К О Н С П Е К Т

Размер: px
Започни от страница:

Download "К О Н С П Е К Т"

Препис

1 К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение. 4. Методи на обучение по чужд език и тяхното историческо развитие. 5. Социални форми на обучение по чужд език връзката между социалните форми и видовете упражнения. 6. Планиране и организиране на учебния процес структурен анализ на урока. 7. Преподаване на лексика. Видове техники за представяне на нови думи и типове упражнения за затвърждаване и усъвършенстване на лексикалните знания. 8. Преподаване на граматика. Дедуктивен и индуктивен подход в представянето на граматичния материал. Видове упражнения. 9. Развиване на продуктивните езикови умения говорене и писане. Видове упражнения. 10. Развиване на рецептивните езикови умения четене с разбиране и слушане с разбиране. Видове упражнения. 11. Комуникативно-речева насоченост на родноезиковото обучение. 12. Звуков аналитико-синтетичен метод за ограмотяване. Система за начално ограмотяване. Уроците за начално ограмотяване: методически изисквания, инвариантна структура. 13. Цели и учебно съдържание на родноезиковото обучение в І ІV клас. 14. Похвати в обучението по български език. Система от упражнения в обучението по роден език. 15. Урокът по български език и литература във ІІ ІV клас. Типове и видове уроци. 16. Литературно-теоретични основи на обучението по литература в началните класове. Цел, задачи, учебно съдържание и особености на обучението по литература във ІІ ІV клас. 17. Съдържание и обем на работа с текста на различни по жанр текстове. 18. Система на обучение за развитие на свързаната устна и писмена реч на учениците. 19. Методика за формиране на числата от 0 до 10 и действията събиране и изваждане с тях. 20. Методика за формиране на понятие за числата до 100 и действията събиране и изваждане с тях. Методика за изучаване на таблично умножение и деление. 21. Методика на формиране на понятие за многоцифрени числа и действията събиране, изваждане, умножение и деление с тях. 22. Съдържание и характерни особености на изучаване на геометрични знания в І ІV клас. Методика за формиране на геометричните понятия Съдържание и характерни особености на формирането на представи за величина на предметите и тяхното измерване в І ІV клас. Методика за запознаване с мерните единици за дължина, маса и вместимост. 24. Съдържание и характерни особености на развитие на пространствените представи и представите за време. Методика за запознаване с мерните единици за време в І ІV клас. 25. Текстови задачи; място и роля в обучението; съставни елементи; класификация. Методика на обучение в решаването им. 26. Съдържание и характерни особености на алгебричната пропедевтика. Методика за въвеждането й в І ІV клас..

2 27. Обща характеристика и специфика на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен. 28. Система на целите на обучение по Технологии и предприемачество в I IV клас. Основни типове уроци. 29. Дидактически принципи на обучението по Технологии и предприемачество в началния етап на основната образователна степен. 30. Методи на обучението по Технологии и предприемачество класификация и съдържание. Организационни форми. 31. Дидактическа реализация на ключовите компетентности в обучение по Технологии и предприемачество в I IV клас. 32. Обща характеристика на изобразителните изкуства видове, жанрово разнообразие, изразни средства, техники и материали. 33. Специфика на изобразителните дейности, свързани с живописната и графична рисунка, моделирането и художественото конструиране материали и техники. 34. Възрастови особености и периодизация на детската изобразителна дейност. Диагностични процедури критерии и показатели. 35. Спецификата на методите и подходите на учебно-възпитателната работа по изобразително изкуство. 36. Традиционни и нетрадиционни форми на изобразителна дейност в начална училищна степен. 37. Дидактически принципи на обучение по Роден край, Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата. 38. Методи на обучение при запознаване с природната и обществената среда в І ІV клас. 39. Урокът основна организационна форма за работа в обучението по Роден край, Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата. Типове уроци. 40. Специфични форми за организация на учебния процес по по Роден край, Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата екскурзия, обучение чрез проекти. 41. Форми за контрол и проверка на знанията и уменията на учениците по Роден край, Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата. 42. Музикалнообразователният процес по музика в началния етап на основната степен на образование цел, задачи, характеристика. Специфични акценти на съвременното музикално обучение. 43. Интегративният подход в обучението по музика в началното училище. Специфика на музикалнообразователния процес за създаване на условия за придобиване на ключови компетентности. 44. Слушане на музика в начална училищна възраст задачи, изисквания. 45. Певческа дейност същност, задачи, особености, етапи на работа; предварителна подготовка на учителя; разучаване на нова песен; интерпретация на песенния репертоар. 46. Свирене с детски музикални инструменти характеристика, задачи, особености, алгоритъм за работа. 47. Учебен процес по физическо възпитание в начална училищна възраст цел, задачи и съдържание. Знания, двигателни умения и двигателни навици. Етапи на обучение по физическо възпитание. 48. Форми на организация на обучението по физическо възпитание в начална училищна възраст обща характеристика. Урокът по физическо възпитание основна форма. Същност, структура и съдържание. Методически изисквания при провеждането.

3 49. Методи на физическото възпитание класификация и обща характеристика. Специфика на приложението им в начална училищна възраст. 50. Характеристика на двигателните качества сила и бързина. Методи и средства за развиване. Специфични особености в начална училищна възраст. 51. Характеристика на двигателните качества издръжливост, гъвкавост и ловкост. Методи и средства за развиване. Специфични особености в начална училищна възраст. ЛИТЕРАТУРА: 1. Витанов, Л. Продуктивни стратегии на обучение. Веда Словена ЖГ, С., Георгиева, М. и Е. Добрева. Писмените ученически текстове. Репродуктивни текстове. С., 2002 г. 3. Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика. В., Иванова, Е. Дечев, З. Театрално-игровата дейност в началния етап на образование. УИ ЕП. К. Преславски, Ш., Иванова, Е. Основи на театралната култура. УИ ЕП. К. Преславски, Ш., Йорданова Н. и колектив. Теория и методика на физическото възпитание, Шумен УИ "Епископ К. Преславски" 2001г.- учебник 7. Йорданова Н. и др., Ръководство по теория и методика на физическото възпитание, УИ Еп.К. Преславски, Ш., Йорданова, Н. Физическо възпитание и образование на българските ученици. УИ Еп. К. Преславски, Ш., Минчева, П. Музикалното възпитание в общообразователното училище. С., Мирчева, Ил. Отворено обучение. Диференциация в обучението в началното училище. изд. Веда Словена - ЖГ", С., Мирчева, Ил. Проблеми на дидактиката на родинозанието и природознанието. изд. Веда Словена ЖГ, С., Новакова, Здр. Методика на обучението по математика в началното училище, Изд. къща "Хермес", Пл Папазов, Бл. Изкуството теоретични аспекти. изд. Fast print books. Пловдив, Папазов, Бл. Изобразително изкуство. Методически постановки. изд. Фабер, В. Т., Папазов, Бл. Художествено обучение чрез изобразително изкуство. изд. Fast print books. Пловдив, 2015

4 16. Пейчева, Й. Проблеми на познавателната активност и самостоятелност в технологичното обучение. УИ ЕП. К. Преславски, Ш., електронно издание, Рачев. Кр. и колектив. Теория и методика на физическото възпитание, София, НСА Прес. 2004г. - учебник 18. Стоименова, Я. Методика за развитие на математическите способности у 7-11 годишни ученици, Университетско издателство "Н. Рилски", Бл., Стоименова, Я. Организация на творческата дейност на учениците в началните класове, Университетско издателство "Н. Рилски", Бл Кушева, Т. Начално музикално възпитание. Пловдив, Университетско издателство, Приет на КС с Протокол КД / г.

5 К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ П У Н У П 1. Комуникативно-речева насоченост на родноезиковото обучение. 2. Звуков аналитико-синтетичен метод за ограмотяване. Система за начално ограмотяване. Уроците за начално ограмотяване: методически изисквания, инвариантна структура. 3. Цели и учебно съдържание на родноезиковото обучение в І ІV клас. 4. Похвати в обучението по български език. Система от упражнения в обучението по роден език. 5. Урокът по български език и литература във ІІ ІV клас. Типове и видове уроци. 6. Литературно-теоретични основи на обучението по литература в началните класове. Цел, задачи, учебно съдържание и особености на обучението по литература във ІІ ІV клас. 7. Изучаване на мит и фолклор във клас. 8. Изучаване на епически текст във клас. 9. Изучаване на стихотворения и поеми във клас. 10. Формиране на комуникативноречевите умения на учениците. Система на ученическите текстове в началното училище преразкази и съчинения. 11. Система на обучението по български език в детската градина. Компоненти на методическата система. Връзки и взаимоотношения между тях, мотивирани от комуникативната тенденция в родноезиковото обучение. 12. Развитие на свързаната реч на децата в детската градина. Диалогична и монологична устна реч. 13. Същност и задачи на лексикалната работа в детската градина. Етапи в овладяването на лексикалното значение на думата. Инвариантен модел на планирана ситуация по лексикология. 14. Практическа насоченост при овладяване на граматическите норми на книжовния език. Видове граматически грешки. 15. Специфика на работата за изграждане на звукова култура на речта в различните възрастови групи. 16. Особености на работата с литературна творба в детската градина. Възприемане, етапи и методи на работа. 17. Подготовка за ограмотяване в детската градина. 18. Обект, предмет, цели и задачи на методиката на обучението по математика в І ІV клас. 19. Методика за формиране на количествени представи у децата в детската градина. Формиране на понятие за числата до 10 и действията събиране и изваждане с тях в първи клас. 20. Методика за формиране на понятие за числата до 100 и действията събиране и изваждане с тях. Методика на изучаване на таблично умножение и деление.

6 21. Методика за формиране на понятие за многоцифрени числа и действията събиране, изваждане, умножение и деление с тях. 22. Съдържание и характерни особености на изучаване на геометрични знания в детската градина и І ІV клас. Методика на формиране на геометричните понятия в І ІV клас. 23. Съдържание и характерни особености на формирането на представи за величина на предметите и тяхното измерване в детската градина и І ІV клас.методика за запознаване с мерните единици за дължина, маса и вместимост. 24. Съдържание и характерни особености на развитие на пространствените представи и представите за време. Методика за запознаване с мерните единици за време в детската градина и І ІV клас. 25. Текстови задачи; място и роля в обучението; съставни елементи; класификация. Методика на обучение в решаването им. 26. Съдържание и характерни особености на алгебричната пропедевтика. Методика за въвеждането й в І ІV клас. 27. Същност и специфични особености на трудовата дейност на детето в детската градина. 28. Същност, цели и задачи на техническото възпитание в детската градина. Средства, методи и похвати за техническо възпитание. 29. Техническо конструиране. Основни понятия, принципи и методи на конструирането. Видове техническо моделиране. 30. Организационна система за трудова и конструктивна дейност на децата в детската градина. Организационни форми на обучението по техника и технологии в предучилищна и начална училищна степен. Обща характеристика и специфични особености. 31. Видове и форми на трудова и конструктивна дейност в детската градина. Планиране формиране на предучилищно обучение. 32. Обект, предмет, цел и задачи на методиката на обучението по домашен бит и техника в начална училищна степен. 33. Урокът по домашен бит и техника основна организационна форма на технологичното обучение. Видове уроци и структура. Планиране и подготовка на учебно-възпитателния процес по домашен бит и техника. 34. Дидактически принципи на обучението по домашен бит и техника в начална училищна степен. 35. Методи на обучението по домашен бит и техника в начална училищна степен. Определение и обща характеристика на методите. Инструктажът като основен специфичен метод. 36. Организационни форми на обучението по домашен бит и техника в начална училищна степен. Обща характеристика и специфични особености. 37. Особености на ориентирането на децата от предучилищна възраст в природата. Изучаване на живата и неживата природа в обучението по роден край и природознание. Наблюдението една от основните учебни форми за изучаването на тази проблематика. 38. Общи и специфични дидактически принципи за подбор на образователното съдържание за природната и обществената среда в детската градина. Основни дидактически принципи на обучение по родинознание и природознание в І ІV клас. 39. Форми за ориентиране на децата от предучилищна и начална училищна възраст в природната и обществена среда. Урокът основна организационна форма за работа в обучението по родинознание и природознание.

7 40. Методи на ориентиране на децата в околната действителност в детската градина и началното училище. Класификация на методите. 41. Запознаване на децата с обществената среда в детската градина. Изучаване на нашата съвременност и културно-историческото минало на българския народ основа за нравственото и родолюбиво възпитание. Социализация на учениците. 42. Основни идеи и направления в учебното съдържание по музика в детската градина и началното училище. 43. Възприемане на музикалното изкуство задачи и етапи при възприемането на музикалната творба; специфичност на методичната система в детската градина и началното училище. 44. Певческа дейност задачи; качества и развитие на детския певчески глас; особености на методичната система на вокалното обучение в детската градина и началното училище. 45. Музикално-творческа дейност същност; специфичност на детското музикално творчество; методична система в детската градина и началното училище. 46. Форми на музикално-педагогическо взаимодействие в детската градина ( музикалнопедагогическа ситуация, музикално ателие, признаци и развлечения) и началното училище (урок, извънурочна, извънучилищна дейност). 47. Обща характеристика на изобразителните изкуства видове, жанрово разнообразие, изразни средства, техника и материали. 48. Специфика на изобразителните дейности, свързани с живописната и графична рисунка, моделирането и художественото конструиране материали и техники. 49. Възрастови особености и периодизация на детската изобразителна дейност в предучилищна и начална училищна възраст. Диагностични процедури критерии и показатели. 50. Специфика на методите и формите на учебно-възпитателната работа по изобразително изкуство. 51. Обща характеристика на съвременните учебни програми по изобразителни дейности и изобразително изкуство в предучилищна и начална училищна степен. 52. Учебен процес по физическо възпитание в предучилищна и начална училищна възраст цел, задачи, съдържание и основни закономерности. Структура на учебния процес. Знания, двигателни умения, двигателни навици и етапи на обучението от педагого-психологическа и физиологична гледна точка. 53. Форми на организация на обучението по физическо възпитание в предучилищна и начална училищна възраст обща характеристика. Урокът, занятието и планираните ситуации. Основни организационни форми на обучение. Същност, структура и съдържание. Методически изисквания при провеждането им. 54. Методи на физическото възпитание. Класификация и обща характеристика на отделните групи методи. Съвременни методи и подходи за повишаване на ефективността на урока, занятието и планираните ситуации по физическо възпитание ( интелектуализация и интензификация на обучението, програмното обучение и др.) Специфика на приложението им в предучилищна и начална училищна възраст. 55. Характеристика на двигателните качества бързина и сила. Методи и средства за развиване. Специфични особености за предучилищна и начална училищна възраст. 56. Характеристика на двигателните качества издръжливост, гъвкавост и ловкост. Методи и средства за развиване. Специфични особености за предучилищна и начална училищна възраст.

8 К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ П У Н У П І част: 1. Система на обучението по български език в детската градина. Компоненти на методическата система. Връзки и взаимоотношения между тях, мотивирани от комуникативната тенденция в родноезиковото обучение. 2. Развитие на свързаната реч на децата в детската градина. Диалогична и монологична устна реч. 3. Същност и задачи на лексикалната работа в детската градина. Етапи в овладяването на лексикалното значение на думата. Инвариантен модел на планирана ситуация по лексикология. 4. Практическа насоченост при овладяване на граматическите норми на книжовния език. Видове граматически грешки. 5. Специфика на работата за изграждане на звукова култура на речта в различните възрастови групи. 6. Особености на работата с литературна творба в детската градина. Възприемане, етапи и методи на работа. 7. Подготовка за ограмотяване в детската градина. 8. Същност и специфични особености на трудовата дейност на детето в детската градина. 9. Същност, цели и задачи на техническото възпитание в детската градина. Средства, методи и похвати за техническо възпитание. 10. Техническо конструиране. Основни понятия, принципи и методи на конструирането. Видове техническо моделиране. 11. Организационна система за трудова и конструктивна дейност на децата в детската градина. Организационни форми на обучението по техника и технологии в предучилищна и начална училищна степен. Обща характеристика и специфични особености. 12. Видове и форми на трудова и конструктивна дейност в детската градина. Планиране формите на предучилищното обучение. 13. Особености на ориентирането на децата от предучилищна възраст в природата. 14. Запознаване на децата с обществената среда в детската градина. 15. Общи и специфични дидактически принципи за подбор на образователното съдържание за природната и обществената среда в детската градина. 16. Форми за ориентиране на децата от предучилищна възраст в природната и обществена среда. 17. Методи на ориентиране на децата в околната действителност в детската градина. 18. Теоретични основи на музикалното възпитание в детската градина целеви системи, основни направления на задачите, принципи.

9 19. Възприемане на музика задачи, етапи при запознаване на децата с музикалната творба, педагогически изисквания към произведенията за слушане в І, ІІ и ІІІ група на детската градина. 20. Певческа дейност задачи, качества и развитие на детския певчески глас, методична система на вокалното възпитание в датската градина. 21. Музикално-двигателна дейност характеристика, задачи, методична система на музикално-двигателното възпитание в детската градина. 22. Форми на организация на музикално-педагогическото взаимодействие в детската градина музикално-педагогически ситуации, работа в музикалното ателие, развлечения, празници. 23. Обща характеристика на изобразителните изкуства видове, жанрово разнообразие, изразни средства, техника и материали. 24. Специфика на изобразителните дейности, свързани с живописната и графична рисунка, моделирането и художественото конструиране материали и техники в предучилищна възраст. 25. Възрастови особености и периодизация на детската изобразителна дейност в предучилищна възраст. Диагностични процедури критерии и показатели. 26. Обща характеристика на съвременните учебни програми по изобразителни дейности и изобразително изкуство в предучилищна възраст. 27. Същност и характеристика на съвременните технологии на двигателно-сетивната активност на децата от 3 до 6-годишна възраст. 28. Характеристика на двигателните качества бързина и сила. Методи и средства за развиване. Специфични особености за предучилищна възраст. 29. Характеристика на двигателните качества издръжливост, гъвкавост и ловкост. Методи и средства за развиване. Специфични особености за предучилищна възраст. ІІ част: 1. Комуникативно-речева насоченост на родноезиковото обучение. 2. Звуков аналитико-синтетичен метод за ограмотяване. Система за начално ограмотяване. Уроците за начално ограмотяване: методически изисквания, инвариантна структура. 3. Цели и учебно съдържание на родноезиковото обучение в І ІV клас. 4. Похвати в обучението по български език. Система от упражнения в обучението по роден език. 5. Урокът по български език и литература във ІІ ІV клас. Типове и видове уроци. 6. Литературно-теоретични основи на обучението по литература в началните класове. Цел, задачи, учебно съдържание и особености на обучението по литература във ІІ ІV клас. 7. Изучаване на мит и фолклор във клас. 8. Изучаване на епически текст във клас. 9. Изучаване на стихотворения и поеми във клас. 10. Формиране на комуникативноречевите умения на учениците. Система на ученическите текстове в началното училище преразкази и съчинения. 11. Обект, предмет, цели и задачи на методиката на обучението по математика в І ІV клас. 12. Методика за формиране на количествени представи у децата в детската градина. Формиране на понятие за числата до 10 и действията събиране и изваждане с тях в първи клас.

10 13. Методика за формиране на понятие за числата до 100 и действията събиране и изваждане с тях. Методика на изучаване на таблично умножение и деление. 14. Методика за формиране на понятие за многоцифрени числа и действията събиране, изваждане, умножение и деление с тях. 15. Съдържание и характерни особености на изучаване на геометрични знания в детската градина и І ІV клас. Методика на формиране на геометричните понятия в І ІV клас. 16. Съдържание и характерни особености на формирането на представи за величина на предметите и тяхното измерване в детската градина и І ІV клас.методика за запознаване с мерните единици за дължина, маса и вместимост. 17. Съдържание и характерни особености на развитие на пространствените представи и представите за време. Методика за запознаване с мерните единици за време в детската градина и І ІV клас. 18. Текстови задачи; място и роля в обучението; съставни елементи; класификация. Методика на обучение в решаването им. 19. Съдържание и характерни особености на алгебричната пропедевтика. Методика за въвеждането й в І ІV клас. 20. Обект, предмет, цел и задачи на методиката на обучението по домашен бит и техника в начална училищна степен. 21. Урокът по домашен бит и техника основна организационна форма на технологичното обучение. Видове уроци и структура. Планиране и подготовка на учебно-възпитателния процес по домашен бит и техника. 22. Дидактически принципи на обучението по домашен бит и техника в начална училищна степен. 23. Методи на обучението по домашен бит и техника в начална училищна степен. Определение и обща характеристика на методите. Инструктажът като основен специфичен метод. 24. Организационни форми на обучението по домашен бит и техника в начална училищна степен. Обща характеристика и специфични особености. 25. Методи за запознаване на учениците с природната и социалната среда. 26. Предимства на формите за активно учене при запознаване на учениците от начална училищна възраст с околната среда. 27. Фронтални форми на обучение по Роден край, Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата. 28. Форми за проверка на знанията и уменията на учениците от началното училище по Роден край, Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата. 29. Основни направления в учебното съдържание по музика в началното училище характеристика, принципи, методи и подходи. Приоритетни акценти на съвременното музикално обучение. 30. Особености на музикалното възприемане в начална училищна възраст. Задачи, методична система. 31. Музикално-художествен аспект на певческата дейност. Задачи, изисквания към песенния репертоар, методична система. 32. Свирене с детски музикални инструменти място и значение, задачи, методична система. 33. Организация на учебно-възпитателния процес по музика в началното училище форми, критерии за оценка на музикалната образованост на учениците, планиране на дейността на педагога.

11 34. Обща характеристика на изобразителните изкуства видове, жанрово разнообразие, изразни средства, техника и материали. 35. Специфика на изобразителните дейности, свързани с живописната и графична рисунка, моделирането и художественото конструиране материали и техники в начална училищна възраст. 36. Възрастови особености и периодизация на детската изобразителна дейност в начална училищна възраст. Диагностични процедури критерии и показатели. 37. Специфика на методите и формите на учебно-възпитателната работа по изобразително изкуство. 38. Обща характеристика на съвременните учебни програми по изобразителни дейности и изобразително изкуство в начална училищна степен. 39. Учебен процес по физическо възпитание в начална училищна възраст цел, задачи, съдържание и основни закономерности. Структура на учебния процес. Знания, двигателни умения, двигателни навици и етапи на обучението от педагого-психологическа и физиологична гледна точка. 40. Форми на организация на обучението по физическо възпитание в начална училищна възраст обща характеристика. Урокът - основна организационна форма на обучение. Същност, структура и съдържание. Методически изисквания при провеждането му. 41. Методи на физическото възпитание. Класификация и обща характеристика на отделните групи методи. Съвременни методи и подходи за повишаване на ефективността на урока по физическо възпитание ( интелектуализация и интензификация на обучението, програмното обучение и др.) Специфика на приложението му в начална училищна възраст.

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO УТВЪРЖДАВАМ: Декан: /проф. дн Божидар Ангелов/ К О Н С П Е К Т писмен държавен изпит ОКС Магистър МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ)

Подробно

3.Vred_M_PNUP_sled_PB

3.Vred_M_PNUP_sled_PB Утвърждавам: /проф. дн Б. Ангелов/ К О Н С П Е К Т ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС МАГИСТЪР Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика Магистърска програма: Предучилищна и начална училищна педагогика

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Утвърждавам: Декан: УЧЕБНА ПРОГРАМА Сигнатура: ED 433 Дисциплина: МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕК-ОБЩЕСТВО И ЧОВЕК- ПРИРОДА В НУ Приета: Протокол./

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВИД СПОРТ ЗА XI КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/28.06.2018

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

КОНСПЕКТ

КОНСПЕКТ КОНСПЕКТ ЗА ДВУКОМПОНЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА, ОКС БАКАЛАВЪР I. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 1. Музикалната култура през епохата на Античността. Сведения за музиката по българските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪР

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪР МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Приложение УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА ЗА X КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/8.06.018 г. ПРОФЕСИОНАЛНО

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: Факултет: Наименование

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza   УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: 0885 345151 e-mail: roza sopot@abv.bg http://dgroza-sopot.eu/ УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: КАТЯ Е ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА ГРАД

Подробно