4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

Размер: px
Започни от страница:

Download "4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и"

Препис

1 Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението г Зап 63/ г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/ г) в сила от г г Зап 31/ г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр50/ г) в сила от г

2 Стр 2 от 14 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТ РАЙОНЕН СЪД ВАРНА ПО РЕДА НА ЗДОИ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 Правилата за организацията на работа в Районен съд Варна за приложение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, наричани за краткост Правилата, уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ Обществената информация, създавана и съхранявана в Районен съд Варна, е официална и служебна Официална е тази информация, която се съдържа в актовете на съда при осъществяване на неговите правомощия Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява от съда във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на съда и неговата администрация 11 Устните запитвания и писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат от служителя по сигурността на информацията в РС - Варна 12 Физическо или юридическо лице може да получи достъп до обществена информация чрез устно запитване или като подаде писмено заявление Заявления се приемат от служителя по т 11 в Районен съд - Варна, ет 4, стая 409, при спазване изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата относно оформяне и завеждане на входящи документи Заявления могат да се подават и на електронната поща на съда - Когато заявлението е направено по електронен път на адреса на електронната поща, не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис 2 Предмет на Правилата са: 21 Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация; 22 Приемане, регистриране и разпределяне на писмените заявления за достъп до обществена информация; 23 Срокове и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация; 24 Изготвяне на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация; 25 Форми за предоставяне на достъп до обществена информация; 26 Дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация 2

3 Стр 3 от 14 3 Настоящите правила са задължителни за всички служители в Районен съд Варна 4 Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се извършва съгласно настоящите правила, а решенията се изготвят от председателя на съда или неговия заместник ІІ ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТГОВОР НА УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО 5 Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служителя по т11 51 Служителят по т 11 води регистър за устните запитвания, като отбелязва: трите имена на заявителя; каква информация е поискана; формата, в която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация 6 За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя ІІІ ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОИ 7 Писмените заявления, наричани за краткост Заявления се подават по образец Приложение 1 към настоящите правила и се регистрират при служителя по т 11 в деня на тяхното постъпване 8 За регистрираните заявления по т 7, служителят по т 11 води регистър, съгл Образец Приложение 2 от настоящите правила 9 Регистрационният номер на Заявленията се формира от поредния номер в регистъра 10 Получените по пощата или на официалния адрес на съда Заявления се регистрират по реда на т т 7 и Получените Заявления по реда на т 10 се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по чл 25, ал 1, тт 1, 2, 4 от ЗДОИ 11 В деня на регистриране, служителят по т 11 предоставя на председателя на съда или неговия заместник получените писмени Заявления 12 Всички допълнително постъпили документи, които са по повод или в отговор на вече регистрирано Заявление, носят регистрационния номер на Заявлението, към който след тире се вписва текущата дата на получаване на документа Същото се отразява в колона 6 на регистъра по т Документите, създадени във връзка с искането на информация заявена в заявлението се извеждат в "Изходящия регистър, воден от 3

4 Стр 4 от 14 служителя на длъжност Специалист - набиране и обработване на информация за дейността на общата администрация в съда 13 Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират от служителя по т 11 по реда на т 12, като преди регистрационния номер се прибави буква Ж 131 В деня на регистрирането на жалбите, служителят по т 11 ги докладва на председателя на съда или неговия заместник ІV СРОКОВЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО 14 Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни, след датата на регистрирането им 15 В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка или по електронен път Същият има право да уточни предмета на исканата обществена информация Срокът по т 14 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация 16 Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок до 30 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане, като същото остава на съхранение при служителя по т Срокът по т 14 и т 15 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, съгласно изискванията за допустимо удължаване чл 30, ал1 и ал 2 от ЗДОИ 171 Удължаването на срока по т 17 се извършва заедно с уведомяване за решение за предоставяне на достъп до обществена информация 18 Срокът по т 14 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й 181 В 7-дневен срок от регистриране на Заявлението, служителят по т 11 е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице за предоставяне на исканата информация 182 В случаите, когато не е получено съгласие в срока по т 18 или при изричен отказ да се даде съгласие, служителят по т 11 може да предостави исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице 183 В решението председателят на съда или неговия заместник е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало 4

5 Стр 5 от 14 съгласието си за предоставяне на отнасящата се до него обществена информация 184 Не се иска съгласие от третото лице, когато то е задължен субект по ЗДОИ и отнасящата се до него информация е обществена информация 19 Когато исканата от заявителя обществена информация се отнася до дейността на административни звена от Районен съд - Варна, председателят на съда или неговия заместник с разпореждане изисква от ръководителя на съответното административно звено предоставяне на информацията 20 Ръководителят на административното звено следва да изготви писмен отговор до председателя на съда или неговия заместник за предоставяне или мотивиран отказ за предоставяне на исканата информация 201 Ръководителят на административното звено е длъжен да предостави исканата информация в 7 дневен срок 202 Когато срокът по т 201 е недостатъчен, ръководителят на административното звено прави писмено мотивирано искане за удължаване на срока до председателя на съда или неговия заместник 203 Председателят на съда или неговия заместник съблюдава реда и условията, предвидени в ЗДОИ, за допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп до исканата информация 204 Писмените отговори от ръководителите на административните звена се регистрират по реда на т Когато Районен съд - Варна не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, служителят по т 11 препраща Заявлението в 14- дневен срок от получаването му към съответния орган 211 За препращане на Заявлението служителят по т 11 уведомява писмено заявителя 22 Когато Районен съд - Варна не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, служителят по т 11 в 14-дневен срок от получаване на Заявлението, уведомява за това заявителя V ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО 1 Решения за предоставяне на достъп до обществена информация 23 Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвят и подписват от председателя на съда или неговия заместник 5

6 Стр 6 от В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация, задължително се посочват: a/ степента на осигурения достъп до исканата обществена информация; б/ срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, като същият не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението; в/ мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; г/ формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; д/ разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация 232 В решението за достъп до обществена информация могат да бъдат посочени и други органи, които разполагат с по-пълна информация 24 Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща 25 Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ 251 За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител 252 Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните В тези случаи не се съставя протокол по т 251 и не се плащат разходи по предоставянето 253 Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й 254 В случаите на неявяване на заявителя в определения по т 231б б срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация 255 Когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация или по електронен път не се прилага т 254 6

7 Стр 7 от 14 2 Решения за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация 26 Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвят и подписват от председателя на съда или негов заместник, когато е налице основание за това съгласно ЗДОИ 261 В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация задължително се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и реда за неговото обжалване 27 Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се регистрира по реда на тт 7 и Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя лично срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка 3 Обжалване на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация 29 Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Административно-процесуалния кодекс 30 Заявлението, писмата от последвалата кореспонденция, решението, с което се предоставя или се отказва достъп до обществена информация, платежният документ, подписаният протокол, документи по обжалване и други документи от служебната преписка се съхраняват, описани по съдържание, от служителя по т 11 в папка към специалния регистър, която носи регистрационния номер на искането за достъп Преписките се съхраняват от служителя по т Служителя по т 11 изготвя годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация в Районен съд Варна, по образец Приложение 3 през месец януари, за дейността на съда по ЗДОИ през предходната година Годишният отчет се публикува на интернетстраницата на съда VІ ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 7

8 Стр 8 от Служителят по т 11 подготвя предоставянето на достъп до обществена информация във формата, посочена от заявителя 331 Формите са: а) преглед на информацията оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър; б) устна справка; в) копия на материален носител; г) копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните 332 Достъп до обществена информация може да се предостави в една или повече от формите 333 Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му способности 34 Служителят по т 11 предоставя достъпа до обществена информация във форма, различна от заявената, когато: а) за исканата форма няма техническа възможност; б) исканата форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето; в) исканата форма води до неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права 341 В случаите по т 33 служителят по т 11 определя формата за предоставяне на достъп до обществена информация VІІ ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕТО ИМ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО 35 При предоставяне на обществена информация дължимите разходи се определят според вида на носителя, съобразно Заповед ЗМФ 1472/29ХI 2011г на МФ, в сила от г, както следва: Дискета 0,50 лв (за един брой); CD 050 лв (за един брой); DVD 060 лв (за един брой); Разпечатване на една страница (А4) 012 лв; Ксерокопие една страница 0,09 лв; Факс за една страница (А4) 0,60 лв; Видеокасета за един брой 325 лв; Аудиокасета за един брой 115 лв; Писмена справка за една страница (А4) 1,59 лв 351 Стойностите по т 35 не включват ДДС 352 Председателят на съда или негов заместник актуализира дължимите разходи при настъпили изменения в определените от министъра на финансите нормативи 8

9 Стр 9 от Заплащането на дължимите разходи се извършва по сметка на РС Варна, чрез поставените в РС-Варна ПОС терминали или по банков път Допълнителни разпоредби 1 При промяна в нормативната уредба, приетите и утвърдени вътрешни правила за достъп до обществена информация в РС - Варна, ще бъдат променени 2 Към настоящите правила се прилага образец приложение 1 на заявление за достъп до обществена информация и приложение 3 - отчет за дейността на съда по заявленията за достъп до обществена информация 3 Правилата да се публикуват на елстраница на Районен съд - Варна, ведно с Приложение 1 и 2 4 Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им и отменят действащите до момента 9

10 Стр 10 от 14 Приложение 1 към тііі7 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Районен съд Варна ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД ВАРНА З А Я В Л Е Н И Е ЗА ДОСТЪП ДО Съгласно чл 24 ал1 от ЗДОИ и чл 73 ал1 и ал4 от Правилника за администрацията в съдилищата от (трите имена или наименованието и седалището на заявителя) адрес: телефон за връзка: УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНE, Моля да ми бъде разрешен достъп до следната информация: Предпочитана форма за предоставяне на достъп до информацията /може да се посочи една или повече форми/: - преглед на информацията оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър; - устна справка; - копия на материален носител- /посочете техническите параметри за запис на информацията/ 10

11 Стр 11 от 14 - копия, предоставени по електгронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикуваниданните; Адрес за кореспонденция: Дата: Подпис: 11

12 Стр 12 от 14 Приложение 2 Вх, дата Заявител РЕГИСТЪР по Закона за достъп до обществена информация на Районен съд - Варна Кратко описание на исканата информация и дата на решението Съдържание на решението предоставяне на достъп пълен, частичен или отказ или отговорът Документи по т 12 от ВПЗДОИ на РС - Варна Жалби

13 Стр 13 от 14 Приложение 3 О Т Ч Е Т за дейността по ЗДОИ на Районен съд Варна Брой заявления за достъп до обществена информация Постъпили заявлени 2015 брой Разрешен достъп брой Отказ за достъп брой Основание Нормативна уредба от граждани на Р България от журналисти от юридически лица от чужденци и лица без гражданств от неправителствени организации общо 13

14 Стр 14 от 14 14

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

KM_454e

KM_454e УТВЪРДИ 1 ЮЛИЯ НЕЙКОВА \% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕН ^ ^ 'S ' Д?> о ТА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността и реда за достъп до обществена информация в служба Военна информация София 2017 г. 1/9 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава първа Общи положения Чл. 1. (1). Настоящите правила

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 16.03.2017 година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ

Подробно

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc І.Общи положения Чл.1.С цел осигуряване на бързина и ефективност при админиcтративното обcлужване на физичеcките и юридичеcки лица с тези вътрешни правила се определя реда в РЗИ-Варна по предоставяне на

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик УТВЪРДИЛ: КОСТАДИН ГЕШЕВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. Инициатор заявления за Общ брой на постъпили ДОИ, оставане

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наименование и седалище на юридическо лице/ Чрез своя представител..

Подробно