32-ро СОУ с изучаване на чужди езици"Св

Размер: px
Започни от страница:

Download "32-ро СОУ с изучаване на чужди езици"Св"

Препис

1 УТВЪРДИЛ: Директор: Нели Костова П Л А Н на Училищната Комисия за БППМН на учениците в 32 -ро СУИЧЕ Св. Климент Охридски за 2017/2018 учебна годинa Планът е гласуван и приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол / г.

2 Училищната комисия се състои от следните членове: Председател: Лени Аначкова заместник директор Членове: Светозара Ашканова педагогически съветник Десислава Сотирова училищен психолог Людмила Павлова училищен психолог Емилия Йончева главен учител Рая Ганева старши учител Виолетка Петрова старши учител УК е помощен орган на училищното ръководство, която организира и подпомага възпитателната работа с ученици, имащи отклонения в поведението или са поставени в неблагоприятна социална среда. I. ПРЕДМЕТ 1. Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН/ е създадена на основание чл.2, ал.1, т. а на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни инепълнолетни. II. ЦЕЛИ НА УКБППМН 1. Свеждане до минимум на противообществените пряви /агресия, тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотици, посегателста върху собствеността и др./на учениците в училището. 2. Спомагане за по успешно преодоляване от учениците на възникнали затруднения в училище, семейството и обществото. Създаване на предпоставки и условия за изграждане на високообразовани и подготвени за живота в демократичното общество личности. Намаляване на проявите на агресивност в училище. 3. Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличностни от ношения. 4. Осигуряване на възможност за подготовка, приобщаване и реализация в гражданското общество. 2

3 III. ЗАДАЧИ 1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училище. 2. Системно провеждане на индивидуална работа, консултиране с ученици, извършители на противообществени прояви и поддържане на връзка с техните родители. 3. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците с противообществени прояви. 4. Системен контрол на поведението на застрашените ученици, склонни към извършването на противообществени прояви. 5. Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия, клубове и други с цел гражданско образование и възпитание на учениците. 6. Координиране на дейността на комисията с държавните органи и организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА УКБППМН 1. Системно подпомагане на ученическия колектив за създаване на екипност провеждане на тренинги за изграждане на екипност, доверие, подобряване на модела на общуване и изграждане на толеранс. Отг.: пед.съветник и уч.психолози 2. УК да изслушва ученици, които системно и грубо нарушават Правилника за вътрешния ред на училището. Психологът и педагогическият съветник разговарят с родителите по проблемното поведение на учениците и уточняват и провеждат консултации с учениците при необходимост. Отг.:УК 3. УК да провежда срещи и консултации с родители, чиито деца са нарушили училищния правилник и такива, които не изпълняват своите задължения, като с това поставят децата си в рискова ситуация или упражняват тормоз. Психолозите и педагогическия съветник да консултират и подкрепят учителите при работата с родители. 4. УК да информира инспектора от ДПС за ученици, които имат системни и 3

4 сериозни прояви на агресивно поведение. 5. УК да информира представителите на ОДЗ за ученици, които са неглижирани от своите родители, живеят в ситуация на риск и извършват противообществени прояви. Срок:постоянен 6. Родителите на ученици, които имат перманентно поведенчески проблеми да бъдат насочвани за консултации и психотерапевтична работа извън училището. 7. Да се проведе ЧК, в който учениците от втори до десети клас да се запознаят с основните права и свободи, залегнали в Конвенцията за защита правата на детето. Изработване правила на класа. Отг.: педаг. съветник, класните ръководители, уч. психолог Срок: м. декември 2017г. 8. Да се проведе изнесено обучение по социални умения и работа в екип с учениците от подготвителните класове, с цел по-бързото и по-лесното им адаптиране в новата среда и училището. Отг.: педаг. съветник, уч.психолог и класните ръководители Срок: мес. октомври 2017г. 9. Подпомагане адаптирането на учениците от петите класове от начален към прогимназиален етап на обучение,чрез провеждане на тренинги - за адаптация и екипност. Отг.: педаг. съветник, уч.психолог и класните ръководители Срок: първи учебен срок 10. Учениците от прогимназия да проведат в ЧК срещи с инспектора от ДПС за това, как биха могли да се предпазят от пласьори на наркотици,телефонни измамници крадци, сутеньори и насилници в района на училището и извън него. Отг.: инспектор ДПС и класните ръководители Срок: м. февруари 2018г. 4

5 11. Да се оказва съдействие за педагогическо подпомагане на ученици от соц.слаби семейства, когато това се явява предпоставка за извършване на противообществени прояви. Отг.: уч. психолог и педаг. съветник Срок: Постоянен 12. Да се планират теми в ЧК за вредата от употребата на психоактивни вещества; за вредата от пушене на наргилета и др.; за опасностите при сърфиране в интернет и начините да се реагира в рискови ситуации. Отг.: класните ръководители, педаг. съветник и уч. психолог Срок: м. март 2018г. 13. Провеждане на обучение от Център по семейно планиране : Пубертет.Юношество и съзряване. Отг.: външен лектор и класните ръководители Срок: по график 14. След проучване интересите в областта на социалните взаимоотношения на учениците от прогимназиален и гимназиален етап от класните ръководители, да се планират часове за провеждане на тренинги за справяне в кризисни ситуации. Отг.: класните ръководители, педаг. съветник, уч. психолог 15. Запознаване и превенция, свързани с опасностите от трафик на хора и деца жертви на насилие. Детски телефон на доверието. Проведена от представители на Фондация Асоциация Анимус. Отг. : външна организация, класните ръководители, педагог. съветник, уч. психолог Срок: месец април 2018г. 16. Насочване и включване на деца с противообществени прояви съобразени с техните интереси и потребности с цел превенция към клубове от програмата Твоят час. Отг.: педаг.съветник и уч. психолози, учители 17. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците с цел превенция на противообществените прояви. Отг: педаг. съветник и уч.психолози, кл. ръководители, координаторзам.директор 5

6 V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦЦИИ 1. Създаване и поддържане на трайни връзки с редица институции и организации, подпомагащи дейността на УКБППМН: - Отдел за закрила на детето; - Детска педагогическа стая; - Психодиспансер; - Районната и общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; - Регионална служба по заетостта; - Други; г. Председател на УК за БППНМН 6

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 e-mail:sou_naidengerov@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н Утвърдил Директор: /п/ / Мариела Петрова / П Л А Н ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна Годишен отчет на педагогическите съветници Олга Георгиева и Цвета Балтакова-Стоянова за учебната 2017 2018 година Цел на дейността на педагогическите съветници: подкрепа за личностно развитие на учениците

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ 9010 Варна, ул. Роза 23 факс: ;тел.:052/ ; Утвърдил: Директор: Марион

III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ 9010 Варна, ул. Роза 23 факс: ;тел.:052/ ; Утвърдил: Директор: Марион III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ 9010 Варна, ул. Роза 23 факс:303-638;тел.:052/303-631;303-639 e-mail:ou_akanchev_vn@abv.bg Утвърдил: Директор: Марионела Николова УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: ,

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: , 36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел. 02 858 61 48 /канцелария/; 02 858 61 49 /директор/; факс: 02 858 61 49, e-mail: soy_36@abv.bg, www.36 SOU.com Утвърдил:... /Светла Нотева-директор/

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ДЕЦА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КОЗЛОДУЙ У

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ДЕЦА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КОЗЛОДУЙ У ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ДЕЦА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КОЗЛОДУЙ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 13 СТАТУТ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно