ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – БУРГАС

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – БУРГАС"

Препис

1 УТВЪРДИЛ:... инж. Роза Желева Директор на ПГМЕЕ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГМЕЕ- Бургас 1/9

2 I. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНИ ПГМЕЕ - Професионална гимназия по механотехника и електроника; ПОО - Професионално образование и обучение; ПС - Педагогически съвет; СУК -Система за управление на качеството;а Качество на професионалното образование и обучение Степен на съответствие на предоставяните публични образователни услуги с: 1. Нормативните изисквания (закони, държавните образователни стандарти и други юридически актове); 2. Очакванията на гражданите и потребителите на образователните услуги (ученици, родители, работодатели); 3. Очакванията на други заинтересовани страни. Управлението на качеството Непрекъснат процес на организационно развитие. Самооценяване Системен преглед на действащата в момента практика в ПГМЕЕ, с цел комплексно подобряване на качеството на предлаганото ПОО. II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ПГМЕЕ- - Бургас В КОНТЕКСТА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО Качеството на предостявяното професионално образование и обучение е движещата сила при усъвършенстване на притежаваните умения, знания и компетентности ипостигането на нови такива. ПГМЕЕ - Бургас работи в среда, определена от конкурентните условия и динамичната среда на пазара на труда, поради което осъзнава отговорността си да отговари на потребностите на заинтересованите страни по възможно най-добър и ефикасен начин. ПГМЕЕ- Бургас е избрала да върви по пътя на непрекъснатото подобрение на ПОО чрез създаване и поддържане на Система по управление на качеството. Един от тях, 2/9

3 в контекста на механизмите за непрекъснато подобрение на тази СУК е практиката на самооценяването, което се извършва вече от 5 поредни години. III. СПЕЦИФИКА НА ПОО в ПГМЕЕ - Бургас 3/9 В гимназията се подготвят ученици по 7 специалности и професии, като за учебната 2017/2018 година в ПГМЕЕ бе осъществен държавен прием както следва: След завършен седми клас: 1 паралелка, специалност Мехатроника» -Иновативна паралелка 1 паралелка, специалност Автотранспортна техника 1 паралелка, специалност Електрообзавеждане на производството 1 паралелка, специалност Промишлена електроника 1 паралелка, специалност Компютърни мрежи 1 паралелка, специалност Микропроцесорна техника След завършено основно образование: 1 паралелка, специалност Автотранспортна техника Дуална форма на обучение Сп. «Електрообзавеждане на производството" -11 и 12 клас Сп. Промишлена електроника 11 клас IV.ОБЩИ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В синхрон със стратегията за развитие, системата ни по качеството се реализира чрез общата политика на училището и в частност чрез политиката по качеството. Тази политика демонстрира нашето намерение, основните насоките и генералната цел за постигане на декларираното качество в обучението, а именно: Осъществяване на целенасочена системна дейност за постигане на устойчивост при реализиране на стратегията и дългосрочните ни цели, свързани с подготовка на квалифицирани зрелостници, адаптиращи се към промените в обществото и икономиката. Политиките и произтичащите от тях мерки за повищаване на качеството, прилагани в ПГМЕЕ са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенствуване на процесите за управление на качеството. Качеството на образованието се осигурява при спазване на принципите за : ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; автономия и самоуправление; сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението; прилагане на добри педагогически практики, доказалите се традиции ; системност,непрекъснатост, прозрачност и демократичност;

4 целенасоченост към постигане на високи резултати ; Непрекъснато подобрение; Пътищата, по които следваме тази политика. са: Поддържане и подобряване на ресурсните условия за учебна дейност, образователни технологии и практическо обучение, системи за комуникация и непрекъснато наблюдение и контрол на постиженията на учеащите се; Квалифиакционно развитие на педагогическия персонал и мотивирането му за усъвършенстване на образователния процес; Непрекъснато наблюдение на промените в потребностите на пазара на труда, изискванията на работодателите с цел удовлетворяването им; Ефективното прилагане на нашата политика е свързана с постигането на следните дългосрочни цели: Поддържане на Система за управление на качеството на обучението; Представяне на училището и неговите постижения пред обществото Поддържане на добрите традиции на училището и доброто му име на престижно, предпочитано и развиващо се техническо училище; Поддържане на взаимоизгодни отношения с Общината и нейните структури, партньори, обществени и неправителствени организации и други заинтересовани страни. Общите полтиики са насочени към придобиването на функционални компетентности чрез ПОО, като те се приемат като осъзнат и системно изпълняван ангажимент на учителите по всички учебни предмети. Образователните изисквания и очакваните резултати за придобитите компетентности са във фокуса на обучението във всеки учебен час. За тази цел се прилагат и адаптират подходящо стандартите за учебното съдържание и учебните програми. Непрекъснато се повишава квалификацията на всички учители. Педагогическият персонал обновява и подобрява подходите, методите и средствата на обучение съобразно ресурсите, които се планират и управляват от страна на ръководството на гимназията. Комуникативният подход в обучението се превръща във водещ, за да съответства на съвременното разбиране на функционална цялостна грамотност. Прилагат се и се търсят непрекъснато нови ефективни пътища за усвояването на учебното съдържание чрез прилагане на разнообразни, атрактивни, интерактивни подходи в процеса на придобиване на конкретните знания и умения със средствата на съвременните технологии. За координирането на различни инициативи се използват и възможностите на електронните образователни портали за обмен на добри инициативи и училищни практики. 4/9

5 Формирането на трайни убеждения у учениците, че нивото на грамотност и професионална компетентност са насочени към тези цели. ПОЛИТИКИ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Сътрудничеството между училището ни и работодателите - партньори от национално и европейско ниво ( Германия) резултира в пряко обвързване с успешната социална и бъдеща кариерна реализация и личностно развитие на учениците ни. Това се превръща в един от стимулите за осъзнато и отговорно отношение към придобиването на функционална, професионална и като цяло комплексна грамотност, разгръщаща потенциала на учениците. Насочени сме към използване на различни форми на обучение и тяхното разнообразяване, като дуална и иновативна форма и осигуряване на прием в съответните паралелки. ПОЛИТИКИ КЪМ РОДИТЕЛИТ И НАСТОЙНИЦИ ПГМЕЕ - Бургас е проактивно училище и търси непрекъснато подходи и мерки за привличане на родителите/настойниците на учениците ни за превръщането им в активен фактор за сътрудничество в процеса на управление и подобряване на обучението и повишаване на функционалната грамотност на техните деца. Друга насока на тази политика е ориентирана към активизиране, стимулиране и подобряване на ефективността на сътрудничество с училищното настоятелство и обществения съвет. Стремим се към стимулиране на родителския и институционалния интерес към очакваните резултати от обучението и приемането на това като наша обща цел. 5/9 ПОЛИТИКИ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ Демократичността и прозрачността в процесите на обучение и образование се реализират и чрез многообразни форми на участие на самите ученици като пряко засегнати страни и собственици на процеса. Върви се към стимулиране на участието на учениците в ученическия съвет и подходящи форми на самоуправление. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, разработваме съвременни програми за факултативни /секции и клубове/ и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.- секции, клубове по интереси, клубове по програми и проекти като Твоят час, Еразъм + и други.

6 Отчитайки политиките, даващи общите насоки за постигане на дългосрочните цели,, заложени в стратегията, както и посочените слаби страни в SWOT-анализа се предвиждат следните мерки за повишаване качеството на образованието в ПГМЕЕ- Бургас. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПОО МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ Мотивиране на педагогичекия и ръководния персонал за непрекъснато повишаване на квалификацията и кариерното им развитие. Автомониторинг и представяне на собствения напредък в поддържане на професионално портфолио; Насърчаване на комуникацията, сътрудничеството и екипността между учителите на персонално делово ниво и на ниво методични обединения. Организация, планиране и прилагане на бинарни и триизмерни уроци с нетрадиционни методи на обучение; Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците, включително въвличането им в учене чрез проекти и др. Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на знанията, уменията и компетентностите на учениците. Развиване на етични делови и позитивни отношения между учител и ученик, като партньори в един процес с общ желан резултат. Активна комуникация между класния ръководител и другите преподаватели с цел повишаване на успеваемостта и възпитанието на учениците; МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С УЧЕНИЦИТЕ Осъзнаване, приемане и функциониране на ученика като активна страна в учебния процес и превръщането им едновременно като обект и субект на този процес; Надграждане и развиване на гражданското, здравното, финансово и интеркултурното образование. Ефекасна обратна връзка на и с учениците. Развиване на общочовешките ценности и адаптиране на новите реалности към тях; Осъзнато изграждане на позитивно и етично отношение между ученик-ученик; 6/9

