РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа Марина Бракалова заместник - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета по продукти за растителна защита съгласно чл. 53 ал. 2 от Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от г.). УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, На основание чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието и храните (утвърдени със Заповед РД / г. на министъра на земеделието и храните), внасям за одобряване проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета по продукти за растителна защита. Съвета по продукти за растителна защита е постоянно действащ консултативен орган към изпълнителния директор на БАБХ по въпросите, свързани с продуктите за растителна защита. В брой 61 от г. на Държавен вестник беше обнародван Закон за защита на растенията, приет от XLII Народно събрание, с който бе отменен досега действащия Закон за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от г.). Съгласно чл. 53 ал. 2 от Закона за защита на растенията (нов), министъра на земеделието храните издава Правилник за дейността и организацията на СПРЗ. В тази връзка е необходимо да се издаде нов правилник за дейността на СПРЗ. В проекта на правилник се предвижда съставът на СПРЗ да бъде сформиран от представители на министерство на земеделието и храните, министерство на здравеопазването, министерство на околната среда и водите, институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията към селскостопанска академия, Аграрен университет Пловдив и Лесотехнически университет София. При отсъствие на редовен член на заседане на СПРЗ, същия се замества от резервен член предложен от ръководителя на съответното ведомство.

2 Броят на членовете на СПРЗ вземащи решения е намален от петнадесет на девет. Включени са представители от двата университета, обучаващи кадри в областта на растителната защита. Дейността на СПРЗ ще се организира и ръководи от председател на СПРЗ, които е ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ. Заместник-председателя е член на СПРЗ и замества председателя, когато отсъства. Секретаря на СПРЗ е служител на БАБХ и координира работата на съвета, води документацията и изготвя протоколи от проведените заседания. Участие в заседанията на СПРЗ по преценка на председателя могат да вземат координаторите и оценителите на разглежданите продукти, като имат право на съвещателен глас. Отпада свикването на експертни комисии изготвящи експертни оценки във връзка с физико-химичните свойства на активните вещества и продуктите за растителна защита, биологичните характеристики и остатъчните вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход на продукта за растителна защита. Не се предвижда изплащане на парични възнаграждения за участниците в заседанията на СПРЗ. Броят на заседанията е най-малко десет за всяка календарна година. С проекта на Правилник за организацията и дейността на Съвета по продукти за растителна защита не се въвеждат норми на европейско законодателство. Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на Министерство на земеделието и храните. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Във връзка с гореизложеното и на основание на чл. 53 ал. 2 от Закона за защита на растенията, предлагам да одобрите предложения проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета по продукти за растителна защита. С уважение, МАРИНА БРАКАЛОВА: Заместник-министър

3 Проект! ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Раздел I. Общи положения Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, структурата, дейността и финансирането на Съвета по продуктите за растителна защита (СПРЗ). Чл. 2. Съветът се създава като консултативен орган към изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по въпросите, свързани с разрешаване пускането на пазара и употребата на продуктите за растителна защита (ПРЗ). Чл. 3. Седалището на СПРЗ е в БАБХ. Чл. 4. (1) По предложение на изпълнителния директор на БАБХ министърът на земеделието и храните определя със заповед състава на СПРЗ. (2) Министърът на земеделието и храните включва в заповедта по ал. 1 членове на СПРЗ извън служителите на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) по предложение на ръководителите на съответните ведомства. Чл. 5. Съветът по продуктите за растителна защита прави писмени предложения до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 54 от Закона за защита на растенията (ЗЗР). Раздел II. Състав и структура Чл. 6. (1) Съветът по продуктите за растителна защита се състои от 9 членове. (2) Съставът на СПРЗ включва: 1. един представител на Министерство на земеделието и храните; 2. един представител на Институт за защита на растенията; 3. трима представители на Българска агенция по безопасност на храните; 4. един представител на Министерство на здравеопазването; 5. един представител на Министерство на околната среда и водите; 6. един представител на Деканат по растителна защита към Аграрен университет, Пловдив 7. един представител на Деканат по агрономство, катедра Растителна защита към Лесотехнически университет, София. (3) Министърът на земеделието и храните определя редовните и резервните членове на СПРЗ. (4) Смяната на членовете се прави от министъра на земеделието и храните по предложение на ръководителите на съответните ведомства. Чл. 7. (1) Дейността на СПРЗ се организира и ръководи от председател, заместникпредседател и секретар. (2) Председател на СПРЗ е ресорният заместник-изпълнителен директор на БАБХ, а за заместник-председател се определя служител на БАБХ, който е член на СПРЗ. (3) Секретарят е служител на БАБХ и се определя по реда на чл. 6, ал. 3. (4) На заседанията на СПРЗ присъстват експерти от БАБХ, които координират дейностите по разрешаване и подновяване на разрешението на ПРЗ (координатори) и участват със съвещателен глас.

4 (5) По преценка на СПРЗ председателят му може да покани за участие и експертите, които са извършили експертните оценките на ПРЗ (оценители), включени в дневния ред на заседанието. Оценителите участват със съвещателен глас Чл. 8. Когато редовен член на СПРЗ е възпрепятстван, на заседанието присъства резервният член. Раздел III. Организация на дейността Чл. 9. (1) Съветът по продуктите за растителна защита осъществява своята дейност на заседания. (2) Съвета по продукти за растителна защита (СПРЗ) провежда най-малко 10 заседания за една календарна година. (3) Заседанията на СПРЗ се провеждат в сграда на БАБХ. Чл. 10. (1) Съветът се свиква на заседание от председателя на СПРЗ. (2) С писмо до членовете председателят определя времето и мястото на провеждането на заседанието. (3) Писмото по ал. 2, дневния ред и материалите за обсъждане се изпращат от секретаря на членовете на СПРЗ най-малко 3 дни преди заседанието. (4) Членовете на СПРЗ изготвят писмено становище, когато това им е възложено от председателя или считат, че е необходимо, и го представят на секретаря на съвета не по-късно от 1 ден преди заседанието. (5) На заседанията на СПРЗ се докладват становищата по ал. 4, както и тези на експертите по чл. 7, ал. 4 и 5. Чл. 11. (1) Председателят на СПРЗ: определя дневния ред на заседанието, организира и ръководи заседанията на съвета. (2) Заместник-председателят на СПРЗ изпълнява функциите на председателя по ал. 1 в негово отсъствие. (3) Секретарят на СПРЗ координира работата на съвета, води неговата документация, изготвя протоколите от заседанията на съвета и подпомага работата на председателя. (4) Протоколите се подписват от всички присъствали на заседанието членове на СПРЗ. Чл. 12. (1) Заседанието се счита за редовно проведено, ако на него присъстват две трети от всички членове. (2) На заседанията на СПРЗ, експертите по чл. 7 ал. 4 докладват експертните заключения от оценките на включените в дневния ред ПРЗ. (3) Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство. (4) Решенията се вземат на база на направените оценки и представените доклади, както и на обоснована необходимост на земеделските производители, когато това не противоречи на европейското и националното законодателство. (5) При вземане на решения по ал. 4, СПРЗ може да се съобрази с практиката на други Държави-членки (ДЧ), становища и ръководства на компетентни органи в други ДЧ или Европейската комисия (ЕК). (6) Когато член на съвета изрази особено мнение, същото се отразява в протокола и предложението по чл. 5. Изразилият особеното мнение представя писмени мотиви за него на председателя на съвета до 3 дни след заседанието. Писмените мотиви са неразделна част от предложението. Раздел ІV. Техническо и експертно обслужване Чл. 13. За дейността на СПРЗ се води архив от БАБХ. Чл. 14. Председателят, заместник-председателят, секретарят, другите членове на СПРЗ,

5 резервните членове и експертите по чл. 7 подписват декларация съгласно приложението за осигуряване поверителността на данните за ПРЗ, които представляват производствена или търговска тайна. Чл. 15. Дейността на СПРЗ се подпомага организационно и технически от директора на дирекция при ЦУ на БАБХ, отговаряща за извършването на дейностите по разрешаването на ПРЗ. Раздел V. Финансиране Чл. 16. (1) Средствата, необходими за дейността на Съвета се осигуряват в рамките на бюджета на Българската агенция по безопасност на храните. (2) Размерът на средствата по ал. 1 се определя на базата на 12 проведени заседания годишно. (3) Членовете на Съвета по продуктите за растителна защита не получават възнаграждение. (4) На членовете на Съвета по продуктите за растителна защита, се поемат разходите за времето на командировка съгласно Наредбата за командировки в страната (обн., ДВ. бр. 11 от 1987 г.). Заключителни разпоредби 1. Този правилник се издава на основание чл. 53, ал. 2 от Закона за защита на растенията, обн. ДВ бр. 65 от г. 2. Правилникът отменя Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (обн., ДВ, бр. 62 от г.). 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник. МИНИСТЪР: ВАСИЛ ГРУДЕВ Приложение към чл. 14 ДЕКЛАРАЦИЯ на член/експерт на Съвета по продукти за растителна защита Име, презиме, фамилия... Постоянен адрес... Професия, длъжност... Месторабота... Служебен адрес... Телефон

6 ... Декларирам, че няма да използвам предоставената ми информация за активните вещества и продуктите за растителна защита в своя полза и в полза на други лица. Уведомен съм, че при неспазване на условията на декларацията нося съдебна отговорност по чл. 284, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс. Дата Подпис......

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе НАРЕДБА 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от 08.11.2018 г., обн.,

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол

Звено за мониторинг и оценка  към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съве СЪСТАВ Председател: Христо Колев Заместник областен управител на област Ямбол Координатор: Галя Павлова главен

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, наричан по-нататък

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 104 Моят свят. Чл. 2. Общественият съвет е орган за

Подробно

Microsoft Word - nnaredba5.doc

Microsoft Word - nnaredba5.doc НАРЕДБА 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите,

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc)

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc) ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН СИЛИСТРА" (Приети от Общото събрание на РСУОРР с Решение... по Протокол... от... г.) Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх. 37-00-7(2)/10.03.2017г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Утвърждавам: проф. д-р Виктор Златков, дм Ректор на МУ-София ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник се издава на основание

Подробно

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f

POSTANOVLENIE_142_na_MS_ot_ _g_za_razrabotvane_na_strategiceskite_i_programnite_dokumenti_na_Republika_Bylgariq_za_upravlenie_na_sredstvata_ot_f ПОСТАНОВЛЕНИЕ 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc П Р А В И ЛА за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Раздел I Обща разпоредба Чл. 1. Съветът за координация в борбата с

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно