С Т А Н О В И Щ Е От проф. Веска Шошева дп, Медицински факултет на Тракийски университет, относно дисертационния труд на Жанета Николаева Цонева, докт

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И Щ Е От проф. Веска Шошева дп, Медицински факултет на Тракийски университет, относно дисертационния труд на Жанета Николаева Цонева, докт"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е От проф. Веска Шошева дп, Медицински факултет на Тракийски университет, относно дисертационния труд на Жанета Николаева Цонева, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 1.2 Педагогика(Основи на социалната работа) към катедра Дидактика на СУ Св.Климент Охридски на тема Модел на социална работа с наркозависими за получаване на ОНС доктор по Педагогика. Жанета Цонева е родена в гр. Габрово. Завършва ОКС Бакалавър по специалност Социални дейности през 2006 год.в ТУ гр.габрово. През 2007 в същия университет получава и ОКС Магистър отново в професионално направление социални дейности. През 2012 год.е зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра Дидактика на СУ Св.Климент Охридски. Отчислена е предсрочно с право на защита поради подготвяне на дисертационното изследване преди определеният при зачисляването срок. Докторантката владее английски език, притежава много добри умения за работа с Microsoft Office и Adobe Photoshop. Участвала е като член на екип в научно-изследователски проекти в ТУ-гр.Габрово, член е на Българската асоциация за образование по социална работа. От 2010 год. и към момента на защитата е асистент в ТУ-гр.Габрово. Дисертационния труд на Жанета Цонева е отражение на поредица трудни за разрешаване въпроси в социалната сфера в които се преплитат икономически, демографски,социални, педагогически, психологически и медицински проблеми. Това позволява в съдържателен план, изследването да бъде определено като значимо с реплика към всички институции, които имат правата и задълженията не само да ги поставят на вниманието на обществото, но и да потърсят пътищата за тяхното успешно отстраняване или най-малкото предприемане на адекватни решения за профилактика и пропедевтика. Зависимостта от психоактивни вещества,като социален проблем е обекта на изследователската работа на Жанета Цонева. Обект,който по своята мащабност и

2 сложност на изследване, носи твърде много неизвестни, дълбоко замаскирани проблеми, явления които често кореспондират с широк кръг от изследователски процедури обект на специалисти от различни научни области. Тъкмо това е наложило определянето на точна конкретизация на предмета на изследването, концентриран върху социалната работа с наркозависими с цялата условност и сложност при реализациятя и конкретиката на процеса на социалното взаимодействие с наркозависими. Целта и задачите на проучването са определени съобразно идейния замисъл на проекта,а хипотезата представена в един по разгънат план поставя на внимание акцентите, които в изследователския прочит на докторантката ще позиционират и отделните етапи през които ще се осъществи научноизследователската дейност. Дисертационният труд обхваща общо 180 страници основен текст разпределен в четири глави. Тъй като темата на изследването е посветена на разработката на модел на социална работа с наркозависими, то съвсем логично първия акцент, който определя докторантката е този кореспондиращ с това да се представи един компаративен анализ на различните теории свързани с употреба на наркотични вещества,модели на зависимостта от наркотични вещества, стадиите в развитието на наркотична зависимост. Когато изследва проблемите свързани с изясняване същността на този акцент и извежда основни критерии определени в различните теории за употребата на психоактивни вещества, докторантката ни предлага и същевременно подлага на дискусия определения, критерии, фактори и модели изведени от различни автори. Всичко това Жанета Цонева ни поднася много пестеливо вмъквайки и своето лично отношение и избор, което оценявам положително. Тук при извеждането на този акцент от работата и се открива и задълбочен прочит на моделите на зависимостта от наркотични вещества- нещо което по-късно много успешно и служи при изграждането на собственият й модел. Автори като С.Бушфийлд, У.Милър, З.Фройд, Бандура, В.Иванов, Н.Витанова със своите изследвания са привлечени в подкрепа на търсенията на докторантката. Прави много добро впечатление, че независимо от разнообразието от модели, известни до момента, Жанета Цонева има своите предпочитания към един или друг и търси аргументи за защита на това свое предпочитание. Предложените стадии в развитието на наркотичната зависимост също не са представени самоцелно, а като трансфер към това, което предстои да бъде защитено. И тук отново

3 докторантката ни предлага официалното становище на СЗО, независимо от мненията и класификациите на други организации. Следващ акцент в изследователското поле на Жанета Цонева е този който трябва да изясни същността и особеностите на социалната работа с наркозависими. Доста подробно са представени различните модели на социална работа както и техните автори. Позовавайки се на един от най-големите изследователи на социалната работа- Лоурънс Шулман, докторантката успешно насочва вниманието към разнообразията от модели, които в различна степен гравитират около изведените от Шулман медицински и интеракционен модели за социална работа в практиката. Естествено това и е нужно, за да очертае по-късно и своя собствен модел за социална работа с наркозависими в който откриваме симбиоза между медицинския и интерактивния модели на Шулман, но в дискурса на една психосоциална интервенция. Сполучливо докторантката се насочва и към анализ на подходите използвани в социалната работа с наркозависими. Двете основни групи в които те се разпределят а именно социални и медицински извеждат разбирането за значимостта на положителната социална подкрепа при подпомагането на хората да направят промяна в своите нагласи и поведение при употребата на наркотици. Спирайки вниманието върху когнитивно-поведенческата терапия, като подход, чиято цел е разрешаване на проблеми,свързани с дисфункционални емоции, поведение и когнитивни способности,докторантката прави опит да защити нейното специално място в социалната работа. Към това тя добавя и транс-теоретичния модел на Прохаска и Диклементе, както и аутрич подходът-основен в социалната работа сред потребители на наркотични вещества. Тези и други терапевтични подходи, които ни предлага докторантката, като възможности за работа с наркозависими, които имат подчертано позитивен характер, са част от разбирането и за търсене и на други допълнителни възможности в процеса на социална работа с лица употребяващи психоактивни вещества. На следваща позиция в дисертационното изследване откриваме защитата на психо-социалния терапевтичен подход и неговите възможности за успешна социална работа. Психотерапията и особено нейното хуманистично направление ясно разработено от школите на А.Маслоу, К.Роджерс и Е.Бърн, широко практикувана в социалната работа е базата, която използва докторантката при разработката на своя модел. Без да се отказва или отхвърля положителните страни на

4 разновидностите на психотерапевтичните подходи, Жанета Цонева, приема общоутвърдената идея, че зависимостта от наркотични вещества (а не само и към тях) се разпростира върху всички аспекти на функционирането на индивидавключително здраве, взаимоотношения, кариера, начин на живот. Основавайки се на своите теоретични проучвания,докторантката ни предлага специфика на своя модел за социална работа с наркозависими обобщена в четири пункта: контекст на модела, специфичност на отделните етапи, методи на работа включващи клиент, семейство и подкрепяща мрежа,инструменти за работа. Подчертава категорично и ясно,че в основата на предлагания модел стои психосоциалния терапевтичен подход. Според докторантката предлаганият модел има за цел да постигне социална промяна при положение обаче,че социалната работа се разглежда, като интеракция междупомагаща прежа и клиент. Освен това докторантката поставя въпроса и за необходимостта от комбиниране на групова и индивидуална социална работа. Важен момент от изследователската работа на Жанета Цонева е този свързан с анализа на резултатите от емпиричното изследване.от постановката, целите и методиката на емпиричното изследване, които ни представя докторантката ясно се откроява личното и отношение и ангажираност към проблема. Контингента на изследването е впечатляващ и обхваща общо 261 покрива напълно поставената респондента и специалисти,което само по себе си говори и за достоверност на резултатите, които подлежат на анализ. Използваният инструментариум покрива напълно формулираните цел и хипотеза на изследването. Приложената експертна оценка от независими експерти на използвания модел в контекста на използване при групова работа,показва реални проблеми при практическата му осъществимост, като при индивидуална работа резултатите са с подчертан позитивен резултат. Изводите,които се налагат за така предложения дисертационен труд са следните: Осъществено е задълбочено изследване с практикоприложна стойност; Анализът на резултатите от емпиричното изследване показват,че към момента все още не е разработена методика за работа на социалните работници с наркозависими;

5 Предложен е модел на социална работа с наркозависими,който позволява да бъде мултиплициран в непосредствената практика; Предложеният и апробиран в практиката инструментариум- въпросник за оценка и протоколна карта са средства надеждни в работат на социалния работник,работещ с наркозависими и/или зависими; Представеният модел би могъл да бъде използван и при други случаи на адиктивно поведение; Приносен характер има и осъщественият компаративен анализ на теориите,моделите и подходите на социална работа с наркозависими. Уважаеми членове на научното жури, Уважаеми членове на Факултетния съвет, С професионална убеденост изразявам своята положителна оценка за дисертационния труд на Жанета Николаева Цонева и приканвам уважаемите от мен членове на научното жури да подкрепят с положителния си вот присъждането на Жанета Цонева на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 1.2 Педагогика (Основи на социалната работа) Проф.Веска Шошева дп

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05 С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05.02.18 Икономика и управление (търговия) Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ от доц.дм Вержиния Боянова, СУ Св.Кл.Охридски, Факултет по педагогика, катедра Социална работа на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор, по научна специалност

Подробно

Уведомление,

Уведомление, С Т А Н О В И Щ Е от Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс. Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. По отношение заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1495 от 16.11.2017 г за включване

Подробно

MergedFile

MergedFile СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд на тема: ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ В БИЛИНГВАЛНА СРЕДА, За придобиване на образователна и научна степен Доктор Област на висше образование:педагогически науки Професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д 1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от 05.03.2019 г. Относно материалите, представени за присъждане на ОНС

Подробно