Размер: px
Започни от страница:

Download ""

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект ЗАКОН ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯТА Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда правилата за транслитерация. (2) Транслитерацията е предаване на буквите от българската кирилска азбука чрез латински букви или съчетания от латински букви. (3) Правилата за транслитерация осигуряват еднозначно предаване на български географски имена и/или имената на исторически личности със средствата на специално конструирана версия на латинската азбука. (4) Правилата за транслитерация са в съответствие с фонологичната система на съвременния български книжовен език и с българските традиции. Чл. 2. (1) Този закон се прилага относно дейността на органите на изпълнителната власт и на тяхната администрация. (2) Правилата на този закон се прилагат и за администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията. (3) Правилата за транслитерация на българските географски имена и/или имената на исторически личности на латиница са задължителни и за всички юридически и физически лица, извършващи и ползващи транслитерация на тези имена. (4) Лице, притежаващо правоспособност да извършва дейности по картография, е длъжно да извършва възложените му работи в съответствие с изискванията на този закон. (5) Лице, което съставя, издава или публикува речници, енциклопедии, учебни, рекламни и други справочни материали, е длъжно да се ръководи от правилата за транслитерация, установени с този закон. Чл. 3. (1) Правилата за транслитерация са задължителни, когато като добавка в наименованието на юридическото лице са включени географско име и/или имената на исторически личности.

2 2 (2) Правилата за транслитерация са задължителни, когато марката като знак, който отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, включва имената на исторически личности. (3) Правилата за транслитерация са задължителни и за географските означения съгласно чл. 51 от Закона за марките и географските обозначения. Глава втора ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ Чл. 4. Системата за транслитерацията на българските букви с латински букви е, както следва:, A, a, B, b, V, v, G, g, D, d, E, e, Zh, zh, Z, z, I, i, Y, y, K, k, L, l, M, m, N, n, O, o, P, p, R, r, S, s, T, t, U, u, F, f, H, h, Ts, ts, Ch, ch, Sh, sh, Sht, sht, A, a, Y, y, Yu, yu, Ya, ya

3 3 Чл. 5. (1) Транслитерацията на българските буквени съчетания с латински буквени съчетания е, както следва: 1. буквеното съчетание дж се изписва и предава на латиница като dzh ; 2. буквеното съчетание ьо се изписва и предава на латиница като yo ; 3. буквеното съчетание йо се изписва и предава на латиница като yo. (2) Буквеното съчетание ия, когато е в края на думата, се изписва и предава чрез ia. Чл. 6. Името на българската държава се изписва и предава на латиница в съответствие с установената традиция: Bulgaria Чл. 7. (1) Географските термини: планина, равнина, низина, плато, град, село, река, езеро, залив и др., които са част от географско име, се транслитерират: Stara planina Atanasovsko ezero (2) Географските термини, които не са част от географското име, се превеждат според правилата на езика, избран за превод: Нос Емине Cape Emine (3) Прилагателните северен, южен, източен, западен, централен и др. подобни, когато влизат в състава на географското име, се транслитерират: Централен Балкан Tsentralen Balkan София-юг Sofia-yug Перник-север Pernik-sever Чл. 8. Транслитерацията на съставни имена се съобразява с правилата на българския правопис: Златни пясъци Zlatni рyasatsi Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa

4 4 Чл. 9. (1) Небългарските собствени имена с латински произход се изписват с оригиналното им име на латиница. (2) Небългарските собствени имена с друг произход се изписват съгласно системата за транслитерация на съответния език. Глава трета КОНТРОЛ Чл. 10. Министърът на държавната администрация и административната реформа или овластени от него длъжностни лица упражняват контрол по спазването на разпоредбите на този закон. Чл. 11. (1) Контролните органи по чл. 10 при изпълнение на функциите си по този закон, имат право да изискват от длъжностните лица, от ведомствата и общините и от юридическите и физическите лица всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения с изключение на документите и данните, свързани с отбраната и сигурността на държавата. (2) Предписанията на органа по чл. 10, издадени в рамките на неговата компетентност, са задължителни за лицата, за които се отнасят.

5 5 Глава четвърта АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 12. (1) Наказва се с глоба от 100 до 400 лв. длъжностно лице, което не изпълни задължения по този закон и предписания на органа по чл. 10. (2) Налага се имуществена санкция в размер от 500 до 1200 лв. на юридическо лице, което не изпълни задължения по този закон и предписания на органа по чл. 10. (3) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв. физическо лице, което не изпълни задължения по този закон и предписания на органа по чл. 10. Чл. 13. Административните наказания по чл. 12 се налагат, ако за съответното нарушение по друг закон не е предвидено по-тежко наказание. Чл. 14. (1) Наказва се с глоба от 100 до 400 лв. физическо лице, което тиражира, разпространява или предоставя на трети лица материали, данни и информация в нарушение на предписанията на този закон. (2) На юридическо лице, извършило нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 800 лв. Чл. 15. При повторно извършване на нарушение по този закон глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер. Чл. 16. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностни лица, определени от министъра на държавната администрация и административната реформа. (2) Наказателните постановления се издават от министъра на държавната администрация и административната реформа или от овластено от него длъжностно лице. (3) Наказателните постановления се издават, ако в срок от 30 дни не бъдат изпълнени задължителните предписания по чл. 11, ал. 2. Чл. 17. (1) Установяването на нарушенията по този закон, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. (2) Наказателни постановления, с които е наложена глоба до 100 лв., не подлежат на обжалване.

6 6 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ обект. 1. Географско име е име на географски 2. Географски обект са: реки, притоци, морета, океани; планини, части от планини, била, върхове, долини, котловини, плата, могили и язовири, мини, градове, села и вилни селища, курорти, курортни селища, курортни комплекси, различни обекти в населените места, включително паркове, градини, сгради, паметници на културата, квартали, жилищни комплекси и др. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 3. В чл. 19 от Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 и 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се създава ал. 5: (5) Актовете на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1, т. 4 са задължителни при изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица. 4. Регистрираните до влизането в сила на закона търговски марки, географски означения и наименования на юридическите лица, транслитерирани в отклонение от нормите на този закон, могат да бъдат приведени в съответствие с неговите изисквания. 5. Законът влиза в сила три дни след обнародването му в Държавен вестник. Законът е приет от XL Народно събрание на 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: (Георги Пирински)

7 М О Т И В И към проекта на Закон за транслитерацията Проектът на закон е изготвен с оглед въвеждането на ефективни мерки по спазването на правилата за транслитерация на българските собствени имена на латиница. Анализът на сега съществуващата нормативна уредба показва наличие на различни определения за термина транслитерация, както и липса на ясни контролиращи органи и санкциониращи механизми при неспазването на правилата. Едно от решенията на този проблем е създаването на специален Закон за транслитерацията, в който да бъдат ясно описани всички субекти, които имат задължения по спазването на правилата, наименованията, които подлежат на транслитериране, както и органите, отговорни за контрола и санкционирането при нарушения. С проекта на Закон за транслитерацията се дава легална дефиниция на понятието транслитерация и се уреждат правилата за транслитерация (чл. 1). Очертан е кръгът от задължените по закон субекти в лицето на: органите на изпълнителната власт и тяхната администрация; администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията, доколкото не е установено друго в специални закони; всички физически и юридически лица, които извършват и ползват транслитерация на българските географски имена и/или имената на исторически личности на латиница (чл. 2), и администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията на Република България. Законопроектът въвежда задължителност за спазване на правилата на транслитерация в следните случаи: когато като добавка в наименованието на юридическото лице е включено географско име и/или име на историческа личност; когато марката като знак, който отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, включва имената на исторически личности; когато наименованието за произход се изписва на латиница и включва наименованието на страната, района или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там;

8 2 когато географското указание се изписва на латиница и включва наименованието на страната, района или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там (чл. 3). Законопроектът определя основните правила за транслитерация, като въвежда: система за транслитерация на българските с латински букви; правила за транслитерация на българските буквени съчетания с латински буквени съчетания; правила за транслитерация на географските термини и на съставните имена (чл. 4-8). Цялостният контрол по изпълнението на закона се възлага на министъра на държавната администрация и административната реформа или на овластени от него длъжностни лица. Контролните органи при изпълнение на функциите си имат право да изискват от длъжностните лица, от ведомствата и общините, от изпълнителите на картографски дейности и от юридическите и физическите лица всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения с изключение на документите и данните, свързани с отбраната и сигурността на държавата. Заповедите и предписанията на контролните органи, издадени в рамките на тяхната компетентност, са задължителни за лицата, за които се отнасят (чл ). За неизпълнение на предписаните задължения законът предвижда административнонаказателни мерки, диференцирани според тежестта на нарушението (чл ). МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Сергей Станишев)

9

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване

Подробно

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4]

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4] Резюме за изменение на ЗПЛХМ- ДВ, бр.60/07.08.2012 В глава четиринадесета Административни разпoредби от ЗПЛХМ - ДВ, бр.60/07.08.2012 г. са направени изменения в член 289 и член 291. Промените в посочените

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ZAKON_za_Nacionalnata_sistema_za_spesni_povikvaniq_s_edinen_evropejski_nomer_112

ZAKON_za_Nacionalnata_sistema_za_spesni_povikvaniq_s_edinen_evropejski_nomer_112 ЗАКОН за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 88 от 9.11.2010

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 2 ЗА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДОМЕЙНИТЕ И ПОДДОМЕЙНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се опред

ИНСТРУКЦИЯ 2 ЗА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДОМЕЙНИТЕ И ПОДДОМЕЙНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се опред ИНСТРУКЦИЯ 2 ЗА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДОМЕЙНИТЕ И ПОДДОМЕЙНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се определят условията и реда за: 1. формиране на наименованията

Подробно

rtf

rtf Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я НАРОДНО СЪБРАНИЕ Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр.

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр. ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр.

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци (Приета с Решение 110, от Протокол 17/30.10.2012г. на Общински

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

Microsoft Word - OL_212_ot_ doc

Microsoft Word - OL_212_ot_ doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 212 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) Издадена с Решение 1558 от 29.07.2004 г. на Комисията за регулиране

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно