Комисия по заетост

Размер: px
Започни от страница:

Download "Комисия по заетост"

Препис

1 ЗВЕНО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КЪМ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ЯМБОЛ Протокол 1 от 16 Юли 2014 г. Днес, 16 Юли 2014 г. се състоя заседание на Звеното за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие Ямбол. На заседанието присъстваха повече от половината от членовете на Звеното за мониторинг и оценка (приложен присъствен лист). Заседанието премина при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Актуализиране състава на Звеното за мониторинг и оценка. 2. Представяне, обсъждане и одобряване на Мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги ( ) на област Ямбол за 2013 година. 3. Представяне, обсъждане и одобряване на Междинен преглед на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги ( ) на област Ямбол (докладва Милена Янъкова директор на Регионална Дирекция Социално подпомагане Ямбол). 4. Представяне на предложения от общините за актуализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Ямбол. 5. Разни. Заседанието бе открито и водено от Иван Иванов заместник областен управител и председател на Звеното за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие Ямбол. По т.1 Иван Иванов представи актуализирания поименен състав на Звеното за мониторинг и оценка, съгласно заповед РД01/0052 от г. на Областен управител на област Ямбол. Включени нови членове са: Лилия Славова началник отдел Закрила на детето при Дирекция Социално подпомагане Ямбол и Жаклин Попова началник отдел Хора с увреждания и социални услуги при Дирекция Социално подпомагане Ямбол. Представено бе и входирано предложение от Петър Киров кмет на община Елхово като представител на Община Елхово за член на Звеното за мониторинг и оценка да бъде включена и Мариана Славова Милева ръководител Служба Социални дейности при община Елхово. По т.2 - Милена Янъкова директор на РДСП - Ямбол представи Мониторинговия доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Ямбол за 2013 година. (Доклада е приложен към Протокола.) Бе изтъкнато, че годишният мониторингов доклад за 2013 г. е част от процеса на стратегическо планиране и развитие на социалните услуги, заложени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол. Подчертано бе, че докладът е продукт на съвместните усилия на целия екип на Звеното за мониторинг и оценка. Има много добра координация и екипност на областно ниво. Милена Янъкова посочи, че системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено за дългосрочни и комплексни интервенции като Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол.

2 По т. 3 - Иван Иванов заместник областен управител и председател на Звеното за мониторинг и оценка припомни, че задължителни дейности по мониторинга и оценката на Стратегията са: Разработване на Годишен Мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията през изминалата година както и Междинна оценка за изпълнението на Стратегията в края на третата година. Междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол е етап от процеса на стратегическо планиране за развитието на социалните услуги, заложени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол ( ). Междинният преглед за напредъка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги ( г.) е изготвен на база Констативните доклади за напредъка на Общинските стратегии на всички общини в област Ямбол. С изготвянето на тези Констативни доклади, местните екипи разполагат със систематизирана картина на състоянието на услугите по отношение на постиженията и дефицитите в разкриването на планираните услуги като видове, брой и капацитет към средата на плановия период. Междинният доклад обобщава наблюденията за изпълнението на планираните дейности в Областната стратегия, като се фокусира върху съпоставката на разкритите и липсващите услуги към края на 2013 г. За тази цел са използвани разнообразни източници на налична информация за развитието на услугите в област Ямбол през първия период на изпълнение на стратегията: - одобрени годишни мониторингови доклади на ЗМО през 2011 г. и 2012 г. на Областната стратегия; - текущи мониторингови доклади от посещения на социални услуги за приоритетни рискови групи от населението; - анализи, аналитични доклади и информационни справки за социалните услуги в областта, изготвени от регионалните координатори по Проект Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище ; - Областна стратегия и стратегии за развитие на социалните услуги в петте общини на областта, годишни планове за изпълнение на общинските стратегии през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.; - данни за социалните услуги от РДСП-Ямбол и дирекции Социално подпомагане, както и от общинските администрации; - данни от Регионален инспекторат по образованието Ямбол. На база анализа на дефицитите в съществуващата мрежа от услуги в областта и във всяка община на територията й, се създава предпоставка за вземането на аргументирани решения за бъдещи действия. Милена Янъкова представи изготвения Междинен преглед на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги ( ) на област Ямбол. Междинният преглед на Областната стратегия за развитие на социалните услуги се състои от три части: 1. Първата част представлява Моментна снимка на състоянието на мрежата от налични услуги в област Ямбол към края на 2013 година. Показва общата картина и териториалното разпределение по общини и населени места на услугите, залегнали в Областната стратегия. Подробно са представени: услугите за деца и семейства в риск; услуги за деца и лица с увреждания; услуги за възрастни лица; специализираните институции и социални услуги в общността резидентен тип, за деца. Направен е преглед на изпълнението на годишните планове за развитие на социалните услуги на всяка община като са посочени всички услуги, планирани в общините и включени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги ( ), но НЕРАЗКРИТИ към края на 2013 година, изтъкнати са причините, описани са и всички нови разкрити услуги. Изведени са изводи и препоръки.

3 2. Втората част е Териториален разрез на социалните услуги в област Ямбол за 2013 година по общини 3. Третата част представлява преглед на изпълнението на заложените цели, мерки и дейности в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол към декември 2013 година. Милена Янъкова подчерта изведените основни изводи в Междинния преглед на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги: Визията и стратегическите цели, определени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Ямбол, запазват своята актуалност. Рамката на заложените приоритети съответства на проблемите и нуждите на целевите групи. В общинските стратегии за развитие на социалните услуги са заложени разнообразни социални услуги в общността, съобразени със спецификата на всяка една от общините. Преходът от институционалната грижа към услуги предоставяни в общността и семейството, се реализира главно чрез разширяване на кръга от услуги, като дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и реинтеграция, центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища. Развива се моделът за предлагане на услуги в домашна среда/ личен и социален асистент, домашен помощник, приемна грижа, социален патронаж, обществени трапезарии/. Наблюдава се значителен подем на развитието на приемната грижа в сравнение с предходни години, както и продължаване на тенденцията към намаляване на броя на децата, настанени в специализираните институции в резултат на активизираната дейност на отделите Закрила на детето по превенция, реинтеграция, осиновяване и приемна грижа. През втората половина на 2013 г. общините работиха активно за развитието на социални услуги в общността, планирани да стартират в началото на 2014 г. Дневен център за хора с увреждания в с. Веселиново, Дневен център за стари хора в с. Скалица, стартирането на проектите по Компонент 2 на проект Детство за всички. През 2013 г. бяха завършени и оборудвани сградите на новите услуги в община Ямбол ЦНСТ и ЗЖ. Значително напредна и строителството на ЦНСТ в гр. Елхово. Предоставянето на качествени и достъпни услуги за възрастни хора и хора с увреждания се осъществи с изпълнението на редица проекти по ОП РЧР дейности Социален асистент, и Домашен помощник. По схема Помощ в дома се даде възможност на съществуващите домашни социални патронажи да разширят дейността си, като създадат Звена за услуги в домашна среда. Помощ в дома се изпълнява на територията на всички общини и има много положителен социално икономически ефект. На територията на всички общини са реализирани мерки по осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания в общините на областта. По отношение на децата в риск са налице редица социални услуги, като особено вниманието трябва да се фокусира към децата с увреждания. Все още се наблюдава тенденция за неефективно използване на наличния капацитет от услуги за деца с увреждания, въпреки наличието на значително голям брой ползватели. Слабо обхванати или без подкрепа остават децата с увреждания в отдалечените или селски райони. Центровете за социална рехабилитация и интеграция се утвърждава все повече в годините и доказва своята ефективност във времето; услугата става все по търсена. Ограничен е достъпа на хората с увреждания, живущи в малките и отдалечени населени места до подходящи социални услуги. През 2013г. се извършиха подготвителни работи за стартиране на услуги през 20014г. Липсват достатъчно услуги в общността и такива от резидентен тип за хора с деменция, психични разстройства, сензорни и физически увреждания; Общините в област Ямбол положиха усилия и продължиха да търсят

4 възможности да развиват системата от социални услуги. Нереализирането на част от заложените услуги се дължи на недостатъчно добро планиране на възможностите за реализация на заложените услуги, както и на липса на финансови средства. Необходима е сериозна инвестиция в укрепване капацитета на човешките ресурси за доброто и ефективно изпълнение на заложените дейности. Бяха подчертани и основните ПРЕПОРЪКИ: Да продължи да се осигурят възможности за обучение, обмяна на опит и добри практики с цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с управление на социалните услуги и на доставчиците; Да се въведе практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия, като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за подобряване качеството на предоставяните услуги; Да се осигури периодична оценка на въздействието на услугите от гледна точка на реалния ефект върху потребителите, удовлетворяване на съществуващите нужди, реално затваряне на входа към институционалната грижа и въздействието върху общността; Да продължи работата по развитие на приемната грижа в област Ямбол; Предвид нарастване броя на бездомните лица на територията на областта е необходимо да се предприемат мерки за откриване на подходяща социална услуга; Необходимо е разнообразяване на социалните услуги и развиване на нови и гъвкави, алтернативни услуги за хора с увреждания, които да съответстват на спецификата на потребностите в общината и се разширяват формите на социална подкрепа, като мобилна работа, подкрепа в домашни условия и др.; Да продължи ефективното използване за финансиране от Структурните фондове на ЕС и усвояване на средства от различни национални и донорски програми в областта на социалните услуги; Да се осигури добро управление на наличните ресурси и стимулиране участието на всички заинтересовани страни; Да се насърчават доброволчески практики и осъществяване на по-тясно взаимодействие с неправителствения сектор в процеса на осигуряване на ефективността и качеството на социалните услуги; Да се разкрият междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от една община чрез изграждане на междуобщинско партньорство. (Приложен е Междинен преглед на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги ( ) на област Ямбол, както и Приложение 1: Териториален разрез на социалните услуги в област Ямбол за 2013 година по общини и Приложение 2: Изпълнение на заложените цели, мерки и дейности в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол към декември 2013 година) След това Годишният Мониторингов доклад за 2013 година, както и Междинният преглед на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги бяха подложени на обсъждане от членовете на Звеното за мониторинг и оценка. Неда Бъчварова - директор на Дирекция Хуманитарни дейности при община Ямбол направи две уточнения: Относно Приемната грижа да бъде посочено, че през 2013 г. срока на Проекта е удължен до г., но със Заповед РД08-23/ г. на Ивайло Иванов изпълнителен директор на АСП от март 2014 г. срока на проект И аз имам семейство е удължен до г. Направи още едно допълнение - В Ямбол има 13 клуба на пенсионера. С оглед вида и спецификата на увреждания или дефицит на хората с увреждания, на територията на област Ямбол са създадени съюзни организации (съюз на инвалидите, на слепите, на глухите).

5 Създадени са също и неправителствени организации и сдружение с нестопанска цел «СКИ Ямбол 99». Иван Иванов изказа своето становище относно Мярка от Областната стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в област Ямбол - Извеждане на учениците от помощното училище /гр. Елхово/ за интегриране и адаптация в общообразователното училище. На територията на област Ямбол има 400 деца със СОП. Счита, че е много рано Помощно училище интернат Н.Й.Вапцаров Елхово да бъде закрито и децата да бъдат изведени от там. Необходимо е да се съобразяваме със специфичните нужди на децата със СОП. Христо Делигрозев - директор на Дирекция Социално подпомагане Елхово подкрепи това становище и подчерта, че не бива да се прибързва и не винаги извеждането на деца от институции е най-подходящо, освен това Помощното училище в Елхово има своето място в област Ямбол. Ваня Димитрова старши експерт Интегрирано обучение и специални училища при РИО Ямбол също подкрепи това становище, повтори, че не трябва да се прибързва със закриването на това училище. Още повече, че в Елхово има само 2 общообразователни училища, в които има и деца с увреждания, чийто брой непрекъснато расте. Освен това Помощното училище интернат е единствено за област Ямбол. След направените обсъждания на Мониторинговия доклад за 2013 година и на Междинния преглед на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, бяха подложени на гласуване. Членовете на Звеното за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие Ямбол гласуваха и одобриха с единодушие Мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги ( ) на област Ямбол за 2013 година и Междинен преглед на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги ( ) на област Ямбол По т. 4 Представителите на общините от област Ямбол казаха, че нямат предложения за актуализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Ямбол. Считат, че в област Ямбол има изградена добра мрежа от социални услуги. Стратегическите цели, определени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Ямбол, запазват своята актуалност. Рамката на заложените приоритети съответства на проблемите и нуждите на целевите групи. В общинските стратегии за развитие на социалните услуги са заложени разнообразни социални услуги в общността, съобразени със спецификата на всяка една от общините. Освен това общините работят активно по осъществяване на заложените дейности както в областната, така и в общинските стратегии за развитие на социалните услуги. След приключване на дневния реда заседанието бе закрито. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА: (ИВАН ИВАНОВ) Координатор: (Галя Павлова)

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол

Звено за мониторинг и оценка  към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съве СЪСТАВ Председател: Христо Колев Заместник областен управител на област Ямбол Координатор: Галя Павлова главен

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  С ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2020 г. Приет с Решение 619 от Протокол 50/04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г. Общинска администрация с. Гърмен, област Благоевград, e-mail: obs_garmen@biteх.bg,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно