1-registar izrab. UP

Размер: px
Започни от страница:

Download "1-registar izrab. UP"

Препис

1 Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със следните самостоятелни съставни части: - проект за изменение на подробен устройствен план-план за застрояване за УПИ XІІІ, кв. 89 по плана на централна градска част, гр., с което се допълва съществуващото основно застрояване с втора жилищна сграда, допряна до съществуващата, показано със задължителни линии на застрояване върху чертежа. - инвестиционен проект за жилищна сграда с гараж и козметичен център г. Разрешение да се възложи изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV, кв. 281 по действащия подробен устройствен план на ж.к. Младост 2, гр., с което да се предвиди промяна в конкретното предназначение на имота, което да стане за бензиностанция, паркинг, газостанция и производствена дейност, а плана за застрояване да се предвиди отразяване на заварен строеж и ново свободно ниско застрояване, показано с ограничителни линии съгласно скицатапредложение за изменението. УПИ XIII, кв.89, ЦГЧ УПИ XIV, кв.281, жк.младост 2, г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за урегулиран поземлен имот(упи) IV, кв. 121 по плана на централна градска част(цгч) със следните самостоятелни съставни части: - проект за изменение на подробния устройствен план план за застрояване(пуп-пз) за УПИ ІV, кв. 121по действащия ПУП на ЦГЧ, гр., с което се предвижда премахване на част от съществуващата двуетажна сграда, отпада надстрояването й и се предвижда ново средноетажно свободно застрояване, показано със задължителни линии и подземен гараж, показан с ограничителни линии на застрояване в скицата с предложение за изменението. - инвестиционен проект за административна сграда, автогара и подземни гаражи; УПИ IV, кв.121, ЦГЧ

2 г. Разрешение да се възложат изработването на комплексен УПИ III, кв.283, проект за инвестиционна инициатива с обхват УПИ ІII, кв. 283 по плана на гр., със следните самостоятелни съставни части: - Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ІII в кв. 283 по плана на гр., одобрен със заповед 571/ г., с което се променя отреждането на УПИ ІII от За обществено обслужване в За обществено обслужване и автосервиз, премахва се триетажното застрояване със задължителни линии се предвижда ниско свободно застрояване с ограничителни линии на застрояване, при спазване на разстоянието на външната линия на застрояване до уличната регулационна линия съгласно категорията на улицата при спазване на показателите за застрояване на устройствената зона, съгласно скица с предложение за изменението. - Инвестиционен технически проект за пункт за годишни технически прегледи, автомивка, автосервиз и външно канализационно отклонение в УПИ ІII, кв. 283 по плана на гр г. Разрешение за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват IV в кв.52 по плана на с.клисурица, общ. със следните самостоятелни съставни части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ IV в кв.52 по плана на с.клисурица, общ., с което да се проимени конкретното предназначение на УПИ IV от ниско жилищно строителство в За складова дейност ; 2. Проект за подробен устройствен план-план за застрояване, с който да се предвиди свободно ниско застрояване, съгласно скица-предложение 3. Инвестиционен технически проект за обект: Склад за негорими машини и оборудване. изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват IV в кв.52 по плана на с.клисурица, общ. УПИ IV, кв.52 по плана на с.клисурица, общ.

3 г. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП- гр., УПИ VІІ, ПРЗ за УПИVІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ и част от улично пространство с ОТ в кв. 376, като с плана за регулация да се промени регулационната линия между УПИ ХІ и УПИ VІІ да съвпадне с имотната граница, да се промени регулационната линия между УПИ ХІ и УПИ ІХ, да се УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ и част от уличното пространство с ОТ в кв. 376 по плана предвиди образуване на нов УПИ VІІІ от УПИ VІІІ, УПИ на ж.к. Младост 1 ІХ, част от УПИ VІІ, част от УПИ Х и част от уличното пространство с ОТ с конкретно предназначение "За обществено обслужване", като УПИ Х да запази конкретното си предназначение "За озеленяване и трафопост". С плана за застрояване в новообразувания УПИ VІІІ да се премахне съществуващата сграда и да се предвиди свободно ниско застрояване. За останалите УПИпредмет на изменението да не се предвижда промяна в застрояването г. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП за поземлени имотис идентификатори , , , , , , , , и по кадастралната карта на гр., местност Семчова круша, като от ПИ да се образуват два нови ПИ с проектни идентификатори и , от ПИ да се образуват два нови ПИ с проектни идентификатори и , от ПИ да се образуват два нови ПИ с проектни идентификатори и , на всички имоти да се промени конкретното предназначение от "За жилищно строителство" в "за съхранение и преработка на селскостопанска продукция и жилища" и да се предвиди ниско застрояване, показано върху скицата - предложение с ограничителни линии на застрояване. гр., местност Семчова круша, ПИ с идентификатори , , , , , , , , и г. Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива с части: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ, кв. 59 по плана на кв. Мала Кутловица, гр., с който да се промени вътрешната регулационна линия между УПИ VІІ и УПИ VІІІ, като съвпадне със съществуващата имотна граница, да се запази характера и начина на застрояване, като се предвиди ново ниско свободно основно и свързано допълващо застрояване с ограничителни линии на застрояване и инвестиционен проект за жилищна сграда. гр., УПИ VІІ, кв. 59 по плана на кв. Мала Кутловица

4 г. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУПплан за регулация и застрояване за УПИ VІІІ, кв. 8 по плана кв. 8 по плана на СПЗ гр., УПИ VІІІ, на СПЗ, гр., като с изменението на план за регулация се променя уличната регулационна линия към улици с ОТ и ОТ по имотната граница, удължава се улицата с ОТ , като се измества ОТ 124 и от УПИ VІІІ се образуват нови УПИ VІІІ с конкретно предназначение "за производство на пластмасови кутии" и УПИ ХV с конкретно предназначение "За производствена дейност и трафопост", а с изменнението на плана за застрояване за УПИ VІІІ се предвижда запазване на съществуващите сгради и ново свободно ниско застрояване, а за УПИ ХV се предвижда ново ниско застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване г. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатори и по кадастралната карта на гр., в м.лъката, с който се променя начина на застрояване в двата ПИ от свободно ниско в свободно и свързано ниско на общата им имотна граница, при запазване на заварените сгради. м.лъката, г. Разрешение за изработването на комплексен проект със самостоятелни части: проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ V и УПИ ХХХІ, кв. 93 по плана на кв. Мала Кутловица, гр., с който да се промени конкретното предназначение на УПИ ХХХІ от "за газстанция и за бензиностанция" в "за ОО, автоработилница и автомивка" и се промени застрояването в двата УПИ, показано с ограничителни линии на застрояване, и инвестиционен проект за автоработилница и автомивка с външно водопроводно и канализационно отклонение в УПИ ХХХІ, кв. 93. гр., УПИ V и УПИ ХХХІ, кв. 93 по плана на СПЗ 12 реш.430/п ротокол 18 на ОбС г. Разрешение за изготвяне на проект за ПУП-ПЗ за ПИ в землището на с.смоляновци с ЕКАТТЕ 67667, общ., за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него - базова станция, без промяна на предназначението на територията ПИ в землището на с.смоляновци с ЕКАТТЕ 67667, общ г. Разрешение за изготвяне на проект за изменение на ПУП- ПРЗ за за УПИ II в кв.7 по плана на СПЗ,, с който от УПИ II да се образуват два нови: УПИ II и УПИ VI с конкретно предназначение За производствени дейности, а с плана на застрояване да се запазят заварените сгради и да се предвиди ново свободно застрояване. УПИ II в кв.7 по плана на СПЗ,, с адм. адрес: бул."трети март", 216

5 г. Разрешение за изработването на комплексен проект за УПИ III в кв.153а по инвестиционна инициатива с обхват: УПИ III в кв.153а по плана на ЦГЧ, плана на ЦГЧ,, със следните самостоятелни съставни части: - Проект за изменение на ПУП-ПЗ, с който да се запази характерът и начинът на застрояване в УПИ III, като се, с административен адрес: ул."иван Аврамов", 1 премахне заварената жилищна сграда, пазена по действащия ПУП, и да се предвиди ново средно свързано жилищно застрояване на калкан с жилищната сграда в УПИ IV, съгласно скица-предложение; - Инвестиционен технически проект за обект Многофамилна жилищна сграда г. Разрешение за изработването на комплексенупи VI и УПИ VII в проект за инвестиционна инициатива със следнитекв.56 по плана на с.д.белотинци, общ. самостоятелни съставни части:1. Проект за изменениенапуп ПР,скойтоУПИ VIиУПИ VII в кв.56 по плана на с.д.белотинци, общ. сеобединяватвобщупи IIсконкретно предназначение За аквакултурно стопанство. 2.ПроектзаПУП-ПЗзановообразуванияУПИ IIв кв.56 по плана на с.долно Белотинци, общ., с който се предвижда свободно ниско застрояване. 3. Инвестиционен технически проект за обект: Аквакултурно стопанство с рециркулационна система" г. Разрешение за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III от кв. 6 по действащия регулационен план на СПЗ, гр., като с плана за регулация /ПР/ се предвижда от УПИ III да се образуват два нови УПИ: УПИ III и УПИ XХХIII в кв. 6 и двата с конкретно предназначение За производствено-складова дейност, и улица тупик с ОТ , а с ПУП-ПЗ се предвижда запазване на част от съществуващите сгради и се предвижда свободно ниско застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване. УПИ III в кв.6 по плана на СПЗ,, с административен адрес: ул."индустриална", 56

6 г. Разрешение за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за за УПИ I от кв. 61, като с плана за регулация /ПР/ се предвижда от УПИ I в кв. 61 да се образуват два нови УПИ: УПИ I с конкретно предназначение За спортно игрище и УПИ II с конкретно предназначение За производственоскладова дейност, а с плана за застояване /ПЗ/ се предвижда ниско свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване Разрешение за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за за УПИ XI от кв.24, с който се запазва същ. Ниско застрояване ии се предвижда ниско свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване Разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ ІІІ, УПИ ІІ и УПИ ІV, кв. 176 по плана на ж.г.стадиона, гр. и улица ОТ 763- ОТ 764, като: 1. С плана за регулация се променят регулационните линии между УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV, уличната регулационна линия на УПИ ІІІ към бул. "Христо Ботев" и се запазва отреждането им. 2. С плана за застрояване се предвижда в УПИ ІІІ ново ниско свободно застрояване. УПИ I в кв.61 по плана на с. Винище, общ. УПИ XI от кв.24 по плана на УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв. 176 по плана на гр Разрешение за изработване на КПИИ със следните съставни части: 1.1 Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ XIII и УПИ XIV в кв.44 по плана на с. Благово, общ. ; с който УПИ XIII и УПИ XIV да се обединят в общ УПИ XIII с конкретно предназначение - за ниско жилищно застрояване, и регулационната линия между новообразувания УПИ XIII и УПИ XI да съвпадне със съществуващата имотна граница на имот пл Проект за подробен устройствен план-план за застрояване за новообразувания УПИ XIII в кв.44 по плана на с. Благово, общ., с който се предвижда свободно ниско жилищно застрояване, съгласно скицапредложение. 2. Инвестиционен технически проект за обект: Еднофамилна жилищна сграда в новообразувания УПИ XIII. УПИ XIII и УПИ XIV в кв.44 по плана на с. Благово, общ.

7 Разрешение за изработването на проект заупи XVII в кв.129 по изменение на подробен устройствен план план заплана на ЦГЧ регулацияизастрояванезаупи XVIIвкв.129по плана на ЦГЧ, с който: - с ПР да се промени регулационната линия м/у УПИ XVII и УПИ VII, УПИ XVII и УПИ VIII, така,четядасъвпаднесимотнатаграницанапи по КК на ; - с ПЗ да се запазят харатерът и начинът на застрояването в УПИ XVII, като се премахне съществуващата жилищна сграда и да се предвиди ново основно ниско застрояване, както и допълващо свързано застрояване на регулационната линия с УПИ XVIII Разрешение за изработването на комплексенупи IX в кв.174 по проект за инвестиционна инициатива с обхватплана на гр., УПИ IX в кв.174 по плана на гр., със следните самостоятелни съставни части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план -планзазастрояванезаупи IXвкв.174по плана на гр., с което се променят показателите на завстрояването и линиите на застрояването, съгласно скица-предложение. 2. Инвестиционен технически проект за обект: Търговски обект със склад.

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване 1 111 24.01.2018г Наименование на проекта за изменение ПУП

Подробно

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 11.01.2018 г. Разширение на производствена сграда в УПИ XV, кв.6, ПУП на СПЗ,, част

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

О Б Щ И Н А Р О Д О П И - ОБЛАСТ П Л О В Д И В гр. Пловдив 4000, ул. Софроний Врачански 1а, Тел: 032/ факс: 032/ /

О Б Щ И Н А Р О Д О П И - ОБЛАСТ П Л О В Д И В гр. Пловдив 4000, ул. Софроний Врачански 1а, Тел: 032/ факс: 032/ / О Б Щ И Н А Р О Д О П И - ОБЛАСТ П Л О В Д И В гр. Пловдив 4000, ул. Софроний Врачански 1а, Тел: 032/604100 факс: 032/638289 032/625766 www.rodopi-bg.org; e-mail: municipality_rodopi@abv.bg С Ъ О Б Щ Е

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 525 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 775 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУП изменение на кадастрален за ПИ 193 и изменение на ПУП - ИПР

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ Община Родопи на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени Заповеди на Кмета на община Родопи и Разрешения на Общински съвет Родопи -Пловдив за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за: 1.

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 377 на Столичния общински съвет от

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 467 на Столичния общински съвет от

Подробно

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж РС Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Сграда за преработка на отпадъц

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж РС Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Сграда за преработка на отпадъц Публичен регистър на издадените разрешения за строеж РС Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 15.01.2018 г. Сграда за преработка на отпадъци от УПИ XLV, кв. 5 по плана на гр. Монтана хуманната

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 62 на Столичния общински съвет от

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 457 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 387 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word - Copy of 651.doc

Microsoft Word - Copy of 651.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 1 на Столичния общински

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

ПО ПЛАНА НА ГР

ПО ПЛАНА НА ГР П О РЕ Д ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА И ПО КВС НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА 2017год.. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 Допускане ПУП- ПРЗ 03719.202.2, 03719.202.3 и 03719.202.37 гр.,, обл.варненска,

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 867 на Столичния общински съвет

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 0 6 на Столичния общински

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Община Сливен

Община Сливен 1 от 02. 01. 2018г. Ограда на УПИ ХІІ-2852 в кв.61, местността Орта синур, Селищно образувание Изгрев, землище на гр., ПИ с идентификатор 67338.406.644 по КК 2 от 02. 01. 2018г. преместваем обект за продажба

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 213 на Столичния общински съвет

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 777 на Столичния общински съвет

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно