BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев

Размер: px
Започни от страница:

Download "BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев"

Препис

1 1 СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по Нова и съвременна (Съвременна история) във СУ Свети Климент Охридски Исторически факултет. (професионално направление 2.2. История и археология), обявен в Държавен вестник, бр. 81 на 14 октомври 2016 г. с единствен кандидат доц. д-р Костадин Грозев Депозираното становище е изготвено въз основа на Закона за развитие на академичния състав и съответния Правилник на Св. Климент Охридски, като моята преценка за качествата на кандидата се диференцира в следните направления: 1. Спазване на законовите изисквания. 2. Обобщени данни и обща преценка за постиженията на кандидата в преподавателската и научноизследователска работа. 3. Заключение. При оценката на научната и преподавателската дейност на доц. д- р Костадин Грозев веднага трябва да бъде откроено характерното развитие на университетски преподавател от кариерата, който е извървял обичайния път от старши асистент в катедра Нова и съвременна история (1990), главен асистент (1993) и редовен

2 2 доцент - от 2007 г. През 1992 г. специализира в Оксфорд (Великобритания); през 1999 г. е гост - професор по програма Фулбрайт в Уезлиън унивърсити, Мидълтаун, Кънектикът САЩ - с курсове Избори и кампании в САЩ, Източноевропейска политика след Студената война. През 2001 г. е гост-професор по програма на Британската академия в Университет на Хъл, Великобритания; а през 2008 е гост-преподавател един семестър с курсове «Балканите в Студената война», «Българска история, език и култура» в Университета на Тексас в Остин, САЩ. Чел е лекции в Харвард, Унтиверситета на град Талин и на много други места. Кандидатурата на колегата Грозев отговаря напълно на изискванията на правилника на СУ (да има научна степен доктор и не по-малко от три години да са заемали академична длъжност доцент с учебна натовареност не по-малко от 180 часа годишно. Всъщност доцент Грозев води лекции като доцент вече в продължение на 10 години. Доцент д-р Костадин Грозев участва в конкурса с четири монографии (три в съавторство; две на английски език); 14 научни и документални сборници; 15 статии и студии и три учебника и учебни помагала. Прегледът на депозираният списък показва, че монографиите и голяма част от другите приложени публикации са публикувани след датата на хабилитацията на колегата Грозев. Това демонстрира интензивна научноизследователска работа и научно развитие след получаването на академичната длъжност доцент и

3 3 в този смисъл отговаря на изискванията на СУ Св. Климент Охридски да не се повтарят публикациите, с които кандидатът е участвал за защита на научната степен доктор и конкурса за званието доцент. Освен това вместо 1 монография, той депозира 4, които авторитетно обобщават неговите търсения като изследовател в полето на съвременната история и в частност на проблематиката свързана с периода на Студената война. Тъй като част от публикациите са били вече обект на рецензиране с оглед на преподавателското и научно израстване на колегата до 2007 г., в своята преценка ще акцентирам върху монографиите публикувани през последните три години. В синтезиран вид приносите на кандидатът доц. Костадин Грозев се изразяват в няколко направления. В лекционният курс The Cold War and its Bulgarian Dimensions in Several Case Studies. Като първи принос следва да откроя възприетият подход на отделните казуси (case studies). Чрез него се очертават общите тенденции и се търсят интердисциплинарните логически връзки в съдържанието. По същество този курс обобщава в теоретическите, методологическите и емпирическите изследвания на автора след хабилитацията му през 2007 г. В него смислово и тематично са продължени и обобщени редица тези и идеи за историята на Студената война и за отражението на глобалните исторически процеси. Тъй като целта е да се представят българските измерения на Студената война Грозев резюмира състоянието на историографията у нас по темата (при

4 4 това до 2007 г.) с оглед състоянието на документалната и изворовата база, процесът на трансформация в тематиката и подходите на историческите изследвания. Съществен принос на курса е използването на новоразсекретени документи по темата от архивите на българските специални служби. Анализът на автора и идеите в лекционния курс са свързани с разбирането за новия етап в историографските изследвания по темата за Студената война, промените в разбирането за нейната динамика и вътрешна периодизация и необходимостта от интердисциплинарен подход при участието на специалисти от различни страни с тяхното познание върху националните им истории, наличната документална база и историография на различни езици и преосмислянето на утвърдените тези в светлината на постиженията на новата история на Студената война. В Малката Русия на жълтите павета., са разгледани проблеми от историята на София в междувоенния период, както и на вписването в обществения и икономически живот на столицата на представителите на руската емиграция. Изследването е пример за развитие и на новото като подход и терминология направление в историческите изследвания т.нар. Публична история, към чието утвърждаване в българската историческа наука кандидатът има несъмнено отношения и принос. В книгата Одисея в два свят. Българинът Джордж и съветскоамериканските отношения през първата половина на ХХ век. е

5 5 разгледан живота нагеорги Илиев Андрейчин ( ), може би най-известният наш сънародник отвъд Океана през първата половина на ХХ в. Монографичното изследване се основава на голям брой новоразкрити документални свидетелства от над тридесет държавни, политически, дипломатически, разузнавателни и лични архивни колекции, съхранявани в български, руски, американски и британски архиви. Библиографският преглед включва близо двеста научни публикации и мемоарни книги. Чрез житейската драма на Георги Андрейчин са откроени проблеми свързани с вътрешната същност на сталинския режим, на различните възгледи за съветско-американските отношения и за следвоенната международна система, назована образно Студена война. От научните сборници специално искам да откроя огромната работа на доц. К. Грозев по издаването на цяла поредица от документи разсекретени от т.нар. Комисия по досиетата. Накрая, но не по значимост, искам специално да откроя огромната работа (организационна и научна) извършена от доц. Грозев в рамките на университетският компхлекс Алма матер, където той е един от главните двигатели и създатели на този мащабен проект. Въз основа на изтъкнатите дотук качества и постижения на доц. д-р Костадин Грозев смятам, че той напълно покрива изискванията за академичната длъжност професор.

6 6 Депозираните публикации са предостатъчно. Затова с пълна убеденост давам положително становище и предлагам на Научното жури да гласува положително кандидатурата на доц. Спиридонов за заемане на академичната длъжност професор, както и да направи мотивирано предложение до Факултетния съвет на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" за избора на кандидата г. проф. д-р Борислав Гаврилов

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охр

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охр УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охридски, Исторически факултет, Катедра История на България

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Stanovishte_Rumiana_i_Stefan

Stanovishte_Rumiana_i_Stefan С Т А Н О В И Щ Е За кандидатурите на доц. д-р Стефан Иванов Дечев и д-р Румяна Димитрова Маринова - Христиди, участници в обявения конкурс на Исторически факултет при СУ Св. Климент Охридски за доцент

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) обявен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Блага Иванова Благоева за: кандидатурата на доц.д.ик.н. Димитрина Петкова Нанева, участник в конкурс за академична длъжност проф

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Блага Иванова Благоева за: кандидатурата на доц.д.ик.н. Димитрина Петкова Нанева, участник в конкурс за академична длъжност проф СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Блага Иванова Благоева за: кандидатурата на доц.д.ик.н. Димитрина Петкова Нанева, участник в конкурс за академична длъжност професор, направление 3.3. Политически науки (Политически

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc Рецензия на представените материали от доц. д-р Николай Стоянов Колев за участие в обявен от Бургаския свободен университет конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност 05.02. 07.

Подробно