Име на материала:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Име на материала:"

Препис

1 : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти Аварийни запаси: Да Характеристика на материала: Стълбове от дървесина, изработени от иглолистни видове - смърч, ела, бор или лиственица. Основата (петата) на стълба е отрязана перпендикулярно на надлъжната ос, а върхът на стълба е защитен срещу проникване на вода, със срезове във формата на крив. Дървените стълбове са импрегнира с водонепроницаеми и антисептични материали и са с експлоатационната дълготрайност минимум 25 години. При основата стълбовете са перфорирани и допълнително импрегнирани с креозотово масло, както е казано на фигура 1 -долу. Всеки стълб е маркиран сством надеждно закрепена табелка от устойчив на корозия и атмосферни влияния материал. Излзване: Дървените стълбове се излзват като орни (носещи) тела, пназначени за изграждане на въздушни електропроводни линии за ниско и сно напрежение в труднодостъпни райони, защитени природни територии и горски масиви. Съответствие на пложеното изпълнение с нормативно-техническите документи: Стълбовете от дървесина трябва да отговарят най-малко на сочените -долу стандарти или еквиваленти, включително на техните валидни изменения и допълнения: БДС EN 14229:2010 Строителен дървен материал. Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии ; БДС EN 351-1: Дълготрайност на дървесина и на продукти от дървесина. Масивна дървесина, обработена със сства за защита. Част 1: Класификация на дълбочината на пропиване и на количеството пропито сство за защита ; БДС EN 351-2:2008 Дълготрайност на дървесината и на продуктите от дървесина. Масивна дървесина, обработена със сства за защита. Част 2: Ръководство за вземане на извадка за анализ на дървесина, обработена със сство за защита ; БДС EN :2010 Сства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал, обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 1: Процедура за вземане на проба от креозот ; БДС EN 12490:2010 Трайност на дървесината и дървесните продукти. Масивна дървесина, обработена със сство за защита. Опеляне на пропиваемостта и количеството креозот в обработената дървесина ; Наба 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Наба 3 УЕУЕЛ); и да бъдат оценени ложително а и при условията на Набата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление 325 на Министерския съвет от 6 декември 2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.... Стр. 2 от 12

2 Изисквания към документацията и изпитванията: Документ 1. Точно обозначение на типа, производителя и страната на производство (произход) и следно издание на каталога на производителя 2. Вид на материала, върхностна обработка, обявени допустими натоварвания, чертежи с размери на дървените стълбове с сочени тегла 3. Декларация за съответствие на плаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. на параграфи Характеристика на материала и Съответствие на пложеното изпълнение с нормативнотехническите документи -горе 4. ЕО декларация за съответствие 5. Протоколи от тиви изпитвания съгласно БДС EN 14229:2010, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания 6. Протоколи от акитирана лаборатория за проведени изпитвания, за импрегнирането на стълбовете съгласно БДС EN 351-1:2008, БДС EN 351-2:2008 и БДС EN 12490: Сертификат/акитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела изпитванията т. 5 и т Експлоатационна дълготрайност (минимум 25 години) Приложение (или текст) Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски език.) Технически данни 1. Характеристики на работната са Характеристика Стойност 1.1 Максимална температура на околната са + 40 С 1.2 Минимална температура на околната са Минус 25 С 1.3 Относителна влажност До 100 % 1.4 Надморска височина До 2000 m Стр. 3 от 12

3 2. Общи технически параметри и други данни Характеристика 2.1 Конструкция а) Стълбовете трябва да бъдат обелени, без остатъци от лико, с гладко отрязани чеве. 2.2 Максимално допустимо увеличение на диаметъра на стълба (сходимост) б) Стълбовете трябва да бъдат без върхностни ви или надупчвания от насекоми. в) Стълбовете трябва да бъдат с центрично сечение с разлика в двата взаимно перпендикулярни диаметъра до 3 см. г) Основата (петата) на стълба трябва да бъде отрязана перпендикулярно на надлъжната ос, а върхът на стълба да бъде защитен срещу проникване на вода, със срезове във формата на крив. 12 mm / 1 m дължина 2.3 Дървесни видове Смърч, ела, бор или лиственица (Да се сочи) 2.4 Минималната якост на дървото на опън и огъване 50 MPa пложение 2.5 Изчислителна якост на дървото: 2.5a сила на опън, натиск в сока на влакната, огъване 2.5b сили на опън, перпендикулярно на влакната 18,80 MPa 4,50 MPa 2.5c плъзгане в сока на влакната 2,30 MPa 2.5d плъзгане перпендикулярно на влакната 3,90 MPa 2.6 Модул на еластичност на дървото: 2.6a сила на опън, натиск в сока на влакната, огъване 2.6b сили на опън перпендикулярно на влакната MPa 300 MPa 2.6c плъзгане в сока на влакната 600 MPa Стр. 4 от 12

4 Характеристика 2.7 Означения (маркировки) от устойчив на корозия и атмосферни влияния материал, надеждно закрепени към върхността на стълба (съгласно фигура 1): 2.7a на разстояние 3,5 м от основата, сством щифт или табела 2.7b върху основата, сством щифт или табела 2.8 Контрол на импрегнирането съгласно БДС EN 351-1: Задържаща ссобност на импрегнирането (кандидатът да пълни количеството само за продукта/ите, който/ито са утребени или да сочи еквивалентни продукти и количества гарантиращи изискваната експлоатационна дълготрайност на изделието). а) Код на изпълнителя на импрегнирането б) Година в) Импрегниране г) Дължина на стълба, m д) Диаметър при върха на стълба а) Дължина на стълба б) Диаметър при върха на стълба пложение 1 брой на всеки 400 стълба 2.9a Biochemit Forte Profi 11,0 kg/m 3 2.9b Korasit CK 20,0 kg/m 3 2.9c Korasit KS-M 26,0 kg/m 3 2.9d Wolmanit CX-8 19,0 kg/m 3 2.9e Wolmanit CX-10 15,0 kg/m Еквивалентни продукти за импрегниране 2.10а Наименование на продукта (Да се сочи) 2.10b Наименование на продукта - (Да се сочи) 2.11 Задържаща ссобност на допълнителното импрегниране Количество в kg/m 3 (Да се сочи) Количество в kg/m 3 (Да се сочи) 2.11a Креозотово масло GX-Plus Да се сочи 2.12 Задържаща ссобност на допълнителното импрегниране в мястото на перфорация Креозотово масло GX-Plus 180,0 kg/m 3 Стр. 5 от 12

5 Характеристика 2.13 Проникване на основното и на допълнителното импрегниране съгласно БДС EN а импрегниране за дървесина от бор в мястото на перфориране 2.13b импрегниране за дървесина от смърч, ела в мястото на перфориране 2.14 Проникване на допълнителното импрегниране в мястото на перфорация съгласно БДС EN а импрегниране за дървесина от бор в мястото на перфориране 2.14b импрегниране за дървесина от смърч, ела в мястото на перфориране 2.15 Рисков клас на биологично нападение съгласно EN или еквивалент пложение NP5 цялата бeловина NP3 min. 6 mm странично в беловината NP5 цялата бeловина NP4 min. 25 mm странично в беловината 2.16 Експлоатационна дълготрайност min 25 години 4 3. Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии 3.1 Стълб от дървесина с дължина 8 m Да се сочи Стълб от дървесина с дължина 8 m Дължина, L 8 m ± 1% Изчислителна товароустойчивост,f u min. 3,83 kn Дълбочина на вкопаване, h z 1,6 m cm 18 cm (Да се сочи) Диаметър на основата, d 2 Да се сочи Тегло, kg Да се сочи Материал вид на дървото Да се сочи Максимално разстояние между началото Минимално разстояние между края на 1,2 m 2,0 m Дървен стълб - 8 m пложение Стр. 6 от 12

6 Минимална дължина на допълнителното 2,1 m 3.2 Стълб от дървесина с дължина 9 m Да се сочи Стълб от дървесина с дължина 9 m Дължина, L 9 m ± 1% Изчислителна товароустойчивост,f u min. 3,84 kn Дълбочина на вкопаване, h z 1,6 m cm 18 cm (Да се сочи) Диаметър на основата, d 2 Да се сочи Тегло, kg Да се сочи Материал вид на дървото Да се сочи Максимално разстояние между началото Минимално разстояние между края на Минимална дължина на допълнителното 1,2 m 2,0 m 2,1 m Дървен стълб - 9 m пложение 3.3 *Стълб от дървесина с дължина 9,5 m Да се сочи Стълб от дървесина с дължина 9,5 m Дървен стълб 9,5 m Дължина, L 9,5 m ± 1% Изчислителна товароустойчивост,f u min. 3,86 kn Дълбочина на вкопаване, h z 1,6 m cm 18 cm (Да се сочи) Диаметър на основата, d 2 Да се сочи Тегло, kg Да се сочи пложение Стр. 7 от 12

7 3.3.7 Материал вид на дървото Да се сочи Максимално разстояние между началото Минимално разстояние между края на Минимална дължина на допълнителното 1,2 m 2,0 m 2,1 m * Дървеният стълб с сочената дълбочина на вкопаване от 1,60 m осигурява габарити съответстващи на центрофугален стоманобетонен стълб за ВЛ НН, с дължина 9,5 m. 3.4 Стълб от дървесина с дължина 10 m Да се сочи Стълб от дървесина с дължина 10 m Дължина, L 10 m ± 1% Изчислителна товароустойчивост,f u min. 5,40 kn Дълбочина на вкопаване, h z 1,80 m (Да се сочи) Диаметър на основата, d 2 Да се сочи Тегло, kg Да се сочи Материал вид на дървото Да се сочи Максимално разстояние между началото Минимално разстояние между края на Минимална дължина на допълнителното 1,4 m 2,2 m 2,3 m Дървен стълб - 10 m пложение Стр. 8 от 12

8 3.5 Стълб от дървесина с дължина 11 m Да се сочи Стълб от дървесина с дължина 11 m Дължина, L 11 m ± 1% Изчислителна товароустойчивост,f u min. 5,44 kn Дълбочина на вкопаване, h z 1,80 m (Да се сочи) Диаметър на основата, d 2 Да се сочи Тегло, kg Да се сочи Материал вид на дървото Да се сочи Максимално разстояние между началото Минимално разстояние между края на Минимална дължина на допълнителното 1,4 m 2,2 m 2,3 m Дървен стълб - 11 m пложение 3.6 Стълб от дървесина с дължина 12 m Да се сочи Стълб от дървесина с дължина 12 m Дължина, L 12 m ± 1% Изчислителна товароустойчивост,f u min. 5,50 kn Дълбочина на вкопаване, h z 2,0 m (Да се сочи) Диаметър на основата, d 2 Да се сочи Тегло, kg Да се сочи Материал вид на дървото Да се сочи Максимално разстояние между началото 1,6 m Дървен стълб - 12 m пложение Стр. 9 от 12

9 3.6.9 Минимално разстояние между края на Минимална дължина на допълнителното 2,4 m 2,5 m 3.7 Стълб от дървесина с дължина 13 m Да се сочи Стълб от дървесина с дължина 13 m Дължина, L 13 m ± 1% Изчислителна товароустойчивост,f u min. 5,58 kn Дълбочина на вкопаване, h z 2,17 m (Да се сочи) Диаметър на основата, d 2 Да се сочи Тегло, kg Да се сочи Материал вид на дървото Да се сочи Максимално разстояние между началото Минимално разстояние между края на Минимална дължина на допълнителното 1,77 m 2,57 m 2,67 m Дървен стълб - 13 m пложение 3.8 *Стълб от дървесина с дължина 13,5 m Да се сочи Стълб от дървесина с дължина 13,5 m Дървен стълб 13,5 m Дължина, L 13,5 m ± 1% Изчислителна товароустойчивост,f u min. 5,63 kn Дълбочина на вкопаване, h z 2,25 m (Да се сочи) пложение Стр. 10 от 12

10 3.8.5 Диаметър на основата, d 2 Да се сочи Тегло, kg Да се сочи Материал вид на дървото Да се сочи Максимално разстояние между началото Минимално разстояние между края на Минимална дължина на допълнителното 1,85 m 2,65 m 2,75 m * Дървеният стълб с сочената дълбочина на вкопаване от 2,25 m осигурява габарити съответстващи на центрофугален стоманобетонен стълб за ВЛ СрН, с дължина 13 m. 3.9 Стълб от дървесина с дължина 14 m Да се сочи Стълб от дървесина с дължина 14 m Дървен стълб 14 m Дължина, L 14 m ± 1% Изчислителна товароустойчивост,f u min. 5,69 kn Дълбочина на вкопаване, h z 2,33 m (Да се сочи) Диаметър на основата, d 2 Да се сочи Тегло, kg Да се сочи Материал вид на дървото Да се сочи Максимално разстояние между началото Минимално разстояние между края на Минимална дължина на допълнителното 1,93 m 2,73 m 2,83 m пложение Стр. 11 от 12

11 Фигура 1. Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии - геометрични размери Стр. 12 от 12

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 06.2013 Идентификационен 02 04 01 04 001 0 000006 Версия 1 EN 1504-4 08 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 Ц Е Н О Р А З П И С 1 За ползванията на дървесина от горски територии - собственост на Община Борино, на корен, на физически лица за ли

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 Ц Е Н О Р А З П И С 1 За ползванията на дървесина от горски територии - собственост на Община Борино, на корен, на физически лица за ли ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 Ц Е Н О Р А З П И С 1 За лзванията на дървесина от горски територии - собственост на Община Борино, на корен, на физически лица за лична утреба а на чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.6 от Наба

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение модел КД61 Магазин I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно