Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc"

Препис

1 Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно към влагата, структурно, двукомпонентно свързващо вещество, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални пълнители, предназначени за употреба при температури между +10 C и +30 C. Като конструктивно лепило и саниращ състав за: Бетонни елементи Твърд естествен камък Керамични изделия, фиброцимент Замазка, тухли, зидария Стомана, желязо, алуминий Дърво Полиестер / фибростъкло и материали на база епоксидна смола Стъкло има следните предимства: Лесно смесване и полагане Подходящ за полагане върху сухи и влажни повърхности Отлична адхезия към повечето строителни материали Висока якост на залепване Втвърдява без свиване Различни на цвят компоненти (за контрол при смесване) Без необходимост от грунд Висока начална и крайна механична якост Непропускливост към течности и водни пари Добра химическа устойчивост Тестове Одобрения / Стандарти Тестван съгласно EN /5

2 Данни за продукта Форма Цветове Комп. А: бял Комп. В: тъмносив Комп. А+В (смесени): бетонно сив Опаковки Съхранение 5 kg (A+B): предварително дозирани, палети от 450 kg (90 x 5 kg). 1.2 kg (A+B): предварително дозирани, кутии 6 х 1.2 kg. Условия на съхранение / Срок на годност 24 месеца от датата на производство, при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка, в сухи условия на съхранение, при температура от +5 C до +30 C. Да се защити от пряка слънчева светлина. Технически данни Химична основа Плътност Стичане Дебелина на пласта Обемно постоянство Коефициент на термично разширение Температурна устойчивост Епоксидна смола. 1.4 kg/l ± 0.1 kg/l (Комп. А+В смесени) (при +23 C) (съгласно EN 1799) Не се стича по вертикални повърхности до дебелина 1 mm. 1 mm max. Свиване: Втвърдява без свиване. Коефициент W: 8.2 x 10-5 за C (температурен диапазон от +23 C до +60 C) (съгласно EN 1770) Температура на омекване (HDT): HDT = +46 C (7 дни / +23 C) (съгласно ISO 75) (дебелина 10 mm) Механични / Физични свойства Якост на натиск (съгласно ASTM D695-95) 1 ден - 24 N/mm 2 30 N/mm 2 3 дни 13 N/mm 2 28 N/mm 2 41 N/mm 2 7 дни 32 N/mm 2 39 N/mm 2 52 N/mm 2 14 дни 42 N/mm 2 49 N/mm 2 56 N/mm 2 * при 4% удължение Якост на огъване (съгласно DIN EN ISO 178) 1 ден - 29 N/mm 2 52 N/mm 2 3 дни 12 N/mm 2 48 N/mm 2 57 N/mm 2 7 дни 24 N/mm 2 50 N/mm 2 60 N/mm 2 14 дни 42 N/mm 2 56 N/mm 2 65 N/mm 2 2 2/5

3 Якост на опън (съгласно ISO 527) 1 ден - 16 N/mm 2 24 N/mm 2 3 дни - 25 N/mm 2 30 N/mm 2 7 дни 20 N/mm 2 32 N/mm 2 33 N/mm 2 14 дни 25 N/mm 2 33 N/mm 2 34 N/mm 2 Адхезионна якост (съгласно EN ISO 4624, EN 1542 и EN 12188) Време Температура Основа Адхезионна якост 7 дни +10 C Сух бетон > 3 N/mm 2 * 7 дни +10 C Влажен бетон > 3 N/mm 2 * 1 ден +10 C Стомана 6-10 N/mm 2 3 дни +10 C Стомана N/mm 2 3 дни +23 C Стомана N/mm 2 3 дни +30 C Стомана N/mm 2 *100% разрушение в бетона. E-Модул Опън: ~ N/mm 2 (14 дни при +23 C) (съгласно ISO 527) Огъване: ~ N/mm 2 (14 дни при +23 C) (съгласно DIN EN ISO 178) Натиск: ~ N/mm 2 (14 дни при +23 C) (съгласно ASTM D695) Удължение при скъсване 1.0 ± 0.1 % (7 дни при +23 C) (съгласно ISO 527) Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал / Дозировка Разходът на Sikadur -32 Normal е ~ kg/m 2 за mm дебелина. Качество на основата Разтворът или бетонът трябва да са на възраст по-голяма от 28 дни (в зависимост от минимално изискваната якост). Проверете якостта на основата (бетон, зидария, естествен камък). Повърхността на основата (всички видове основи) трябва да е чиста или влажна (без локви), без прах, масла, смазки, циментово мляко и съществуващи покрития, запечатки и др. Стоманената основа трябва да бъде подготвена до степен Sa 2.5. Основата трябва да е здрава, като всички ронещи се частици трябва да бъдат отстранени. Подготовка на основата Бетон, разтвор, камък, тухла: Основата трябва да бъде чиста, суха или влажна (без локви) и без наличие на замърсявания от прах, масла, смазки, стари покрития и запечатки. Ронещите се частици и циментовото мляко трябва да се отстранят до постигане на чиста, отворена структурна повърхност. Стомана: Струйно или еквивалентно на него механично почистване, последвано от старателно обезпрашаване. При полагане да се избягва образуването на конденз. 3 3/5

4 Условия за полагане / Ограничения Температура на основата Околна температура Температура на материала Влажност на основата Точка на оросяване +10 C min. / +30 C max. +10 C min. / +30 C max. При полагането, трябва да бъде с температура между +10 C и +30 C. Основата трябва да бъде суха или влажна (без локви). Втрийте добре лепилото към основата. Да се пази от настъпване на конденз! Околната температура по време на полагането трябва да бъде поне с +3 C над точката на оросяване. Инструкции за полагане Смесване Време за смесване Начин на полагане / Инструменти Почистване на инструментите Комп. A : Комп. B = 2 : 1 обемни или тегловни части Готови предварително дозирани опаковки: Смесете компоненти А+В и разбъркайте поне 3 минути с електрическа бъркалка при ниски обороти (max. 300 об/мин) до получаване на хомогенна смес с еднакъв цвят. Избягвайте въвличането на въздух по време на смесването. След това прехвърлете цялото количество в чист съд и разбъркайте още 1 минута при ниска скорост. Забъркайте такова количество от материала, което ще можете да употребите в рамките на отвореното за работа време. Нанесете смесения Sikadur -32 Norma върху предварително подготвената повърхност с четка, валяк, пръскане или с маламашка, като осигурите непрекъснато, равномерно покритие. При изливане на пресен бетон върху втвърдил бетон, нанасяйте материала винаги с четка и го втрийте добре към основата. Излейте пресния бетон, докато слоя от е все още лепкав". Ако материалът стане лъскав и загуби лепливост, нанесете нов допълнителен слой от Sikadur -32 Normal и продължете. Почистете всички средства и инструменти със Sika Colma Cleaner веднага след употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично. Време за работа Време за работа (съгласно EN ISO 9514) Допълнителни указания при нанасяне / Ограничения Изчислителна база Температура +10 C +23 C +30 C Време за работа (200g) ~ 145 минути ~ 55 минути ~ 35 минути Отворено време - ~ 120 минути ~ 60 минути Времето за работа започва от момента на смесване на смолата и втвърдителя. То е по-късо при високи и по-дълго при ниски температури. При смесване на големи количества времето за работа с материала е по-късо. За удължаване на отвореното време при високи температури, лепилото може да бъде разделено на по-малки части. Друг начин за удължаване на времето за работа е чрез изстудяване на компонентите А и В преди смесването им (до температура не по-ниска от +5 C). Смолите Sikadur са проектирани да имат ниско пълзене при постоянно натоварване. Въпреки това, поради пълзенето на всички полимерни материали при натоварване, в дългосрочен план, при определяне на конструктивното проектно натоварване трябва да бъде отчетено и пълзенето. Като цяло в дългосрочен план конструктивното проектно натоварване трябва да бъде с 20-25% по-ниско от разрушителното натоварване. Моля консултирайте се с конструктивен инженер за изчисляване на натоварването за вашето специфично приложение. Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават, поради обстоятелства извън наш контрол. 4 4/5

5 Construction Информация за безопасност Правна информация За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химичните продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни. Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка. Сика България ЕООД Бул. Ботевградско шосе София България Тел.: Факс: info@bg.sika.com web: 5 5/5

SikaCeram® 205 Xtra Large

SikaCeram® 205 Xtra Large Construction Лист с Технически данни Издание 15/01/2015 Идентификационен номер: 02 04 04 02 001 0 000125 Циментово, полимер-модифицирано лепило за подови или стенни керамични плочки, за вътрешна и външна

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 06.2013 Идентификационен 02 04 01 04 001 0 000006 Версия 1 EN 1504-4 08 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 02.2013 Идентификационен 02 03 03 03 002 0 000003 Версия 1 EN 1504-2:2004 09 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Уплътняване и залепване Издание 06.2013 Идентификационен 02 05 06 01 150 00000 01 Версия 1 EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 13 1213 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Уплътняване и залепване Издание 06.2013 Идентификационен 02 05 05 01 100 00000 11 Версия 1 EN 15651-4:2012 13 1213 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 20.05.2013 Идентификационен 01 03 03 03 002 0 000001 Версия 1 EN 1504-2:2004 08 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 20.06.2013 Идентификационен 01 02 01 01 001 0 000018 Версия 1 EN 1504-3: 2005 11 1020 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.07.2013 Идентификационен 01 13 03 01 100 0 000033 Версия 1 EN 934-2:2009+ A1:2013-04 13 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.07.2013 Идентификационен 01 14 02 01 100 0 000002 Версия 1 EN 934-2:2009+ A1:2013-04 13 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.07.2013 Идентификационен 01 13 02 01 100 0 000001 Версия 2 EN 934-2:2009+ A1:2013-04 13 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Sikafloor-13 A Pronto

Sikafloor-13 A Pronto Construction Лист с технически данни Издание 05/08/2009 Идентификационен номер: 01 08 03 03 001 0 000010 Sika Level -100 Т Циментов, саморазливен изравнителен разтвор Описание на продукта Употреба Характеристики/

Подробно

Sikafloor-381

Sikafloor-381 Construction Лист с технически данни Издание 22/07/2014 Идентификационен номер: 02 08 01 02 019 0 000010 Sikafloor -381 Двукомпонентно саморазливно епоксидно покритие с голяма механична и химическа устойчивост

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikaflex Tank N_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikaflex Tank N_bg_ doc Лист с технически данни Редакция 3 (08/2014) Идентификационен : 020505011500000002 1-компонентен уплътнител за фуги изложени на въздействието на химикали Construction Описание на продукта / Употреба Характеристики

Подробно

Sikalastic-621 TC

Sikalastic-621 TC Покривни хидроизолации Лист с технически данни Издание 07.2012 Идентификационен : 02 09 15 20 500 0 000014 Версия: 01 Sikalastic -612 Икономична, еднокомпонентна, полиуретанова, течна хидроизолационна

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 29.01.2015 последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За постигане на специфични ефекти върху върху боядисани

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

Техническо описание Строителни решения Сухи смеси Интериор DEKO professional DekoPoxy DEKO professional DekoPoxy е двукомпонентен епоксиден продукт, з

Техническо описание Строителни решения Сухи смеси Интериор DEKO professional DekoPoxy DEKO professional DekoPoxy е двукомпонентен епоксиден продукт, з Техническо описание Строителни решения Сухи смеси Интериор DEKO professional DekoPoxy DEKO professional DekoPoxy е двукомпонентен епоксиден продукт, за изработка на фуги с голяма химическа устойчивост

Подробно

Sikalastic-621 TC

Sikalastic-621 TC Покривни хидроизолации Лист с технически данни Издание 10.2013 Идентификационен : 02 09 15 20 500 0 000014 Версия: 02 Sikalastic -612 Икономична, еднокомпонентна, полиуретанова, течна хидроизолационна

Подробно

УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ЕПОКСИДНИ СИСТЕМИ ПРЕВЪРНЕТЕ ПОДА СИ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО!

УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ЕПОКСИДНИ СИСТЕМИ ПРЕВЪРНЕТЕ ПОДА СИ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО! УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ЕПОКСИДНИ СИСТЕМИ ПРЕВЪРНЕТЕ ПОДА СИ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО! СЪДЪРЖАНИЕ: Floor Expert EP Дизайн и функционалност Дизайнерските покрития Floor Expert се използват при наличие на високи

Подробно

DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба

DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба Grundix DP ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕН ЗА: ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОПИВАЕМОСТТА ПРЕДИ НАНАСЯНЕ НА БОЯ. ФИКСИРАНЕ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА

Подробно

Технически информационен лист Approved 7461;7680 1, Цинк епоксид Barrier 80 ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Двукомпонентно полиамид-епо

Технически информационен лист Approved 7461;7680 1, Цинк епоксид Barrier 80 ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Двукомпонентно полиамид-епо Approved 7461;7680 1,2 7680 Цинк епоксид ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Двукомпонентно полиамидепокси покритие с високо съдържание на цинк. Продукт с високо съдържание на цинк и сухо вещество.

Подробно

Sikafloor-381

Sikafloor-381 Construction Лист с технически данни Издание 02/08/2012 Идентификационен : 02 08 01 02 019 0 000009 Sikafloor -381 AS Двукомпонентно епоксидно покритие с висока химическа устойчивост и електростатична

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

DUROFLOOR

DUROFLOOR Техническа характеристика DUROFLOOR Двукомпонентно, самонивелиращо се, епоксидно подово покритие Описание DUROFLOOR е двукомпонентна, самонивелираща се, епоксидна система, притежаваща високи якости и износоустойчивост.

Подробно

Саморазливна замазка Алфа 2000

Саморазливна замазка Алфа 2000 Баумит Саморазливна замазка Алфа Търсите добро решение за Вашия под? n Висока ефективност n За подово отопление n Изравняване на пода при по-големи дебелини на полагане Идеи с бъдеще. Баумит Саморазливна

Подробно

SikaBond®-64 AT

SikaBond®-64 AT Construction Лист с технически данни Издание 18/08/2011 Идентификационен : 02 08 01 04 001 0 000004 Sikafloor -20N PurCem Sikafloor -20N PurCem Износоустойчива, високоякостна, лесно полагаща се, полиуретанова

Подробно

Технически информационен лист Approved 18540; , Полиуретан Futura Classic ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Двукомпонентно акрил-п

Технически информационен лист Approved 18540; , Полиуретан Futura Classic ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Двукомпонентно акрил-п Approved 18540;18640 1,2 18540 Полиуретан ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Двукомпонентно акрилполиуретаново покритие с химическо съхнене. Гланцов финиш с добра устойчивост на цвета. Продукт с

Подробно

Баумит Баумакол

Баумит Баумакол Баумит Течовете остават в миналото... От Баумит компетентни решения за полагане на керамични покрития За красива кухня и фоайе За суха баня и перфектна тераса За реновиране При подово отопление Баумит.

Подробно

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер 4.1. Съдържание на вода (влага, естествена влажност) БДС EN 1097-5 (1) ETC 7.1-18 (т.4.2) ETC 7.1-3 (т.5.1) БДС 12159 4.2. Загуба при накаляване БДС EN 1744-1+A1(т.17) ETC 7.1-18 (т.4.3) ETC 7.1-3 (т.5.2)

Подробно

ISOFLEX-PU 650

ISOFLEX-PU 650 Техническа характеристика ISOFLEX-PU 650 Еднокомпонентна, прозрачна, UV устойчива, полиуретанова течна хидроизолационна мембрана Описание ISOFLEX-PU 650 е прозрачна, еднокомпонентна, алифатна, полиуретанова,

Подробно

FLOWCRET 1-10

FLOWCRET 1-10 Техническа характеристика ISOFLEX-PU 500 Полиуретанова хидроизолация Описание ISOFLEX-PU 500 е еднокомпонентна, мазана, полиуретанова, хидроизолация за покриви и тераси, притежаваща: Отлични механични,

Подробно

DUROFLOOR-R

DUROFLOOR-R Техническа характеристика DUROFLOOR-R Двукомпонентно, мазано епоксидно покритие Описание DUROFLOOR-R е двукомпонентна, цветна, епоксидна система, притежаваща високи якости и износоустойчивост. Устойчива

Подробно

ISOMAT PUA 2230

ISOMAT PUA 2230 Техническа характеристика ISOMAT PUA 2230 Двукомпонентна, силно устойчива мембрана от чиста полиуреа Описание ISOMAT PUA 2230 е двукомпонентна, силно устойчива, бързовтвърдяваща мембрана от чиста полиуреа,

Подробно

Microsoft Word - Water renovator bg.doc

Microsoft Word - Water renovator bg.doc Water renovator Модифицирано гумено-битумно покритие на водна основа Без разтворители, безопасно за приложение в закрити помещения, без опасни изпарения (неразатворимо във въглеводороди) Пастообразна смес

Подробно

SikaBond®-64 AT

SikaBond®-64 AT Construction Лист с технически данни Издание 18/08/2011 Идентификационен : 02 08 01 04 001 0 000005 Sikafloor -21N PurCem Sikafloor -21N PurCem Полиуретанова саморазливна замазка за среден до тежък режим

Подробно

DCP ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ Продукти - предимства и приложение Как да изберем лепило за плочки?

DCP ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ Продукти - предимства и приложение Как да изберем лепило за плочки? DCP ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ Продукти - предимства и приложение Как да изберем лепило за плочки? Cemfix GP ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНО ЗА: ПОДОВЕ И СТЕНИ ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ХИДРО- И МРАЗОУСТОЙЧИВО

Подробно

Технически информационен лист Approved , Акрил Pilot ACR ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно акрилно покритие с физ

Технически информационен лист Approved , Акрил Pilot ACR ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно акрилно покритие с физ Approved 11480 1,2 11480 Акрил ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно акрилно покритие с физическо съхнене. Полугланцов финиш с добра устойчивост на гланца. Бързосъхнещ. Може да се използва

Подробно