поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр

Размер: px
Започни от страница:

Download "поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр"

Препис

1 поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 1. клас Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия УТВЪРДИЛ: Директор:... (име, фамилия, подпис) Контекст и дейности за всяка урочна единица Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели Учебни ресурси (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 32 седмици по 1 час седмично 1 1 Знам и мога от детската градина и инструменти Решаване на входящ картинен тест; Оценяване на входящия тес; диагностика на знанията и уменията на учениците в началото на І клас Посочва различни за изработване на изделия; Свързва основни работни инструменти с тяхното предназначение; Посочва правилните и безопасни начини за работа с инструментите и те; Посочва предмети, направени от човека. Получаване на инструкции за безопасна работа с и инструменти Уводен инструктаж за безопасна работа с и инструменти тест за входно ниво от 1

2 2 2 Моето работно място Обработва хартия и картон; Прилага операции рязане, прегъване, съединяване; информация снимки, скици; Прилага основни правила при използване на инструменти за обработка на. работно място;, инструменти, изделие, неподвижно съединяване Запознаване с принципа на организация на работното място, на разположението на основните инструменти и Усвояване на знания и умения за рязане по права и крива линия; правилната подредба на работното място и за начина за изрязване с ножица; Оценява се изделието по предварително формулирани критерии. албум по ТН Изработване на табелка с името на всеки ученик 3 3 Работа с хартия Книгоразделител затвърдяване Обработва хартия и картон; Прилага операции рязане, прегъване, съединяване; информация снимки, скици; Прилага основни правила при използване на инструменти за обработка на Изработва изделие по образец; Изработва изделие от хартия и картон по отпечатани елементи. Сведения за хартията получаване и употреба; Разширяване на знанията за начините за прегъване на хартията; Самостоятелна практическа дейност за изработване на книгоразделител Оценява се изделието (точност на прегъването) и на знанията за хартията; Дава се възможност учениците да оценят своите и на съучениците си книгоразделители. 2

3 4 4 За деня на народните будители Знамена и флагчета затвърдяване Обработва хартия и картон; Прилага операции рязане, прегъване, съединяване; информация снимки, скици; Прилага основни правила при използване на инструменти за обработка на Изработва изделие по образец; Изработва изделие от хартия и картон по отпечатани елементи. Сведения за знамена и изработване на знамена в чест на Деня на народните будители; Усъвършенстване на уменията за прегъване на хартия, неподвижно съединяване на различни чрез лепене, използване на скици при конструиране и моделиране Оценяват се изделията и работата на класа като цяло; Оценява се пълнота и прецизност на работа. 5 5 Работа с картон. Седмична програма затвърдяване Обработва хартия и картон; Прилага операциите рязане, биговане и съединяване; информация; Свързва основни работни инструменти с тяхното предназначение; Изработва изделия от хартия по отпечатани елементи; Конструира изделия с прилагане на неподвижно свързване на елементи. Разширяване на знанията за начините за прегъване на картон; Изработване на седмична програма Оценява се изделието и уменията за работа с картон,точно и последователно извършени технологични операции; Дава се възможност учениците да оценят своята работа и работата на другите по уточнените преди това критерии. 3

4 6 6 От природни. Есен Обработва природни Прилага операция съединяване; информация техническа рисунка; Изброява различни за изработване на изделия природни и отпадъчни Предлага и дискутира идеи и решения в практическата работа, представени с техническа рисунка; Изработва изделия и модели по инструкции и собствен замисъл; Конструира изделия с прилагане на неподвижно свързване на елементи. Разширяване на знанията за природните от растителен произход и за начините за закрепването им; Изработване на макет диорама на природен кът Оценява се знанието за различни природни и макетът пресъздаваният обект, аранжирането на елементите, начинът на закрепване на те. природни отпадъчни кутия от бомбони, полиетиленова торбичка 7 7 Хранителни продукти Украса за салата Познава начини за предварителната обработка на хранителни продукти; Сравнява различия в качествата на свое изделие с качествата на образец; Изработва изделия по собствен замисъл. хранителен продукт Запознаване с части на растенията, които се използват за храна на хората; Запознаване с дейностите за приготвяне на салати; Запознаване с начините за изработване на забавни фигури от плодове и зеленчуци за украса на салата; Изработване на чинийка от хартия за поставяне на фигурките хранителните продукти от растителен произход; за дейностите, необходими за приготвяне на салата; Оценяват се уменията за изработване на чинийка и фигурки от плодове и зеленчуци. зеленчуци и плодове 4

5 8 8 Моите потребности Дърво на желанията Разграничава собствените потребности като нужда или желание ; Разбира, че за изработването и закупуването на стока и услуга са необходими финансови средства; информация технически рисунки, скици; Изработва изделия от хартия и картон по отпечатани или очертани с шаблон елементи; Прилага операции рязане, прегъване, съединяване; Свързва основни работни инструменти с тяхното предназначение; Конструира познати обекти. шаблон Усвояване на знания за Оценяват се понятието потребност и за възможностите на разграничаване на учениците да анализират собствените потребности важността на всяка като нужда и желание ; потребност; Изработване на изделие по аналогия на реален обект дърво на желанията; Използване на рисунки и скици при конструиране на изделието Оценява се качеството на изработеното изделие точност, прецизна работа с шаблон и спазване на технологичната последователност. 9 9 Електричеството у дома Електрическа змия Изброява уреди, които работят с електричество; Прилага операции рязане, съединяване; Свързва основни работни инструменти с тяхното предназначение; информация технически рисунки, скици; Изработва изделия и модели по инструкции и образец;. Запознаване с уреди, които работят с електричество; Усвояване на знания за уреди, които работят с батерии, и уреди, които се захранват от мрежата; Учениците изработват по инструкции и образец модел на електрическа змия от хартия и демонстрират играта с нея. Оценява се способността на учениците да различават уредите, които работят с електричество, и да посочват съответния източник на ел. ток контакта или батерията; Оценява се изделието и уменията на учениците да експериментират с него. 5

6 10 10 Да пестим енергията Табелки с правила Изброява начини за пестене на енергия; Разбира значението на спестяването; Предлага и дискутира решения в практическата работа, представени с техническа рисунка; Изработва изделия и модели по инструкции, по образец или собствен замисъл; Усвояване на знания за пестенето на различни видове енергия; Изработване на табелки с правила за пестене на енергия и поставянето им на подходящи места в дома; Оценява се познанието за пестене на енергия, като се анализират изказаните словесно твърдения, решените от учебника задачи и изработените табелки Моят личен бюджет Вълшебно портмоне Изработва изделия от хартия и картон по отпечатани или очертани с шаблон елементи. Разбира значението на даряването и спестяването; Сравнява различия в качествата на свое изделие с качествата на образец; Използва инструкции при изпълнение на практическа работа; Конструира изделия с прилагане на неподвижно свързване на елементи. личен бюджет Изграждане на умения за пестене на различни видове енергия Изграждане на обща представа за основните икономически понятия труд, цена, личен бюдже;т Усвояване на знания за парите кой, кога, по какъв повод получава пари и как ги изразходва, какво е значението на спестяването и даряването; Учениците решават картинните задачи от учебника. Изработват вълшебно портмоне. Оценяват се знанията на учениците за парите и за личния бюджет, като се анализират решенията на задачите и изказванията в дискусията; Оценява се изработеното вълшебно портмоне. 6

7 12 12 За Коледа и Нова година затвърдяване Обработва хартия и картон; Прилага операции рязане, биговане, прегъване, съединяване; използване на инструменти за обработване на Конструира изделия с прилагане на неподвижно свързване на елементи; Затвърдяване на знанията за биговане и прегъване на картон; Изработване на стъпаловидна картичка за Коледа и Нова година със спазване на последователността на операциите Оценяват се уменията на учениците за четене от учебника на скици на обработката; Оценява се качеството на картичката по предварително уточнени критерии. Проучва информация от разнообразни информационни източници при конструиране и моделиране на изделие Очертаване с шаблон Снежинки затвърдяване Обработва хартия и картон; Прилага операциите рязане, прегъване; Сравнява различия в качествата на свое изделие с качествата на образец; Свързва основни работни инструменти с тяхното предназначение; Изработва изделие от хартия и картон по отпечатани или очертани с шаблон елементи; Изработва изделия и модели по инструкции, по образец и по собствен замисъл. Свързване на шаблоните със съответните снежинки; Изработване на снежинки, като се спазва последователността на операциите; Оценяване качеството на снежинките по предварително определени критерии; Украсяване прозорците на класната стая със снежинки Оценява се решаването на първата задача и изработването на снежинките; Оценява се качеството на снежинките по предварително определени критерии; Оценява се активността при украсяване на прозорците. 7

8 14 14 Весела работилница Украса за елхата затвърдяване Обработва хартия и картон; Прилага операциите рязане, прегъване; Планира соята работа на основата на графична информация снимки, технически рисунки, скици; Сравнява различия в качествата на свое изделие с качествата на образец; Свързва основни работни инструменти с тяхното предназначение; цена Проучване вида и цените на коледните и новогодишните украшения; Обсъждане на и за празнична украса; Усвояване на начин за връзване на украшенията с конец; Изработване на украшения за елхата Оценява се проучването на вида и цената на украшенията, участието в дискусията за и на украшенията; Оценява се качеството на украшенията по предварително уточнени критерии. Изработва изделия и модели по инструкции, по образец и по собствен замисъл За домашния любимец Куче и коте Посочва грижите за отглеждане на домашни любимци; Предлага и дискутира идеи и решения в практическата работа, представени с техническа рисунка; Обработва хартия и картон; информация. техническа рисунка Решаване на задачите за условията за отглеждане на домашни любимци и разпознаване езика и позите им; Усвояване на знания за разчитане и съставяне на техническа рисунка Изработване на оригами куче и коте ; Драматизиране на приказката за кучето и котето в дома на човека Оценяват се резултатите от решаването на задачите, знанията и уменията за разчитане и начертаване на техническа рисунка; Оценават се изработените оригами по предварително уточнени критерии. 8

9 16 16 Колелата в техниката и бита Акробат Използва колела и оси за задвижване на играчки или модели; Използва инструкции при изпълнение на практическа работа; Използва начини за подвижно свързване при задвижване и управление на играчки и модели; модел подвижно съединяване Решаване на задачите за историята на колелата и приложенията на колелата в техниката и бита; Изработване на модел на акробат; Оценяват се резултатите от решаването на задачите, изработването на модела на акробата и преброяването на обиколките на манежа. информация снимки, технически рисунки, скици. Преброяване на обиколките на манежа Светът на машините Спортна кола Използва колела и оси за задвижване на играчки или модели; Сравнява различия в качествата на свое изделие с качествата на образец; Конструира с готови елементи познати обекти от заобикалящата го среда; Използва начини за подвижно свързване при задвижване и управление на играчки и модели. част машина механизъм Обяснение за частите и механизмите в машините; Изработване на модел на спортна кола; Провеждане на опит за ролята на колелата, които улесняват придвижването; Организиране на състезание с модели на спортни коли Оценява се разбирането и знанието за частите, механизмите и машините; Оценява се изработването на модела на спортна кола по критерии, уточнени предварително; Оценява се разбирането за ролята на колелата. 9

10 18 18 Работа с прежда Мартеници затвърдяване Обработва текстилни (прежда); Прилага операции рязане, връзване, съединяване; информация снимки, технически рисунки, скици; Изработва изделия по образец. Актуализиране на знанията за мартениците; Обясняване и изработване на панделка; Изработване на мартеница пискюли; Организиране на; благотворителна изложба базар мартениците; Оценява се изработването на мартеници пискюли по критерии, предварително уточнени; Оценява се участието в изложбата базар Хартиени ролки Герданче затвърдяване Обработва хартия и картон и подръчни информация снимки, технически рисунки, скици; Усвояване на различни начини за изработване на ролки; изработване на ролки и герданче от ролки по предварително уточнени Изработване на герданче от критерии. хартиени ролки Самооценяват се изработените изделия Опаковка за подарък Торбичка и етикет затвърдяване Обработва хартия и текстилни Прилага операции рязане, прегъване, връзване, съединяване; Конструира изделие с прилагане на неподвижно свързване на елементи; работа с инструменти. Усвояване на начин за връзване на панделка; Изработване на торбичка с етикет; Уточняване на критерии за оценяване Оценява се умението за връзване на панделка; Оценява се изработването на торбичка с етикет по предварително уточнени критерии; Самооценка 10

11 21 21 Пролетна украса Цветя и пеперуди затвърдяване информация снимки, технически рисунки, скици; Изработва изделия и модели по инструкции, по образец или по собствен замисъл; Конструира изделие с прилагане на неподвижно свързване на елементи. Изработване на венец или гирлянд с цветя и пролетна картичка; Уточняване на критерии за оценяване и самооценяване; Украсяване на класната стая Оценява се изработването на венец или гирлянд с цветя и пролетна картичка по предварително уточнени критерии; Оценява се активността при украсяване на класната стая; Самооценяване Грижи за растенията Проект Осинови растение Полага грижи за отглеждане на стайни растения поливане, разрохкване на почвата, укрепване, почистване на прах и изсъхнали листа и клонки; Изработва изделия от хартия и картон по отпечатани или очертани с шаблон елементи; Проучва информация от разнообразни информационни източници при конструиране и моделиране на изделие. Усвояване на знания за грижите за стайни растения и символите за слънце, температура и вода; Проучване от различни източници за условията и грижите за отглеждане на осиновеното растение; Изработване на етикет на растението Оценяват се усвоените знания за стайните растения и необходимите грижи. Оценява се проучването на информация за растението. Самооценява се изработването на етикет на осиновеното растение. 11

12 23 23 За празника на буквите Покана Великден Кошничка затвърдяване информация; Сравнява различия в качествата на свое изделие с качествата на образец; ВВръзва основни работни инструменти с тяхното предназначение;. затвърдяване информация снимки, технически рисунки, скици; Изработва изделия от хартия и картон по отпечатани елементи; Проучва информация от разнообразни информационни източници при конструиране и изработване на изделие; работа с инструменти. Актуализиране на начин за съединяване на елементи от хартия чрез зарязване и преплитане; Изработване на покана и корона за празника на буквите; Изработване на критерии за самооценяване на поканата и короната Актуализиране на знания за боядисвенето и подаряването на великденски яйца; Актуализиране на знания за различни начини за боядисване и украсяване на великденски яйца; Изработване на кошничка за великденско яйце; Организиране на благотворителна акция Оценяват се уменията за съединяване на елементи от хартия чрез зарязване и преплитане; Самооценява се изработването на покана и корона по предварително изработени критерии. великденски яйца; Самооценява се изработената кошничка за великденско яйце; Оценява се активността при организиране на благотворителна акция. 12

13 25 25 Техника и технологии Лунна станция затвърдяване информация снимки, технически рисунки, скици; Свързва основни работни инструменти с тяхното предназначение; Конструира изделия с прилагане на неподвижно свързване на елементи. Разглеждане, прочитане и преразказване на разговор между децата; Изработване на макет трирама Лунна станция ; Определяне на критерии за оценяване на практическата работа Оценява се обяснението на разговора между децата; Оценява се и се самооценява изработването на макета по предварително изработени критерии Професии Моден дизайнер Назовава машини, апарати и техника, използвани в съвременни професии; Изработва изделия и модели по инструкции, по образец или по собствен замисъл; Изработва изделия от хартия и картон по отпечатани или очертани с шаблон елементи. Усвояване на знания за различни професии и за машините и уредите, с които се работи; Събиране на информация за професията моден дизайнер; Изработване на модели на дрехите на куклите; Организиране на демонстрация на моделите на дрехи различни професии и за машините и инструментите, които се използват; Оценява се събраната информация за професията моден дизайнер; Самооценяват се моделите на дрехи в различен стил и участието в модното ревю. 13

14 27 27 За деня на земята Групов проект Омагьосаната гора Играчките на децата Джетмен Посочва примери за влиянието на човешката дейност върху околната среда; Конструира с готови елементи познати обекти заобикалящата го среда; Конструира изделия с прилагане на неподвижно свързване на елементи; Изброява различни за изработване на изделия хартия, картон, текстил, природни, отпадъчни ( подръчни). затвърдяване Изброява различни за изработване на изделия; Използва начини за подвижно свързване при задвижване и управление на играчки и модели; Конструира изделия с прилагане на неподвижно свързване на елементи;. от план за работа Посочване на примери за влиянието на човешката дейност върху околната среда; Съставяне на план и разпределяне на работата между участниците в груповия проект; Изработване на критерии за оценяване; Изработване на макет на гора от отпадъчни ролки; Презентиране на готовия проект Актуализиране на знания за задвижването и управлението на играчки и свързване с картинки, показващи начина на задвижване; Изработване на критерии за качество; Изработване на движеща се играчка; Демонстриране на движението на играчката Оценяват се знанията на учениците за влиянието на човешката дейност върху околната среда; Оценяват се критериите за качество на изделието. Оценяват се проектите Омагьосаната гора ; Оценява се презентирането на проектите. задвижването и управлението на детските играчки; Оценява се качеството на изработената играчка по уточнените предварително критерии; Оценява се демонстрацията на играчката. допълнителни 14

15 29 29 В супермаркета Блокче за бележки Посочва и назовава някои стоки и услуги; Различава професии, свързани с производството на стоки и услуги; Разбира необходимостта от финансови средства за изработването и закупуването на изделие; Конструира изделие с прилагане на неподвижно свързване на елементи. стока Усвояване на знания за стока; Подреждане на стоките от количката по рафтовете; Изработване на блокче за бележки, за списък за покупки; Уточняване предварително на критериите за качество стоките и подреждането на стоките от количката по рафтовете; Оценява се качеството на изработеното блокче по предварително изработените критерии. допълнителни Стоки и услуги Игра На пазар Посочва и назовава някои стоки и услуги; Разбира необходимостта от финансови средства за изработване и закупуването на изделие; Различава професии, свързани с производството на стоки и услуги. услуга Усвояване на знания за разликата между стоки и услуги; Отбелязване на стоките и услугите на илюстрациите Изработване на играта На пазар ; Определяне на критерии за качествено изработване на играта разликата между стока и услуга; Оценява се качеството на играта по предварително изработени критерии. допълнителни 15

16 31 31 Комуникации Шифровъчен кръг Посочва начини за използване на комуникационни средства; Използва колела и оси за задвижване на играчки или модели; Използва начини за подвижно свързване при задвижване и управление на играчки и модели. комуникации Усвояване на знания за визуална комуникация с пръсти и различни начини за използване на електронни комуникационни средства; Обясняване на неправилните начини и места за използване на мобилен телефон; Изработване на шифровъчен кръг; визуална комуникация и начините за използване на електронни комуникационни средства; неправилните начини и места за използване на мобилен телефон; Оценява се по предварително уточнени критерии качеството на шифровъчния кръг. Определяне на критерии за качествено изработване 1 1 Какво научих диагностика в първи клас Вече знам и мога Показва знания, умения и отношения, усвоени и формирани през годината. Решаване на изходящ картинен тест; Разширяване на уменията за решаване на тест; Разширяване на уменията за самооценка Оценява се изходящият тест. тест за изходно ниво от учебник по ТП 16

Разпределение по ТП за 1 клас 2019

Разпределение по ТП за 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

Разпределение ТП 4 клас 2019

Разпределение ТП 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ Директор:...... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 4. клас Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и за 3. клас 32 седмици х 1 час седмично = 32 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната

Подробно

Разпределение ТП 2 клас 2019

Разпределение ТП 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 2. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица

Подробно

Разпределение_ТП_3_клас 2019

Разпределение_ТП_3_клас 2019 на урока Седмица Вид на урока УТВЪРДИЛ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 3. Директор:... Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии за 5. клас по ред Уч. седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Razpredelenie 7 klas 2019.indd

Razpredelenie 7 klas 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 7. по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

T Book tialo 4 klas.indd

T Book  tialo 4 klas.indd Тодорка Николова Йорданка Пейчева Силвия Гърневска Светла Ананиева Валентин Ананиев КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за четвърти клас Варна, 2019 КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

Cover T book_Iz Izk 4

Cover T book_Iz Izk 4 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc Приложение 6 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици от подготвителен до IV клас, които

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

55 СУ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ гр. София Утвърдил: Директор:... / Таня Иванчева / проект/име/ Великден в училище-2019г. по програма: Вътрешноучилищни проекти И

55 СУ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ гр. София Утвърдил: Директор:... / Таня Иванчева / проект/име/ Великден в училище-2019г. по програма: Вътрешноучилищни проекти И 55 СУ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ гр. София Утвърдил: Директор:... / Таня Иванчева / проект/име/ Великден в училище-2019г. по програма: Вътрешноучилищни проекти ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩОТО ЛИЦЕ / МО, КЛАС/ ИМЕ

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР СПЕЦИАЛНОСТ ФРИЗЬОРСТВО (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление Наименование и код на професията

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 15 от 24.09.2004

Подробно

ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова

ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова Йорданка Стефчова Стефанова ПРОФИЛ: Образование и обучение: Начален учител 1992 1997 ШУ Епископ Константин Преславски, Шумен Начална и училищна педагогика магистър

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно