Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1

2 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) и приложението и при изследване динамичното поведение на водна кула при въздействие от вятър L стълб 0mматериал бетон D mе,5 kn / m стълб d,5m 5 kn / m Q h стълб резервоар резервоар 55kN 4m Изследван обект параметри

3 Анализ и сравнение на числените и експерименталните резултати от динамичното изследване на мащабен модел на водна кула Динамичен модел d E E k p 0. dt Математичен модел A sin t A sin t. Аналитично решение Визуализация на решението Числено решение+визуализация Числено решение+визуализация Анимация Графичен потребителски интерфейс (GUI) Решение на база МКЕ Експериментално изследване Dynami mode Mathemati mode Anaitia soution Vizuaisation of soution Numeria soution+vizuaisations Numeria soution+vizuaisations Animations Graphia user interfae (GUI) Soution on the base of FEM Еxperimenta study

4 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) и приложението и при изследване динамичното поведение на водна кула при въздействие от вятър Действителен обект Изчислителен модел Мащабен модел на конструкцията

5 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) и приложението и при изследване динамичното поведение на водна кула при въздействие от вятър * * EI M * * M * EI EI M. Обща методика за определяне на първа собствена кръгова честота на конструкцията EI EI EI M M M * EI M * * EI M *

6 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) и приложението и при изследване динамичното поведение на водна кула при въздействие от вятър Динамично моделиране на конструкцията

7 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) и приложението и при изследване динамичното поведение на водна кула при въздействие от вятър * M. * EI M * M * EI M * M * i i EI Методика за определяне на първа собствена кръгова честота на конструкцията за приетия изчислителен модел на водната кула

8 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) и приложението и при изследване динамичното поведение на водна кула при въздействие от вятър лиценанапречнотосечиниенастълба А. D d / 4.,5 / 4,6m Интензивностнаразпределенатамасанастълба m A. A. / g,6. 5 / 9,8 5,504 kkg / m Приведена редуцирана масанастълба 0,4. /.. m h m L 0,4. 0 /.5, ,097kkg Приведена редуцирана точковамасанарезервоара m Q / g m 55 / 9,8 0,097 9,867 0,097 50kkg инерционенмомент I D d m ,5 коравина 7 EI.,5.0.,0586 kn / m h собственакръговачестота 7. EI.,5.0.,0586 7,66s m m. h.50 собственачестота. EI 7.,5.0., mh f, Hz период 4.. mh f. EI 7.,5.0.,058 T 0,85s 6 Определяне на динамичните характеристики на водната кула

9 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) Inverse probem of the dynamis of the fored vertia anguar vibrations of body, aused by kinemati interferene (in zero initia onditions) Динамичен модел Dynami mode

10 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) Математичен модел Mathematia mode Inverse probem of the dynamis of the fored vertia anguar vibrations of body, aused by kinemati interferene (in zero initia onditions). E E dt d p k 0, m. m. m. E m m k, g m g m g m E p t sin d.. a, m. m. m. a m m g m g m g m 0 d

11 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) Inverse probem of the dynamis of the fored vertia anguar vibrations of body, aused by kinemati interferene (in zero initia onditions) Aналитично решение a.. d sin t d 0 d. sin t a hom C os( t) C sin t, A sin( t) B os t, A B 0. a 0 A sin, t A sin t. Anaitia soution

12 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) Inverse probem of the dynamis of the fored vertia anguar vibrations of body, aused by kinemati interferene (in zero initia onditions) Числено решение Numeria soution Mode variant Standart Beating Resonane Stand * harateristi unit [m] 0.4 m [m] m [m] [m] [m] m [kg/m] m [kg] m [kg] [N/m] [N/m] Q(tita) [s - ] q0(ksi0) [m] t [s] Δt [s] w=.60s^- ; T =0.8 s w=0.7s^-

13 Анализ и сравнение на числените и експерименталните резултати от динамичното изследване на мащабен модел на водна кула Мащабно подобие на модела * , = = 0,876 M ,98 M M = = M, , = = ,,696 = = 9,98,4 кръговачестотанамодела 8,704 0,7506 s T s 7 EI.,5.0., ,704. 0,876 = 7,5s = = = ,545[kN.m] кръговачестотаопределенаспомощанастендовоизпитване = i. i 80.0, ,84,696[ N. m] 7,5s 7,5 f,67hz.... T 0,857s f 7,5

14 Анализ и сравнение на числените и експерименталните резултати от динамичното изследване на мащабен модел на водна кула Графика на преместванията

15 Анализ и сравнение на числените и експерименталните резултати от динамичното изследване на мащабен модел на водна кула Графика на скоростта

16 Анализ и сравнение на числените и експерименталните резултати от динамичното изследване на мащабен модел на водна кула Графика на ускорението

17 Анализ и сравнение на числените и експерименталните резултати от динамичното изследване на мащабен модел на водна кула Решение на база МКЕ ***** PARTICIPATION FACTOR CALCULATION ***** X DIRECTION CUMULATIVE RATIO EFF.MASS MODE FREQUENCY PERIOD PARTIC.FACTOR RATIO EFFECTIVE MASS MASS FRACTION TO TOTAL MASS РезултатиполучениспрограменпродуктANSYS 9,085s f,446 Hz T 0,69s

18 Анализ и сравнение на числените и експерименталните резултати от динамичното изследване на мащабен модел на водна кула 7,66 7,5.00,8% 7,5,,67 f.00,86%,67 0,857 0,85 T,88% 0,85 Анализ на грешката между числени и експериментални резултати

19 Използвана литература. Лилкова-Маркова, С. П. Павлов, Б. Наков, Ю. Кехайова. Обобщен динамичен модел на малките трептения на ротационно, движещо се във вертикалната равнина, тяло. Конф. МЮНПК УАСГ 0. Сб. доклади МЮНПК УАСГ 0, том 4, с Pavov, P., S. Likova-Markova, B. Nakov, J. Danheva. Geometria Simpifiations in the Genera Mode of the Sma Anguar Vibrations of Body, Rotary in the Vertia Pane. Conf. "AGMP-8 Brno 0", Brno, Czeh Repubi. AGMP-8 Brno 0 - Coetion of abstrats, p. 0.. Pavov, P., S. Likova-Markova, B. Nakov, J. Kehajova. A Geometri Oriented Approah in Drawing the Simuation Mode of the Sma Anguar Vibrations of a Body. Misko Mathematia Notes, 0, Voume 4, Issue:, p Pavov, P., S. Likova-Markova, S. Doneva. Numeria Study of the Anguar Vibrations of Rotating in a Vertia Pane System in the Fied of Matab/Simuink. Conf. "7th Chemnitz FEM Symposium 04" Chemnitz, Germany. Chemnitz FEM Symposium 04 - Coetion of abstrats, p Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, С. Донева. Стенд за изследване ъгловите трептения на тяло във вертикалната равнина. Конф. "ЮМНТК 65 години ХТФ/УАСГ и 5 години Немскоезиково обучение". Годишник на УАСГ, 04, том 47, св. VIII-B, с Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, С. Донева. Трептения на тяло с една неподвижна точка - числено изследване и експериментална проверка на резултатите. Годишник на УАСГ, 05, том 48, св. В, с Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, С. Донева. Параметри на Стенд за изследване ъгловите трептения на тяло, ротиращо във вертикалната равнина - избор и граници на изменение. Механика на машините, бр. 4(06), с

20

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 2018 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 05.10.2017

Подробно

Хармонично трептене

Хармонично трептене 1 Дефиниции : Периодично движение - всяко движение, което се повтаря през равни интервали от време. Трептене - Движение, което се повтаря през равни интервали от време и тялото се отклонява многократно

Подробно

Ñ Ï Ð À Â Ê À

Ñ  Ï  Ð  À  Â  Ê  À С П И С Ъ К НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ МАРКОВ I. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ ПО КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ, 2002 1. Ив. Марков, Оптимизация на полегати черупки над правоъгълна

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ КАТЕДРА ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА СБОРНИК ЗАДАЧИ ЗА КУРСОВИ РАБОТИ ПО ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНИКА II ЧАСТ ДИНАМИ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ КАТЕДРА ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА СБОРНИК ЗАДАЧИ ЗА КУРСОВИ РАБОТИ ПО ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНИКА II ЧАСТ ДИНАМИ УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ КАТЕДРА ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА СБОРНИК ЗАДАЧИ ЗА КУРСОВИ РАБОТИ ПО ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНИКА II ЧАСТ ДИНАМИКА ДОЦ Д-Р ИНЖ ПЕТЪР ПАВЛОВ ГЛ АС Д-Р ИНЖ ДИМИТРИНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 2007 2013, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Подробно

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V 15 m. Намерете нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото след време t 1 от началото на движението! ( Приемете

Подробно

Технически университет София Машинно-технологичен факултет маг. инж. Иван Данчев Данчев ДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА РОТОР-ФУНДАМЕНТ А В Т О Р Е

Технически университет София Машинно-технологичен факултет маг. инж. Иван Данчев Данчев ДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА РОТОР-ФУНДАМЕНТ А В Т О Р Е Технически университет София Машинно-технологичен факултет маг инж Иван Данчев Данчев ДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА РОТОР-ФУНДАМЕНТ А В Т О Р Е Ф Е Р А Т НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАУЧНАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНА

Подробно

Юбилейна международно научно-техническа конференция “65 години Хидротехнически факултет и 15 години Немскоезиково обучение”

Юбилейна международно научно-техническа конференция  “65 години Хидротехнически факултет и  15 години Немскоезиково обучение” 1 1. ВЪВЕДЕНИЕ Световно значение на проблема за рационалното използване на водните ресурси, които са неравномерно разпределени и не са неизчерпаеми. Икономично използване на водата за питейно-битови нужди.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Механика ISSN -8 Транспорт том, брой /, г Комуникации статия 7 Научно списание УСТОЙЧИВОСТ НА КРИВА ТРЪБА, ОЧЕРТАНА ПО ОКРЪЖНОСТ Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова lolov@yahooco, llovasvlana@galco

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 274 ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА И РОБОТИКА Актуализирана: прот. 16 от

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 274 ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА И РОБОТИКА Актуализирана: прот. 16 от ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 274 ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА И РОБОТИКА Актуализирана: прот. 16 от 17.06.2016 г. Лектор: проф. д-р Радостин Долчинков АНОТАЦИЯ Учебната

Подробно

VI

VI G.Iov. uking stabiity, atista /005 Стр. Доц. д-р инж. Г. Илов. uking stabiity. Структурна устойчивост на скални откоси Разрушения, вследствие на загуба на структурна устойчивост (uking stabiity), се получават

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63>

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63> МКЕ в геомеханиката 1. 1D, 2D и 3D задачи в геомеханиката и дискретизация по МКЕ а. б. Фиг. 1 1D а. Деформируем пласт с ограничена дебелина; б. Модел по МКЕ Фиг. 2 2D Задачи за равнинна деформация (plane

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ маг.инж. Иван Илиев Ташев МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНИ ДЕМПФИРАЩИ ОПОРИ АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Подробно

Slide 1

Slide 1 Методи и алгоритми за моделиране, симулация и оптимизация на полупроводникови сензори Венцеслав Шопов E-mail: vkshopov@yahoo.com BG051PO001-3.3.06-0002 Цел на дисертационния труд е да се създаде софтуерна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. 12. клас) Върху хоризонтален прав асфалтов път разстоянието

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: Светослав Светославов Забунов Тема на дисертационния труд: Създаване и използуване

Подробно

Лабораторен практикум Първи цикъл - Механика Теми: 1. Основни насоки при провеждане на физическо изследване - увод. 2. Опитно определяне на ускорениет

Лабораторен практикум Първи цикъл - Механика Теми: 1. Основни насоки при провеждане на физическо изследване - увод. 2. Опитно определяне на ускорениет Теми: 1. Основни насоки при провеждане на физическо изследване - увод.. Опитно определяне на ускорението при равноускорително движение.. Експериментална проверка на втори принцип на механиката.. Определяне

Подробно

1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава око

1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава око 1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава окончателни резултати от изчисленията за напрегнатото

Подробно

Application of Some Bulgarian Traditional Technologies in Textile

Application of Some Bulgarian Traditional Technologies in Textile ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ Национална научна конференция гр. Смолян, 27 28 октомври, 2017 г. МАТЕМАТИЧЕСКАТА ИНДУКЦИЯ ПРИ КОНСТРУКЦИИ С ГЕРБЕРОВА СТАВА Зорница Петрова, Мария

Подробно

Кинематика на материална точка

Кинематика на материална точка 8. ХАРМОНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ И ВЕЛИЧИНИ, КОИТО ГО ХАРАКТЕРИЗИРАТ. МАТЕМАТИЧНО, ФИЗИЧНО И ПРУЖИННО МАХАЛО. Хармонични трептения. В природата често се се наблюдават процеси, при които дадена система се връща

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ том ХL vol. 005 006 св. fasc. V ANNUARE DE L UNVERSTE D ARCHTECTURE, DE GENE CVL ET DE GEODESE SOFA ЧИСЛЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪТЯ НА

Подробно

TRANSPOT 2002

TRANSPOT 2002 MИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ СОФИЯ МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА МЕХАНИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ гл. ас. инж. Живко Григоров Илиев ИЗСЛЕДВАНЕ РЕЖИМА НА РАБОТА И ОБОСНОВАВАНЕ НА РАЦИОНАЛНИ

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Андрей Димитров Андреев Тема на дисер

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Андрей Димитров Андреев Тема на дисер РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Андрей Димитров Андреев Тема на дисертационния труд: Анализ на електродинамичните процеси

Подробно

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

г ~~. ;& Рецензия ~ V г,~lы~аеньfг,~.а върху дисертационен труд за придобиване на образователна и на чна степен " у доктор. Автор на дисертационния тр

г ~~. ;& Рецензия ~ V г,~lы~аеньfг,~.а върху дисертационен труд за придобиване на образователна и на чна степен  у доктор. Автор на дисертационния тр г ~~. ;& Рецензия ~ V г,~lы~аеньfг,~.а върху дисертационен труд за придобиване на образователна и на чна степен " у доктор. Автор на дисертационния труд : к-н лейт. инж. Гюрова. Люба Евтимова Тема на дисертационния

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно