ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА"

Препис

1 Съгласувал: ЗЕХРА ХАЛИЛОВА Директор Д СП ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 ГОДИНА. Общинската програма за закрила детето е разработе в съответствие с циолните и междуродни стандарти - Конвенцията за правата детето ООН, Зако за закрила детето, Нациолта програма за закрила детето, както и Общинска стратегия за развитие социалните услуги в Общи Златарица Целта програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта закрила детето, както и да спомогне за по-ефектив защита и гаранция основните права децата в Общи Златарица във всички сфери обществения живот. Тя документира волята и готовността институциите в общита за повишаване качеството живот децата. Съгласно чл.2 от Зако за закрила детето Дете по смисъла този закон е всяко физическо лице до вършването 18 години". Закрилата детето се основава следните принципи: Зачитане и уважение личността детето; Отглеждане детето в семей среда; Осигуряване й-добрия интерес детето; Специал закрила дете в риск; Насърчаване доброволното участие в дейностите по закрилата детето; Подбор лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхта професиол квалификация; Временен характер ограничителните мерки; Незабавност действията по закрила детето; Грижа в съответствие с потребностите детето; Осигуряване развитието деца с изявени дарби; Насърчаване отговорното родителство; Подкрепа семейството; Превантивни мерки за сигурност и закрила детето; Контрол по ефективността предприетите мерки

2 Повишаването благосъстоянието детето изисква утвърждаване разбирането и подхода към правата детето като правомощия и задължения всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство местно ниво и целесоче работа във всички основни области - образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа децата и семействата, обществе среда и сигурност. Основни приоритети : 1. Социал политика. Намаляване детската бедност и създаване условия за социално включване децата - политики за подкрепа детето и семейството - гарантиране правото детето да живее в сигур семей среда, провеждане процеса реформа в детското и семейното целево подпомагане, според индивидуалните потребности децата и възможностите семейството; 2. Здравеопазване. Подобряване здравето децата - подобряване майчиното и детското здраве, разширяване профилактичните мерки и превантивните програми с цел гарантиране здравето децата чрез ран превенция рисковете, оптимизиране и повишаване качеството и достъпа до здравни услуги и средства. 3. Образование. Осигуряване равен достъп до качестве предучилищ подготовка и училищно образование всички деца - развиване различни форми и услуги, сочени към по-пълно обхващане децата в образователта система, реализиране политики и подходи за включване децата с емоциолни и поведенчески затруднения в училищата и детските градини. 4. Защита децата от всякакви форми злоупотреба, силие и експлоатация - по-добро гарантиране правата децата, пострадали от престъпления и/или свидетели в казателния процес и децата праворушители, повишаване ефективността закрилата непридружени деца, подобряване ефективността системата за превенция и работа с деца, жертви силие. 5. Провеждане процеса реформа в грижата за детето. 6. Спорт, култура, свободно време и отдих. 7. Участие децата. 8. Информационно общество, медийно пространство. Стратеческа цел: Обединяване и координиране усилията общинските и местните държавни органи и неправителствени организации в посока всяко дете от - 2 -

3 Общи Златарица да расте в семей среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие. Основни задачи: 1. Развиване мерки в подкрепа отговорното родителство; 2. Развиване мерки в подкрепа родителите при личие риск за детето от изоставяне; 3. Развиване социални услуги в общността за подкрепа децата и семействата; 4. Превенция изоставянето деца за отглеждане в специализирани институции; 5. Развиване алтертивни семейни грижи: 6. Осигуряване педагогическа и прав помощ родителите или лицата, които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението децата; 7. Съдействие за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията; 8. Гарантиране равен достъп децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноцен социал реализация; 9. Осигуряване подходящи извънкласни форми обучение с цел ангажиране свободното време децата; 10. Провеждане мероприятия в училищата, с цел повишаване здравта култура учащите се; 11. Провеждане обучения педагогическия и непедагогическия персол за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с цел повишаване качеството образованието им; 12. Превенция попадането деца улицата; 13. Повишаване ефективността мерките за защита децата от силие, злоупотреба и други форми експлоатация; Дейности: Дейностите, включени в Програмата, са съобразени с потребностите за грижата за децата в Общи Златарица и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, развитието и безопасността децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогт за развитието политиките за детето в отделните сектори и за постигане по-ефектив защита и гаранции основните права децата от общита във всички сфери обществения живот

4 Очаквани резултати: Разкрити качествени и адекватни потребностите социални услуги в общността за подкрепа децата и семействата; Повишен родителския капацитет; Повишен капацитет специалистите, предоставящи социални услуги; Превенция детското здраве, мален брой деца, болни от социално-зчими заболявания; Повише спорт активност сред учащите се; Повише информираност децата с цел превенция от силие и експлоатация; Намален брой случаите силие д деца; Повише обществе информираност с цел предпазване децата в интернет пространството; Увеличен брой деца, участващи в културни дейности и дейности за осмисляне свободното време; Увеличен брой подпомогти деца с изявени дарби

5 ПРИОРИТЕТ 1 : Социал политика. Намаляване детската бедност и създаване условия за социално включване децата - политики за подкрепа детето и семейството Цели Дейности Индикатори 1. Гарантиране правото детето да живее в сигур семей среда Извършване проверка и оценка всеки постъпил в ДСП сигл за рушаване правата дете Подкрепа детето и семейството чрез мерки за закрила в семей среда Насочване към програми за заетост и финсова подкрепа семейства, отговарящи условията за месечно социално подпомагане, за децата, които отглеждат Насочване към ползване подходящи социални услуги в общността. регистрирани сигли Предприети мерки, съгласно ЗЗД Срок за изпълнение г. ДСП Отговорни институции г. ДСП, ДБТ Финсово осигуря - ване В рамките 2. Развиване 1.5. Консултиране и информиране детето в съответствие с неговата възраст и със степента неговото развитие. 2.1.Осигуряване доходи и финсова подкрепа семейства, отговарящи условията за месечно подпомагане за децата, които отглеждат. семейства г. ДСП - 5 -

6 система за подкрепа отговорно родителство. 3. Развитие алтертив семей грижа за деца, които не могат да живеят с биологичните си родители и за деца станени в специализира ни институции Подкрепа семейства в съответствие и изпълнение основта цел Закон за закрила детето -отглеждане деца в семей среда, чрез развитие алтертивни услуги за деца, както и чрез предоставяне финсови помощи или помощи в тура 2.3. Прилагане мерки за превенция и санкциониране прояви безотговорно родителство. 3.1.Продължаване услугата от резидентен тип Център за станяване от семеен тип за деца и младежи без увреждания"- гр.златарица 3.2. Развитие и предоставяне социалта услуга "Прием грижа" и нейното популяризиране сред обществеността. Консултиране и подпомагане хората, заявили интерес към приемта грижа, чрез предоставяне допълнител информация, предоставяне комплект документи, подпомагане при подготовката документите; обучения и оценявания; участие в процеса пасване опозване и подготовката за семейства санкциониран и родители станени и ползващи услугата. получили Информация професиол ни приемни семейства територията г. ДСП Юридически лица с нестопанска цел. ДСП, Общи, МКБППМН ДСП, Общи ДСП, Общи НПО,

7 станяване децата при приемните семейства. общи Златарица 3.3. Осигуряване качестве грижа за станените в приемните семейства деца, подкрепа и дграждащо обучение вече утвърдени приемни семейства 4. Повишаване администрати вния капацитет и подобряване междуинституциолното сътрудничество при работа с уязвими групи деца. 3.4.Договаряне алтертивни услуги с Неправителствени организации /НПО/ по заложените в нормативта уредба механизми и критерии. 4.1.Периодични заседания Комисията за детето при Общи Златарица във връзка с решаване широк кръг от въпроси за развитието децата. 4.2.Взаимодействие и сътрудничество органите за закрила детето местно ниво, съгласно компетентностите им, при прилагане Коордиционния механизъм за работа с деца, жертви силие или риск от отпаден и/или при кризис интервенция. проведени заседания. проведени срещи. ДСП, Общи, МКБППМН, Образователни институции - 7 -

8 ПРИОРИТЕТ 2: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 1. Мерки за подобряване майчиното и детско здраве територията общи Златарица 1.1. Обхващане майките от рискови групи в женски консултации Подобряване обхвата извършваните детски консултации, задължителни имунизации, профилактични здравни и стоматологични прегледи Прилагане различни подходи за утвърждаване модел за здравословно хранене в семействата, детските градини и училищата Осигуряване здравни услуги сред децата в общинската образовател система, както и специализирани часове по здравно образование Осигуряване условия за достъп до спортни услуги с цел терапия, социализация и подобряване състоянието децата с увреждания обхвати потребители здравни кабинети в училищата обхвати деца. адаптирани спортни съоръжения; Лични лекари; РЗИ; Кметове и кметски местници; Общи; АГ специалисти; Лични лекари; РЗИ; МБАЛ Училища; ЦДГ Общи; Училища; ЦДГ

9 2. Разширяване профилактич ните мерки и превантивни програми с цел гарантиране здравето децата чрез ран превенция рисковете 2.1. Оптимизиране дейността училищното здравеопазване чрез организиране кампанийни събития, дискусии, викторини и прожекция филми с цел повишаване информираността децата Разширяване формите за превенция рисково поведение и здравно образование; 2.3. Прилагане програми за здравно образование децата и учениците във всяко детско заведение и училище; 2.4. Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и промоцията здравето децата и учениците; 2.5. Утвърждаване практиката за своевременно уведомяване ДСП от стра лични лекари и медицинския персол в училища и ЦДГ, при съмнение за личие риск за детето в семейството Усъвършенстване промотивнопрофилактичта дейност /имунизации, обхвати деца с увреждания. организирани кампании Повишаване информирано ст та децата обучени младежи участващи младежи подадени сигли обхвати Училища, Медицински специалисти, Общи, РЗИ, МКБППМН Медицински специалисти в училища и ЦДГ, Лични лекари РЗИ, Училища; Общи; ЦДГ п - 9 -

10 правилно хранене, ограничаване влиянието вредните фактори и не инфекциозните заболявания. 2.7.Работа с родителите относно провеждане здравните грижи децата. родители ПРИОРИТЕТ 3 : ОБРАЗОВАНИЕ. ОСИГУРЯВАНЕ УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 1. Развиване различни видове и форми услуги, сочени към по-пълно обхващане децата в образовател та система 1.1. Разработване и прилагане мерки за осигуряване правото децата достъп до образователни услуги и превенция отпадането от училище Ограничаване броя децата, отпадащи от образователта система поради социални причини и децата с поведенчески проблеми Индивидуал подкрепа за повишаване мотивацията за продължаване образователния процес и преодоляване трудностите при усвояване учебния материал. Ограничаване броя необхватит е от образователн а та система деца. деца, върти в училище; консултирани ученици Училища; Общи; ЦДГ; ДСП

11 2. Интегриране в общообразова телните училища и детски градини децата със СОП, както и социал и образовател интеграция децата и учениците от етническите малцинства Повишаване ролята училищните стоятелства в създаването стимулираща учеб среда чрез разработване проекти по програми за образование Продължаване политиката за включващо обучение децата със специални образователни потребности, чрез организиране и провеждане информационни кампании и предоставяне актуал информация родители деца със СОП за процеса включващото обучение Търсене възможности за осигуряване архитектурно адаптираните детски градини и училища за достъп деца със СОП Щатно осигуряване подкрепяща среда /логопеди, психолози и други специалисти/ в училища и ЦДГ Подпомагане обучението експерти, директори училища, учители, психолози, педагогически съветници за работа по интегриране децата със СОП и деца от етническите малцинства. информирани родители адаптирани учебни заведения зчени специалисти специалисти, премили обучение Училища; Общи; ЦДГ Училища; Общи; ЦДГ Училища; Общи; ЦДГ

12 ПРИОРИТЕТ 4: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1. Гарантиране правата децата, пострадали от престъпления и/или свидетели в казателния процес и децата праворушит ели 2. Превенция и подкрепа в случаи силие д дете Осигуряване правото децата праворушители справедливо и законосъобразно отношение при зачитане тяхното достойнство. Защита правата и законните интереси малолетни и непълнолетни от представител ДСП при разглеждане възпитателни дела, когато не е посочен доверен представител или адвокат Периодични работни срещи МКБППМН и ОЗД с цел актуализиране информацията за децата с образувани две и повече възпитателни дела и междуинституциолното сътрудничество за работа с тези деца и техните семейства. 2.1.Разпространяване и популяризиране информационни материали в училища за гарантиране правата децата, пострадали от престъпления, свидетели престъпления и деца праворушители. участия във възпитателни дела проведени работни срещи разпростране ни Информацио нни материали г г г. ДСП. РУП, МКБППМН ДСП, РУП, МКБППМН ДСП, РУП, МКБППМН

13 3. Повишаване осведоменост та обществото, децата и техните родители относно правата детето, силието д деца. 4. Повишаване професиола та компетентност специалистит, работа с деца в случаи силие. 3.1Ицентифициране деца, жертви силие и сочването им към подходящи социални услуги. 3.2.Участие н местни и циолни кампании по превенция противообществените прояви, закрила децата, безопасност движение и трафик хора. 3.4 Разпространяване и популяризиране информационни материали за превенция силието между и върху деца. 3.5Изпърнение Нациол стратегия за борба с ркотиците. 4.1.Сформиране мобилни групи от РПУ и МКБППМН с цел осъществяване периодични проверки за падения деца улицата и контрол по спазване обществения ред. 4.2.Прилагане Коордиционния механизъм за взаимодействие при деца жертви силие или в риск от силие и при кризис интервенция. участия, брой деца,брой информацио нни материали. сформирани мобилни групи, брой проверки г г. ДСП, РУП, МКБППМН,Об щи, училища. ДСП, РУП, МКБППМН,

14 ПРИОРИТЕТ 5: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РЕФОРМА В ГРИЖАТА ЗА ДЕТЕТО Популяризиране възможностите социалните услуги за чините и видовите подкрепа децата и семействата в нужда. Осигуряване правото децата да бъдат обгрижвани 1.2.Идентифициране потребности с цел планиране и разкриване социални услуги в общността за подкрепа децата и семействата. 1.3.Популяризиране дейността ЦНСТ за деца и младежи без увреждания станени деца г. Общи ЦНСТ за деца и младежи без увреждания. ПРИОРИТЕТ 6: СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА 1. Увеличаване броя децата, участващи в различни 1.1.Подобряване условията за спорт децата в образователните институции чрез поддържане съществуващата и изграждане нова спорт база и инфраструктура в училища и детски градини /физкултурни салони, открити спортни площадки, кътове за отдих и др./. Осигурени условия за спорт и отдих децата Общи Проектно финсира не

15 спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и др. занимания в свободното време Организиране и участие в ученически игри през 2015 годи Организиране клубове по спорт и клубове по интереси в общинските училища за оптимизиране и осмисляне свободното време учениците и организиране спортни състезания Насърчаване участието децата в занимания в областта изкуството - извънклас дейност в училища, школи, състави, клубове и кръжоци чрез мрежата читалищата, подкрепа проекти, свързани с деца, педагогическа дейност в културните институти, осъществяваща връзката образование - култура - школа, курсове, творчески ателиета. Реализирани мероприятия обхвати деца клубове инициативи деца занимания проекти, свързани с деца и за педагогическ а дейност в културните институти. Училища, Общи Училища, Общи Училища, Общи, Читалища, НПО, културни институти Проектно финсиран е Съфинси ране културта дейност общита от централния

16 2. Достът до безплатни спортни услуги с цел терапия и подобряване състоянието децата с увреждания. 2.1.Създаване условия за развитие талантливи деца с увреждания чрез сърчаване и стимулирани техните творчески изяви Изграждане, реконструиране и модернизация спортни обекти и съоръжения за създаване условия за достъп среда за деца с увреждания. деца с увреждания участвали в мероприятия. Общи, училища и детски градини. ПРИОРИТЕТ 7 : УЧАСТИЕ НА ДЕЦА 1. Консултиране мнението децата при изработване и прилагане политиките, свързани с техните права и отговорности Участие ученически съвети всички училища общита в разработване политиката съответното училище. деца г. Училища, РИО

17 2. Повишаване информираността децата за техните права. 3. Създаване механизми за сътрудничество между Детски/младежки съвети и други организации местните власти 2.1. Разширяване обхвата обучението по правата човека и правата детето в средното образование и предучилищта подготовка и възпитание, като се използват възможностите общообразователта подготовка, извънкласните и извънучилищните дейности Популяризиране специализирата електрон страница ДАЗД и ЦКБППМН във всички училища и детски градини Реализиране дейности по развитие ученическото самоуправление Общи Златарица да продължи да подкрепя и сърчава всички младежки инициативи, които доприсят за обогатяването културния и социален живот младите хора в общита. занимания инициативи г г. Училища, МКБППМН ДСП Училища, МКБППМН ДСП ПРИОРИТЕТ 8: ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО Информиране родителите относно Информа- Училища, ДСП, Общи, РУП,

18 Гарантиране правото децата за защита личността, достойнството и безопасността в медийното пространство. безопаста употреба Интернет Основни задачи: Развиване мерки в подкрепа отговорното родителство; Развиване мерки в подкрепа родителите при личие риск за детето от изоставяне; Развиване социални услуги в общността за подкрепа децата и семействата; Превенция изоставянето деца за отглеждане в специализирани институции; Развиване алтертивни семейни грижи: Осигуряване педагогическа и прав помощ родителите или лицата, които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението децата; Съдействие за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията; Гарантиране равен достъп децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноцен социал реализация; Осигуряване подходящи извънкласни форми обучение с цел ангажиране свободното време децата; ционни материали Медии

19 Провеждане мероприятия в училищата, с цел повишаване здравта култура учащите се; Провеждане обучения педагогическия и непедагогическия персол за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с цел повишаване качеството образованието им; Превенция попадането деца улицата; Повишаване ефективността мерките за защита децата от силие, злоупотреба и други форми експлоатация; Изготвил: Ни Чолакова Гл. сп. ОЗ и СД

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Зако

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Зако ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА Общинската програма за закрила детето се разработва въз основа целите и принципите Зако за закрила детето, Конвенцията ООН за правата детето, както

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 г. 1 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА Общинската програма за закрила детето се разработва въз основа целите и принципите Зако за закрила детето, Конвенцията ООН за правата

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 ГОДИНА Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА   СУХИНДОЛ ОДОБРИЛ: ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 ГОДИНА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 г. ОБЩИНА БОРОВО І. Въведение Настоящата Общинска програма за закрила на детето в за 2017 г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от 28.04.2016 г., Протокол 6 / 28.04.2016 г. на Общински съвет - Елена Общинската програма за

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г.

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г. Предоставям на вашето внимание, предложение, проект за решение и програма за закрила на детето за 2014 г. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесет дневен срок

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно