Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Размер: px
Започни от страница:

Download "Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР"

Препис

1 Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА задължителна подготовка - VІІI клас 1. Образи на страданието в цикъла Зимни вечери от Христо Смирненски (интерпретативно съчинение). 2. Портрет на жена (есе). 3. Конфликтът между родовите закони и любовта в разказа Дервишово семе от Николай Хайтов (интерпретативно съчинение). 4. Може ли човекът да победи природата? (есе) Устен изпит 1. Книжовен език - възникване и особености. 2. Териториални диалекти - същност, диалектно членене. 3. Социални диалекти - същност, роля. 4. Езикова система, езикови единици - същност, видове. 5. Видове книжовни норми. 6. Функционални стилове в БКЕ - видове, същност. 7. Образът на града в цикъла Зимни вечери от Христо Смирненски. 8. Образът на жената в стихотворението Жена от Блага Димитрова. 9. Духовното преобразяване на човека в стихотворението Песен за човека от Никола Вапцаров. 10. Човешката глупост в разказа Дамата с рентгеновите очи от Светослав Минков. 11. Насилието над природата в разказа Нежната спирала от Йордан Радичков. 12. Копнежът по родния дом в стиховете на Димчо Дебелянов. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 8 КЛАС - Кирил Димчев и колектив, изд. "Булвест 2000", 2009 г. 2. ЛИТЕРАТУРА ЗА 8 КЛАС - Мария Герджикова и колектив, изд. "Булвест 2000". 2009

2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на устни и писмени ученически текстове (преразказ, съчинение, есе), които са предвидени в учебната програма. Проверката на тестове се извършва с предварително заявен брой точки за всеки въпрос (изборен или отворен) и скала, приравняваща броя точки към определена цифрова оценка по формулата: n k 4 + 2(n получен брой точки, k общ брой точки); КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ Допуска фактологични грешки и показва неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието. Не се съобразява с дидактическата задача и не познава техниките на сбитото и на подробното преразказване. Не умее да преобразува пряката реч в непряка. Преразказва, като не избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; допуска грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения. Проявява явна езикова некомпетентност. Не откроява графично абзаците; пише неясно и нечетливо. Предал празен лист. Написал текст, който няма пряко отношение към посочената задача. Писал нечетливо до степен на неразбираемост. Предава съдържанието като цяло, но пропуска отделни епизоди и допуска смислово несъответствие. Като цяло се съобразява с дидактическата задача, но нарушава смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа. Преразказва, като допуска единични разсъждения върху отделни структурни елементи на художествения текст. Преобразува неточно и непоследователно пряката реч в непряка. Преразказва в неподходящо основно глаголно време, но успешно съвместява спомагателни глаголни времена и наклонения. Допуска повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции. Допуска повтарящи се лексикални грешки. Слива не повече от два абзаца; не пише с ясна графика главните и малките букви, но отделя думите и редактира четливо текста си при необходимост. Предава съдържанието като цяло, но пропуска и/или размества епизоди, важни за развитието на действието. Непоследователно изпълнява дидактическата задача, но запазва смисъла на художествения текст. Преразказва, като допуска единични разсъждения върху отделни структурни елементи на художествения текст. Преобразува пряката реч в непряка, но допуска пунктуационни грешки в оформянето й. Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки в неговата употреба.. Допуска единични повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции. Допуска повтарящи се лексикални грешки.

3 Предава съдържанието в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито. Като цяло се съобразява с дидактическата задача, но предава сбито съществени за изпълнението на дидактическата задача епизоди. Преразказва, като не допуска елементи на разсъждение (от аналитичен и интерпретативен характер). Преобразува пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции използва повтарящи се глаголи. Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения. Допуска единични граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. Допуска единични грешки при отделяне на думите и/или при пренасянето им на нов ред. Предава съдържанието вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието. Напълно се съобразява с дидактическата задача; предава подробно епизодите, които са съществени за изпълнението на дидактическата задача, и сбито епизодите, които са несъществени, но изграждат смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа. Преразказва, като не допуска елементи на разсъждение (от аналитичен и интерпретативен характер). Преобразува правилно и последователно пряката реч в непряка и/или полупряка, като не допуска необосновани лексикални повторения. Преразказва в съответствие с дидактическата задача в подходящо основно глаголно време и в съответните му спомагателни времена и наклонения. Не допуска граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. Употребява стилово уместни думи и изрази; използва подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя. Откроява графично всички абзаци; пише с ясна графика главните и малките букви, отделя думите; редактира четливо текста си при необходимост. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СБИТ ПРЕРАЗКАЗ Допуска фактологични грешки и показва неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието. Не познава техниките на сбитото преразказване. Не умее да преобразува пряката реч в непряка. Преразказва, като не избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; допуска грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения. Проявява явна езикова некомпетентност. Не откроява графично абзаците; пише неясно и нечетливо. Предал празен лист. Написал текст, който няма пряко отношение към посочената задача. Писал нечетливо до степен на неразбираемост. Предава сбито съдържанието като цяло, но пропуска отделни епизоди или предава излишни подробности. Нарушава смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа. Преразказва, като допуска единични разсъждения върху отделни структурни елементи на художествения текст. Преобразува неточно и непоследователно пряката реч в непряка. Преразказва в неподходящо основно глаголно време, но успешно съвместява спомагателни глаголни времена и наклонения. Допуска повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции. Допуска повтарящи се лексикални грешки. Слива не повече от два абзаца; не пише с ясна графика главните и малките букви, но отделя думите и редактира четливо текста си при необходимост. Предава сбито съдържанието като цяло, но пропуска и/или размества епизоди, важни за развитието на действието. Преразказва, като допуска единични разсъждения върху отделни структурни елементи на художествения текст. Преобразува пряката реч в непряка, но допуска пунктуационни грешки в оформянето й. Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки в неговата употреба.. Допуска единични повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни

4 грешки; използва еднотипни синтактични конструкции. Допуска повтарящи се лексикални грешки. Предава съдържанието в съответствие с развитието на действието и сбито. Преразказва, като не допуска елементи на разсъждение (от аналитичен и интерпретативен характер). Преобразува пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции използва повтарящи се глаголи. Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения. Допуска единични граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. Допуска единични грешки при отделяне на думите и/или при пренасянето им на нов ред. Вярно, точно и сбито (редуцирано) предава съдържанието в съответствие с оригиналния текст. Не включва извънсюжетни елементи от оригиналния текст (описания, разсъждения и др.) Не пропуска и/или размества епизоди, важни за развитието на действието. Правилно и последователно преобразува пряката реч в непряка и/или в полупряка реч. Точна и последователна употреба на системата от глаголни времена и наклонения с основно глаголно време, подходящо за сбит преразказ. Точна и уместна употреба на думи и изрази с пряко и с преносно значение. Графично откроява абзаците. Ясно отделя думите и правилно пренася на нов ред. Не допуска граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН ПРЕРАЗКАЗ Допуска фактологични грешки и показва неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието. Не познава техниките на подробното преразказване. Не умее да преобразува пряката реч в непряка. Преразказва, като не избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; допуска грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения. Предава подробно съдържанието като цяло, но пропуска отделни епизоди или предава някои епизоди сбито. Нарушава смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа. Преразказва, като допуска единични разсъждения върху отделни структурни елементи на художествения текст. Преобразува неточно и непоследователно пряката реч в непряка. Преразказва в неподходящо основно глаголно време, но успешно съвместява спомагателни глаголни времена и наклонения. Допуска повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции. Допуска повтарящи се лексикални грешки. Слива не повече от два абзаца; не пише с ясна графика главните и малките букви, но отделя думите и редактира четливо текста си при необходимост. Предава подробно съдържанието като цяло, но пропуска и/или размества епизоди, важни за развитието на действието. Преразказва, като допуска единични разсъждения върху отделни структурни елементи на художествения текст. Преобразува пряката реч в непряка, но допуска пунктуационни грешки в оформянето й. Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки в неговата употреба.. Допуска единични граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции. Допуска повтарящи се лексикални грешки.

5 Предава подробно съдържанието в съответствие с развитието на действието. Преразказва, като не допуска елементи на разсъждение (от аналитичен и интерпретативен характер). Преобразува пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции използва повтарящи се глаголи. Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения. Допуска единични граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. Допуска единични грешки при отделяне на думите и/или при пренасянето им на нов ред. Вярно, точно и подробно предава съдържанието в съответствие с оригиналния текст. Не пропуска и/или размества епизоди, важни за развитието на действието. Правилно и последователно преобразува пряката реч в непряка и/или в полупряка реч. Точна и последователна употреба на системата от глаголни времена и наклонения с основно глаголно време, подходящо за сбит преразказ. Точна и уместна употреба на думи и изрази с пряко и с преносно значение. Графично откроява абзаците. Ясно отделя думите и правилно пренася на нов ред. Не допуска граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС Неадекватна на поставения проблем теза. Липса на аргументация и илюстративен материал, както и на разсъждения върху структурните елементи на текста и ролята на изразните средства. Проява на явна езикова некомпетентност. Не са откроени графично абзаците; напшисаното е неясно и нечетливо. Предаден празен лист. Написан текст, който няма пряко отношение към посочената задача. Нечетливо писане до степен на неразбираемост. Неясна теза или липса на ясно формулирана теза. Бедна и незадълбочена аргументация или липса на такава. Липса на логически преход между тезите. Липса на позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент). Единични грешки в употребата на системата от глаголни времена и наклонения с основно глаголно време - сегашно. Не са откроени композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение). Сливане на абзаци. Допускане на повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използване на еднотипни синтактични конструкции. Допускане на повтарящи се лексикални грешки. Неясна теза. Недостатъчно подробна аргументация. Липса на логически преход между тезите. Липса на позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент). Единични грешки в употребата на системата от глаголни времена и наклонения с основно глаголно време - сегашно. Не са откроени композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение). Сливане на абзаци. Допускане на единични граматични, правописни или пунктуационни грешки; използване на еднотипни синтактични конструкции. Допускане на повтарящи се лексикални грешки. (ако зададеният въпрос предполага повече от една теза). Недостатъчно задълбочено аргументиране на тезата/ на всяка подтеза. Точно и адекватно позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент). Недостатъчни разсъждения върху текстовите структури и върху структурните елементи на художествения текст с цел аргументиране на заявената теза (напр. сюжет/фабула; композиция; художествен образ; герой; художествен детайл;

6 пейзаж и др.), като и върху ролята на тропите и фигурите на езика в художествения текст съобразно тезата. Обособяване на композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение) и тяхната адекватност на зададения въпрос. Смислово обвързване на композиционните елементи на ученическия текст. Логически преход между структурните елементи на ученическия текст (между тезата и подтезите, между тезата/подтезата и аргументацията към нея). Правилно и последователно преобразуване на пряка реч в непряка и/или в полупряка реч. Точна и последователна употреба на системата от глаголни времена и наклонения с основно глаголно време сегашно. Точна и уместна употреба на думи и изрази с пряко и с преносно значение; на термини. Графично открояване на абзаците. Ясно отделяне на думите и правилно пренасяне на нов ред. Епизодични граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. (ако зададеният въпрос предполага повече от една теза). Целенасочено и задълбочено аргументиране на тезата/ на всяка подтеза.точно и адекватно позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент). Разсъждаване върху текстовите структури и върху структурните елементи на художествения текст с цел аргументиране на заявената теза (напр. сюжет/фабула; композиция; художествен образ; герой; художествен детайл; пейзаж и др.). Разсъждаване върху ролята на тропите и фигурите на езика в художествения текст съобразно тезата. Обособяване на композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение) и тяхната адекватност на зададения въпрос. Смислово обвързване на композиционните елементи на ученическия текст. Логически преход между структурните елементи на ученическия текст (между тезата и подтезите, между тезата/подтезата и аргументацията към нея). Точна и последователна употреба на системата от глаголни времена и наклонения с основно глаголно време сегашно. Точна и уместна употреба на думи и изрази с пряко и с преносно значение; на термини. Графично открояване на абзаците. Ясно отделяне на думите и правилно пренасяне на нов ред. Не допуска граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ Неадекватна на поставения проблем теза. Липса на аргументация и илюстративен материал, както и на разсъждения върху структурните елементи на текста и ролята на изразните средства. Проява на явна езикова некомпетентност. Не са откроени графично абзаците, не са откроени композиционните елементи на съчинението. Предаден празен лист. Написан текст, който няма пряко отношение към посочената задача. Нечетливо писане до степен на неразбираемост. Неясна теза или липса на ясно формулирана теза. Бедна и незадълбочена аргументация или липса на такава. Липса на логически преход между тезите. Липса на позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент). Не са откроени композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение). Сливане на абзаци. Допускане на повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използване на еднотипни синтактични конструкции. Допускане на повтарящи се лексикални грешки. Формулирана теза, но недостатъчно подробна аргументация. Липса на логически преход между тезите. Епизодично позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент). Малко разсъждения върху ролята на изразните средства. Не са ясно откроени композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение). Сливане на абзаци. Допускане на единични граматични, правописни или пунктуационни грешки;

7 използване на еднотипни синтактични конструкции. Допускане на повтарящи се лексикални грешки. (ако зададеният въпрос предполага повече от една теза). Недостатъчно задълбочено аргументиране на тезата/ на всяка подтеза. Точно и адекватно позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент). Недостатъчни разсъждения върху текстовите структури и върху структурните елементи на художествения текст с цел аргументиране на заявената теза (напр. сюжет/фабула; композиция; художествен образ; герой; художествен детайл; пейзаж и др.), като и върху ролята на тропите и фигурите на езика в художествения текст съобразно тезата. Обособяване на композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение) и тяхната адекватност на зададения въпрос. Смислово обвързване на композиционните елементи на ученическия текст. Логически преход между структурните елементи на ученическия текст (между тезата и подтезите, между тезата/подтезата и аргументацията към нея). Графично открояване на абзаците. Ясно отделяне на думите и правилно пренасяне на нов ред. Епизодични граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитарните проблеми и ценности. Осъзнава актуалността на разработвания проблем. Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата. Осмисля темата и подчинява разработката на нея. Формулира точна, ясна и изчерпателна теза. Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация. Точно и адекватно се позовава на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент), като балансира собствен текст и цитати от художествената творба. Разсъждава върху текстовите структури и върху структурните елементи на художествения текст с цел аргументиране на заявената теза (напр. сюжет/фабула; композиция; художествен образ; герой; художествен детайл; пейзаж и др.). Разсъждава върху ролята на тропите и фигурите на езика в художествения текст съобразно тезата. Прави адекватни изводи и заключения. Обособява композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение). Оформя графически правилно текста. Не допуска граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ Неадекватна на поставения проблем теза. Липса на аргументация и илюстративен материал, както и на разсъждения върху структурните елементи на текста и ролята на изразните средства. Проява на явна езикова некомпетентност. Не са откроени графично абзаците, не са откроени композиционните елементи на съчинението. Предаден празен лист. Написан текст, който няма пряко отношение към посочената задача. Нечетливо писане до степен на неразбираемост. Неясна теза или липса на ясно формулирана теза. Бедна и незадълбочена аргументация или липса на такава. Липса на логически преход между тезите. Липса на позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент). Не са откроени композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение). Сливане на абзаци. Допускане на повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използване на еднотипни синтактични конструкции. Допускане на повтарящи се лексикални грешки.

8 Формулирана теза, но недостатъчно подробна аргументация. Липса на логически преход между тезите. Епизодично позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент). Малко разсъждения върху ролята на изразните средства. Не са ясно откроени композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение). Сливане на абзаци. Допускане на единични граматични, правописни или пунктуационни грешки; използване на еднотипни синтактични конструкции. Допускане на повтарящи се лексикални грешки. (ако зададеният въпрос предполага повече от една теза). Недостатъчно задълбочено аргументиране на тезата/ на всяка подтеза. Точно и адекватно позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент). Недостатъчни разсъждения върху текстовите структури и върху структурните елементи на художествения текст с цел аргументиране на заявената теза (напр. сюжет/фабула; композиция; художествен образ; герой; художествен детайл; пейзаж и др.), като и върху ролята на тропите и фигурите на езика в художествения текст съобразно тезата. Обособяване на композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение) и тяхната адекватност на зададения въпрос. Смислово обвързване на композиционните елементи на ученическия текст. Логически преход между структурните елементи на ученическия текст (между тезата и подтезите, между тезата/подтезата и аргументацията към нея). Графично открояване на абзаците. Ясно отделяне на думите и правилно пренасяне на нов ред. Епизодични граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитарните проблеми и ценности. Осъзнава актуалността на разработвания проблем. Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата. Осмисля темата и подчинява разработката на нея. Формулира точна, ясна и изчерпателна теза. Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация. Точно и адекватно се позовава на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент), като балансира собствен текст и цитати от художествената творба. Разсъждава върху текстовите структури и върху структурните елементи на художествения текст с цел аргументиране на заявената теза (напр. сюжет/фабула; композиция; художествен образ; герой; художествен детайл; пейзаж и др.). Разсъждава върху ролята на тропите и фигурите на езика в художествения текст съобразно тезата. Прави адекватни изводи и заключения. Обособява композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение). Оформя графически правилно текста. Не допуска граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕСЕ Неумение за осмисляне на проблема и интерпретирането му в различни аспекти. Неадекватна на поставения проблем теза. Липса на аргументация или бедна, елементарна аргументация и липса на задълбоченост и целенасоченост. Нехудожествен изказ. Проява на явна езикова некомпетентност. Не са откроени графично абзаците, не са откроени композиционните елементи на есето. Предаден празен лист. Написан текст, който няма пряко отношение към посочената задача. Нечетливо писане до степен на неразбираемост. Неосмислена тема. Неясна теза или липса на ясно формулирана теза. Бедна и незадълбочена аргументация или липса на такава. Липса на логически преход между тезите. Неподходящи стилно-езикови средства. Не са откроени композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение). Сливане на абзаци. Допускане на повтарящи се

9 граматични, правописни или пунктуационни грешки; използване на еднотипни синтактични конструкции. Допускане на повтарящи се лексикални грешки. Неясна теза. Не са интерпретирани различни аспекти на проблема. Недостатъчно подробна аргументация. Не е изразена категорична лична позиция. Липса на логически преход между тезите. Употреба на неподходящи стилно-езикови средства. Ясно отделяне на думите и правилно пренасяне на нов ред. Не са откроени композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение). Сливане на абзаци. Допускане на единични граматични, правописни или пунктуационни грешки; използване на еднотипни синтактични конструкции. Допускане на повтарящи се лексикални грешки. (ако зададеният въпрос предполага повече от една теза). Недостатъчно задълбочено аргументиране на тезата/ на всяка подтеза. Обособяване на композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение) и тяхната адекватност на зададения въпрос. Смислово обвързване на композиционните елементи на ученическия текст. Логически преход между структурните елементи на ученическия текст (между тезата и подтезите, между тезата/подтезата и аргументацията към нея). Графично открояване на абзаците. Епизодично използване на неподходящи стилно-езикови средства. Ясно отделяне на думите и правилно пренасяне на нов ред. Епизодични граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции. Недвусмислено изразява лична позиция, провокирана от поставения проблем. Обвързва проблема с актуалния контекст. Използва подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие. Умее да интерпретира различни аспекти на проблема. Осмисля темата и подчинява разработката на нея. Формулира точна, ясна и изчерпателна теза. Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация. Прави адекватни изводи и заключения. Обособява композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение). Оформя графически правилно текста. Не допуска граматични, правописни, лексикални или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна по български език за VІІІ клас (за цялото ядро и/или за цялата ) Ядро 1: Социокултурни компетентности Стандарт 1 Използват уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване,

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ - БЛАГОЕВГРАД ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра Електротехника, електроника и автоматика УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕ

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ - БЛАГОЕВГРАД ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра Електротехника, електроника и автоматика УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕ ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ - БЛАГОЕВГРАД ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра Електротехника, електроника и автоматика УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕФЕРАТИ за студенти от професионално направление 5.2

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и оценяването на писмените работи се извършват в съответствие

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното образование, а изучаването на класическите езици е неразделна

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Критическият спор като процес на аргументация

Критическият спор като процес на аргументация ПРОЦЕСЪТ НА АРГУМЕНТАЦИЯ SEMM 621 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа ас. Георги Цонев КАКВО Е АРГУМЕНТАЦИЯ? Аргументацията е езикова, социална и мисловна дейност, която има

Подробно

Варненски свободен университет Черноризец Храбър Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита н

Варненски свободен университет Черноризец Храбър Факултет Международна икономика и администрация Kатедра Информатика НАСОКИ за подготовка и защита н Варненски свободен университет Черноризец Храбър Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита на дипломна работа за бакалаври от специалност Информатика

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д Основи на статистиката (Учебник) Проф. д-р Поля Ангелова автор Проф. д-р Петър Банчев рецензент Доц. д-р Величко Петров рецензент Академично издателство Ценов Свищов 4 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор... 11 Тема първа.

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ЛОВЕЧ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА

Подробно

12 КЛАС ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ - ЗП 31 СЕДМИЦИ Х 3 ЧАСА седм/час ТЕМА НА УРОКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗАБЕЛЕЖКА 1 Запознаване с учебното съ

12 КЛАС ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ - ЗП 31 СЕДМИЦИ Х 3 ЧАСА седм/час ТЕМА НА УРОКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗАБЕЛЕЖКА 1 Запознаване с учебното съ 12 КЛАС ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ - ЗП 31 СЕДМИЦИ Х 3 ЧАСА седм/час ТЕМА НА УРОКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗАБЕЛЕЖКА 1 Запознаване с учебното съдържание по БЕЛ за 12 клас 1 2 Преговор. Теми, идеи,

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно