уреда, поставете продуктите в контейнера в следния ред: течности, свежи продукти, замразени плодове, кисело мляко и сладолед. Зеленчуците / плодовете (моркови, ябълки, круши, банани, праскови и т.н.) трябва да бъдат измити, обелени и почистени от сърцевината, костилките и дребни замърсявания (пясък, камъчета). Нарежете ги на парчета с размери около 1,5 см х 1,5 см х 1,5 см. Не слагайте гореща храна в контейнера. Оставете я да се охлади преди това. 3. Поставете основата на съда с ножчетата, като я завъртите в посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че основата с ножчетата е поставена и закрепена в стабилно положение. 4. Поставете основата на съда върху моторизираната част и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато усетите съпротивление. 5. Включете уреда в контакта и изберете желаната скорост като завъртите копчето: 1 ниска скорост 2 висока скорост ПУЛС пулсова операция за интензивно нарязване на продуктите за кратко време с кратки интервали. 6. Максималният период на работа без прекъсване не трябва да надвишава 3 минути. Следващият цикъл на работа може да започне след като оставите уреда да се охлади до стайна температура. 7. След като получите желаната консистенция, завъртете копчето до позиция 0 и изключете уреда от контакта. 8. Свалете съда от задвижващото звено, като хванете с ръка основата и завъртите обратно на часовниковата стрелка. 9. Свалете основата на съда с ножчетата, като я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка. 10. Може да изпиете течността направо от съда. Ако е необходимо, може да поставите капак на съда и да го вземете с вас за из път. 11. Съдът може да се използва и като бутилка за студени напитки. III. Мелничка 1. Поставете моторизираната база на равна, суха и стабилна повърхност. 2. Напълнете съда на мелничката с продукти (напр. кафени зърна, ядки, соеви зърна). Не препълвайте съда над максималното ниво. 3. Монтирайте основата на мелничката с ножчетата към съда на мелничката като я завъртите в посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че основата с ножчетата е поставена правилно и стабилно. 4. Поставете основата на съда на мелничката върху моторизираната част и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато усетите съпротивление. 5. Включете уреда в контакта и изберете желаната скорост като завъртите копчето: 1 ниска скорост 2 висока скорост ПУЛС пулсова операция Максималният период на работа без прекъсване не трябва да надвишава 3 секунди. Следващият цикъл на работа може да започне едва след 3 минути почивка. 6. След като смелите желаните продукти, завъртете копчето до позиция 0 и изключете уреда от контакта. 7

8 7. Свалете съда на мелничката от задвижващото звено, като хванете с ръка основата и завъртите обратно на часовниковата стрелка. 8. Свалете основата на съда с ножчетата, като я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка. 9. Изпразнете съда на мелничката. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА Преди почистване винаги изключвайте уреда от захранването. Оставете го да се охлади. За почистване на моторизираната част използвайте мека и влажна (но не мокра) кърпа и нежен почистващ препарат. Не използвайте разтворители, бензин или други продукти или средства, които могат да повредят уреда или корпуса му. Не потапяйте корпуса на мотора, кабела и щепсела във вода или друга течност! Използвайте подходящ измиващ препарат за почистване на всички части, които имат допир с храната. Почистване на каната / съда на блендера / съда на мелничката Основно почистване 1. Свалете частта с ножчетата от съда на блендера / съда на мелничката, като я развиете. 2. Измийте капака, тапата, каната / съда на блендера / съда на мелничката и ножчетата с вода и нежен измиващ препарат. 3. Подсушете добре и сглобете отново. Бързо почистване 1. Напълнете каната / съда на блендера наполовина с чиста вода и малко количество измиващ препарат. 2. Завъртете копчето в режим ПУЛС и пуснете да работи в продължение на 1-2 секунди. Повторете процедурата 3-4 пъти. 3. Свалете каната от моторизираната част и изплакнете под течаща вода. 4. Подсушете добре. Не почиствайте елементите в миялна машина. ПОВРЕДИ Ако уредът не се включва, проверете: 1. дали всичко е наред със захранването; 2. дали частта с ножчетата е монтирана правилно; 3. дали каната / съда на блендера / съда на мелничката са монтирани правилно върху моторизираната част. 8

9 Ако тези съвети не помагат, изключете уреда от захранването и се свържете с оторизирания сервизен център за евентуален ремонт. Не го ремонтирайте самостоятелно. ПРЕВОЗ И СЪХРАНЕНИЕ Превозвайте и съхранявайте уреда в опаковка, която ще го предпази от влага, прах и механични повреди. Пазете уреда далеч от деца! Снимките и описанията може да се различават от действителния уред, в зависимост от конкретния модел. Производителят си запазва правото да променя техническите параметри на уреда без предизвестие. Производителят си запазва правото да допуска грешки в отпечатването. Този символ означава, че уредът не може да бъде изхвърлян заедно с останалите битови отпадъци. Потребителят е длъжен да предаде уреда на компанията, оторизирана да се разпорежда с отпадъци от електронни / електрически уреди. Лицето, което се занимава пряко с изхвърлянето на такива отпадъци, магазините и другите местни обекти образуват мрежа, чрез която можете да изхвърлите уреда. Правилните процедури по изхвърляне на отпадъци от електронни / електрически уреди са предвидени за избягване на вредните влияния върху хората и околната среда, произтичащи от опасните компоненти и неправилното съхранение и обработване на изделията. Веществата с неблагоприятно влияние върху околната среда са сведени до минимум при производството, за да се гарантира, че уредът ще е възможно най-безопасен след изхвърляне. 9

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SSV 330WH BG Електрически спирализатор - 1 - BG Електрически спирализатор Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/avent Български 1 Важно Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство

Подробно

SSJ 4050NP BG Шнекова сокоизстисквачка Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SSJ 4050NP BG Шнекова сокоизстисквачка Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SSJ 4050NP BG Шнекова сокоизстисквачка - 1 - BG Шнекова сокоизстисквачка Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица

Подробно

SBL 5750SS BG Смесител Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBL 5750SS BG Смесител Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBL 5750SS BG Смесител - 1 - BG Смесител Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица с физически или умствени увреждания

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

Microsoft Word - BOMANN DR 448 CB.doc

Microsoft Word - BOMANN  DR 448 CB.doc Инструкция за употреба Уред за изсушаване на плодове DR 448 CB Производител: BOMANN - Германия Дистрибутор: Пирита ЕООД, гр. София, ул. Ангел Кънчев 1, ет.5 Тел.: 02/973 11 31; факс 02/987 64 55 e-mail:

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Домашна зимнина

Домашна зимнина Домашна зимнина Вкусни компоти, конфитюри и туршии Домашен компот от праскови, ягодово сладко или апетитна царска туршия вкусни спомени от детството. Сега, по-бързо от всякога, може да приготвите любимите

Подробно