7 Прилагане на позитивни подходи за стимулиране на присъствие и активност на учениците в часовете и урочната дейност. Осигуряване на възможност за образование в различни форми на обучение и стимулиране на инициятиви за развитие на интересите на ученците и техните постижения в тези области; Създаване на условия и развитие на умения за екипна работа, чрез групови задачи, проекти и др. Създаване на условия и изграждане на умения на учениците за самооценка, самоанализ и самоконтрол. Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С МЕНИДЖМЪНТА НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ Системно модернизиране на МТБ чрез подходящо планиране и управление на ресурсите; Използване на ИКТ в учебния процес и оптималното им съотнощение с традиционните практики. Функционираща вътрешна система за управление на качеството Действащ механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството. Системно самооценяване като действен иинструмент за прогресивно подобряване на качеството на ПОО; Функциниране на механизъм за ранно предупреждение чрез оценка на рисковете. Чрез планиране на превенцията на насилието и превенцията на ранното отпадане от училищната система. Планиране на предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи, както и своевременно уведомяване и работа с родители. Реализиране на училищни, национални и международни програми и проекти. Сздаване на съвременна интерактивна библиотека и активното й включване в учебния процес. Активно взаимодействие с ученически съвет и Училищното настоятелство. Ефективно взаимодействие училище-семейство-общество чрез различни форми и проучване на очакванията и удовлетвореността им; 7/9

8 Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици. Организиране на събития и форуми за изява на всички участници в процеса на ПОО; Поощряване на участие в инициативи и доброволческа дейност; Осигуряване на форми и ресурси за изразяване на мнения и предложения по училищния живот от страна на учениците; Училищни кампании, подкрепящи здравето, здравословния начин на живот и хранене, толерантностт, социалната чувствителност, правата на човека, опазване на околната среда и др. Поддържане и развитие на училищни медии в партньорство с ученици и други заинтересовани страни;на учениците; III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ За изпълнение на посочените мерки се използват следните показатели: ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИ Повишаване на успеха и постиженията на учениците. Резултати от ДЗИ. Резултати от Национално външно оценяване. Участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади на МОН. Заемане на призови места на международни и национални състезания, конкурси и олимпиади. Прием на зрелостниците във ВУЗ-ове. Брой ученици придобили свидетеклство за професионална квалификация; Брой получени национални и международни стиендии за показани високи резултати. Брой ученици участващи в национални и международни проекти ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА Намален брой на допуснатите отсъствия; Намален брой санкции за ученици; УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ Брой участници в извънкласни обучителни дейности; 8/9

9 Брой реализирани инициативи от Ученическия съвет ; Брой реализирани кампании и доброволчески дейности; IV. ДРУГИ Брой учители повишили квалификацията си и придобили кредити; Брой учители, получилиотличия на училищно, общинско, национално или международно ниво; Подобрена материална база в училището; Брой реализирани проекти МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО Доклад от проведено самооценяване; Анализ на дейността на работата; Преглед от ръководството на СУК с констатации и препоръки за подобряване; Протоколи от проведен контрол; Доклади на председатели на МО и комисии; Външени оценки и препоръки от регионалните управления по образованието и от МОН. Предвидените мерки за повишаване качеството на ПОО се оснвават на: Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/; Държавните образователни стандарти; Стратегия за развитие актуална версия; План за развитие- актуална версия;план за квалификационна дейност за съответната учебна година; V. ФИНАНСИРАНЕ Използват с е планираните източници като:.1. Средства от субсидия по формула и от собствени приходи, както спонсорство, национални и международни програми и проекти, УН.2. Делегиран бюджет; 9/9

10 Планът за Мерки за повишаване качеството на образованието се приет на Заседание на педагогически съвет с Протокол 13 / г. 10/9

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ; tcc_varna

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ;   tcc_varna ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Утвърдил:... Мария Петрова Директор на ПГСАГ

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: УТВЪРДИЛ:. ЕМИЛ АНДОНОВ Директор на СУ Ст.Караджа МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018/2019 Г. 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Управлението на образователно-възпитателния процес в СУ Ст.Караджа е

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 8

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 8 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ - гр. СОПОТ 4330 гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1, тел./факс: /03134/ 83-31, 83-32, e-mail: pgzaimov@yahoo.com УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария; souv

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария;  souv СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария; www.suvazov.bg УТВЪРДИЛ: Динко Цвятков Директор на СУ Иван Вазов

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 Училищната програма за превенция на ранното напускане на ученици

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по ред 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество Наименов

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по ред 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество Наименов МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 1. Критерии и казатели за измерване на стигнатото качество критериите 1. Област: Достъп до образование и обучение 1.1. Публичност и пуляризиране на плаганото

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението

Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за 2018 2020г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно