Професионално учителско

Размер: px
Започни от страница:

Download "Професионално учителско"

Препис

1 Професионално учителско портфолио на старши учител по Английски език в СУ Никола Войводов гр.враца

2 Учителят е географска карта, разглеждана с любов и интерес, надскочила и норми и стандарти, за да го има утре още днес Розалина Паскалева

3 Част I. Раздел 1. Общи сведения Съдържание Раздел 2. Педагогическа дейност Раздел 3. Научно - методическа дейност Раздел 4. Извънкласна дейност Част II. Приложения

4 Част I. Раздел 1. Общи сведения През учебната 2018/2019г. Преподавам английски език: Училището, в което преподавам Vа и Vб - ЗП VIа, VIб, VІв, VІ г ЗП Класен ръководител на VІб клас СУ Никола Войводов гр.враца

5 Част I. Раздел 1. Общи сведения Мотивите ми за изготвянето на това портфолио са: Персонализацията на учителския ми труд, включваща неговото развиващо и диференцирано оценяване; Справедливостта при оценяване на индивидуалното качество на учителският ми труд, произтичаща от отговорността ми за прозрачност и доказателственост на моята професионална дейност; Потребността от сигурност в работата ми, особено в рискови професионални ситуации; Електронното ми портфолио - възможност за професионален обмен в мрежата/ Internet /; Европейски формат на автобиография Приложение 1. Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки един момент от дейността ми като учител!

6 Част I. Раздел 1. Общи сведения Моят основен девиз е: ИСКАМ ЗНАМ МОГА

7 Част I. Раздел 2. Педагогическа дейност 1. Дейността ми като преподавател е свързана с изграждането на добри взаимоотношения и организационни връзки с: Управленския и административен персонал на училището; Ученици и родители; Учители и възпитатели от училището; Колеги от други училища; Експерти от МОН; Департаменти и звена за квалификация на учители;

8 Част I. Раздел. Педагогическа дейност 1. Моите отговорности Член на комисия за превенция на противообществени прояви Участие в работни групи с различна насоченост

9 Част I. Раздел 2. Педагогическа дейност 3.Философия на преподаване Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителят да отстъпи от познатата водеща позиция на недвусмислен авторитет, към тази на подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява обучаемия сам да достигне до желаните резултати на дадения етап. От пасивни слушатели, които приемат безкритично учебния материал, учениците от своя страна да се превръщат в активно пресъздаващи и творчески представящи се личности, интерпретиращи необходимата информация. За съвременния учител вече не е достатъчно да използва знанията си само по педагогическите и психологически науки, а и знания по информатика, информационни технологии, педагогическо моделиране, програмиране. С други думи, за съвременния български учител е необходимо да притежава компютърна култура в определена степен, която изисква нов начин на мислене и търсене на нови стратегии, технологии и педагогически техники на преподаване. Това е качествено ново предизвикателство, за което е важно учителят да бъде подпомогнат и мотивиран.

10 Част I. Раздел 2. Педагогическа дейност 3.Философия на преподаване Новите изисквания на обществото към подготовката на младите хора, налагат промените в образователния процес. Важен път за качествени промени в образованието е използването на информационно- комуникационни технологии съчетано с проектнобазирано обучение.в тази връзка най-близко до възможностите на информационните технологии е теорията на конструктивизма (изграждане на механизми за мислене) и теорията за учене чрез правене (проектното обучение).

11 Част I. Раздел 2. Педагогическа дейност 4.Основни функции Планиране и подготовка на учебния процес; Провеждане на обучение по английски език; Провеждане на консултативна дейност с ученици; Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които: -дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; -отговарят на различни образователни потребности на учениците; -мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; -реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки; Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи;

12 Част I. Раздел 2. Педагогическа дейност 4.Основни функции Използване на учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретна учебна ситуация; Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа възраст; Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на стратегии за активно учене през целия живот; Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес; Организиране и провеждане на ученически екскурзии; Опазване живота и здравето на учениците;

13 Част I. Раздел 2. Педагогическа дейност 5. Кабинетът по английски език

14 Част I. Раздел 2. Педагогическа дейност 6. Ресурси, които използвам в моята педагогическа дейност Задължителна подготовка: - Учебник по английски език 5, 6 клас, Издателство Просвета ; - електронен учебник 5, 6 клас, Издателство Просвета ; - Учебна тетрадка по английски език 5, 6 клас, Издателство Просвета ; - Тестови задачи и забавни игри по английски език- 5, 6 клас - Тестови задачи- 5, 6 клас Издателство Лонгман

15 Част I. Раздел 2. Педагогическа дейност 6. Ресурси, които използвам в моята педагогическа дейност Задължително избираема подготовка: -английски език тестове 5 клас издателство Просвета -контролни работи 5 клас, Издателство Просвета ; Информационно-комуникационни технологии в обучението по английски език;

16 Част I. Раздел 2. Педагогическа дейност Ученически проекти Клуб Пътешественик

17

18

19 Част I. Раздел 3. Научно-методическа дейнаст 1. Система за вътрешна квалификация: Личността на учителя Разработка на учителско портфолио; Собствена философия на преподаване; Споделяне на опит; Взаимодействие с родители; Учителски колектив Съвещания; Провеждане на учителски практикуми; Международно сътрудничество; Външна квалификационна дейност; Взаимодействие с родители; Методическо обединение Планиране; Разработки; Анализ ; Извънкласни дейности; Взаимодействие с родители;

20 Част I. Раздел 3. Научно-методическа дейнаст 2. Професионални квалификации: Квалификационни курсове: 2006г. Обучение по система energy с авторите на учебника 2006г. Базови и специфични компютърни умения на учителите по Чужд език 2007г. Формиране умения за работа в екип 2007г. Подготовка и управление на проекти 2008г. Разрешаване на конфликти в училище 2009г. Обучение по система на просвета 2010г. Приложение на нови информационни и комуникационни технологии в гражданското образование 2011г. Интегриране на специфично-предметно учебно съдържание в обучението по английски език 2012г. Изготвяне на ученическо портфолио 2012г. Обучение на деца с аутистична симптоматика

21 2012г. Съвременни тенденции и насоки в развитието на УВР при целодневното обучение 2012г. Разнообразни форми и методи за стимулиране интереса на учениците към учебния процес 2012г. Запознаване с механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците вучилище 2012г. Обучение по n vision/един компютър-много мишки/ Двугодишна професионално-педагогическа специализация Детска и юношеска психология в ДИПКУ, гр.стара Загора;

22 Част I. Раздел 3. Научно-методическа дейност 3. Отличия, награди и постижения: Ежегодно участие в състезание Лингвистично кенгуру Грамота от зам. кмета по образование-гр.враца за заслуги към осъществяване на Програма за патриотично възпитание на община Враца Грамота от директора на СУ Никола Войводов за активно участие в дейността на училището

23 Отлично представили се ученици в Програма за патриотично възпитание

24 Част I. Раздел 3. Научно-методическа дейност 4. Методически материали Образователни планове, програми и учебнометодическа литература Приложение 2. Използване на ИКТ в образователния процес Презентации на тема или част от уроци Приложение 3. Диагностични средства за оценка и критерии за оценяване Приложение 4.

25 Част I. Раздел 3. Научно-методическа дейност Участия в обучения, курсове и други форми на училищно и извънучилищно ниво дипломи, удостоверения, Приложение 5. сертификати и други

26 Част I. Раздел 4. Извънкласна дейност Снимки от инициативи с ученици На екскурзия в Копривщица

27 На хижа в планината В деня на интензивното ходене

28 Панаир на образованието Гр. Враца

29 Част II.Приложения Приложение 1. Автобиография Лична информация Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Албена Георгиева Топашка

30 Адрес Ул. ХристоБотев, България Телефон Факс Националност Българка Дата на раждане Пол жена Сфера на работа и образование Трудов стаж 27г.

31 Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Старши учител общообразователен предмет прогимназиален етап Планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес; диагностициране, насърчаване и оценяване постиженията на учениците; анализиране на резултатите от входното и изходното ниво;

32 Име и адрес на работодателя Вид на дейността или сферата на работа Средно училище НиколаВойводов Образование Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Старши учител по английски език Планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес; насърчаване и оценяване постиженията на ученици

33 Образование и обучение Дати Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения Име и вид на обучаващата или г. филология български / АНГЛИЙСКИ ВТУ Св.св. Кирил и Методий гр.велико Търново образователната организация Ниво по националната Класификация магистър Дати Наименование на придобитата Квалификация Име на обучаващата институция Ниво по националната квалификация Учител по български и английски УИ Дичо Петров гр. Смолян Професионален бакалавър

34 Образование и обучение Дати Наименование на придобитата квалификация Детско юношеска психология Основни предмети/застъпени професионални умения Име и вид на обучаващата или ДИПКУ Тракийски университит гр.стара Загора образователната организация Ниво по националната класификация магистър Дати Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умени

35 Социални умения и компетенции -работа в екип; - комуникативна, умения за работа с ученици, родители, общественост придобити в работата,коректност, отговорност, организираност Организационни умения и компетенции Организационни умения с ученици - в работата Технически умения и компетенции Основни умения за работа с различни видове техника в работата и в бита Компютърни умения и Операционни системи WINDOWS, текстообработка WORD,електронни таблици EXEL; компетенции съставяне, редакция и печат на документи, интерактивни програми, Интернет, електронна поща, работа с принтер; архивиращи и антивирусни програми, използване на компютъра в офиса; Power point английски

36 Социални умения и компетенции -работа в екип; - комуникативна, умения за работа с ученици, родители, общественост придобити в работата,коректност, отговорност, организираност Организационни умения и компетенции Организационни умения с ученици - в работата Технически умения и компетенции Основни умения за работа с различни видове техника в работата и в бита Компютърни умения и Операционни системи WINDOWS, текстообработка WORD,електронни таблици EXEL; компетенции съставяне, редакция и печат на документи, интерактивни програми, Интернет, електронна поща, работа с принтер; архивиращи и антивирусни програми, използване на компютъра в офиса; Power point

37 Част II.Приложения Приложение 2. Съдържа: Учебен план на паралелката на която съм класен ръководител; План за работата на методическото обединение чужди езици Учебни програми - английски език; Годишни тематични разпределения на учебния материал; Учебници и учебни тетрадки; Учебни помагала и речници Методична литература;

38 Част II.Приложения Приложение 4. Съдържа: Самостоятелни работи по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Дидактически тестове, отчитащи входящ, текущ и изходящ контрол; Критерии и показатели за оценяване и отчитане на резултатите;

39 Част II.Приложения Приложение 5. Диплома за висше образование издадена от ВТУ Св.Св. Кирил и Методий гр. Велико Търново: магистър-филолог Диплома за полувисше образование издадена от ПИ Дичо Петров - гр.смолян: професионален бакалавър Свидетелство за двугодишна специализация в ДИПКУ гр.стара Загора Удостоверения за завършени квалификационни курсове; Сертификати от участие в обучения

40 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Албена Георгиева Топашка старши учител по английски език в СУ Никола Войводов гр.враца За изработването на презентацията е използван шаблон от:ранько Елена Алексеевна учитель начальных классов МАОУ лицей 21 г. Иваново, Сайт:

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУВичо Грънчаровгр.Горна Оряховица НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица Съдържание: 1.Лични данни. 2.Образование. 3.Трудов стаж. 4 Философия на преподаването. 5.Повишаване на квалификацията.

Подробно

Портфолио на Миглена Стефанова Димова

Портфолио на   Миглена Стефанова Димова Портфолио на Миглена Стефанова Димова Детски учител гр.божурище ДГ Буратино Съдържание: 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Бъдещи

Подробно

Non-linear Green Marble

Non-linear Green Marble Професионално портфолио на Галя Стефанова Банковска старши начален учител в СУ Христо Смирненски гр.койнаре Учителско професионално портфолио -Целта на моето портфолио е да запозная с моята работа като

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

Портфолио

Портфолио Портфолио Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО НА Кремена Георгиева Митева Кремена Георгиева Митева 0899 129363 kremena761976@abv.bg Образование и обучение Дати 1990 1993 1994-1997 2017- Име и вид на образователната институция Гимназия Николай

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ДЕЛА в ДГ ТРЯБВАТ, БУРАТИНО А НЕ ДУМИ...! ВАСИЛ ЛЕВСКИ Моята мисия: Да бъда детски учител! Аз съм детски учител

Подробно

Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ”Митропо

Професионално портфолио  на   Евелина Огнянова Таинова  Учител в прогимназиален етап на основното образование  по История и цивилизация   в ОУ”Митропо Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ Митрополит Авксентий Велешки - гр.самоков Да си учител е майсторство,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ / СТРАТЕГИИ

Подробно

Портфолио

Портфолио ПОРТФОЛИО на Любка Харизанова, учител по български език и литература СЪДЪРЖАНИЕ Лична информация Философия на преподаването Методи на обучението и практики Дейности Контакти ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Образование:

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ   “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2,

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ    “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2, ПОРТФОЛИО на Атанаска Николова - Темелкова Директор на ОУ Проф. Д-р Асен Златаров с. Боянци Aко не знаем къде искаме да отидем, е безразлично по кой път ще минем. (китайска мъдрост) Раздел 1. Общи сведения

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

Портфолио

Портфолио Веселка Нешовска Учител по математика и информационни технологии В СУ Христо Смирненски гр. Койнаре Лична информация Философия на преподаване Методи на преподаване Обратна връзка Умения и компетенции Работа

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ОУ МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ - ГР. САМОКОВ Съдържание Част I Професионален профил Раздел 1 Академична компетентност Раздел 2 Педагогическа компетентност

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно