OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final

Размер: px
Започни от страница:

Download "OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final"

Препис

1 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 ГОДИНА Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила израз в Закона за закрила на детето. Този закон урежда праватa и мерките за закрила на детето, участието на органите на държавата, общините, юридически лица с нестопанска цел, физически лица и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето. Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. Държавната политика за развитие на системата за грижи за деца акцентира на необходимостта от промяна по отношение грижите за децата. Институционалната грижа постепенно трябва да бъде изместена от алтернативни форми на грижи и услуги, насочени към създаване на условия за отглеждане на всички деца в семейна среда. Националната програма за закрила на детето е подчинена на принципа, че съвместното участие на всички държавни институции, гражданското общество и на самите деца в прилагането на политиките за детето, е предпоставка за изграждането на цялостен и интегриран подход в спазването на техните права и гарантирането на най-добрия им интерес. Основни приоритетни области: 1. Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за социално включване на децата. 2. Подобряване здравето на децата. 3. Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда. 4. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование. 5. Правораздавателна, съдебна система. 6. Насърчаване на участието на децата. 7. Спорт, култура и дейности за свободното време. Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите за грижата за децата в и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. Общинската програма за закрила на детето е разработена за 2015 година. 1

2 I. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА Цел Дейност Индикатори Отговорни институции Предвидени финансови средства 1.1 Гарантиране правото на детето да живее в семейна среда и на контакт и с двамата родители Насочване към програми за заетост и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които отглеждат Брой необхванати семейства ДБТ Нова Загора Подкрепа на семействата чрез предоставяне на услуги по превенция и реинтеграция, развитие на алтернативни услуги за деца, както и предоставяне на финансови помощи и / или помощи в натура Брой семейства Финансово подпомагане на семействата с деца до завършване на средно образование на детето, но не повече от 20 г. възраст, обвързана с редовното посещаване на училище и предучилищна подготовка Брой подпомогнати семейства Подпомагане чрез еднократни помощи на деца и техните семейства в неравностойно положение Брой подпомогнати семейства и деца, Прилагане на минимален пакет от дейности при предприемане на мерки за закрила: -превенция на изоставянето -реинтеграция -настаняване в семейство на близки и роднини -настаняване в приемни семейства -осиновяване Брой предприети мерки за закрила Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за закрила на детето-отглеждане на децата в семейна среда,чрез развитие на алтернативни услуги за деца, както и чрез предоставяне на финансови помощи и помощи Брой подпомогнати деца 2

3 в натура Повишаване на административния капацитет и подобряване на междуинституционалн ото сътрудничество при работа с уязвими групи деца Участие в обучения в прилагането на системен подход при работа с деца и семейства Взаимодействие и сътрудничество на органите за закрила на детето на местно ниво, съгласно компетентностите им, при прилагане на Координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и/или при кризисна интервенция Подобряване на взаимодействието със социалните работници и представители на областта и общината при прилагане на Координационния механизъм Общинска администрация, МКБППМН, 1.3. Осигуряване на своевременно ранно включване в образователната система на децата с увреждания Организиране на кампании за информиране на семействата на деца с увреждания за правата, задължения и възможностите за ранно включване на децата в образователната система Осигурена по-добра информираност на родителите за възможности детето да посещава детска градина и училище Разработване на предложение за механизъм, даващ възможност за подкрепа на децата с увреждания да продължат обучението и образованието си Осигурена възможност за включване на децата с увреждания в образователния процес. и детски ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Обхващане на повече деца със СОП в групите на детските и за тяхната социална интеграция и развитие на допълнителни умения. Брой обхванати деца със СОП, 2.1. Разширяване достъпа до услуги за подобряване на майчиното и детското здраве Стимулиране на посещения при личен лекар и специалист от бременни и родилки, както и от майки с деца от етнокултурните общности Подобрена грижа и подкрепа за новороденото дете, майките и техните семейства Общопрактикуващи лекари, Прилагане на механизъм за по-пълно обхващане на децата в профилактични прегледи и имунизации, включително при децата от етническите малцинства Брой обхванати деца РЗИ Сливен, 3

4 Информиране и консултиране на семействата на маргинализираните общности за избор на личен лекар Увеличаване броя на децата, които имат личен лекар Общопрактикуващи лекари, Осигуряване на патронажни грижи за бременни, новородени и деца до 3 год. възраст в рамките на Център за детско и майчино здраве гр.сливен, филиал гр.твърдица Брой потребители на интегрирана здравносоциална услуга Център за детско и майчино здраве, Превенция за опазване на детско-юношеското здраве. Осигуряване на медицински специалисти в здравните кабинети във всички детски и учебни заведения Брой медицински специалисти в здравните кабинети във всички детски и учебни заведения 2.2. Превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето сред децата Утвърждаване на ролята на здравните медиатори, като координираща фигура между здравните институции и малцинствени общности. Активно съдействие на личните лекари за обхващане на ранна регистрация на бременност и намаляване на бременността в юношеска възраст и ранните бракове Провеждане на беседи от здравни специалисти и здравни медиатори за вредата от найразпространените рискови фактори- тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот Брой обхванати семейства, Брой успешни случаи Придобити знания, повишена информираност на учениците за психоактивните вещества и алкохола и въздействието върху растящия им организъм., Общопрактикуващи лекари, Разширяване на здравното образование в та с цел предпазване от ХИВ/СПИН, полово-предавани болести и употреба на наркотици Повишаване на информираността на децата и учениците за тези заболявания и начините за предпазване. ІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА, 4

5 3.1. Повишаване информираността на децата и родителите им за рисковете на средата в дома, на пътя и в превозното средство, на местата за игра, отдих и забавления 3.2. Развитие на различни форми, модели и инструменти за превенция на инцидентите и травматизма при деца в дома, на пътя и в превозното средство, на местата за игра, отдих и забавления Провеждане на тематична информационна кампания за осигуряване на безопасност на децата при бедствия, пожари и извънредни ситуации Включване на децата от детските, та и техните родители в различни форми на обучения с цел превенция на травми и наранявания Провеждане на тематични информационни кампании Ваканция и Да запазим живота на децата на пътя Повишаване на обществената информираност и ангажираност Повишаване информираността на децата и родителите им за предпазване и реакция при инциденти и наранявания Повишаване сигурността на децата по време на празници и ваканционни дни - брой проведени кампании РУМВР - Твърдица Училища и детски, Училища и детски, РУМВР - Твърдица ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 4.1. Развитие на различни видове и форми на услуги за обхващане на децата в образователната система Обхващане на децата на 5 и 6 годишна възраст, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка в подготвителни групи и подготвителни класове Координация между институциите при работата с деца, отпаднали от учебния процес и такива,за които съществува риск от отпадане Брой деца Брой интегрирани обратно в образователната система отпаднали ученици детски и Училища, МКБППНМП 5

6 4.2 Подобряване на условията за достъп и обучението на децата със специални образователни потребности в общообразователните Предоставяне на информация и консултации на родителите на деца с увреждания за правата на децата и предлаганите социални услуги Провеждане на тематични спортни състезания и празници с участие на деца с увреждания Разширяване на дейностите за ранно идентифициране и подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения Подобряване на включването на децата с увреждания и детски, и детски 4.3. Осигуряване на допълнителна подкрепа за деца, чиито семеен език е различен от български и на ученици от основната образователна степен с обучителни трудности Изпълнение на Национална програма с грижа за всеки ученик. Осигуряване на равен старт при постъпване в училище за деца, чиито семеен език е различен от български и преодоляване на обучителни трудности на ученици от основната образователна степен V. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА Брой деца и ученици, включени в дейности по програмата и детски НП с грижа за всеки ученик 5.1.Подобряване на формите за превенция и подкрепа в случаи на насилие над дете Разпространение и популяризиране на различни информационни материали в та за гарантиране правата на децата, пострадали от престъпления, свидетели на престъпления и на децата правонарушители. Подобряване взаимодействието институциите между МКБППМН, Осъществяване на ежемесечни дейности от Плана за работа с децата на улицата. Брой извършени обходи МКБППМН, 6

7 5.2.Повишаване осведомеността на обществото, децата и на техните семейства относно правата на детето, насилието над деца, за да се стимулира активното им участие в противодействие на насилието 5.3. Експлоатация, злоупотребата с деца в интернет пространството Идентифициране на деца, жертви на насилие и насочването им към подходящи социални услуги и включване в консултативна програма Участие в местни и национални кампании по превенция на противообществените прояви, закрилата на децата, безопасност на движението, трафик на хора Разпространение и популяризиране на различни информационни материали в та за превенция на насилието между и върху деца Повишаване обществената информираност с цел предпазването на деца в онлайн среда Брой кампании. Брой проучвания Брой кампании. Брой проучвания Брой обхванати деца от мерките Брой проведени училищни и извънучилищни инициативи МКБППНМ, РУМВР - Твърдица МКБППМН ОЗД МКБППМН, Училищни ръководства, ОЗД МКБППНМ Повишаване на информираността на родителите и ролята им в предпазването на деца в онлайн среда Брой обхванати деца и родители VI. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 6.1. Включване на децата в обучителни модули, свързани с правото им на изразяване на мнение по различни теми Участие на юношите от клубовете на обучители на връстници, работещи по Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в процесите на вземане на решения по отношение на предоставяните услуги за достигане до младите хора в риск по подхода Връстници обучават връстници Брой местни кампании и инициативи за превенция на ХИВ/СПИН, планирани с участието на младите хора 6.2. Гарантиране правото на децата на мнения и участия в Участие на ученическите съвети в та при разработване на политиката на съответното училище Създадени възможности за детско участие, Педагогически 7

8 процесите на вземане на решения Участие на деца в риск при вземане на решения, засягащи техния живот Осигурено е правото на децата на мнение при вземане на решения за техния живот съветници VІI. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 7.1. Създаване на условия и възможности за участие в безплатни занимания с физически упражнения и спорт Подобряване на условията за спорт на децата в образователните институции, детските Организиране на клубове по спорт в масовите те за оптимизиране на свободното време на учениците и организиране на спортни състезания. Подобряване на физическата и психическа дееспособност на децата. Утвърждаване самочувствието на децата чрез средствата на спорта., Организиране и участие в Ученически игри през учебната година. Подобряване на физическата дееспособност на децата 7.2. Насърчаване изявата на децата с изявени дарби Организиране и осигуряване на възможности за участие в конкурси, стимулиращи детското творчество и развитие на способностите на децата Реализиране на децата с изявени дарби., Подпомагане на деца с изявени дарби, съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Брой обхванати деца от мерките ОЗД 8

9 7.3. Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време Насърчаване на участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време детски, извънкласни дейности в, клубове и кръжоци към читалищата Насърчаване посещението на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време,, Читалища Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта на изкуството извънкласни дейности в и обслужващи звена, школи, състави, клубове, курсове и кръжоци чрез мрежата на читалищата, образователни проекти в културните институти Повишаване на броя на обхванатите деца в извънкласни дейности и на образователните проекти за деца,, Читалища ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: - намаляване броя на децата, постъпващи в специализираните институции; - реинтегриране на деца в биологично, осиновително, приемно семейство и в семейство на близки и роднини; - социално включване на деца с трайни увреждания в обществения живот; - пълно обхващане на децата със специални образователни потребности; - намаляване на броя на децата, отпаднали от училище; - намаляване броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; - повишаване информираността и ангажираността на обществеността по правата на децата и превантивните мерки за недопускане нарушаването им; - повишаване здравната култура на децата; - преодоляване дискриминацията на децата, основана на етнически произход, способности и социален статус; - интегрирано образование на децата от етнически малцинства; - ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъпа до образование и професионална подготовка. 9

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 г. 1 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА. ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ДЕТСТВО Общинска програма за закрила на детето 2019 г. е разработена в съответствие със Закона за закрила на детето, Правилиника за

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 г. ОБЩИНА БОРОВО І. Въведение Настоящата Общинска програма за закрила на детето в за 2017 г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето

Подробно

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от 28.04.2016 г., Протокол 6 / 28.04.2016 г. на Общински съвет - Елена Общинската програма за

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА   СУХИНДОЛ ОДОБРИЛ: ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 ГОДИНА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането

Подробно

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г.

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г. Предоставям на вашето внимание, предложение, проект за решение и програма за закрила на детето за 2014 г. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесет дневен срок

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Зако

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Зако ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА Общинската програма за закрила детето се разработва въз основа целите и принципите Зако за закрила детето, Конвенцията ООН за правата детето, както

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА Общинската програма за закрила детето се разработва въз основа целите и принципите Зако за закрила детето, Конвенцията ООН за правата

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА Съгласувал: ЗЕХРА ХАЛИЛОВА Директор Д СП ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 ГОДИНА. Общинската програма за закрила детето е разработе в съответствие с циолните и междуродни стандарти - Конвенцията

Подробно

ОТЧЕТ за изпълнение на общински план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите за 2016 год. Цели Дейности Отговорен орган Фи

ОТЧЕТ за изпълнение на общински план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите за 2016 год. Цели Дейности Отговорен орган Фи ОТЧЕТ за изпълнение на общински план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите за 2016 год. Цели Дейности Отговорен орган Финансови средства ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 1.Гарантиране

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

ОТЧЕТ за изпълнение на общински план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите за 2015 год. Цели Дейности Отговорен орган Фи

ОТЧЕТ за изпълнение на общински план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите за 2015 год. Цели Дейности Отговорен орган Фи ОТЧЕТ за изпълнение на общински план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите за 2015 год. Цели Дейности Отговорен орган Финансови средства ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 1.Гарантиране

Подробно

О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ , тел.централа: 086/ ОТЧЕТ ЗА

О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ , тел.централа: 086/ ОТЧЕТ ЗА О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ 8 646, тел.централа: 086/ 8 60 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА

Подробно