Януари 2007

Размер: px
Започни от страница:

Download "Януари 2007"

Препис

1 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка) БДС EN :5/AC ICS ; ; Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design Eurocode 6 - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu Поправката на европейския стандарт EN :5/AC:2010 има статут на български документ от Този документ е официално издание на български език на поправката на европейския стандарт EN :5/AC:2010 и се прилага само заедно с БДС EN :5. Преводът е направен от Българския институт за стандартизация. Изданието има същия статут като изданията на официалните езици на CEN. Този български стандарт е одобрен от изпълнителния директор на Българския институт за стандартизация на Национални стр. 2 и 41 стр. на EN Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС София, кв. Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 13 Национален за позоваване БДС ЕN :5/AC:2016

2 НАЦИОНАЛЕН ПРЕДГОВОР Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции. В изданието на български език на този документ са включени само тези поправки, които не са отразени в изданието на български език на основния стандарт БДС EN :5. Следват 41 страници на EN :5/AC:2010 в превод на български език.

3 ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EUROPEAN STANDARD EUROPÄISCHE NORM NORME EUROPÉENNE EN :5/АС Октомври 2010 ICS ; ; Издание на български език ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design Eurocode 6 - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu Тази поправка влиза в сила на 27 декември 2010 г. и се отнася за трите официални издания: на английски, френски и немски език. ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION Management Centre: Avenue Marnix 17 B-0 Brussels 2016 CEN Правата за използване във всякаква форма и по всякакъв начин са запазени за националните членове на CEN. за позоваване EN :5/AC:2010 D/E/F

4 Стр. 2 БДС EN :5/АС: Изменения в предговора В национално приложение за EN , втори абзац, се добавя нов елемент в самото начало на списъка: " (2) Въздействие по параметрично разрушаване от пожар;". В национално приложение за EN , втори абзац, списък, отпада "2.3 (2)" и се заменя с "2.3(2)P". В национално приложение за EN , втори абзац, списък, се заличава точката: " (3) Анализ по елементи;". В национално приложение за EN , втори абзац, списък, отпада " " и се заменя с " (1)". 3 Изменения в 1.6 В първи абзац отпада "EN " и се заменя с "EN ". В списъка на символите отпада: "f b характеристична якост на блока за зидария ". В списъка на символите отпада: "h ef ефективна височина на стена ". В списък на означенията определението за "α" се заменя със следното: "отношението на приложеното проектно натоварване върху стената към проектното съпротивление на стената;". След линията с " t" и неговото определение се добавя: " Θ 1 средно покачване на температурата на непряко нагряваната повърхност; Θ 2 максимално покачване на температурата на непряко нагряваната повърхност, в която и да е точка;". 4 Изменение в В абзац (3) "140 K" се заменя със "140 K" и "180 K" се заменя със "180 K." 5 Изменения в В абзац (2), в първо тире "140 K" се заменя със "140 K" и 180 K" със "180 K. В абзац (2) второ тире се заменя със следното: нарастването на средната температура върху непряко нагряваната повърхност на конструкцията трябва да бъде ограничено до Θ 1 и нарастването на максималната температура върху непряко нагряваната повърхност не трябва да надвишава Θ 2 по време на фазата на затихване ".

5 Стр.3 В абзац (2) се добавя следната ЗАБЕЛЕЖКА: "ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчителните стойности за нарастването на максималната температура по време на фазата на затихване са 1 = K и 1 = K. Изборът трябва да се направи на национално ниво и може да се даде в Национално приложение." 6 Изменения в В абзац (3) втори абзац на ЗАБЕЛЕЖКА 1 се заменя със: "Стойностите за частните коефициенти в съответната страна са дадени в нейното национално приложение за EN 19. Препоръчителните стойности са дадени в EN 19. Изборът на формула (6.10) или (6.10)а и (6.10)б може също да се даде в националното приложение за EN 19.". 7 Изменение в 4.3 В абзац (4), в края на абзац (4), се заличава текстът "[Откъртена, изтъркана мазилка не се счита за подходящо покритие!]". 8 Изменение в 4.5 В абзац (1) се заменя в приложение В таблици. с в приложение в таблици В1 до В.6". 10 Изменения в приложение В В абзац (3), в края на точката, се заличава "[изтъркана замазка или мазилка като дадената в 4.2(1) е достатъчна]". В първите колони на таблици от B.1 до B.6 се добавя 6 пъти "в сухо състояние" след плътност. В ЗАБЕЛЕЖКА 1 след таблица B.6 "периодите" се заменят с "периоди. В ЗАБЕЛЕЖКА 4 таблици от N.B.1 до N.B.5 се заменят със следните: N.B.1 Зидария от глинени блокове Глинените блокове съответстват на EN Таблица N.B Минимална дебелина на огнепреграждащи неносещи стени от глинени блокове за зидария (критерии EI) за класификациите по огнеустойчивост 1 Блокове за зидария от групи 1S, 1, 2, 3 и разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 500 ρ Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост EI за време (минути) t fi,d 60/ (50/70) (50/70) (60/70) /140 (70/) 160/1 (110/140) 1/210

6 Стр.4 1S Таблица N.B Минимална дебелина на огнепреграждащи носещи еднослойни стени от глинени блокове за зидария (критерий REI) за класификациите по огнеустойчивост b f [N/mm 2 ] комбинирана дебелина ct % от дебелината на стената Блокове за зидария от група 1S 1S.1 5 f b 75 обикновен разтвор 5 f b 50 тънкослоен разтвор ρ S.1.1 1S.1.2 1S.1.3 1S.1.4 Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d (70/) (70/) 1 Блокове за зидария от група 1 разтвор: обикновен, тънкослоен b f < ρ b f < ρ (70/) (70/) () () 2 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен 5 b f < ρ 2 ct 25 % () () (70/) (70/) (70/) (70/) () () (70/) (70/) (70/) (70/) () () (70/) (70/) (70/) /140 (70/) (/140) /140 (/140) /140 /140 (/140) 140/ (/140) 140/ (/140) / (/) / (/) 140/ 1/ (/140) /1 (110/140) (110/140) /1 (110/) 140/ (110/) / (/) / (/) 1/ (1/) 1/ (140/1) /1 (/1) (140/) 1/210 (/1) 1/ (/1) /370 /370 /370 (/370) 1/ (1/) 1/ (1)

7 Стр.5 якост на блок за зидария комбинирана дебелина ct, % от дебелината на стената 2.2 разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали 5 f b < ρ 800 ct 25 % Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d () () () () (/) 2.3 разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали 5 f b < ρ 0 16 % < ct <25 % () () (/) (/) () (140/) () (140/) (/) (140/) (140/) (/) (/) (1/) 1 3 Блокове за зидария от група 3 разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали b f ρ 1 ct 12 % () / (/) () / (/) / (/) / (/) / (/) (425) / (/) 4 Стени, при които кухините на блоковете за зидария са запълнени с разтвор или бетон разтвор: обикновен, тънкослоен b f ρ 1 ct 10 % () () () () () () 5 Блокове за зидария от група 4 разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали b f ρ (/) (/) (/) (/) (/) (/) 140/ () /140 (/140) 140/ (/140) / (/1) 140/ (140/1) (425) 1/ (1) 1/ (1)

8 Стр.6 Таблица N.B Минимална дебелина на носещи еднослойни стени без преграждаща функция от глинени блокове за зидария с дължина 1,0 m (критерий R) за класификациите по огнеустойчивост якост на блок за зидария комбинирана дебелина ct, % от дебелината на стената 1S Блокове за зидария от група 1S 1S.1 5 b f 75 обикновен разтвор 5 b f 50 тънкослоен разтвор ρ S.1.1 1S.1.2 1S.1.3 1S.1.4 Минимална дебелина или дължина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d () () 1 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен 5 b f ρ b f ρ () () f < 5 N/mm 2 () f < 3 N/mm 2 () 2 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен 5 b f ρ 2 ct 25 % b f ρ 800 ct 25 % () () (/) () () () () () () () () () (/) () () () () () () () () () (/) () () () () () () () () () (/) (/) () () () () (/) (/) 4 () 4 () 4 () 4 () 4 (/) (/)

9 Стр разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали 5 f b ρ 0 16 % ct <25 % якост на блок за зидария комбинирана дебелина ct, % от дебелината на стената (/) () (/) () (/) () 3 Блокове за зидария от група 3 разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали (/) (/) (/) (/) (/) (/) Минимална дебелина или дължина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d b f ρ 1 ct 12 % () (425) () 4 Стени, при които кухините на блоковете за зидария са запълнени с разтвор или бетон 4.1 разтвор: обикновен, тънкослоен 10 b f ρ 1 ct 10 % () () () () () () 5 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали 5 b f ρ () () () () () 4 () (425)

10 Стр.8 Таблица N.B Минимална дължина на носещи еднослойни стени от глинени блокове за зидария с дължина < 1,0 m без преграждаща функция (критерий R) за класификациите по огнеустойчивост състояние ρ [kg/m 3 ] комбинирана дебелина ct, % от дебелината на стената Дебелина на стената [mm] 1S Блокове за зидария от група 1S 1S.1 5 b f 75 обикновен разтвор 5 b f 50 тънкослоен разтвор ρ S.1.1 1S.1.2 1S.1.3 1S Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен 5 b f ρ (4) разтвор: обикновен, тънкослоен 5 b f ρ (4) Минимална дължина на стената (mm) l F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d 9 (600) 4 (4) (600) 4 (4) (600) 4 (4) (600) 4 (4) 600 () () 9 (600) () () 9 (600) () 9 ()

11 Стр.9 състояние ρ [kg/m 3 ] комбинирана дебелина ct, % от дебелината на стената Дебелина на стената [mm] Минимална дължина на стената (mm) l F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d 2 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен 5,0 b f < ρ 2 ct 25 % (4) b f ρ 800 ct 25 % (4) (600) 4 (4) (600) 4 (4) (600) 4 (4) (600) 4 (4) 600 () () 9 (600) () () 9 (600) () 9 ()

12 Стр.10 състояние ρ [kg/m 3 ] комбинирана дебелина ct, % от дебелината на стената Дебелина на стената [mm] b f ρ 0 16 % < ct 25 % (4) () 3 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен и с леки добавъчни материали 5 b f ρ 1 ct 12 % Минимална дължина на стената (mm) l F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d (600) (4) (600) (4) () () (600) ()

13 Стр.11 състояние ρ [kg/m 3 ] комбинирана дебелина ct, % от дебелината на стената Дебелина на стената [mm] Минимална дължина на стената (mm) l F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d 4 Стени, при които кухините на блоковете за зидария са запълнени с разтвор или бетон 4.1 разтвор: обикновен и тънкослоен 10 b f ρ 1 ct 10 % (4) Блокове за зидария от група разтвор: обикновен и с леки добавъчни материали 5 b f ρ (600) 4 (4) (600) 4 (4) 600 () () 9 (600) () 9 4 4

14 Стр.12 Таблица N.B Минимална дебелина на огнезадържащи носещи и неносещи еднослойни и двуслойни стени от глинени блокове за зидария (критерий REI-М и EI-M) за класификациите по огнеустойчивост комбинирана дебелина ct, % от дебелината на стената 1S Блокове за зидария от група 1S 1S.1 5 b f 75 обикновен разтвор 5 b f 50 тънкослоен разтвор ρ S.1.1 1S.1.2 1S.1.3 1S Блокове за зидария от група b f ρ b f ρ Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен 5 b f < ρ 2 ct 25 % Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI-М и EI-M за време (минути) t fi,d 2.2 разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали 5 b f ρ 800 ct 25 % / / / (/) (/) (/) / / / (/) (/) (/) 2.3 разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали 5 b f ρ 0 16 % ct <25 % / (/) / (/) / (/) / (/) (/) (/)

15 Стр.13 комбинирана дебелина ct, % от дебелината на стената Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI-М и EI-M за време (минути) t fi,d 3 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, с леки добавъчни материали, тънкослоен вертикални отвори 5 b f ρ 1 ct 12 % Стени, при които кухините на блоковете за зидария са запълнени с разтвор или бетон 4.1 разтвор: обикновен, тънкослоен 5 b f ρ 1 ct 10 % Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, с леки добавъчни материали и тънкослоен 5 b f ρ 1 ct 12 %

16 Стр.14 Таблица N.B Минимална дебелина на всеки слой на огнепреграждащи носещи многослойни стени с кухини от глинени блокове за зидария с един натоварен слой (критерии REI) за класификациите по огнеустойчивост комбинирана дебелина ct, % от дебелината на стената 1S Блокове за зидария от група 1S 1S.1 5 b f 75 обикновен разтвор 5 b f 50 тънкослоен разтвор ρ S.1.1 1S.1.2 1S.1.3 1S.1.4 Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d () () 1 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен 5 b f ρ разтвор: обикновен, тънкослоен 5 f b ρ () () () () 2 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен 5 b f < ρ 2 ct 25 % b f ρ 800 ct 25 % () () () () () () () () 140 () () () () () () () () () () () () () () () () () 140/ () /140 () () 140 () () () () /140 () / (/140) (/140) ()

17 Стр.15 комбинирана дебелина ct, % от дебелината на стената 2.3 разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали 5 f b ρ 0 16 % ct <25 % Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d () () () () () (/140) 3 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали 5 b f ρ 1 ct 12 % () () (/) 140 () (140/) (/) 4 Стени, при които кухините на блоковете за зидария са запълнени с разтвор или бетон 4.1 разтвор: обикновен, тънкослоен 10 b f ρ 1 ct 10 % () () () () () () 5 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен и с леки добавъчни материали 5 b f ρ () () () 140 () ()

18 Стр.16 N.B.2 Зидария от калциево-силикатни блокове Калциево-силикатните блокове за зидария съответстват на EN Таблица N.B Минимална дебелина на огнепреграждащи неносещи калциево-силикатни зидани стени (критерий EI) за класификациите по огнеустойчивост 1 Блокове за зидария от група 1S, 1, 2 и разтвор: обикновен 600 ρ Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост EI за време (минути) t fi,d 70 (50) 70/ (70) 70/ (70) () / / 140/ 1.2 разтвор: тънкослоен 600 ρ (50) 70/ (70) 70/ (70) () /140 (/140) 140/ 140/

19 Стр.17 Таблица N.B Минимална дебелина на огнепреграждащи носещи еднослойни калциево-силикатни зидани стени (критерий REI) за класификациите по огнеустойчивост 1S Блокове за зидария от група 1S 1S.1 разтвор: обикновен 12 b f ρ S.1.1 1S.1.2 1S.1.3 1S.1.4 1S.2 разтвор: тънкослоен 12 b f ρ S.2.1 1S.2.2 1S.2.3 1S.2.4 Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d () () () () 1 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен 12 b f ρ разтвор: тънкослоен 12 b f ρ () () () () 2 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен 6 b f ρ разтвор: тънкослоен 6 b f ρ () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () /140 () () /140 () () (/140) /10 (/140) (/140) /10 (/140) 140/ 120/40 () 140/ 120/40 () 140 () 140 () 1/ (/1) / 1/ (/1) / (1) (1) 140/1 (140/1) 140/1 (140/1) 140/1 (140/1) 140/1 (140/1) 1/ 1/ 1/ 1/

20 Стр.18 Таблица N.B Минимална дебелина на носещи еднослойни калциево-силикатни зидани стени с дължина 1,0 m, без преграждаща функция (критерий R) за класификациите по огнеустойчивост 1S Блокове за зидария от група 1S 1S.1 разтвор: обикновен 15 b f ρ S.1.1 1S.1.2 1S.1.3 1S.1.4 1S.2 разтвор: тънкослоен 15 b f ρ S.2.1 1S.2.2 1S.2.3 1S.2.4 Минимална дебелина или дължина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d () () () () 1 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен 12 b f ρ разтвор: тънкослоен 12 b f ρ () () () () 2 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен 6 b f ρ разтвор: тънкослоен 6 b f ρ () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () /140 () /140 () /140 () /140 () 140 () /140 () /140 () /140 () 140 () 140 () 140 () 140 () () () () () (1) (1) (1) (1) () ()

21 Стр.19 Таблица N.B Минимална дължина на носещи еднослойни калциево-силикатни зидани стени с дължина < 1,0 m, без преграждаща функция (критерий R) за класификациите по огнеустойчивост състояние ρ [kg/m 3 ] Дебелина на стената [mm] 1 Блокове за зидария от група 1 и група разтвор: обикновен, тънкослоен 15 b f ρ () Минимална дължина на стената (mm) l F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d 630 (4) 4 4 () 630 (4) 4 4 () 9 () (630) (630) (9) 9 () 9 () 4 4 () () () () 4 () 4 () (615) 615 (4) 615 (4) () (9) (615) (615) () 9 () 9 ()

22 Стр.20 Таблица N.B Минимална дебелина на огнезадържащи носещи и неносещи еднослойни и двуслойни калциево-силикатни зидани стени (критерий REI-М и EI-M) за класификациите по огнеустойчивост 1S Блокове за зидария от група 1S 1S.1 разтвор: обикновен 12,5 b f ρ S.1.1 1S.1.2 1S.1.3 1S.1.4 1S.2 разтвор: тънкослоен 12,5 b f ρ S.2.1 1S.2.2 1S.2.3 1S.2.4 Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI-М и EI-M за време (минути) t fi,d / / 1 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен 12,5 b f ρ разтвор: тънкослоен 12 b f ρ Блокове за зидария от група разтвор: обикновен 6 b f ρ разтвор: тънкослоен 6 b f ρ / / / / / / / / / / / / / / /4 /4

23 Стр.21 Таблица N.B Минимална дебелина на всеки слой на огнепреграждащи носещи калциево-силикатни зидани стени с един натоварен слой (критерий REI) за класификациите по огнеустойчивост 1S Блокове за зидария от група 1S 1S.1 разтвор: обикновен 12 b f ρ S.1.1 1S.1.2 1S.1.3 1S.1.4 1S.2 разтвор: тънкослоен 12 b f ρ S.2.1 1S.2.2 1S.2.3 1S.2.4 Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d () () () () 1 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен 8 b f ρ a 1, a 0, разтвор: тънкослоен 8 b f ρ () () () () 2 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен 6 b f ρ разтвор: тънкослоен 6 b f ρ () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () 140/ (/140) 140/ (/140) 140/ (/140) 140/ (/140) 140/ 140 () 140/ 120/140 () 140 () 140 () 1/ (/1) / 1/ (/1) / (1) (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1/ 1/ 1/ 1/

24 Стр.22 N.B.3 Зидария от бетон с плътни и леки добавъчни материали Блоковете за зидария от бетон с плътни и леки добавъчни материали съответстват на EN Таблица N.B Минимална дебелина на огнепреграждащи неносещи зидани стени от бетон с плътни и леки добавъчни материали (критерий EI) за класификациите по огнеустойчивост 1 Блокове за зидария от група 1 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 1.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ (50) 70 (50) 70/ (50/70) 1.2 плътни добавъчни материали 6 b f 35 1 ρ / (50) (50) (50/70) 2 Блокове за зидария от група 2 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 2.1 леки добавъчни материали 2 b f 15 ρ / (50) (50) (50/) 2.2 плътни добавъчни материали 6 b f ρ / (50) (50) (50/70) 3 Блокове за зидария от група 3 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 3.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост EI за време (минути) t fi,d 70/140 (60/70) /140 (70) 70/ (70) 70/ (70) 70/140 (70/140) /140 (70/) /140 (70/140) / /140 (70/140) /1 () / () / плътни добавъчни материали 6 b f ρ Стени, в които кухините на блоковете за зидария са запълнени с разтвор или бетон разтвор: обикновен и тънкослоен 4.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ /1 (70/) /1 () 140/ (/) 125/ (/)

25 Стр.23 Таблица N.B Минимална дебелина на огнепреграждащи носещи еднослойни зидани стени от бетон с плътни и леки добавъчни материали (критерий REI) за класификациите по огнеустойчивост якост на блок за зидария 1 Блокове за зидария от група 1 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 1.1 леки добавъчни материали 2 f b ρ плътни добавъчни материали 6 f b 35 1 ρ Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d / 70/140 (60/) / 70/140 (60/) / 70/140 (60/) / (/140) /140 (70/) / 70/140 (60/) / 70/140 (70/) 2 Блокове за зидария от група 2 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 2.1 леки добавъчни материали 2 f b 15 ρ плътни добавъчни материали 6 f b ρ / 70/140 (70/) / /140 (70/) 70/140 (70/) /140 () /140 (70/) /140 () 3 Блокове за зидария от група 3 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 3.1 леки добавъчни материали 2 f b ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ / (70/) / / (70/) / (70/) (/140) () 140 /1 (/) / (70/140) /1 (/) / (70/140) /1 () /1 () (/140) 140/ 140/ (/1) /1 (/) 140/ (/1) /1 (/) 140/ (140/1) 125/1 () 140/ (140/1) 140/1 (125/) 150/ (/) / (/1) 150/ (/) 140/ (/1) 150/ (140/) 140/ (125/1) 150/ (150/) 150/ (140/1)

26 Стр.24 Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d 4 Стени, в които кухините на блоковете за зидария са запълнени с разтвор или бетон разтвор: обикновен и тънкослоен 4.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ Таблица N.B Минимална дебелина на носещи еднослойни зидани стени без преграждаща функция от бетон с плътни и леки добавъчни материали и с дължина 1,0 m (критерий R) за класификациите по огнеустойчивост 1 Блокове за зидария от група 1 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 1.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ Минимална дебелина или дължина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d Блокове за зидария от група 2 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 2.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ (1) (1) (1)

27 Стр плътни добавъчни материали 6 f b ρ Минимална дебелина или дължина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d 3 Блокове за зидария от група 3 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 3.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ (1) 4 Стени, в които кухините на блоковете за зидария са запълнени с разтвор или бетон разтвор: обикновен и тънкослоен 4.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ

28 Стр.26 Таблица N.B Минимална дължина на носещи еднослойни зидани стени от бетон с плътни и леки добавъчни материали без преграждаща функция и с дължина < 1,0 m (критерий R) за класификациите по огнеустойчивост якост на блок за зидария Дебелина на стената [mm] 1 Група 1 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 1.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ /4 / Минимална дължина на стената (mm) l F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d (4) 4 / 4 (4) 4 4 4

29 Стр.27 якост на блок за зидария Дебелина на стената [mm] 2 Група 2 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 2.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ /4 / Минимална дължина на стената (mm) l F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d (4) 4 / 4 4 (4) 4 4 4

30 Стр.28 якост на блок за зидария Дебелина на стената [mm] 3 Група 3 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 3.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ Минимална дължина на стената (mm) l F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d

31 Стр.29 якост на блок за зидария Дебелина на стената [mm] Минимална дължина на стената (mm) l F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d 4 Стени, в които кухините на блоковете за зидария са запълнени с разтвор или бетон разтвор: обикновен и тънкослоен 4.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ

32 Стр.30 Таблица N.B Минимална дебелина на огнезадържащи носещи и неносещи еднослойни и двуслойни зидани стени от бетон с плътни и леки добавъчни материали (критерии RЕI-M и EI-M) за класификациите по огнеустойчивост 1 Блокове за зидария от група 1 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 1.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост RЕI-M и EI-M за време (минути) t fi,d 2 Блокове за зидария от група 2 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 2.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ

33 Стр.31 3 Блокове за зидария от група 3 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 3.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост RЕI-M и EI-M за време (минути) t fi,d 4 Стени, в които кухините на блоковете за зидария са запълнени с разтвор или бетон разтвор: обикновен и тънкослоен 4.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 b f ρ

34 Стр.32 Таблица N.B Минимална дебелина на всеки слой на огнепреграждащи носещи многослойни стени с кухини с един натоварен слой от бетон с плътни и леки добавъчни материали (критерий RЕI) за класификациите по огнеустойчивост якост на блок за зидария 1 Блокове за зидария от група 1 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 1.1 леки добавъчни материали 2 f b ρ плътни добавъчни материали 6 f b 20 1 ρ Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d () 70 (60) () 70 (60) () 70 (60) () 70 (70) () 70 (60) () 70 (70) 2 Блокове за зидария от група 2 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 2.1 леки добавъчни материали 2 f b ρ плътни добавъчни материали 6 f b ρ () 70 (70) () (70) () 70 (70) () () () (70) () () 3 Блокове за зидария от група 3 разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 3.1 леки добавъчни материали 2 f b ρ плътни добавъчни материали 6 f b ρ / (/) (70) / (/) (70) / (/) (70) () () / ( /) (70) (/) (70) / (/) () () ()

35 Стр.33 якост на блок за зидария Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d 4 Стени, в които кухините на блоковете за зидария са запълнени с разтвор или бетон разтвор: обикновен и тънкослоен 4.1 леки добавъчни материали 2 b f ρ плътни добавъчни материали 6 f b ρ N.B.4 Зидария от автоклавен газобетон Блоковете за зидария от автоклавен газобетон съответстват на EN Таблица N.B Минимална дебелина на огнепреграждащи неносещи стени от автоклавен газобетон (критерий EI) за класификациите по огнеустойчивост 1 Блокове за зидария от група 1 и 1S 1.1 разтвор: обикновен, тънкослоен ρ ρ Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост EI за време (минути) t fi,d 50/70 (50) 50/70 (50) 60/65 (60/65) 60 (50/60) 60/75 (60/75) 60 (50/60) 60/ (60/70) 60/ (50/60) 70/ (70/) 60/ (60/) /150 (/115 /150 () /1 (/1) /1 (/1)

36 Стр.34 Таблица N.B Минимална дебелина на огнепреграждащи носещи еднослойни стени от автоклавен газобетон (критерии REI) за класификациите по огнеустойчивост 1 Блокове за зидария от група 1 и 1S 1.1 разтвор: обикновен, тънкослоен 2 b f ρ разтвор: обикновен, тънкослоен 4 f b ρ Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d /115 (/115) /115 (/115) () () /115 (/115) /115 (/115) () () /140 (/115) /115 (/115) /150 () /150 () / (/) /150 (/115) / (/150) /150 () /225 (/225) /175 (/150) / (/) / (/125) 140/ (140/) 140/ (140/) 125/ (/) 125/140 (125/140) 150/ (150/) 150/ (150/) 150/ (/) 150/ (150/) Таблица N.B Минимална дебелина на носещи еднослойни стени от автоклавен газобетон без преграждаща функция с дължина 1,0 m (критерий R) за класификациите по огнеустойчивост 1 Блокове за зидария от група 1 и 1S 1.1 разтвор: обикновен, тънкослоен 2 b f ρ разтвор: обикновен, тънкослоен 4 f b ρ Минимална дебелина или дължина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d (150) 125 () 125 () () (150) 150 (125) 125 () () / (150) 150/ (125/150) 150/ (125/150) 125/150 (/125) (150) (150) 150 (125) / (150) 150 (125) (150) ()

37 Стр.35 Таблица N.B Минимална дължина на носещи еднослойни стени от автоклавен газобетон без преграждаща функция с дължина < 1,0 m (критерий R) за класификациите по огнеустойчивост състояние ρ [kg/m 3 ] Дебелина на стената [mm] 1 Блокове за зидария от група 1 и 1S 1.1 разтвор: обикновен, тънкослоен 2 b f ρ Минимална дължина на стената (mm) l F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d /615 4/615 /615 /4 / /9 615/ 615/ /4

38 Стр.36 якост на блок за зидария Дебелина на стената [mm] 1.2 разтвор: обикновен, тънкослоен 4 f b ρ /4 / / / / / / / / 150/ Минимална дължина на стената (mm) l F за класификацията по огнеустойчивост R за време (минути) t fi,d /4 150 /4 /4 / / 175/ / / / / 150/ 615 4/615 /4 / /4 / / / / 615/ /4 /4 /4 /4 / / / 615/ 4/615 4/615 4/615 4/615 4/615 /4 / /9 615/ 4/615 /

39 Стр.37 Таблица N.B Минимална дебелина на огнезадържащи носещи и неносещи еднослойни и двуслойни стени от автоклавен газобетон (критерии REI-M и EI-M) за класификациите по огнеустойчивост 1 Блокове за зидария от група 1 и 1S 1.1 разтвор: обикновен, тънкослоен 2 f b ρ разтвор: обикновен, тънкослоен 4 f b ρ Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI-M и EI-M за време (минути) t fi,d / / / / / Таблица N.B Минимална дебелина на всеки слой на огнепреграждащи носещи многослойни стени с кухини от автоклавен газобетон с един натоварен слой (критерии REI) за класификациите по огнеустойчивост якост на блок за зидария състояние ρ [kg/m 3 ] 1 Блокове за зидария от група 1 и 1S 1.1 разтвор: обикновен, тънкослоен 2 b f ρ Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d () () 1.2 разтвор: обикновен, тънкослоен 4 f b ρ () () () () () () () () () () () () () () () /125 (/125) () () 150/ 150 (150) 125/ (/) 125 (125) 150/ / (150/) 150/ (/) 150 (150)

40 Стр.38 N.B.5 Зидария от изкуствен камък Блоковете за зидария от изкуствен камък съответстват на EN Таблица N.B Минимална дебелина на огнепреграждащи неносещи зидани стени от изкуствен камък (критерий EI) за класификациите по огнеустойчивост нормализирана якост [N/mm 2 ] 1 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 1 ρ 2 Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост EI за време (минути) t fi,d (50) 70/ (50/70) (70) (70/) () (/140) Таблица N.B Минимална дебелина на огнепреграждащи носещи еднослойни зидани стени от изкуствен камък (критерий REI) за класификациите по огнеустойчивост нормализирана якост [N/mm 2 ] 1 Блокове за зидария от група разтвор: обикновен, тънкослоен, с леки добавъчни материали 1 ρ КРАЙ НА ЗАБЕЛЕЖКИТE. Минимална дебелина на стената (mm) t F за класификацията по огнеустойчивост REI за време (минути) t fi,d / 70/140 (60/) / 70/140 (70/) / / (70/) /1 (/) / (70/140) 140/ (/1) /1 (/) 150/ (/) 140/ (/1) 12 Изменения в С.2 В абзац (2) се заменя формула (C1) с " N N ". Ed Rd,fiθ2 В абзац (3) се заменя формула (C2) с " N Rd,fiθ = Φ ( f A + f Aθ ) ". 2 dθ1 θ1 dθ2 2 В абзац (4) формула (C3b), преди където:, се добавя следната нова дефиниция като първа точка: " θ 2 температура, над която материалът няма остатъчна якост в o C;". В абзац (4), в дефинициите, се заменя "20 C" с "t Fr ". 13 Изменения в D.3 Фигура D.1(d), заменя се подфигурата със следната:

41 Стр.39 " ". Фигура D.1(d), легендата, дефиниция на "ρ", се заменя "плътност " с " състояние". Фигура D.2(a), заменя заглавието със следното: "Стойности за изчисляване на топлинната деформация ε T на глинени блокове (група 1) с нормализирана якост на натиск в обхвата от N/mm² и с състояние в обхвата от 0 1 kg/m³". Фигура D.2(b), заменя се заглавието със следното: "Стойности за изчисляване на зависещите от температурата диаграми напрежение деформация на глинени блокове (група 1) с якост N/mm² и блокове с състояние в обхвата от 0 1 kg/m³". Фигура D.2(c), заменя се заглавието със следното: "Стойностите за изчисляване на топлинната деформация ε T на калциево-силикатни (плътни) блокове с нормализирана якост на натиск в обхвата от N/mm² и с състояние в обхвата от kg/m³". Фигура D.2(d), заменя се заглавието със следното: "Стойности за изчисляване на температурни диаграми напрежение деформация за калциево-силикатни (плътни) блокове с нормализирана якост на натиск в обхвата от N/mm² и с състояние в обхвата от kg/m³". Фигура D.2(e), заменя се заглавието със следното: "Стойности за изчисляване на топлинната деформация ε T за бетонни блокове с леки добавъчни материали (пемза) с нормализирана якост на натиск в обхвата от 4 6 N/mm² и с състояние в обхвата от 600 kg/m³". Фигура D.2(f), заменя се заглавието със следното: "Стойности за изчисляване на зависещи от температурата диаграми напрежение деформация за бетонни блокове с леки добавъчни материали (пемза) с нормализирана якост на натиск в обвата от 4 6 N/mm² и с състояние в обхвата от kg/m³". Фигура D.2(f), заменя се фигурата със следната: "

42 Стр.40. Между фигура D.2(f) и легендата се добавят следните две фигури: " Фигура D.2(g) - Стойности за изчисляване на топлинната деформация ε T на газобетонни блокове с нормализирана якост на натиск в обхвата от 4 6 N/mm² и с състояние в обхвата от kg/m³

43 Стр.41 Фигура D.2(h) - Стойности за изчисляване на зависещите от температурата диаграми напрежение деформация на газобетонни блокове с нормализирана якост на натиск в обхвата от 4 6 N/mm² и с състояние в обхвата от kg/m³ ".

Януари 2007

Януари 2007 Октомври 04 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 3: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част -: Основни правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (Поправка)

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Декември 2016 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради (поправка) БДС

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Януари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 7: ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ Част 1: Основни правила (Поправка) БДС EN 1997-1:2004/AC ICS 93.020; 91.010.30 Eurocode 7: Geotechnical

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти Национално приложение (NА) прбдс 2012

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОДОБНИ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПРОДУКТИ Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер 4.1. Съдържание на вода (влага, естествена влажност) БДС EN 1097-5 (1) ETC 7.1-18 (т.4.2) ETC 7.1-3 (т.5.1) БДС 12159 4.2. Загуба при накаляване БДС EN 1744-1+A1(т.17) ETC 7.1-18 (т.4.3) ETC 7.1-3 (т.5.2)

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 -

ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 - ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 - NB 2144 за оценяване и проверка на постоянството на

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба

DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба Grundix DP ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕН ЗА: ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОПИВАЕМОСТТА ПРЕДИ НАНАСЯНЕ НА БОЯ. ФИКСИРАНЕ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно